Översikt över ReFS (Resilient File System)Resilient File System (ReFS) overview

Gäller för: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012Applies to: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

ReFS (Resilient File System) är Microsofts senaste filsystem. ReFS maximerar datatillgängligheten, skalar effektivt till stora datamängder över olika arbetsbelastningar och ger dataintegritet med hjälp av återhämtning från skada.The Resilient File System (ReFS) is Microsoft's newest file system, designed to maximize data availability, scale efficiently to large data sets across diverse workloads, and provide data integrity by means of resiliency to corruption. Filsystemet syftar till att lösa ett allt större antal lagringsscenarier, och att utgöra en grund för framtida innovationer.It seeks to address an expanding set of storage scenarios and establish a foundation for future innovations.

Viktiga fördelarKey benefits

ÅterhämtningResiliency

I ReFS finns nya funktioner som med precision kan upptäcka skador och även korrigera de skadorna i onlineläge. Detta ger ökad integritet och tillgänglighet för dina data:ReFS introduces new features that can precisely detect corruptions and also fix those corruptions while remaining online, helping provide increased integrity and availability for your data:

 • Integritetsströmmar – ReFS använder kontrollsummor för metadata och om så önskas även för fildata. På så vis upptäcker ReFS med stor tillförlitlighet skador.Integrity-streams - ReFS uses checksums for metadata and optionally for file data, giving ReFS the ability to reliably detect corruptions.
 • Integrering av Lagringsutrymmen – När ReFS används tillsammans med ett speglings- eller paritetsutrymme kan upptäckta skador automatiskt repareras med den alternativa kopian som tillhandahålls av Lagringsutrymmen.Storage Spaces integration - When used in conjunction with a mirror or parity space, ReFS can automatically repair detected corruptions using the alternate copy of the data provided by Storage Spaces. Reparationsprocesser äger rum både i det skadade området och online, vilket gör att driftstopp kan undvikas.Repair processes are both localized to the area of corruption and performed online, requiring no volume downtime.
 • Tillvarata data – Om en volym skadas och det saknas en kopia av de skadade data, tar ReFS bort skadade data från namnrymden.Salvaging data - If a volume becomes corrupted and an alternate copy of the corrupted data doesn't exist, ReFS removes the corrupt data from the namespace. ReFS behåller volymen online medan skador som inte kan korrigeras hanteras. Det finns dock undantagsfall då det krävs att ReFS hanterar volymen offline.ReFS keeps the volume online while it handles most non-correctable corruptions, but there are rare cases that require ReFS to take the volume offline.
 • Proaktiv felkorrigering – Vid sidan av datavalidering före läs- och skrivåtgärder använder ReFS en dataintegritetsskanner som kallas för ett skrubbningsverktyg.Proactive error correction - In addition to validating data before reads and writes, ReFS introduces a data integrity scanner, known as a scrubber. Skrubbningsverktyget söker regelbundet igenom volymen, identifierar latenta skador och utlöser proaktivt en reparation av skadade data.This scrubber periodically scans the volume, identifying latent corruptions and proactively triggering a repair of corrupt data.

PrestandaPerformance

Förutom att ge förbättrad återhämtningsförmåga har ReFS även nya funktioner för prestandakänsliga och virtualiserade arbetsbelastningar.In addition to providing resiliency improvements, ReFS introduces new features for performance-sensitive and virtualized workloads. Nivåoptimering i realtid, blockkloning and sparse-VDL är exempel på de utvecklade funktionerna i ReFS som stöder dynamiska och skiftande arbetsbelastningar:Real-time tier optimization, block cloning, and sparse VDL are good examples of the evolving capabilities of ReFS, which are designed to support dynamic and diverse workloads:

 • Speglingsaccelererad paritet – speglingsaccelererad paritet ger både höga prestanda och kapacitetseffektiv lagring av dina data.Mirror-accelerated parity - Mirror-accelerated parity delivers both high performance and also capacity efficient storage for your data.

  • För att leverera både höga prestanda och kapacitetseffektiv lagring, ReFS delar en volym i två logiska lagringsgrupper, så kallade nivåer.To deliver both high performance and capacity efficient storage, ReFS divides a volume into two logical storage groups, known as tiers. Nivåerna kan ha en egen enhet och återhämtningstyp, vilket gör att varje nivå kan optimeras för antingen prestanda eller kapacitet.These tiers can have their own drive and resiliency types, allowing each tier to optimize for either performance or capacity. Vissa exempelkonfigurationer omfattar:Some example configurations include:
| <span data-ttu-id="3057e-123">Prestandanivå</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-123">Performance tier</span></span> | <span data-ttu-id="3057e-124">Kapacitetsnivå</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-124">Capacity tier</span></span> |
|----------------|-----------------|
 <span data-ttu-id="3057e-125">Speglad SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-125">Mirrored SSD</span></span> | <span data-ttu-id="3057e-126">Speglad HDD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-126">Mirrored HDD</span></span> |
 <span data-ttu-id="3057e-127">Speglad SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-127">Mirrored SSD</span></span> | <span data-ttu-id="3057e-128">Paritets-SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-128">Parity SSD</span></span> |
 <span data-ttu-id="3057e-129">Speglad SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-129">Mirrored SSD</span></span> | <span data-ttu-id="3057e-130">Paritets-HDD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-130">Parity HDD</span></span> |  

- <span data-ttu-id="3057e-131">När nivåerna har konfigurerats använder ReFS dem för att ge snabb lagring av ”heta data” och kapacitetseffektiv lagring för ”kalla” data.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-131">Once these tiers are configured, ReFS use them to deliver fast storage for hot data and capacity-efficient storage for cold data:</span></span>
  - <span data-ttu-id="3057e-132">Alla skrivåtgärder äger rum i prestandanivån, och stora mängder data i prestandanivån flyttas effektivt till kapacitetsnivån i realtid.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-132">All writes will occur in the performance tier, and large chunks of data that remain in the performance tier will be efficiently moved to the capacity tier in real-time.</span></span>
  - <span data-ttu-id="3057e-133">Om en [hybriddistribution](../storage-spaces/choosing-drives.md) (blandning av flash och HDD) [används accelererar cachen i Lagringsdirigering](../storage-spaces/understand-the-cache.md) skrivåtgärder, vilket minskar effekten av datafragmentarisering som ofta uppstår i virtualiserade arbetsbelastningar.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-133">If using a [hybrid deployment](../storage-spaces/choosing-drives.md) (mixing flash and HDD drives), [the cache in Storage Spaces Direct](../storage-spaces/understand-the-cache.md) will help accelerate reads, reducing the effect of data fragmentation characteristic of virtualized workloads.</span></span> <span data-ttu-id="3057e-134">Om en distribution med enbart flash används äger skrivåtgärder även rum i prestandanivån.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3057e-134">Otherwise, if using an all-flash deployment, reads will also occur in the performance tier.</span></span> 

Anteckning

För Server-distributioner stöds endast speglingsaccelererad paritet i Lagringsdirigering.For Server deployments, mirror-accelerated parity is only supported on Storage Spaces Direct.

 • Accelererade VM-åtgärder – ReFS har nya funktioner som specifikt är avsedda att förbättra prestanda för virtualiserade arbetsbelastningar:Accelerated VM operations - ReFS introduces new functionality specifically targeted to improve the performance of virtualized workloads:

  • Blockkloning – Blockkloning accelererar kopieringsåtgärder och ger snabba sammanslagningar av VM-kontrollpunkter med liten inverkan.Block cloning - Block cloning accelerates copy operations, enabling quick, low-impact VM checkpoint merge operations.
  • Sparse-VDL – Med sparse-VDL kan ReFS nollställa filer snabbt, vilket minskar tiden som krävs för att skapa fasta VHD:er från ett tiotal minuter till bara några sekunder.Sparse VDL - Sparse VDL allows ReFS to zero files rapidly, reducing the time needed to create fixed VHDs from 10s of minutes to mere seconds.
 • Variabla klusterstorlekar – ReFS stöder båda klusterstorlekarna 4K och 64K.Variable cluster sizes - ReFS supports both 4K and 64K cluster sizes. 4K är den rekommenderade klusterstorleken för de flesta distributioner, men 64K-kluster är lämpliga för stora, sekventiella IO-arbetsbelastningar.4K is the recommended cluster size for most deployments, but 64K clusters are appropriate for large, sequential IO workloads.

SkalbarhetScalability

ReFS är anpassat för att hantera extremt stora datauppsättningar (miljontals terabyte) utan att det påverkar prestanda negativt, vilket möjliggör datahantering i större skala än tidigare filsystem.ReFS is designed to support extremely large data sets--millions of terabytes--without negatively impacting performance, achieving greater scale than prior file systems.

Distributioner som stödsSupported deployments

LagringsdirigeringStorage Spaces Direct

Distribution av ReFS på Lagringsdirigering rekommenderas för virtualiserade arbetsbelastningar eller nätverksansluten lagring:Deploying ReFS on Storage Spaces Direct is recommended for virtualized workloads or network-attached storage:

 • Speglingsaccelererad paritet och cachen i Lagringsdirigering ger höga prestanda och kapacitetseffektiv lagring.Mirror-accelerated parity and the cache in Storage Spaces Direct deliver high performance and capacity-efficient storage.
 • Introduktionen av blockkloning och sparse-VDL accelererar VHDX-åtgärder avsevärt, t.ex. skapande, sammanslagning och expansion.The introduction of block clone and sparse VDL dramatically accelerates .vhdx file operations, such as creation, merge, and expansion.
 • Integritetsströmmar, onlinereparation och kopior av data gör att ReFS och Lagringsdirigering tillsammans kan upptäcka och åtgärda skador i både metadata och data.Integrity-streams, online repair, and alternate data copies enable ReFS and Storage Spaces Direct to jointly to detect and correct corruptions within both metadata and data.
 • ReFS har funktionerna som krävs för att skala och stödja stora datauppsättningar.ReFS provides the functionality to scale and support large data sets.

Lagringsutrymmen med SAS-enheterStorage Spaces with SAS drive enclosures

Distribution av ReFS på Lagringsutrymmen med delade SAS-kabinett är lämpligt för lagring av arkiverade data och användardokument:Deploying ReFS on Storage Spaces with shared SAS enclosures is suitable for hosting archival data and storing user documents:

 • Integritetsströmmar, onlinereparation och kopior av data gör att ReFS och Lagringsutrymmen tillsammans kan upptäcka och åtgärda skador i både metadata och data.Integrity-streams, online repair, and alternate data copies enable ReFS and Storage Spaces to jointly to detect and correct corruptions within both metadata and data.
 • Distributioner av Lagringsutrymmen kan också använda blockkloning och den skalbarhet som ReFS erbjuder.Storage Spaces deployments can also utilize block-cloning and the scalability offered in ReFS.

StandardenheterBasic disks

Distribution av ReFS på standardenheter är mest lämpligt för program som implementerar egna programvarulösningar för återhämtning och tillgänglighet.Deploying ReFS on basic disks is best suited for applications that implement their own software resiliency and availibility solutions.

 • Program som introducerar egna programvarulösningar för återhämtning och tillgänglighet kan utnyttja integritetsströmmar, blockkloning och möjligheten att skala och stödja stora datamängder.Applications that introduce their own resiliency and availability software solutions can leverage integrity-streams, block-cloning, and the ability to scale and support large data sets.

Anteckning

ReFS stöds inte på SAN-ansluten lagring.ReFS is not supported on SAN-attached storage.

Jämförelse av funktionerFeature comparison

GränserLimits

FunktionFeature ReFSReFS NTFSNTFS
Maximal filnamnslängdMaximum file name length 255 Unicode-tecken255 Unicode characters 255 Unicode-tecken255 Unicode characters
Maximal sökvägslängdMaximum path name length 32K Unicode-tecken32K Unicode characters 32K Unicode-tecken32K Unicode characters
Maximal filstorlekMaximum file size 18 EB (exabyte)18 EB (exabytes) 18 EB (exabyte)18 EB (exabytes)
Maximal volymstorlekMaximum volume size 4,7 ZB (zettabyte)4.7 ZB (zettabytes) 256 TB256 TB

FunktionerFunctionality

Följande funktioner är tillgängliga i ReFS och NTFS:The following features are available on ReFS and NTFS:

FunktionerFunctionality ReFSReFS NTFSNTFS
BitLocker-krypteringBitLocker encryption JaYes JaYes
CSV-stöd (klusterdelade volymer)Cluster Shared Volume (CSV) support JaYes JaYes
Mjuka länkarSoft links JaYes JaYes
Klusterstöd med redundansFailover cluster support JaYes JaYes
Listor för åtkomstkontrollAccess-control lists JaYes JaYes
USN-journalUSN journal JaYes JaYes
Meddelanden om ändringarChanges notifications JaYes JaYes
KnutpunkterJunction points JaYes JaYes
MonteringspunkterMount points JaYes JaYes
ReferenspunkterReparse points JaYes JaYes
Ögonblicksbilder av volymVolume snapshots JaYes JaYes
Fil-id:nFile IDs JaYes JaYes
OplocksOplocks JaYes JaYes
Sparse-filerSparse files JaYes JaYes
Namngivna strömmarNamed streams JaYes JaYes

Följande funktioner är endast tillgängliga i ReFS:The following features are only available on ReFS:

FunktionerFunctionality ReFSReFS NTFSNTFS
BlockkloningBlock clone JaYes NejNo
Sparse-VDLSparse VDL JaYes NejNo
Speglingsaccelererad paritetMirror-accelerated parity Ja (på Lagringsdirigering)Yes (on Storage Spaces Direct) NejNo

Följande funktioner är för närvarande inte tillgängliga i ReFS:The following features are unavailable on ReFS at this time:

FunktionerFunctionality ReFSReFS NTFSNTFS
FilsystemkomprimeringFile system compression NejNo JaYes
FilsystemkrypteringFile system encryption NejNo JaYes
DatadedupliceringData Deduplication NejNo JaYes
TransaktionerTransactions NejNo JaYes
Hårda länkarHard links NejNo JaYes
Objekt-id:nObject IDs NejNo JaYes
KortnamnShort names NejNo JaYes
Utökade attributExtended attributes NejNo JaYes
EnhetskvoterDisk quotas NejNo JaYes
StartbarhetBootable NejNo JaYes
Stöds på flyttbara mediaSupported on removable media NejNo JaYes
NTFS-lagringsnivåerNTFS storage tiers NejNo JaYes

Se ävenSee also