Konfigurera kodare för liveuppspelningConfigure encoders for live streaming

Artikeln visar hur du konfigurerar kodare för liveuppspelning med Microsoft Stream.This article shows you how to setup and configure encoders for live streaming with Microsoft Stream. Mer information om att konfigurera en livehändelse i Microsoft Stream finns i artikeln om att skapa livehändelser.To learn about how to setup a live event in Microsoft Stream, read creating live events.

Du behöver en kodare för att påbörja liveuppspelning på Microsoft Stream.To start live streaming on Microsoft Stream, you need an encoder. En kodare samlar in ljud och video från olika källor, bland annat kamera, mikrofon och skärminspelning, och skickar det till Microsoft Stream för liveuppspelning inför dina tittare.An encoder captures audio and video from various sources such as camera, microphone, desktop screen capture etc., and sends it to Microsoft Stream for live streaming to all your audience.

Lista över kodare som testats av MicrosoftList of encoders tested by Microsoft

Nedan finns en lista över kodare som har testats av Microsoft för liveuppspelning med Microsoft Stream.Below is a list of encoders tested by Microsoft for Live streaming with Microsoft Stream. En delmängd av kodarna har integrerats i produkten för enklare användning och snabbare konfiguration.A subset of these encoders have been integrated into the product for ease of use and quick setup. Mer information om de integrerade kodarna finns i nästa avsnitt.Next section has more details on the integrated encoders.

Har du en kodare som inte finns med på listan ovan?Do you have an encoder that is not in the above list? Inga problem!Not a problem! Du kan fortfarande använda kodaren för liveuppspelning med Microsoft Stream.You can still use the encoder to stream to Microsoft Stream. Mer information finns i artikeln om att konfigurera kodare manuellt.Read the manual configuration of encoders to learn more.

Kodarkonfiguration i Microsoft StreamEncoder setup in Microsoft Stream

När du sparar livehändelsen (mer information finns i artikeln om att skapa livehändelser) hittar du listan över integrerade kodare i listrutan Välj kodare på fliken Kodarkonfiguration.Once you save the Live event (read Creating live events for details), you can see the list of integrated encoders in the Select encoder dropdown control of the Encoder setup tab.

Listrutan för val av kodare

Konfigurera manuelltConfigure manually

Obs! Om du har en kodare som inte är direkt integrerad i Microsoft Stream hittar du mer information om att konfigurera kodaren för liveuppspelning med Microsoft Stream i artikeln om att konfigurera kodare manuellt.Note: If you have an encoder that is not directly integrated into Microsoft Stream, see how to manually configure encoders to learn more about how to configure and setup your encoder for Live Streaming with Microsoft Stream.

Kodarna Haivision KB och Makito XHaivision KB Encoder & Makito X Encoder

Om du har en befintlig Haivision KB- eller Makito X-kodare väljer du lämpligt alternativ i listrutan och följer anvisningarna i listan.If you have an existing Haivision KB or Makito X encoder, you can choose the appropriate option from the dropdown and follow the list of instructions.

 1. Välj Starta konfiguration och skapa en kanal för liveuppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills konfigurationen är klar.Wait for the setup to be complete. På skärmen visas ett meddelande som lyder Klar att ansluta.You will see a Ready to connect message on the screen.
 2. När det har slutförts laddar du ned förinställningen som innehåller alla kodningsparametrar, inklusive inmatnings-URL:n och händelsenamnet.Once that's complete, download the preset that contains all of the encoding parameters including the ingest URL and event name. Importera förinställningen till kodaren och starta kodaren.Import the preset into the encoder and start the encoder.
 3. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du ser förhandsgranskningen från kodaren väljer du Starta händelse och spelar upp live så att dina tittare kan se händelsen.Once you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Obs! Det har inte testats än om Haivision KB-kodaren har stöd för RTMPS. Haivision Makito X-kodaren har inte stöd för RTMPS. De nedladdade förinställningarna för båda kodarna innehåller RTMP-inmatnings-URL:n.Note: Haivision KB Encoder support for RTMPS has not been tested yet. Haivision Makito X Encoder does not support RTMPS. The downloaded presets for both encoders contain the RTMP ingest URL.

Switcher StudioSwitcher Studio

Med hjälp av Switcher Studio kan du spela upp live till Microsoft Stream med iPhone eller iPad.You can use Switcher Studio to start streaming to Microsoft Stream using iPhone or iPad.

 1. Välj Starta konfiguration och skapa en kanal för liveuppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills konfigurationen är klar.Wait for the setup to be complete. På skärmen visas ett meddelande som lyder Klar att ansluta.You will see a Ready to connect message on the screen.
 2. Konfigurera Instrumentpanelen för Switcher Studio öppnas och livehändelsen läggs till för ditt konto (Obs! Om du inte redan har ett Switcher Studio-konto måste du skapa ett).Configure Switcher Studio will open the Switcher Studio dashboard to add the Live event to your account (Note: If you don't already have a Switcher Studio account, you will need to create one).
 3. När du har gjort detta kan du gå till Switcher Studio-appen på din iPhone eller iPad, välja Microsoft Stream i fliken Utdata och börja spela upp live med Microsoft Stream.When this is complete, you can go to your Switcher Studio app on your iPhone or iPad, select Microsoft Stream in the Output tab and start streaming to Microsoft Stream.
 4. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du ser förhandsgranskningen från kodaren väljer du Starta händelse och spelar upp live så att dina tittare kan se händelsen.Once you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Obs! Switcher Studio använder webbadressen för RTMP-inmatning.Note: Switcher Studio uses the RTMP ingest URL.

WirecastWirecast

Om du redan använder Wirecast kan du välja det här alternativet från listrutan och skicka en liveuppspelning till Microsoft Stream.If you are an existing user of Wirecast, you can choose this option from the dropdown to send a live stream to Microsoft Stream. Observera att du behöver version 10 eller senare av Wirecast.Note that you will need Wirecast version 10 or later.

 1. Välj Starta konfiguration och skapa en kanal för liveuppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills konfigurationen är klar.Wait for the setup to be complete. På skärmen visas ett meddelande som lyder Klar att ansluta.You will see a Ready to connect message on the screen.
 2. Starta kodaren startar Wirecast-appen på datorn förkonfigurerad med rätt kodningsparametrar och inmatnings-URL för livehändelsen.Launch encoder will launch the Wirecast app on your machine pre-configured with the correct encoding parameters and ingest URL for that Live event. När detta är klart klickar du på Stream-ikonen i Wirecast-appen och börjar spela upp live med Microsoft Stream.When ready, click on the Stream icon in the Wirecast app to start streaming to Microsoft Stream.
 3. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du ser förhandsgranskningen från kodaren väljer du Starta händelse och spelar upp live så att dina tittare kan se händelsen.Once you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Obs! Wirecast-appen startas med webbadressen för RTMPS-inmatning förkonfigurerad.Note: The Wirecast app is launched with the RTMPS ingest URL pre-configured.

Wirecast SWirecast S

Om du är nybörjare när det kommer till liveuppspelning kan du prova Wirecast S genom att välja den från listrutan.If you are new to streaming, you can try Wirecast S by choosing that from the dropdown. Wirecast S har utformats särskilt för Microsoft Stream.Wirecast S is built specifically for Microsoft Stream.

 1. Välj Starta konfiguration och skapa en kanal för liveuppspelning.Select Start setup to create a channel for Live Streaming. Vänta tills konfigurationen är klar.Wait for the setup to be complete. På skärmen visas ett meddelande som lyder Klar att ansluta.You will see a Ready to connect message on the screen.
 2. Starta kodaren startar Wirecast S-appen på datorn förkonfigurerad med rätt kodningsparametrar och inmatnings-URL för livehändelsen.Launch encoder will launch the Wirecast S app on your machine pre-configured with the correct encoding parameters and ingest URL for that Live event. Du kan börja att spela upp live automatiskt med Microsoft Stream genom att välja det alternativet på installationsskärmen för Wirecast S.You can choose to automatically start streaming to Microsoft Stream by selecting that option in the Wirecast S setup screen.
 3. Gå tillbaka till Microsoft Stream.Go back to Microsoft Stream. När du ser förhandsgranskningen från kodaren väljer du Starta händelse och spelar upp live så att dina tittare kan se händelsen.Once you are able to see the preview from the encoder, select Start event to go live so your audience can see the live event.

Obs! Wirecast-appen startas med webbadressen för RTMPS-inmatning förkonfigurerad.Note: The Wirecast app is launched with the RTMPS ingest URL pre-configured.