ใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาของ DAX ในแบบจำลอง Power BI Desktop

ปานกลาง
ผู้สร้างแอป
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

ตัวแสดงเวลาเวลาเกี่ยวข้องกับการคำนวณวันที่ เดือน ไตรมาส หรือปี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

  • กำหนดตัวแสดงเวลา
  • ใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาทั่วไปของ DAX
  • สร้างการคำนวณอัจฉริยะที่มีประโยชน์

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณควรมีประสบการณ์ในการสร้างรูปแบบ Microsoft Power BI Desktop และการออกแบบเค้าโครงรายงาน Power BI นอกจากนี้คุณควรเข้าใจวิธีการสร้างหน่วยวัดนิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX) และวิธีการทำงานกับฟังก์ชันซ้ำและบริบทตัวกรอง