Översikt över Windows Server Semi-Annual ChannelWindows Server Semi-Annual Channel overview

Gäller för: Windows Server (Semi-Annual Channel)Applies To: Windows Server (Semi-Annual Channel)

Windows Server-versionsmodellen erbjuder ett nytt alternativ för att matcha liknande versions- och underhållsmodeller för Windows 10 och Office 365 ProPlus.The Windows Server release model is offering a new option in order to align with similar release and servicing models for Windows 10 and Office 365 ProPlus. Om du har arbetat med Windows 10 eller Office 365 ProPlus, kan dessa förbättringar redan vara bekanta för dig.If you've been working with Windows 10 or Office 365 ProPlus, these improvements might already be familiar to you.

Det blir två primära versionskanaler tillgängliga för Windows Server-kunder, Long-term Servicing Channel och Semi-Annual Channel.There will be two primary release channels available to Windows Server customers, the Long-Term Servicing Channel, and the new Semi-Annual Channel. Du kan behålla servrarna i Long-Term Servicing Channel (LTSC), flytta dem till nya Semi-Annual Channel, eller ha vissa servrar på någon av kanalerna, beroende på dina behov.You can keep servers on the Long-Term Servicing Channel (LTSC), move them to the new Semi-Annual Channel, or have some servers on either track, depending on what works best for your needs.

Klicka på följande Microsoft Mechanics-video för en översikt över den uppdaterade versionsmodellen, framförallt Semi-Annual Channel.Click the following Microsoft Mechanics video for an overview of the updated release model, particularly the Semi-Annual Channel.

![YYouTube-video av Michael Niehouse som förklarar hur Semi-Annual Channel fungerar]ouTube video of Michael Niehouse explaining how the Semi-Annual Channel works](media/SAC_vid_crop.jpg)

Long-Term Servicing Channel (LTSC)Long-Term Servicing Channel (LTSC)

Det är en versionsmodell du redan är bekant med (som tidigare kallades ”Long-Term Servicing Branch”) där en ny högre version av Windows Server släpps vart 2–3 år.This is the release model you’re already familiar with (formerly called the “Long-Term Servicing Branch”) where a new major version of Windows Server is released every 2-3 years. Användare har rätt till 5 års vanligt stöd och 5 års utökat stöd.Users are entitled to 5 years of mainstream support and 5 years of extended support. Den här kanalen är lämplig för system som kräver ett längre underhållsalternativ och funktionell stabilitet.This channel is appropriate for systems that require a longer servicing option and functional stability. Distribution av Windows Server 2016 och tidigare versioner av Windows Server påverkas inte av de nya Semi-Annual Channel-versionerna.Deployments of Windows Server 2016 and earlier versions of Windows Server will not be affected by the new Semi-Annual Channel releases. Long-Term Servicing Channel fortsätter ta emot säkerhets- och icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar, men får inte de nya funktionerna och egenskaperna.The Long-Term Servicing Channel will continue to receive security and non-security updates, but it will not receive the new features and functionality.

Anteckning

Den aktuella LTSC-produkten är Windows Server 2016.The current LTSC product is Windows Server 2016. Om du vill fortsätta använda den här kanalen ska du installera (eller fortsätta använda) Windows Server 2016 som kan installeras i Server Core-läge eller Server med läget Skrivbordsmiljö.If you want to stay in this channel, you should install (or continue using) Windows Server 2016, which can be installed in Server Core mode or Server with Desktop Experience Mode. Mer information finns i Komma igång med Windows Server 2016.See Get Started with Windows Server 2016 for details.

Semi-Annual ChannelSemi-Annual Channel

Semi-Annual Channel passar perfekt för kunder med hög innovationstakt eftersom de kan dra nytta av de nya funktionerna i operativsystemet i en snabbare takt, både i program – särskilt de som bygger på behållare och mikrotjänster – och i det programvarudefinierade hybriddatacentret.The Semi-Annual Channel is perfect for customer who are innovating quickly to take advantage of new operating system capabilities at a faster pace, both in applications – particularly those built on containers and microservices, as well as in the software-defined hybrid datacenter. Windows Server-produkter i Semi-Annual Channel kommer ut i nya utgåvor två gånger per år, på våren och på hösten.Windows Server products in the Semi-Annual Channel will have new releases available twice a year, in spring and fall. Varje utgåva i den här kanalen kommer att stödjas i 18 månader från den första utgåvan.Each release in this channel will be supported for 18 months from the initial release.

De flesta funktioner som introduceras i Semi-Annual Channel-versionerna kommer att ingå i nästa Long-Term Servicing Channel-version av Windows Server.Most of the features introduced in the Semi-Annual Channel will be rolled up into the next Long-Term Servicing Channel release of Windows Server. Utgåvorna, funktionerna och stödinnehållet kan variera från version till version beroende på kundfeedback.The editions, functionality, and supporting content might vary from release to release depending on customer feedback.

Semi-Annual Channel blir tillgänglig för volymlicens-kunder med Software Assurance, samt via Azure Marketplace eller andra moln-/värdbaserade tjänstleverantörer och bonusprogram som Visual Studio Subscriptions.The Semi-Annual Channel will be available to volume-licensed customers with Software Assurance, as well as via the Azure Marketplace or other cloud/hosting service providers and loyalty programs such as Visual Studio Subscriptions.

Anteckning

Den första versionen av Semi-Annual Channel är WindowsServer, version 1709.The first Semi-Annual Channel release is Windows Server, version 1709. Om du vill placera servrar i den här kanalen ska du installera Windows Server version 1709 som kan installeras i Server Core-läge eller som Nano Server som körs i en behållare.If you want to put servers in this channel, you should install Windows Server, version 1709, which can be installed in Server Core mode or as Nano Server run in a container. Se Introduktion till Windows Server version 1709 för att få information om hur du skaffar och aktiverar Windows Server version 1709.See Introducing Windows Server, version 1709 to learn how to obtain and activate Windows Server, version 1709. Uppgraderingar på plats från Windows Server 2016 till Windows Server version 1709 stöds inte eftersom de är i olika versionskanaler.In-place upgrades from Windows Server 2016 to Windows Server, version 1709 are not supported because they are in different release channels. Windows Server version 1709 är inte en uppdatering till Windows Server 2016 – det är den första Windows Server-versionen i nya Semi-Annual Channel.Windows Server, version 1709 is not an update to Windows Server 2016--it is the first Windows Server release in this new Semi-Annual Channel.

I den nya modellen identifieras Windows Server-versioner med år och månad, till exempel skulle under 2017 en version den 9: e månaden (september) identifieras som version 1709.In this new model, Windows Server releases are identified by the year and month of release: for example, in 2017, a release in the 9th month (September) would be identified as version 1709. Nya versioner av Windows Server släpps två gånger per år i Semi-Annual Channel.Fresh releases of Windows Server in the Semi-Annual Channel will occur twice each year. Supportlivscykeln för varje utgåva är 18 månader.The support lifecycle for each release is 18 months.

Ska du behålla servrarna i LTSC eller flytta dem till Semi-Annual Channel?Should you keep servers on the LTSC or move them to the Semi-Annual Channel?

Det här är de viktigaste skillnaderna ta hänsyn till:These are the key differences to take into account:

 • Behöver du ofta introducera nya funktioner?Do you need to innovate rapidly? Behöver du få tidig tillgång till de senaste funktionerna i WindowsServer?Do you need early access to the newest Windows Server features? Behöver du stöd för hybridprogram, DevOps och Hyper-V-infrastrukturresurser i snabb takt?Do you need to support fast-cadence hybrid applications, dev-ops, and Hyper-V fabrics? I så fall ska du överväga att använda Semi-Annual Channel genom att installera Windows Server version 1709.If so, you should consider joining the Semi-Annual Channel by installing Windows Server, version 1709. Som beskrivs i det här avsnittet kommer du få nya versioner två gånger per år, med 18 månaders vanlig produktionssupport per version.As described in this topic, you will receive new versions twice a year, with 18 months of mainstream production support per release. Du får den via volymlicensiering, Azure eller prenumerationstjänster för Visual Studio.You get it through volume licensing, Azure, or Visual Studio Subscription Services. För närvarande kräver versioner i Semi-Annual Channel volymlicensiering och Software Assurance om du tänker köra produkten i produktion.Currently, releases in the Semi-Annual Channel require volume licensing and Software Assurance if you intend to run the product in production.
 • Behöver du mer stabilitet och förutsägbarhet?Do you need stability and predictability? Behöver du köra virtuella datorer och traditionella arbetsbelastningar på fysiska servrar?Do you need to run virtual machines and traditional workloads on physical servers? I så fall bör du överväga att behålla dessa servrar i Long-Term Servicing Channel.If so, you should consider keeping those servers on the Long-Term Servicing Channel. Den aktuella LTSC-versionen är Windows Server 2016.The current LTSC release is Windows Server 2016. Som beskrivs i det här avsnittet kommer du få nya versioner vart 2–3 år, med fem års vanlig support följt av fem års utökad support per version.As described in this topic, you'll have access to new versions every 2-3 years, with 5 years of mainstream support followed by 5 years of extended support per release. LTSC-versioner är tillgängliga via alla versionsmekanismer.LTSC releases are available through all release mechanisms. Versioner i LTSC är tillgängliga för alla oavsett vilken licensmodell de använder.Releases in the LTSC are available to anyone regardless of the licensing model they are using.

Versionskanaler och installationsalternativRelease channels and installation options

De tillgängliga versionskanalerna är olika för varje installationsalternativ för Windows Server:The available release channels are different for each Windows Server installation option:

InstallationsalternativInstallation option Semi-Annual Channel (Windows Server)Semi-Annual Channel (Windows Server) Long-Term Servicing Channel (Windows Server 2016)Long-Term Servicing Channel (Windows Server 2016)
Nano ServerNano Server Ja (som en behållare för operativsystem)Yes (as a container OS) Ja (som en behållare för operativsystem)Yes (as a container OS)
Server CoreServer Core JaYes JaYes
Server med skrivbordsmiljöServer with Desktop Experience NejNo JaYes

EnhetskompabilitetDevice compatibility

Såvida inte något annat meddelats kommer de lägsta maskinvarukraven för att köra Semi-Annual Channel-versioner att vara desamma som för den senaste Long-Term Servicing Channel-utgåvan av Windows Server.Unless otherwise communicated, the minimum hardware requirements to run the Semi-Annual Channel releases will be the same as the most recent Long-Term Servicing Channel release of Windows Server. Den aktuella Long-Term Servicing Channel-versionen är till exempel Windows Server 2016.For example, the current Long-Term Servicing Channel release is Windows Server 2016. De flesta drivrutinerna för maskinvara fortsätter fungera i dessa versioner.Most hardware drivers will continue to function in these releases.

UnderhållServicing

Både Long-Term Servicing Channel- och Semi-Annual Channel-versionerna stöds med säkerhetsuppdateringar och icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar.Both the Long-Term Servicing Channel and the Semi-Annual Channel releases will be supported with security updates and non-security updates. Skillnaden är hur lång tid som versionen stöds enligt beskrivningen ovan.The difference is the length of time that the release is supported, as described above.

UnderhållsverktygServicing tools

Det finns många verktyg som IT-proffs kan använder för att underhålla Windows Server.There are many tools with which IT pros can service Windows Server. Varje alternativ har sina för- och nackdelar och omfattar allt från funktioner och kontroller till enkelhet och låga administrativa krav.Each option has its pros and cons, ranging from capabilities and control to simplicity and low administrative requirements. Följande är exempel på underhållsverktyg som är tillgängliga för att hantera underhållsuppdateringar:The following are examples of the servicing tools available to manage servicing updates:

 • Windows Update (fristående): Det här alternativet är bara tillgängligt för servrar som är anslutna till Internet och har Windows Update aktiverat.Windows Update (stand-alone): This option is only available for servers that are connected to the Internet and have Windows Update enabled.
 • Windows Server Update Services (WSUS) ger omfattande kontroll över uppdateringar av Windows 10 och Windows Server finns inbyggt i operativsystemet Windows Server.Windows Server Update Services (WSUS) provides extensive control over Windows 10 and Windows Server updates and is natively available in the Windows Server operating system. Utöver möjligheten att skjuta upp uppdateringar kan organisationer lägga till ett godkännandelager för uppdateringar och välja att distribuera dem till specifika datorer eller grupper av datorer när de är redo för det.In addition to the ability to defer updates, organizations can add an approval layer for updates and choose to deploy them to specific computers or groups of computers whenever ready.
 • System Center Configuration Manager ger störst kontroll över underhåll.System Center Configuration Manager provides the greatest control over servicing. IT-proffs kan skjuta upp uppdateringar och godkänna dem och har flera alternativ för riktade distributioner och hantering av bandbreddsanvändning och distributionstider.IT pros can defer updates, approve them, and have multiple options for targeting deployments and managing bandwidth usage and deployment times.

Du har förmodligen redan valt att använda minst ett av dessa alternativ baserat på era resurser, anställda och kunskaper.You’ve likely already chosen to use at least one of these options based on your resources, staff, and expertise. Du kan fortsätta använda samma process för Semi-Annual Channel-versioner: till exempel om du redan använder System Center Configuration Manager för att hantera uppdateringar så kan du fortsätta använda det.You can continue using the same process for Semi-Annual Channel Releases: for example, if you already use System Center Configuration Manager to manage updates, you can continue to use it. På samma sätt om du använder WSUS kan du fortsätta använda det.Similarly, if you are using WSUS, you can continue to use that.

Hämta förhandsversionerna via WindowsInsider ProgramObtain preview releases through the Windows Insider Program

För många IT-proffs och programutvecklare kan tillgång till nya funktioner tidigt innan de släpps vara både spännande och värdefullt.For many IT pros and application developers, gaining access to new functionality early--before they’re released--can be both intriguing and valuable. Att testa nya versioner av Windows Server tidigt hjälper både Microsoft och dess kunder på grund av möjligheten att identifiera möjliga problem före släppet.Testing the early builds of Windows Server helps both Microsoft and its customers because of the opportunity to discover possible issues before release. Det ger även kunderna en unik möjlighet att direkt påverka funktionerna i produkten.It also gives customers a unique opportunity to directly influence the functionality in the product. Microsoft är beroende av att få feedback under utvecklingsprocessen så att anpassningar kan göras så fort som möjligt.Microsoft depends on receiving feedback throughout the development process so that adjustments may be made as quickly as possible. Tidig testning och feedback är viktigt för den snabba versionsmodellen.Early testing and feedback is essential to the rapid release model.

Förhandsversioner av Windows Server blir tillgängliga för nedladdning via Windows Insider Program och Windows Insider Program för företag.Pre-release builds of Windows Server will be available for download via the Windows Insider Program and the Windows Insider Program for Business. Serverversioner tillgängliga på Windows Insider Program kan variera beroende på den aktuella fasen av utvecklingscykeln.The server editions available on the Windows Insider Program may vary depending on the current stage of the development cycle. För att gå med i Windows Insider Program, gör så här:To join the Windows Insider Program, follow these steps:

 1. Registrera dig på Windows Insider Program för företag.Register at Windows Insider Program for Business.
 2. Välj en eller flera servrar för testning av förhandsversioner.Choose one or more servers for preview testing.
 3. Ladda ned versionerna från Windows Server Insider Preview-sidan.Download builds from the Windows Server Insider Preview page. Windows Server-bloggen meddelas det när förhandsversionen finns tillgänglig.See the Windows Server blog for an announcement when the preview is available.
 4. Skapa ett bokmärke för Docker-hubben eller andra externa webbplatser där viss kod och vissa dokument ska publiceras.Bookmark the Docker Hub or other external sites where some code and docs will be published. Se dokumentationen till Windows-behållare.See Windows Containers Documentation.
 5. Skicka oss feedback via Feedbackhubben i Windows 10-programmet.Send us your feedback via the Windows 10 Feedback Hub application.
 6. Gå med i Windows Server Tech Community för att samarbeta, dela med dig och lära dig av experter.Join the Windows Server Tech Community to collaborate, share and learn from experts.

Närliggande informationRelated topics

Ändringar av Nano Server i nästa version av WindowsServerChanges to Nano Server in the next release of Windows Server

Supportlivscykel för Windows ServerWindows Server support lifecycle

Systemkrav för Windows Server 2016Windows Server 2016 System Requirements