CustomItem-element för CustomEntry för CustomControl för View (format)CustomItem Element for CustomEntry for CustomControl for View (Format)

Definierar vilka data som visas i vyn anpassad kontroll och hur den visas.Defines what data is displayed by the custom control view and how it is displayed. Det här elementet används när du definierar en anpassad kontrol vy.This element is used when defining a custom control view.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View element (format) CustomControl element (format) CustomEntries-element för CustomControl för View (format) CustomEntry-element för CustomEntries för View (format) CustomItem-element för CustomEntry för View (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) CustomControl Element (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for View (Format)

SyntaxSyntax

<CustomItem>
  <ExpressionBinding>...</ExpressionBinding>
  <Frame>...</Frame>
  <NewLine/>
  <Text>TextToDisplay</Text>
</CustomItem>

Attribut och elementAttributes and Elements

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och CustomItem elementets överordnade element.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the CustomItem element.

AttributAttributes

Inga.None.

Underordnade elementChild Elements

ElementElement BeskrivningDescription
ExpressionBinding-element för CustomItem för CustomControl för View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Valfritt element.Optional element.

Definierar de data som visas av kontrollen.Defines the data that is displayed by the control.
Frame-element för CustomItem för CustomControl för View (format)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Valfritt element.Optional element.

Definierar vilka data som visas i vyn anpassad kontroll och hur den visas.Defines what data is displayed by the custom control view and how it is displayed.
Rad matnings element för CustomItem för anpassad kontroll för vy (format)NewLine Element for CustomItem for Custom Control for View (Format) Valfritt element.Optional element.

Lägger till en tom rad i visningen av kontrollen.Adds a blank line to the display of the control.
Text element för CustomItem för CustomControl för vy (format)Text Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Valfritt element.Optional element.

Anger ytterligare text för de data som visas i kontrollen.Specifies additional text to the data displayed by the control.

Överordnade elementParent Elements

ElementElement BeskrivningDescription
CustomEntry-element för CustomEntries för CustomControl för View (format)CustomEntry Element for CustomEntries for CustomControl for View (Format) Innehåller en definition av den anpassade kontrollen.Provides a definition of the custom control view.

KommentarerRemarks

Se ävenSee Also

CustomEntry-element för CustomEntries för vy (format)CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format)

ExpressionBinding-element för CustomItem för CustomControl för View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Frame-element för CustomItem för CustomControl för View (format)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

NewLine-element för CustomItem för CustomControl för View (format)NewLine Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Text element för CustomItem för CustomControl för vy (format)Text Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Skriva en PowerShell-formateringsfilWriting a PowerShell Formatting File