TypeName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för ListControl (format)

Anger en .NET-typ som utlöser villkoret. När den här typen finns används List posten.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) ListControl-element (format) ListEntries-element för ListControl (format) ListEntry-element för ListEntries för ListControl (format) EntrySelectedBy-element för ListEntry för ListControl (format) SelectionCondition-element för EntrySelectedBy (format) ListControl-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy (format)

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och TypeName elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för ListControl (format) Definierar det villkor som måste finnas för att den här List posten ska kunna användas.

Textvärde

Ange det fullständigt kvalificerade namnet för .NET-typen, t System.IO.DirectoryInfo . ex..

Kommentarer

Urvals villkoret kan ange valfritt antal .NET-typer eller markerings uppsättningar, men kan inte ange båda. Mer information om hur du använder urvals villkor finns i definiera villkor för när data visas.

Mer information om andra komponenter i en listvy finns i skapa en listvy.

Se även

Skapa en listvy

Definiera villkor för när data visas

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för ListControl (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil