CustomControlName-element för ExpressionBinding för Controls för View (format)CustomControlName Element for ExpressionBinding for Controls for View (Format)

Anger namnet på en gemensam kontroll eller en visnings kontroll.Specifies the name of a common control or a view control. Det här elementet används när du definierar kontroller som kan användas av en vy.This element is used when defining controls that can be used by a view.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) styr element (format) styr element (format) styr element för Controls (format) CustomControl-element för Control for View (format) CustomEntries-element för CustomControl för visning (format) CustomEntry-element för CustomEntries for Controls for View (format) CustomItem-element för CustomEntry for Controls for View (format) ExpressionBinding-elementet for CustomItem for Controls for View (format) CustomControlName element for ExpressionBindine for Controls for View (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) Controls Element (Format) Control Element for Controls for View (Format) CustomControl Element for Control for Controls for View (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for Controls for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for Controls for View (Format) ExpressionBinding Element for CustomItem for Controls for View (Format) CustomControlName Element for ExpressionBindine for Controls for View (Format)

SyntaxSyntax

<CustomControlName>NameofCustomControl</CustomControlName>

Attribut och elementAttributes and Elements

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och CustomControlName elementets överordnade element.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the CustomControlName element.

AttributAttributes

Inga.None.

Underordnade elementChild Elements

Inga.None.

Överordnade elementParent Elements

ElementElement BeskrivningDescription
ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for Controls for View (Format) Definierar de data som visas av kontrollen.Defines the data that is displayed by the control.

TextvärdeText Value

Ange namnet på kontrollen.Specify the name of the control.

KommentarerRemarks

Du kan skapa vanliga kontroller som kan användas av alla vyer i en fil format och du kan skapa visnings kontroller som kan användas av en speciell vy.You can create common controls that can be used by all the views of a formatting file, and you can create view controls that can be used by a specific view. Följande element anger namnen på dessa kontroller:The following elements specify the names of these controls:

Se ävenSee Also

Name-element för Control för Controls för Configuration (format)Name Element for Control for Controls for Configuration (Format)

Name-element för Control för Controls för View (format)Name Element for Control for Controls for View (Format)

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for Controls for View (Format)

Skriva en PowerShell-formateringsfilWriting a PowerShell Formatting File