Skapa en Windows PowerShell-providerHow to Create a Windows PowerShell Provider

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en Windows PowerShell-Provider.This section describes how to build a Windows PowerShell provider. En Windows PowerShell-Provider kan övervägas på två sätt.A Windows PowerShell provider can be considered in two ways. Till användaren representerar providern en uppsättning lagrade data.To the user, the provider represents a set of stored data. Till exempel kan lagrade data vara metabasen Internet Information Services (IIS), Microsoft Windows-registret, Windows-filsystemet, Active Directory och de variabel-och alias data som lagras av Windows PowerShell.For example, the stored data can be the Internet Information Services (IIS) Metabase, the Microsoft Windows Registry, the Windows file system, Active Directory, and the variable and alias data stored by Windows PowerShell.

I utvecklaren är Windows PowerShell-providern gränssnittet mellan användaren och de data som användaren behöver åtkomst till.To the developer, the Windows PowerShell provider is the interface between the user and the data that the user needs to access. I det här perspektivet har varje typ av provider som beskrivs i det här avsnittet stöd för en uppsättning specifika bas klasser och gränssnitt som gör att Windows PowerShell-körningsmiljön kan exponera vissa cmdlets för användaren på ett vanligt sätt.From this perspective, each type of provider described in this section supports a set of specific base classes and interfaces that allow the Windows PowerShell runtime to expose certain cmdlets to the user in a common way.

Providers från Windows PowerShellProviders Provided by Windows PowerShell

Windows PowerShell innehåller flera providrar (till exempel fil Systems leverantören, register leverantören och Ali Aset Provider) som används för att komma åt kända data lager.Windows PowerShell provides several providers (such as the FileSystem provider, Registry provider, and Alias provider) that are used to access known data stores. Om du vill ha mer information om providern som tillhandahålls av Windows PowerShell använder du följande kommando för att komma åt onlinehjälpen:For more information about the providers supplied by Windows PowerShell, use the following command to access online Help:

PS>Get-Help about_providersPS>get-help about_providers

Komma åt lagrade data med Windows PowerShell-sökvägarAccessing the Stored Data Using Windows PowerShell Paths

Windows PowerShell-providers är tillgängliga för Windows PowerShell-körningsmiljön och för kommandon via programmering med hjälp av Windows PowerShell-sökvägar.Windows PowerShell providers are accessible to the Windows PowerShell runtime and to commands programmatically through the use of Windows PowerShell paths. De flesta av tiden används dessa sökvägar för att direkt komma åt data via providern.Most of the time, these paths are used to directly access the data through the provider. Vissa sökvägar kan dock matchas mot Provider – interna sökvägar som tillåter att en cmdlet använder icke-Windows PowerShell-API: er (Application Programming Interface) för att komma åt data.However, some paths can be resolved to provider-internal paths that allow a cmdlet to use non-Windows PowerShell application programming interfaces (APIs) to access the data. Mer information om hur Windows PowerShell-leverantörer fungerar i Windows PowerShell finns i så här fungerar Windows PowerShell.For more information about how Windows PowerShell providers operate within Windows PowerShell, see How Windows PowerShell Works.

Exponerar Provider-cmdletar med hjälp av Windows PowerShell-enheterExposing Provider Cmdlets Using Windows PowerShell Drives

En Windows PowerShell-Provider visar sina cmdlets som stöds med hjälp av virtuella Windows PowerShell-enheter.A Windows PowerShell provider exposes its supported cmdlets using virtual Windows PowerShell drives. Windows PowerShell använder följande regler för en Windows PowerShell-enhet:Windows PowerShell applies the following rules for a Windows PowerShell drive:

  • Namnet på en enhet kan vara vilken alfanumerisk sekvens som helst.The name of a drive can be any alphanumeric sequence.
  • En enhet kan anges vid en giltig punkt på en sökväg, som kallas "rot".A drive can be specified at any valid point on a path, called a "root".
  • En enhet kan implementeras för alla lagrade data, inte bara fil systemet.A drive can be implemented for any stored data, not just the file system.
  • Varje enhet behåller sin egen aktuella arbets plats, vilket gör att användaren kan behålla kontexten när de växlar mellan enheter.Each drive keeps its own current working location, allowing the user to retain context when shifting between drives.

I det här avsnittetIn This Section

I följande tabell visas avsnitt som innehåller kod exempel som bygger på varandra.The following table lists topics that include code examples that build on each other. Från och med det andra avsnittet kan Basic Windows PowerShell-providern initieras och avinitieras av Windows PowerShell-körningsmiljön, nästa avsnitt lägger till funktioner för att komma åt data, nästa avsnitt lägger till funktioner för att ändra data (objekten i lagrade data) och så vidare.Starting with the second topic, the basic Windows PowerShell provider can be initialized and uninitialized by the Windows PowerShell runtime, the next topic adds functionality for accessing the data, the next topic adds functionality for manipulating the data (the items in the stored data), and so on.

ÄmneTopic DefinitionDefinition
Designa en Windows PowerShell-providerDesigning Your Windows PowerShell Provider I det här avsnittet beskrivs saker du bör tänka på innan du implementerar en Windows PowerShell-Provider.This topic discusses things you should consider before implementing a Windows PowerShell provider. Den sammanfattar Windows PowerShell-providerns bas klasser och gränssnitt som används.It summarizes the Windows PowerShell provider base classes and interfaces that are used.
Skapa en grundläggande Windows PowerShell-providerCreating a Basic Windows PowerShell Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som gör det möjligt för Windows PowerShell-körningsmiljön att initiera och avinitiera providern.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the Windows PowerShell runtime to initialize and uninitialize the provider.
Skapa en Windows PowerShell-enhetsproviderCreating a Windows PowerShell Drive Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som ger användaren åtkomst till ett data lager via en Windows PowerShell-enhet.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the user to access a data store through a Windows PowerShell drive.
Skapa en Windows PowerShell-objektproviderCreating a Windows PowerShell Item Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som gör att användaren kan ändra objekten i ett data lager.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the user to manipulate the items in a data store.
Skapa en Windows PowerShell-containerproviderCreating a Windows PowerShell Container Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som gör att användaren kan arbeta i Multilayer-data lager.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the user to work on multilayer data stores.
Skapa en Windows PowerShell-navigeringsproviderCreating a Windows PowerShell Navigation Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som gör att användaren kan navigera i objekt i ett data lager på ett hierarkiskt sätt.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the user to navigate the items of a data store in a hierarchical manner.
Skapa en Windows PowerShell-innehållsproviderCreating a Windows PowerShell Content Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som gör att användaren kan ändra innehållet i objekt i ett data lager.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the user to manipulate the content of items in a data store.
Skapa en Windows PowerShell-egenskapsproviderCreating a Windows PowerShell Property Provider Det här avsnittet visar hur du skapar en Windows PowerShell-provider som gör att användaren kan ändra egenskaperna för objekt i ett data lager.This topic shows how to create a Windows PowerShell provider that allows the user to manipulate the properties of items in a data store.

Se ävenSee Also

Så här fungerar Windows PowerShellHow Windows PowerShell Works

Windows PowerShell SDKWindows PowerShell SDK

Programmeringsguide för Windows PowerShellWindows PowerShell Programmer's Guide