เวิร์คช้อปการดำเนินงาน

เวิร์คช้อปการดำเนินงานจะให้แนวทางอย่างทันท่วงทีด้านฟังก์ชันการใช้งาน ด้านเทคนิค และด้านการดำเนินงานของโซลูชัน

ส่วนประกอบของเวิร์คช้อปการดำเนินงาน

กลยุทธ์การย้ายข้อมูล

แนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาประสิทธิภาพของการย้ายข้อมูล ความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจ และการรับรู้อัตราความเร็วตามจริง

หัวข้อวาระการประชุม:

 • กลยุทธ์การย้ายและข้อมูลทั่วไป
 • ปริมาณข้อมูล
 • การใช้เครื่องมือ
 • เวลาแฝงของเครือข่าย
 • ประสิทธิภาพ
 • มัลติเธรด
 • การทดสอบ

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชันและหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องหลักของลูกค้าและทีมคู่ค้า

การออกแบบแบบจำลองความปลอดภัย

เข้าใจความต้องการเฉพาะของความต้องการด้านความปลอดภัยขององค์กรและทบทวนข้อมูลรายละเอียดของการควบคุมการเข้าถึง ความสะดวกในการดูแลระบบ และผลกระทบต่อการสามารถปรับขนาดได้

หัวข้อวาระการประชุม:

 • ภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานและแบบจำลองความปลอดภัย
 • หน่วยธุรกิจและทีม
 • ระบบความปลอดภัยทีใช้
 • ส่วนติดต่อผู้ใช้
 • การสามารถปรับขนาดได้ ประสิทธิภาพ การดูแลรักษา
 • การทดสอบความปลอดภัย
 • การตรวจสอบความปลอดภัย
 • ข้อบังคับและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ความปลอดภัยนอกเหนือจาก Dynamics 365

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชันและหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

ประสิทธิภาพของโซลูชัน

ประเมินด้านต่างๆ ของโซลูชัน การกำหนดค่าและการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งเพิ่มเติม และผลกระทบที่อาจมีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง

หัวข้อวาระการประชุม:

 • ฟอร์ม มุมมอง และการค้นหา
 • การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง
 • กลยุทธ์การทดสอบ
 • การรวมระบบ
 • กลยุทธ์ของตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

การออกแบบการรวมระบบ

ทบทวนและอธิบายสถานการณ์จำลองของการรวมระบบต่างๆ และข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ Dynamics 365 และระบบอื่นๆ

หัวข้อวาระการประชุม:

 • กลยุทธ์ของการรวมระบบ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • Office 365
 • Microsoft Power Platform
 • Azure
 • ระบบภายนอก
 • การรายงาน

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

การออกแบบรูปแบบข้อมูล

เพื่อตรวจสอบรูปแบบข้อมูลที่มีการคิดค้นสำหรับโครงการของลูกค้า รูปแบบข้อมูลสะท้อนขอบเขตด้านฟังก์ชันการใช้งานและความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ

หัวข้อวาระการประชุม:

 • แผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตี
 • เอนทิตีแบบสำเร็จรูปเทียบกับเอนทิตีแบบกำหนดเอง
 • การกำหนดค่าเอนทิตี
 • ชุดตัวเลือก เอนทิตีแบบกำหนดเอง และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
 • ความปลอดภัย ความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพ
 • ฟิลด์: คีย์รอง, ที่คํานวณได้ และค่าสะสม
 • การตรวจสอบ
 • การแสดงหรือการรวมข้อมูลจากภายนอก
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

กลยุทธ์การทดสอบ

ตรวจสอบว่าลูกค้าได้วางแผนกิจกรรมการทดสอบต่างๆ ตลอดโครงการเพื่อรับประกันถึงคุณภาพของโซลูชัน

หัวข้อวาระการประชุม:

 • กลยุทธ์การทดสอบและกำหนดการ
 • กลยุทธ์ของหน่วยและการทดสอบฟังก์ชันการใช้งาน
 • กลยุทธ์การทดสอบการรวมระบบ
 • กลยุทธ์การทดสอบความถูกต้องของการย้ายข้อมูล
 • กลยุทธ์การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
 • กลยุทธ์การทดสอบประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การทดสอบความปลอดภัย
 • กลยุทธ์การทดสอบส่วนเปลี่ยนแปลง
 • กลยุทธ์การทดสอบการเคลื่อนย้ายจำลอง
 • เครื่องมือ

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้

ระบุเป้าหมายหลักและองค์ประกอบการออกแบบที่ลูกค้าใช้เพื่อมอบประสบการณ์ของผู้ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อวาระการประชุม:

 • การใช้งานได้ง่าย – การแม็ประบบดั้งเดิม
 • ความง่ายในการใช้งาน – ความเรียบง่าย/ความมีประสิทธิภาพ
 • ความสวยงาม – ความสอดคล้องกับ ISV
 • ความสวยงาม – การสร้างแบรนด์ของบริษัท
 • ประสิทธิภาพ – ความเร็ว
 • ความสอดคล้องกันของประสบการณ์

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

กลยุทธ์การจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน

เข้าใจวิธีที่คู่ค้าวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง และการปรับใช้งานโซลูชัน

หัวข้อวาระการประชุม:

 • กลยุทธ์ทั่วไป
 • แผนการสร้าง
 • กลยุทธ์การทดสอบ
 • ออกใช้/ปรับใช้งาน
 • ใช้งานแบบจำลอง (การปรับปรุง/การดูแลหลังการดำเนินงาน)
 • การจัดการที่จัดเก็บ

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

การออกแบบโซลูชันที่มีความแตกต่าง

การทบทวนแผนต่างๆ สําหรับส่วนขยายที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบสูง เพื่อให้คำแนะนำการใช้คุณลักษณะมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับให้สอดคล้องกับแผนงานของผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำการออกแบบทั่วไป

หัวข้อวาระการประชุม:

 • การตรวจทานการออกแบบฟังก์ชันการใช้งาน/ทางเทคนิค

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

กลยุทธ์การเคลื่อนย้าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การเคลื่อนย้ายระบบปัจจุบันไปยังระบบการใช้งานจริงของใหม่มีแนวทางที่ดีและมีแผนเพื่อการส่งมอบซึ่งออกแบบไว้อย่างดี ผ่านการทดสอบ เชื่อถือได้ และปลอดภัย

หัวข้อวาระการประชุม:

 • ความรับผิดชอบ/ความเป็นเจ้าของการเคลื่อนย้าย
 • แผนการจัดการสภาพแวดล้อม
 • ปฏิทินการย้าย
 • การเคลื่อนย้ายโค้ด
 • การปิดระบบเดิม
 • การเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • การเคลื่อนย้ายการรวมระบบ
 • การย้ายไซต์
 • จุดตัดสินใจดำเนินการต่อ/ไม่ดำเนินการ
 • การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
 • การย้อนกลับ/กรณีฉุกเฉิน
 • แผนการสื่อสาร
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลง/การดูแลระดับสูง
 • การทดสอบ/การเคลื่อนย้ายจำลอง
 • จังหวะเวลา/ประสิทธิภาพ
 • ข้อควรพิจารณาในการใช้งานจริงระยะไกล

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

การออกแบบข่าวกรองธุรกิจและการวิเคราะห์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบของลูกค้าในการให้ข่าวกรองธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์ในโซลูชันได้ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่พร้อมใช้งานอย่างดีที่สุด และมีความสอดคล้องกับแผนงานของผลิตภัณฑ์

หัวข้อวาระการประชุม:

 • การออกแบบการรายงานการปฏิบัติการ
 • ความต้องการของกระบวนการ BI
 • โครงสร้างทีม BI
 • แหล่งข้อมูลและการรวม
 • การจัดเก็บข้อมูล
 • รูปแบบข้อมูล
 • พอร์ทัลและแดชบอร์ด
 • ปริมาณ

ผู้เข้าร่วมที่กำหนดคือสถาปนิกโซลูชัน หัวหน้าส่วนสายงาน และหัวหน้าส่วนเทคนิค ผู้เข้าร่วมที่แนะนำคือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าและทีมคู่ค้า

หมายเหตุ

เวิร์คช้อปการดำเนินงานต่างๆ ที่จะดําเนินการในโปรแกรมใดๆ มีการกําหนดโดยสถาปนิกโซลูชันที่จัดทำโปรแกรม Success by Design หลังจากการทบทวนแบบพิมพ์เขียวของโซลูชัน รูปแบบทั่วไปคือการประชุมแบบหนึ่งถึงสามชั่วโมงผ่าน Microsoft Teams แต่ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปตามระดับของความซับซ้อน รายการก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นการอธิบายอย่างละเอียด แต่เป็นคำอธิบายระดับสูงเพื่อแสดงตัวอย่างหลักการของเวิร์คช้อปการดำเนินงาน