Använda MRTK i stora projekt

Den här sidan innehåller några användbara tips för användare av MRTK som drar in den i befintliga stora projekt eller ställer in något nytt som ska vara källkontrollerat och ha flera utvecklare.

Vi rekommenderar att du läser alla riktlinjer nedan. Om du följer dem kan du undvika vissa svåra problem när du arbetar med större kodbaser

gitignore

Följande .gitignore-fil är en rekommenderad bas att hämta in när du använder MRTK – det finns delar av MRTK som skapar lokalt tillstånd som kan ignoreras av källkontrollen, vilket annars skulle ändra det lokala git-tillståndet.

Observera att de första delarna av detta kommer från standard-github Unity .gitignore med MRTK-specifika tillägg senare. Observera också att vissa av dessa regler förutsätter vissa sökvägar och kan ändras baserat på var MRTK finns i projektet.

# This .gitignore file should be placed at the root of your Unity project directory
#
# Get latest from https://github.com/github/gitignore/blob/master/Unity.gitignore
#
/[Ll]ibrary/
/[Tt]emp/
/[Oo]bj/
/[Bb]uild/
/[Bb]uilds/
/[Ll]ogs/

# MemoryCaptures can get excessive in size.
# They also could contain extremely sensitive data
/[Mm]emoryCaptures/

# Asset meta data should only be ignored when the corresponding asset is also ignored
!/[Aa]ssets/**/*.meta

# Uncomment this line if you wish to ignore the asset store tools plugin
# /[Aa]ssets/AssetStoreTools*

# Autogenerated Jetbrains Rider plugin
/[Aa]ssets/Plugins/Editor/JetBrains*

# Visual Studio cache directory
.vs/

# Gradle cache directory
.gradle/

# Autogenerated VS/MD/Consulo solution and project files
ExportedObj/
.consulo/
*.csproj
*.unityproj
*.sln
*.suo
*.tmp
*.user
*.userprefs
*.pidb
*.booproj
*.svd
*.pdb
*.mdb
*.opendb
*.VC.db

# Unity3D generated meta files
*.pidb.meta
*.pdb.meta
*.mdb.meta

# Unity3D generated file on crash reports
sysinfo.txt

# Builds
*.apk
*.unitypackage

# Crashlytics generated file
crashlytics-build.properties

# NuGet Build Process Generated
# This section covers files that are generated when consuming/using MRTK from NuGet
# May not be relevant if consuming via .unitypackages
/NuGet/*
!/NuGet/BuildSource.proj
/MRTKBuild/
/MSBuild/
/PackagesCopy/
!/scripts/Packaging/NuGetRestoreProject.csproj

Filen ProjectPreferences.asset

Project mrtk-inställningar för hela världen finns under platsen Edit -> Project Inställningar -> Mixed Reality Toolkit (Redigera -> Project Inställningar -> Mixed Reality Toolkit). De här inställningarna sparas i en fil på den här platsen i mappen Tillgångar:

Assets/MixedRealityToolkit.Generated/ProjectPreferences.asset

Om ditt projekt kommer att ha flera medarbetare rekommenderar vi att du checkar in den här tillgångsfilen när du har gjort en inledande konfiguration av MRTK-inställningarna. Överväg särskilt att kontrollera följande inställningar:

Lås SDK-profiler – Om detta är inaktiverat kan standardprofilerna för MRTK redigeras globalt, vilket gör MRTK-uppgraderingar utmanande (det kan leda till sammanslagningskonflikter i själva ramverket)

Ignorera MRTK-projektkonfiguratorn – Om detta är inaktiverat visar projektkonfiguratorn om de aktuella MRTK-inställningarna inte matchar rekommenderade standardvärden för MRTK. Eftersom ditt projekt kanske uttryckligen har valt att inte ha vissa inställningar aktiverade förhindrar den här inställningen att andra medarbetare oavsiktligt ser en ändring av inställningarna. De här inställningarna ska konfigureras av den person som konfigurerar projektet och sedan ignoreras av de andra samarbetspartners.

Aktivera UWP automatiskt – Om detta är inaktiverat kan vissa funktioner (till exempel ögonspårning) misslyckas tyst när de distribueras till en enhet eftersom Unity inte automatiskt lägger till nödvändiga körningsfunktioner i programmanifestet. Om den här inställningen är markerad skyddas programdistributionen från den här problemklassen.