ScriptBlock-element för ItemSelectionCondition för ListControl (format)

Anger det skript som utlöser villkoret. När det här skriptet utvärderas true , uppfylls villkoret och listobjektet används. Det här elementet används när du definierar en listvy.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) ListControl-element (format) ListEntries-element för ListControl (format) ListEntry-element för ListEntries för ListControl (format) ListItems-element för ListEntry för ListControl (format) ListItem-element för ListItems (format) ItemSelectionCondition-element för ListItem (format) ListControl-element för script block (format)

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och ScriptBlock elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ItemSelectionCondition-element för ListItem för ListControl (format) Definierar det villkor som måste finnas för att listobjektet ska kunna användas.

Textvärde

Ange det skript som utvärderas.

Kommentarer

Om det här elementet används kan du inte ange PropertyName elementet när du definierar urvals villkoret.

Se även

Skriva en PowerShell-formateringsfil