ป้อนข้อตกลงการขาย

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการสร้างข้อตกลงการขายที่ยืนยันหนึ่งในลูกค้าของคุณให้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนที่ตกลงกันตามช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนสำหรับส่วนลดพิเศษ คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนนี้ ในบริษัทข้อมูลสาธิต USMF หรือข้อมูลของคุณเอง

ตั้งค่าส่วนหัวข้อตกลงการขาย

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ไปที่ โมดูล > ข้อตกลงการขายและการตลาด > ข้อตกลงการขาย > ข้อตกลงการขาย
 2. เลือก ใหม่
 3. ในฟิลด์ บัญชีลูกค้า ให้เลือกเรกคอร์ดที่ต้องการจากเมนูแบบหล่นลง
 4. ในฟิลด์ การจัดประเภทข้อตกลงการขาย ให้เลือกเรกคอร์ดที่ต้องการจากเมนูแบบหล่นลง
 5. ขยายส่วน ทั่วไป
 6. ในฟิลด์ ข้อผูกมัดเริ่มต้น เลือก ข้อผูกมัดมูลค่าผลิตภัณฑ์' ประเภทข้อผูกมัดไม่บังคับใช้หลักเกณฑ์ที่คุณต้องมอบหมายไปยังข้อตกลงเพื่อกำหนดว่าจะครบถ้วนตามที่ทำสัญญา สี่ประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณตั้งค่าเป้าหมายข้อผูกมัดของลูกค้า แสดงเป็นปริมาณหรือค่า ชนิดข้อผูกมัดของปริมาณสามารถใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ แต่ชนิดตามมูลค่าจะสามารถใช้ได้กับการขายของผลิตภัณฑ์ทั้งเฉพาะและไม่ใช่เฉพาะเจาะจง
 7. ในฟิลด์ วันหมดอายุ ตั้งค่าวันที่เป็นวันที่ในอนาคต เมื่อคุณต้องการให้ข้อตกลงหมดอายุ
 8. เลือก ตกลง

ตั้งค่ารายการข้อผูกมัดเกี่ยวกับมูลค่าผลิตภัณฑ์

 1. เลือก เพิ่มรายการ
 2. ในฟิลด์ หมายเลขสินค้า ให้เลือกเรกคอร์ดที่ต้องการจากเมนูแบบหล่นลง ชนิดของข้อผูกมัดที่คุณเลือกสำหรับข้อตกลงมีผลต่อชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถป้อนสำหรับรายการข้อตกลง ตัวอย่างเช่น สำหรับข้อตกลงตามค่าที่คุณต้องระบุยอดรวมสุทธิ (ในสกุลเงินที่ตกลงกัน) สำหรับลูกค้าที่ตกลงจะซื้อสินค้าจากคุณ ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์ ปริมาณ และ หน่วย ในรายการ ไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากคุณกำลังสร้างข้อตกลงสำหรับลูกค้าเพื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์ตามค่าที่ระบุ
 3. ในฟิลด์ ยอดเงินสุทธิ ป้อนยอดเงินที่ลูกค้าได้ตกลงที่จะซื้อ
 4. ในฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ส่วนลด ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้กับรายการใบสั่งขายของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้
 5. ขยายส่วน รายละเอียดรายการ
 6. เลือก ใช่ ในฟิลด์ บังคับใช้ค่าสูงสุด
  • การเลือก บังคับใช้ค่าสูงสุด หมายความว่า จำนวนรวมของรายการใบสั่งขายทั้งหมดที่ใช้ราคาพิเศษของข้อผูกมัด ส่วนลด และ/หรือเงื่อนไขการชำระเงิน ต้องไม่เกินจำนวนที่ระบุในข้อผูกมัด
  • จำนวนเงินนำออกใช้ต่ำสุดและสูงสุดระบุช่วงของมูลค่าที่ต้องขายในใบสั่งขายแต่ละรายการที่ใช้ข้อตกลงที่เลือก
 7. ขยายส่วน ส่วนหัวของข้อตกลงการขาย ถ้าไม่มีการตั้งค่าสถานะของข้อตกลงเป็น มีผลบังคับใช้ ใบสั่งขายจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อตกลง และดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรเป็นส่วนเติมเต็มข้อตกลงนั้นได้ คุณสามารถเปลี่ยนสถานะด้วยตนเองในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตาม สถานะจะถูกเปลี่ยนตามปกติเมื่อคุณยืนยันข้อตกลงสำหรับลูกค้า
 8. บนหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ข้อตกลงการขาย
 9. เลือก การยืนยัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก ทำเครื่องหมายข้อตกลงเป็นมีผลบังคับใช้ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่
 10. เลือก ใช่ ในฟิลด์ พิมพ์รายงาน
 11. เลือก ตกลง
 12. ปิดหน้า ขณะนี้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ คุณสามารถเริ่มต้นการเชื่อมโยงใบสั่งของลูกค้ากับข้อตกลงเพื่อออฟเซ็ตกับเป้าหมายผูกมัด

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)