docs.microsoft.com - เงื่อนไขการใช้

การยอมรับเงื่อนไข

บริการที่ Microsoft จัดให้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน (“TOU”) ดังต่อไปนี้ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง TOU ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณสามารถตรวจสอบ TOU ใหม่ล่าสุดได้โดยคลิกที่การเชื่อมโยงข้อความหลายมิติ “เงื่อนไขการใช้งาน” ที่อยู่ที่ด้านล่างของเว็บเพจของเรา

ด้านบนสุดของหน้า

รายละเอียดของบริการ

ด้วยเครือข่ายของคุณสมบัติเว็บเหล่านี้ Microsoft จึงสามารถให้คุณเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้หลากหลาย รวมถึงเอกสาร เครื่องมือพัฒนา พื้นที่ดาวน์โหลด ฟอรัมการสื่อสาร และข้อมูลผลิตภัณฑ์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บริการซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุง การปรับปรุง คุณลักษณะใหม่ๆ และ/หรือการเพิ่มคุณสมบัติเว็บใหม่ๆ จะอยู่ภายใต้ TOU

ด้านบนสุดของหน้า

จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

บริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายข้อมูล ซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากบริการต่างๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft ได้

ด้านบนสุดของหน้า

สิทธิความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ดูการเปิดเผย นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

ด้านบนสุดของหน้า

คำประกาศเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่พร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากบริการ (“ซอฟต์แวร์”) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Microsoft และ/หรือผู้จำหน่ายของ Microsoft การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ถ้ามี) ซึ่งมีมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน”) ผู้ใช้ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานได้ เว้นแต่จะตกลงยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวก่อน บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงไปจากเว็บไซต์นี้จะเป็นผู้ให้อนุญาตในสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวต่อให้แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และอาจทำให้ถูกลงโทษขั้นรุนแรงทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

โดยปราศจากซึ่งข้อจำกัดในเงื่อนไขก่อนหน้า การคัดลอกหรือการทำซ้ำกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อนำไปทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประกัน หากมี ตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เว้นแต่จะมีการรับประกันไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน MICROSOFT CORPORATION ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย ในด้านความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้านกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด เพื่อความสะดวกของคุณ MICROSOFT อาจเปิดให้ใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อใช้งานและ/หรือดาวน์โหลด โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าวหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ MICROSOFT จะไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากการใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าว โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเมื่อใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีอยู่ในบริการหรือในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ MICROSOFT

การจำกัดสิทธิ ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากบริการ ซึ่งเป็นบริการสำหรับหรือในนามของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานและ/หรือหน่วยงานย่อยใดๆ ของสหรัฐอเมริกา (“รัฐบาลสหรัฐฯ”) เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดให้ใช้งานโดยมีการจำกัดสิทธิ การใช้งาน ทำซ้ำ หรือเปิดเผยโดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในอนุมาตราที่ (c)(1)(ii) ของมาตราที่ว่าด้วย Rights in Technical Data and Computer Software ใน DFARS 252.227-7013 หรืออนุมาตราที่ (c)(1) และ (2) ของ Commercial Computer Software - Restricted Rights ใน 48 CFR 52.227-19 ตามที่บังคับใช้ได้ ผู้ผลิต คือ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

ด้านบนสุดของหน้า

คำประกาศเฉพาะสำหรับเอกสารบนเว็บไซต์นี้

เอกสารบางอย่างอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ชัดเจนแยกต่างหากจากเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ ในกรณที่เงื่อนไขขัดแย้งกัน ให้บังคับตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ชัดเจนนั้น

MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายของ MICROSOFT มิได้ให้การรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้บริการไว้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ แต่อย่างใด MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย ในด้านความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ถูกกรรมสิทธิ์และไม่ละเมิดสิทธิ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการสูญเสียความสามารถในการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เอกสาร การให้บริการหรือการไม่สามารถให้บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในบริการ

เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนบริการอาจมีความไม่ถูกต้องในเชิงเทคนิค หรือมีข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้จะถูกเพิ่มเติมเป็นระยะ MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT สามารถดำเนินการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และ/หรือโปรแกรมที่ระบุไว้ในที่นี้ได้ตลอดเวลา

ด้านบนสุดของหน้า

คำประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เอกสาร และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

ไม่มีกรณีใดๆ ที่ MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการสูญเสียความสามารถในการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เอกสาร การให้บริการหรือการไม่สามารถให้บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในบริการ

ด้านบนสุดของหน้า

บัญชีของสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย

หากมีบริการใดกำหนดให้คุณเปิดบัญชี คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนทุกขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านจะต้องระบุรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ด้วย ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรหัสผ่านและบัญชีของตนเองเป็นความลับ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Microsoft ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่ท่านอาจได้รับเนื่องมาจากบุคคลอื่นที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่านอาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย Microsoft หรือฝ่ายอื่น เนื่องจากมีบุคคลอื่นใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่าน ท่านไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี

ด้านบนสุดของหน้า

ห้ามใช้งานโดยผิดกฎหมายหรือตามที่ได้ห้ามไว้

ตามเงื่อนไขในการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่ข้อกำหนด เงื่อนไขและคำประกาศเหล่านี้ห้ามไว้ ท่านไม่สามารถใช้บริการในลักษณะที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft หรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ รับภาระเกินควร หรือเกิดการชำรุด หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นจากบริการใด ท่านต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าใช้งานบริการใดๆ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ใดๆหรือเชื่อมต่อกับบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยวิธีการเจาะระบบ การถอดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด ท่านไม่สามารถได้มาหรือพยายามให้ได้มาซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างไว้ให้มีอยู่ผ่านบริการ

ด้านบนสุดของหน้า

การใช้บริการ

บริการอาจประกอบด้วย บริการอีเมล บริการบอร์ดประกาศข่าว พื้นที่สนทนา กลุ่มข่าวสาร ฟอรัม ชุมชน เว็บเพจส่วนตัว ปฏิทิน อัลบั้มรูปภาพ ตู้เก็บแฟ้ม และ/หรืออุปกรณ์ในการส่งข้อความหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ (บริการแต่ละประเภทเรียกว่า “บริการการสื่อสาร” และเรียกรวมว่า “บริการการสื่อสาร”) คุณตกลงที่จะใช้บริการการสื่อสารเพื่อประกาศ ส่ง และรับข้อความและข้อมูลที่เหมาะสมและในบางกรณีเกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารเฉพาะประเภทเท่านั้น ในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด คุณตกลงว่าเมื่อใช้บริการการสื่อสาร คุณจะไม่:

 • ใช้บริการการสื่อสารโดยเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การประกวด ระบบการขายแบบพีระมิด จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ สแปม หรือข้อความซ้ำหรือข้อความที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาใดๆ (เชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่น)
 • หมิ่นประมาท ใช้ในทางที่ผิด ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการเผยแพร่) ของบุคคลอื่น
 • ตีพิมพ์ ประกาศ อัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่หัวข้อ ชื่อ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เหมาะสม เป็นการดูหมิ่น ทำลายชื่อเสียง ผิดศีลธรรม อนาจาร หรือผิดกฎหมาย
 • อัปโหลด หรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้สำหรับแฟ้มที่มีรูปภาพ รูปถ่าย ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายทางการค้า (หรือโดยสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการนำเสนอในที่สาธารณะ) เว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์นั้น หรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดให้ทำสิ่งเดียวกันได้
 • ใช้เนื้อหาหรือข้อมูล รวมถึงรูปภาพหรือรูปถ่าย ซึ่งทำให้ใช้งานได้ผ่านบริการ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดๆ
 • อัปโหลดแฟ้มที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา แคนเซิลบอต แฟ้มที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันอื่นใดซึ่งอาจทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์บุคคลอื่นหรือคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
 • โฆษณาหรือเสนอขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ เว้นแต่ว่าบริการการสื่อสารดังกล่าวยอมให้ใช้ข้อความดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
 • ดาวน์โหลดแฟ้มใดๆ ที่ติดประกาศไว้โดยผู้ใช้บริการการสื่อสารรายอื่นที่คุณทราบหรือควรทราบตามเหตุอันสมควรว่า ไม่สามารถทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ และ/หรือกระจายในลักษณะดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
 • บิดเบือนหรือลบข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น การอ้างอิงผู้แต่ง ประกาศทางกฎหมายหรือที่เหมาะสมอื่นๆ หรือข้อกำหนดกรรมสิทธิ์ หรือป้ายชื่อของแหล่งกำเนิด หรือที่มาของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในแฟ้มที่อัปโหลด
 • จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นไม่ให้ใช้และเพลิดเพลินกับบริการการสื่อสาร
 • ละเมิดแนวปฏิบัติหรือแนวทางอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารประเภทใดประเภทหนึ่ง
 • เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล
 • ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใดๆ
 • สร้างตัวตนปลอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อื่น
 • ใช้ ดาวน์โหลด หรือคัดลอก หรือให้ไดเรกทอรีของผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้อื่นหรือข้อมูลการใช้งาน หรือส่วนใดๆ ของสิ่งดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ตาม) แก่บุคคลหรือองค์กร

Microsoft ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบบริการการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนเนื้อหาที่ประกาศในบริการการสื่อสาร และลบเนื้อหาใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการการสื่อสารใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ Microsoft เห็นว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธที่จะประกาศหรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา ภายใต้ดุลยพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว

ใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือบุตรหลานในบริการการสื่อสารใดๆ Microsoft ไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่พบในบริการการสื่อสารใดๆ และดังนั้น Microsoft จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารและการกระทำใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมในบริการการสื่อสารใดๆ ของคุณ ผู้จัดการและโฮสต์มิใช่ผู้แถลงที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft และการพิจารณาของบุคคลดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงการพิจารณาของ Microsoft

เนื้อหาที่อัพโหลดไปยังบริการการสื่อสารอาจเป็นไปตามข้อจำกัดที่ประกาศไว้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตซ้ำและ/หรือการแจกจ่าย และคุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวหากคุณดาวน์โหลดเนื้อหา

ด้านบนสุดของหน้า

เนื้อหาที่ให้กับ Microsoft หรือที่ลงประกาศไว้ที่เว็บไซต์ใดๆ ของ Microsoft

Microsoft ไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณให้กับ Microsoft (รวมถึงคำติชมและคำแนะนำ) หรือประกาศ อัพโหลด ป้อนเข้าหรือส่งไปยังบริการใดๆ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Microsoft เพื่อให้สาธารณชนหรือสมาชิกของชุมชนแบบเปิดเผยหรือส่วนตัวได้ดู (ซึ่งแต่ละประเภทเรียกว่า “การนำส่ง” และรวมเรียกว่า “การนำส่ง”) อย่างไรก็ตาม เมื่อประกาศ อัปโหลด ป้อนเข้า จัดหาหรือส่ง (“ประกาศ”) สิ่งที่ท่านนำส่ง ท่านยอมรับว่าได้อนุญาตให้ Microsoft บริษัทในเครือของ Microsoft และผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานที่จำเป็นใช้สิ่งที่ท่านนำส่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตของบุคคลดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการของ Microsoft ทั้งหมด) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิการใช้งานสำหรับ คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน เผยแพร่โดยการโฆษณา แสดงโดยการโฆษณา ทำซ้ำ แก้ไข แปล และจัดรูปแบบสิ่งที่ท่านนำส่งใหม่ แสดงชื่อโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านนำส่งและสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อแก่ผู้จัดหาบริการใดๆ

จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเกี่ยวกับการใช้สิ่งที่ท่านนำส่ง ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ Microsoft ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประกาศหรือใช้การนำส่งใดๆ ที่ท่านให้ไว้ และ Microsoft สามารถลบทิ้งการนำส่งใดๆ ในเวลาใดก็ตามภายใต้ดุลยพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อประกาศสิ่งที่นำส่ง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดของสิ่งที่คุณนำส่งดังที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อคุณในการให้ ประกาศ อัพโหลด ป้อนเข้า หรือส่งสิ่งที่นำส่ง

นอกจากการรับประกันและการรับรองที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เมื่อประกาศการนำส่งที่มีรูป รูปถ่าย ภาพ หรือภาพที่มีกราฟิกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด (“รูปภาพ”) คุณได้รับรองและรับประกันว่า (a) คุณคือเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพดังกล่าว หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพดังกล่าวอนุญาตให้คุณใช้รูปภาพดังกล่าว หรือเนื้อหา และ/หรือรูปภาพใดๆ ที่มีอยู่ในรูปภาพดังกล่าวโดยตรงกับลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และบริการ (b) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการให้สิทธิ์การใช้งานและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงซึ่งอธิบายไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ (c) แต่ละบุคคลที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพดังกล่าว (หากมี) ได้ยินยอมให้ใช้รูปภาพดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึง ในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด การแจกจ่าย การแสดงในที่สาธารณะ และการผลิตซ้ำรูปภาพดังกล่าว เมื่อประกาศรูปภาพ คุณได้อนุญาตให้ (a) สมาชิกทั้งหมดของชุมชนส่วนตัวของคุณ (สำหรับรูปภาพแต่ละรูปที่เผยแพร่ต่อสมาชิกของชุมชนส่วนตัวดังกล่าว) และ/หรือ (b) สาธารณชน (สำหรับรูปภาพแต่ละรูปที่มีอยู่ใดๆ ในบริการ นอกเหนือจากชุมชนส่วนตัว) ใช้รูปภาพของคุณร่วมกับการใช้งานบริการใดๆ ตามที่ได้รับอนุญาตโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด การสร้างงานพิมพ์และรายการของขวัญที่มีรูปภาพดังกล่าว) และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงสิทธิ์การใช้งานโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งใช้ได้ทั่วโลกและจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับ: คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ แก้ไข แปล และจัดรูปแบบรูปภาพของคุณใหม่โดยไม่มีชื่อของคุณติดอยู่กับรูปภาพดังกล่าว ตลอดจนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงแก่ผู้จำหน่ายบริการใดๆ สิทธิ์การใช้งานรูปภาพที่ให้ในประโยคก่อนหน้าจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบรูปภาพดังกล่าวออกจากบริการจนหมด โดยมีเงื่อนไขว่า การสิ้นสุดดังกล่าวจะไม่มีผลต่อสิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่ให้ไว้เกี่ยวกับรูปภาพดังกล่าวก่อนหน้าที่คุณจะลบรูปภาพดังกล่าวออกไปจนหมด จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการใช้รูปภาพของคุณ

ด้านบนสุดของหน้า

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์

ภายใต้ข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 (c)(2) การแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าเสียหายควรส่งถึงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ให้บริการ ข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

โปรดดู การบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์

ด้านบนสุดของหน้า

ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

การเชื่อมโยงในบริเวณนี้จะนำคุณออกนอกไซต์ของ MICROSOFT ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MICROSOFT และ MICROSOFT จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในไซต์ดังกล่าว MICROSOFT ไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่นใดของการรับส่งข้อมูลที่ได้รับจากไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงถึง MICROSOFT จัดให้มีการเชื่อมโยงถึงไซต์เหล่านี้แก่คุณ เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้แสดงนัยยะถึงการรับรองของ MICROSOFT ต่อไซต์

ด้านบนสุดของหน้า

นโยบายสำหรับการส่งความคิดที่ไม่ได้ร้องขอให้ส่งมา

MICROSOFT หรือลูกจ้างของบริษัทไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาซึ่งรวมไปถึงความคิดสำหรับแคมเปญการโฆษณาใหม่ การส่งเสริมการขายใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการ ข้อมูล แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งต้นฉบับงานศิลป์ที่สร้างขึ้น ตัวอย่าง ตัวอย่างสาธิต หรืองานอื่นๆ มา ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ MICROSOFT อาจคล้ายกับความคิดที่ส่งมายัง MICROSOFT ดังนั้น โปรดอย่าส่งความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาของคุณมาที่ MICROSOFT หรือบุคคลใดที่ MICROSOFT แม้ว่าเราได้ทำการขอร้องมิให้คุณส่งความคิดและข้อมูลของคณมายังเราแล้ว หากคุณยังคงส่งมา โปรดเข้าใจว่า MICROSOFT จะไม่รับประกันใดๆ ว่าความคิดและข้อมูลของคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับหรืออย่างมีกรรมสิทธิ์

ด้านบนสุดของหน้า