Skrivhjälp för DSC-konfigurationerWriting help for DSC configurations

Gäller för: Windows PowerShell 5,0Applies To: Windows PowerShell 5.0

Du kan använda kommenterings-baserad hjälp i DSC-konfigurationer.You can use comment-based help in DSC configurations. Användarna kan komma åt hjälpen genom att anropa konfigurationen med -? eller genom att använda cmdleten Get-Help .Users can access the help by calling the Configuration with -?, or by using the Get-Help cmdlet. Placera din kommenterings-baserade hjälp direkt ovanför Configuration nyckelordet.Place your Comment-based help directly above the Configuration keyword. Du kan placera parameter hjälpen i rad med ditt kommentar block, direkt ovanför parameter deklarationen eller båda som i exemplet nedan.You can place parameter help in-line with your comment block, directly above the parameter declaration, or both as in the example below.

Mer information om PowerShell-Kommentering-baserad hjälp finns about_Comment_Based_Help.For more information about PowerShell comment-based help, see about_Comment_Based_Help.

Anteckning

PowerShell-utvecklings miljöer, till exempel VS Code och ISE, har också kodfragment som gör att du automatiskt kan infoga mallar för kommenterings block.PowerShell development environments, like VS Code and the ISE, also have snippets to allow you to automatically insert comment block templates.

I följande exempel visas ett skript som innehåller en konfiguration och en kommenterings-baserad hjälp för det.The following example shows a script that contains a configuration and comment-based help for it. I det här exemplet visas en konfiguration med parametrar.This example shows a Configuration with parameters. Mer information om hur du använder parametrar i dina konfigurationer finns i lägga till parametrar i dina konfigurationer.To learn more about using parameters in your Configurations, see Add Parameters to your Configurations.

<#
.SYNOPSIS
A brief description of the function or script. This keyword can be used only once for each configuration.


.DESCRIPTION
A detailed description of the function or script. This keyword can be used only once for each
configuration.

.PARAMETER ComputerName
The description of a parameter. Add a .PARAMETER keyword for each parameter in the function or
script syntax.

Type the parameter name on the same line as the .PARAMETER keyword. Type the parameter description
on the lines following the .PARAMETER keyword. Windows PowerShell interprets all text between the
.PARAMETER line and the next keyword or the end of the comment block as part of the parameter
description. The description can include paragraph breaks.

The Parameter keywords can appear in any order in the comment block, but the function or script
syntax determines the order in which the parameters (and their descriptions) appear in help topic.
To change the order, change the syntax.

.EXAMPLE
HelpSample -ComputerName localhost

A sample command that uses the function or script, optionally followed by sample output and a
description. Repeat this keyword for each example. PowerShell automatically prefaces the first line
with a PowerShell prompt. Additional lines are treated as output and description. The example can
contain spaces, newlines and PowerShell code.

If you have multiple examples, there is no need to number them. PowerShell will number the examples in help text.

.EXAMPLE
HelpSample -FilePath "C:\output.txt"

This example will be labeled "EXAMPLE 2" when help is displayed to the user.
#>
configuration HelpSample1
{
  param
  (
    [string]$ComputerName = 'localhost',
    # Provide a PARAMETER section for each parameter that your script or function accepts.
    [string]$FilePath = 'C:\Destination.txt'
  )

  Node $ComputerName
  {
    File HelloWorld
    {
      Contents="Hello World"
      DestinationPath = $FilePath
    }
  }
}

Visa konfigurations hjälpViewing configuration help

Om du vill visa hjälpen för en konfiguration använder du Get-Help cmdleten med namnet på funktionen eller skriver namnet på funktionen följt av -? .To view the help for a configuration, use the Get-Help cmdlet with the name of the function, or type the name of the function followed by -?. Följande är resultatet av den föregående konfigurationen som skickades till Get-Help .The following is the output of the previous Configuration passed to Get-Help.

Get-Help HelpSample1 -Detailed
NAME
  HelpSample1

SYNOPSIS
  A brief description of the function or script. This keyword can be used only once for each configuration.


SYNTAX
  HelpSample1 [[-InstanceName] <String>] [[-DependsOn] <String[]>] [[-PsDscRunAsCredential] <PSCredential>]
   [[-OutputPath] <String>] [[-ConfigurationData] <Hashtable>] [[-ComputerName] <String>] [[-FilePath] <String>]
   [<CommonParameters>]


DESCRIPTION
  A detailed description of the function or script. This keyword can be used only once for each configuration.


PARAMETERS
  -InstanceName <String>

  -DependsOn <String[]>

  -PsDscRunAsCredential <PSCredential>

  -OutputPath <String>

  -ConfigurationData <Hashtable>

  -ComputerName <String>
    The description of a parameter. Add a .PARAMETER keyword for each parameter in the function
    or script syntax.

    Type the parameter name on the same line as the .PARAMETER keyword. Type the parameter
    description on the lines following the .PARAMETER keyword. Windows PowerShell interprets all
    text between the .PARAMETER line and the next keyword or the end of the comment block as
    part of the parameter description. The description can include paragraph breaks.

    The Parameter keywords can appear in any order in the comment block, but the function or
    script syntax determines the order in which the parameters (and their descriptions) appear
    in help topic. To change the order, change the syntax.

  -FilePath <String>
    Provide a PARAMETER section for each parameter that your script or function accepts.

  <CommonParameters>
    This cmdlet supports the common parameters: Verbose, Debug,
    ErrorAction, ErrorVariable, WarningAction, WarningVariable,
    OutBuffer, PipelineVariable, and OutVariable. For more information, see
    about_CommonParameters (https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113216).

  -------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------

  PS C:\>HelpSample -ComputerName localhost

  A sample command that uses the function or script, optionally followed by sample output and a
  description. Repeat this keyword for each example. PowerShell automatically prefaces the first
  line with a PowerShell prompt. Additional lines are treated as output and description. The
  example can contain spaces, newlines and PowerShell code.

  If you have multiple examples, there is no need to number them. PowerShell will number the
  examples in help text.


  -------------------------- EXAMPLE 2 --------------------------

  PS C:\>HelpSample -FilePath "C:\output.txt"

  This example will be labeled "EXAMPLE 2" when help is displayed to the user.


REMARKS
  To see the examples, type: "get-help HelpSample1 -examples".
  For more information, type: "get-help HelpSample1 -detailed".
  For technical information, type: "get-help HelpSample1 -full".

Anteckning

Syntax-fält och parameter-attribut genereras automatiskt av PowerShell.Syntax fields and parameter attributes are automatically generated for you by PowerShell.

Se ävenSee Also