Konfigurera en kodare för Live-direktuppspelning i Microsoft StreamSet up an encoder for live streaming in Microsoft Stream

Du behöver en kodare för att kunna starta direkt uppspelning av en stor händelse i Microsoft Stream.To start live streaming a large event on Microsoft Stream, you need an encoder. En kodare (kallas ibland direkt direkt uppspelning eller medie kodare) kan vara program vara eller maskin vara som används tillsammans med inspelnings utrustning när Live-direktuppspelning fungerar i en stor grupp visnings program.An encoder (sometimes called a live streaming or media encoder) can be either software or hardware that is used together with recording equipment when live streaming content to a large group of viewers.

Hur fungerar det?How does it work?

En kodare tar emot ljud-och video innehåll från olika källor som du använder under en Live-händelse, till exempel kamera, mikrofon, skärm bilds insamling, etc., komprimerar och konverterar medier till ett lämpligt digitalt format och skickar dem till Microsoft Stream för direkt uppspelning till åhörarna.An encoder takes audio and video content from various sources you use during a live event such as, camera, microphone, desktop screen capture, etc., compresses and converts that media into a suitable digital format, then sends it to Microsoft Stream for live streaming to your audience.

Vilken kodare ska jag använda?Which encoder should I use?

Om du inte är säker på om program varan eller maskin varan kommer att fungera sömlöst med Microsoft Stream läser du för att se vilka som har testats bäst.If you're not sure if your software or hardware encoder will work seamlessly with Microsoft Stream, read on to see which ones we've already tested that work best.

Tips

Vi rekommenderar att du väljer och aktiverar en kodare innan du påbörjar din Live-händelse.We recommend you select and set up an encoder well before you begin your live event.

Lista över kodare som testas av MicrosoftList of encoders tested by Microsoft

Kodare i följande två listor har testats av Microsoft för Live-direktuppspelning med Microsoft Stream.The encoders in the following two lists have been tested by Microsoft for live streaming with Microsoft Stream. Den första listan är en delmängd av dessa kodare, som har testats med produkten för enkel användning och snabb konfiguration.The first list is a subset of these encoders, which have been tested with the product for ease of use and quick setup.

Förberedda kodareStream-ready encoders

KODAREENCODER WEBBPLATSWEBSITE INFORMATIONDETAILS
Haivision Haivision MaKito XHaivision Makito X Ger högkvalitativ HD-video med StreamSRT, ett kraftfullt alternativ till RTMPDelivers high-quality HD video with StreamSRT, a powerful alternative to RTMP
Haivision Haivision KBHaivision KB Video kodare H. 264 och HEV erbjuder högkvalitativa ABR-videosamtal för upplösningar upp till 4KH.264 and HEV video encoders deliver high-quality ABR video cascades for resolutions up to 4K
Växlaren Studio Växlaren StudioSwitcher Studio Synkroniserar flera Apple-enheter med en eller flera kameror för insamling och redigering i real tid.Syncs multiple Apple devices with one or more cameras for real-time video capture and edit
Wirecast WirecastWirecast Webb sändnings program som täcker alla grunderna + multi-Camera-produktionWebcasting software that covers all the basics + multi-camera production
Wirecast S Wirecast SWirecast S Multimedia produktions program med filter för Färgtransparens, avancerad ljud kanal mixning och lokala Wi-Fi-kameror för din telefonMultimedia production software with chroma key filters, advanced audio channel mixing, and local Wi-Fi camera apps for your phone

Ytterligare kodareAdditional encoders

Om du vill ställa in en testad kodare som inte finns i listan för förval kan du läsa om hur du konfigurerar kodare manuellt.To set up a tested encoder not in the preset list, learn how you can manually set up your encoder.

KodareEncoder WebbplatsWebsite InformationDetails
AWS-grundämne AWS grundämneAWS Elemental Live Video-och ljud inspelning i real tid för direkt uppspelning till Internet anslutna enheterReal-time video and audio recording for live streaming to internet-connected devices
vMix vMixvMix Program varu vision som styr inspelning, mixning och direkt uppspelning av kameror, video, ljud och mycket merSoftware vision mixer that controls recording, mixing, and live streaming of cameras, videos, audio, and more
XSplit XSplit-sändningXSplit Broadcaster Skapar, blandar och ger omfattande video innehåll, inklusive spel för Live-direktuppspelningProduces, mixes, and delivers rich video content, including gameplay for live streaming
FFmpeg FFmpegFFmpeg Open-source program vara för att hantera video-, ljud-och andra multimediefiler och Live-strömmarOpen-source suite of software for handling video, audio, and other multimedia files and live streams
OBS Studio Öppna program vara för sändningOpen Broadcaster Software Högpresterande Video-och ljud inspelning i real tid – stöd för alla strömmande plattformar m.m.High-performance real-time video/audio capturing and mixing—supporting all streaming platforms, and more
Produktions lastare Produktions lastareProduction Truck Film-och flödes händelser på plats från en mobil van eller TruckFilms and streams events on location from a mobile van or truck

Har du en kodare som inte finns i listan ovan?Do you have an encoder that is not in the above list?

Inga problem!Not a problem! Ibland har din grupp eller organisation en utsedd kodare som de vill använda och du vill säkerställa att den är klar att strömma med Microsoft Stream.Sometimes your team or organization has a designated encoder they want you to use and you want to ensure it is ready to stream live with Microsoft Stream. Om så är fallet kan du lära dig hur du manuellt konfigurerar din egen kodare för att strömma pågående händelser till Microsoft Stream.If so, you can learn how to manually configure your own encoder to stream live events to Microsoft Stream.

Så här konfigurerar du en Microsoft Stream-kodare:To set up a Microsoft Stream-ready encoder:

När du schemalägger Live-händelsen (Läs skapa Live-händelser) kan du se listan över tillgängliga kodare i list rutan Välj kodare på fliken kodare inställningar .After you schedule your live event (read Creating live events), you can see the list of available encoders in the Select encoder drop-down list on the Encoder setup tab.

List rutan EncoderPicker

Alla koder som nämns i respektive tabell ovan har en något annorlunda inställning som beskrivs nedan.Each encoder mentioned in the respective tables above has a slightly different setup described below.

Haivision MaKito X Encoder och MaKito KB EncoderHaivision Makito X Encoder and Makito KB Encoder

Om du har en befintlig Haivision X-eller MaKito KB-kodare kan du välja lämpligt alternativ i list rutan och följa anvisningarna.If you have an existing Haivision X or Makito KB encoder, you can choose the appropriate option from the drop-down list and follow the list of instructions.

 1. Välj Starta installation för att skapa en kanal för direkt uppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills installationen är klar.Wait for the setup to be complete. Du kommer att se ett meddelande som är klart att kopplas på skärmen.You will see a Ready to connect message on the screen.
 2. När det är klart laddar du ned den för inställning som innehåller alla kodnings parametrar, inklusive intag-URL och evenemangs namn.After that's complete, download the preset that contains all of the encoding parameters including the ingest URL and event name. Importera förvalet till kodare och starta kodare.Import the preset into the encoder and start the encoder.
 3. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du har kunnat se förhands granskningen från kodaren väljer du Starta händelse för att arbeta Live så att åhörarna kan se live-händelsen.After you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Anteckning

Stöd för Haivision KB-kodare för RTMPs har ännu inte testats.Haivision KB Encoder support for RTMPS has not been tested yet. Haivision MaKito X Encoder stöder inte RTMPs.Haivision Makito X Encoder does not support RTMPS. De nedladdade för inställningarna för båda kodarna innehåller RTMP intag-URL.The downloaded presets for both encoders contain the RTMP ingest URL.

Växlaren StudioSwitcher Studio

Du kan använda växlaren Studio för att starta direkt uppspelning till Microsoft Stream med iPhone eller iPad.You can use Switcher Studio to start streaming to Microsoft Stream using iPhone or iPad.

 1. Välj Starta installation för att skapa en kanal för direkt uppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills installationen är klar.Wait for the setup to be complete. Du kommer att se ett meddelande som är klart att kopplas på skärmen.You will see a Ready to connect message on the screen.

  • Konfigurera Växlaren Studio öppnar instrument panelen för växlaren Studio för att lägga till Live-händelsen på ditt konto.Configure Switcher Studio will open the Switcher Studio dashboard to add the live event to your account.

  Anteckning

  Om du inte redan har ett växlaren Studio-konto måste du skapa ett).If you don't already have a Switcher Studio account, you will need to create one).

  När det är klart kan du gå till växlaren Studio-appen på din iPhone eller iPad, välja Microsoft Stream på fliken utmatning och starta direkt uppspelning till Microsoft Stream.When this is complete, you can go to your Switcher Studio app on your iPhone or iPad, select Microsoft Stream in the Output tab and start streaming to Microsoft Stream.

 2. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du har kunnat se förhands granskningen från kodaren väljer du Starta händelse för att arbeta Live så att åhörarna kan se live-händelsen.After you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Anteckning

Växlaren Studio använder RTMP-adressen för intag.Switcher Studio uses the RTMP ingest URL.

WirecastWirecast

Om du är en befintlig användare av Wirecast kan du välja det här alternativet i list rutan för att skicka en Live Stream till Microsoft Stream.If you are an existing user of Wirecast, you can choose this option from the drop-down list to send a live stream to Microsoft Stream. Observera att du behöver Wirecast version 10 eller senare.Note that you will need Wirecast version 10 or later.

 1. Välj Starta installation för att skapa en kanal för direkt uppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills installationen är klar.Wait for the setup to be complete. Du kommer att se ett meddelande som är klart att kopplas på skärmen.You will see a Ready to connect message on the screen.
  • Med Starta kodare startas Wirecast-appen på din dator förkonfigurerad med korrekta kodnings parametrar och intag-URL för denna Live-händelse.Launch encoder will launch the Wirecast app on your machine pre-configured with the correct encoding parameters and ingest URL for that live event. När du är klar klickar du på ström ikonen i Wirecast-appen för att starta direkt uppspelning till Microsoft Stream.When ready click the Stream icon in the Wirecast app to start streaming to Microsoft Stream.
 2. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du har kunnat se förhands granskningen från kodaren väljer du Starta händelse för att arbeta Live så att åhörarna kan se live-händelsen.After you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Anteckning

Wirecast-appen startas med RTMP-adresser för intag.The Wirecast app is launched with the RTMPS ingest URL pre-configured.

Wirecast SWirecast S

Om du är nybörjare i direkt uppspelning kan du prova Wirecast S genom att välja den i list rutan.If you are new to streaming, you can try Wirecast S by choosing that from the drop-down list. Wirecast S är speciellt inbyggt för Microsoft Stream.Wirecast S is built specifically for Microsoft Stream.

 1. Välj Starta installation för att skapa en kanal för direkt uppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills installationen är klar.Wait for the setup to be complete. Du kommer att se ett meddelande som är klart att kopplas på skärmen.You will see a Ready to connect message on the screen.
  • Med Starta kodare startas Wirecast S-appen på din dator förkonfigurerad med korrekta kodnings parametrar och intag-URL för denna Live-händelse.Launch encoder will launch the Wirecast S app on your machine pre-configured with the correct encoding parameters and ingest URL for that live event. Du kan välja att automatiskt starta direkt uppspelning till Microsoft Stream genom att välja det alternativet på Wirecast S inställnings skärm.You can choose to automatically start streaming to Microsoft Stream by selecting that option in the Wirecast S setup screen.
 2. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du har kunnat se förhands granskningen från kodaren väljer du Starta händelse för att arbeta Live så att åhörarna kan se live-händelsen.After you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Anteckning

Wirecast-appen startas med RTMP-adresser för intag.The Wirecast app is launched with the RTMPS ingest URL pre-configured.

Se ävenSee also

Live Encoder-konfigurationLive encoder configuration

Hjälp om Microsoft 365 Live EventsMicrosoft 365 Live Events Assistance