ScriptBlock-element för ListItem för ListControl (format)

Anger det skript vars värde visas i raden.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) ListControl-element (format) ListEntries-element för ListControl (format) ListEntry-element för ListEntries för ListControl (format) ListItems element for ListEntry for ListControl (format) ListItem element for ListItems for ListControl (format) script block element for ListItem for ListControl for (format)

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attributen, underordnade element och ScriptBlock elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ListItem-element (format) Definierar egenskapen eller skriptet vars värde visas i en rad i list visningen.

Textvärde

Ange det skript vars värde visas på raden.

Kommentarer

När det här elementet har angetts kan du inte ange elementet PropertyName .

Mer information om hur du anger skript i listvyn finns i listvyn.

Exempel

I följande exempel visas hur du anger den egenskap vars värde visas.

<ListItem>
  <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
</ListItem>

Se även

PropertyName-element för ListItem för ListControl (format)

Skapa en listvy

ListItem-element för ListItems för ListControl (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil