ใช้ลิงก์ส่วนตัวสำหรับการเข้าใช้งาน Power BIPrivate links for accessing Power BI

Azure Networking มีคุณลักษณะ Azure Private Links ที่ช่วยให้ Power BI สามารถให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านปลายทาง Azure Networking PrivateAzure networking provides the Azure Private Links feature that enables Power BI to provide secure access via Azure Networking Private endpoints. ด้วยการเชื่อมโยงส่วนตัว Azure และจุดสิ้นสุดส่วนตัว การรับส่งข้อมูลจะถูกส่งแบบส่วนตัวโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักของ Microsoft และทำให้ข้อมูลไม่ได้เป็นการเคลื่อนย้ายผ่านอินเทอร์เน็ตWith Azure Private Links and Private Endpoints, data traffic is sent privately using Microsoft's backbone network infrastructure, and thus the data doesn’t traverse the Internet.

การเชื่อมโยงส่วนตัวให้แน่ใจว่าผู้ใช้ Power BI ใช้โครงสร้างเครือข่ายส่วนตัวของ Microsoft เมื่อไปยังแหล่งทรัพยากรในบริการของ Power BIPrivate links ensure that Power BI users use the Microsoft private network backbone when going to resources in the Power BI service.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงส่วนตัวของ AzureYou can learn more about Azure Private Links.

การเชื่อมโยงส่วนตัวจะรับประกันว่าปริมาณการใช้งานจะ ไปยัง วัตถุ Power BI ขององค์กรของคุณ (เช่นรายงานหรือพื้นที่ทำงาน) จะเป็นไปตามเส้นทางเครือข่ายการเชื่อมโยงส่วนตัวขององค์กรของคุณเสมอPrivate links guarantee that traffic going into your organization’s Power BI artifacts (such as reports, or workspaces) always follow your organization's configured private link network path. การรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ไปยังวัตถุ Power BI ของคุณจะต้องมาจากลิงก์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นและคุณสามารถกำหนดค่า Power BI เพื่อปฏิเสธคำขอทั้งหมดที่ไม่ได้มาจากเส้นทางเครือข่ายที่กำหนดไว้User traffic to your Power BI artifacts must come from the established private link, and you can configure Power BI to deny all requests that don’t come from the configured network path.

การเชื่อมโยงส่วนตัว ไม่ รับประกันว่าปริมาณการใช้งานจาก Power BI ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกของคุณไม่ว่าจะอยู่ในระบบคลาวด์หรือภายในองค์กรจะมีความปลอดภัยPrivate links do not guarantee that traffic from Power BI to your external data sources, whether in the cloud or on premises, is secured. คุณต้องกำหนดค่ากฎไฟร์วอลล์และเครือข่ายเสมือนเพื่อรักษาความปลอดภัยแหล่งข้อมูลของคุณเพิ่มเติมRather, you must configure firewall rules and virtual networks that further secure your data sources.

จุดสิ้นสุดส่วนตัวของ Azure สำหรับ Power BI คืออินเทอร์เฟซเครือข่ายที่เชื่อมต่อคุณอย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยไปยังบริการของ Power BI โดยใช้การเชื่อมโยงส่วนตัวของ AzureAzure Private Endpoint for Power BI is a network interface that connects you privately and securely to the Power BI service, powered by Azure Private Link.

การรวมจุดสิ้นสุดส่วนตัวจะเปิดใช้งานแพลตฟอร์มที่เป็นบริการของบริการ (PaaS) ที่จะปรับใช้และเข้าถึงได้จากเครือข่ายเสมือนและภายในองค์กรของลูกค้าในขณะที่บริการยังคงทำงานอยู่ภายนอกเครือข่ายของลูกค้าPrivate Endpoints integration enables Platform as a Service (PaaS) services to be deployed and accessed privately from customer's virtual and on-premises networks, while the service is still running outside of customer’s network. จุดสิ้นสุดส่วนตัวเป็นเทคโนโลยีทางเดียวที่ช่วยให้ไคลเอ็นต์เริ่มต้นการเชื่อมต่อไปยังบริการที่ระบุแต่ไม่อนุญาตให้บริการเริ่มต้นการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายลูกค้าPrivate Endpoints is a single, directional technology that lets clients initiate connections to a given service, but it does not allow the service to initiate a connection into customer network. รูปแบบการรวมจุดสิ้นสุดส่วนตัวนี้มีการแยกการจัดการเนื่องจากบริการสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระจากการกำหนดค่านโยบายเครือข่ายของลูกค้าThis Private Endpoint integration pattern provides management isolation, since the service can operate independently of customer network policy configuration. สำหรับบริการแบบหลายผู้เช่า โมเดลจุดสิ้นสุดส่วนตัวนี้แสดงการระบุการเชื่อมโยงเพื่อป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรของลูกค้าอื่น ๆ ที่โฮสต์ภายในบริการเดียวกันFor multi-tenant services, this Private Endpoint model provides link identifiers to prevent access to other customers' resources hosted within the same service. เมื่อใช้จุดสิ้นสุดส่วนตัวจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะชุดที่จำกัดของทรัพยากรบริการ PaaS อื่น ๆ จากบริการโดยใช้การรวมWhen using Private Endpoints, only a limited set of other PaaS service resources can be accessed from services using the integration.

บริการของ Power BI ใช้จุดสิ้นสุดส่วนตัว และไม่ใช้จุดสิ้นสุดบริการThe Power BI service implements Private Endpoints, and not Service Endpoints.

การใช้ลิงก์ส่วนตัวกับ Power BI ให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:Using Private Links with Power BI provide the following benefits:

 1. การเชื่อมโยงส่วนตัวทำให้แน่ใจว่าปริมาณการใช้งานจะไหลผ่านแกนหลักสำคัญของ Azure ไปยังจุดสิ้นสุดส่วนตัวสำหรับแหล่งข้อมูล Azure cloud-basedPrivate Links ensure that traffic will flow over the Azure backbone to a private endpoint for Azure cloud-based resources.

 2. การแยกปริมาณการใช้งานเครือข่ายจากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ Azure เช่นการเข้าถึงภายในองค์กรจะต้องให้ลูกค้าใช้ ExpressRoute หรือกำหนดค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)Network traffic isolation from non-Azure based infrastructure, such as on-premises access, would require customers to have ExpressRoute or a Virtual Private Network (VPN) configured.

ใน Power BI คุณสามารถกำหนดค่าและใช้จุดปลายทางที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเข้าใช้งาน Power BI แบบส่วนตัวได้In Power BI, you can configure and use an endpoint that enables your organization to access Power BI privately. ในการกำหนดค่าลิงก์ส่วนตัว คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Power BI และมีสิทธิ์ใน Azure เพื่อสร้างและกำหนดค่าทรัพยากร เช่น เครื่องเสมือน (VM) และเครือข่ายเสมือน (V-Net)To configure private links you must be a Power BI administrator, and have permissions in Azure to create and configure resources such as Virtual Machines (VMs) and Virtual Networks (V-Net).

ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน Power BI ได้อย่างปลอดภัยจากลิงก์ส่วนตัว มีดังต่อไปนี้:The steps that enable you to securely access Power BI from private links are:

 1. เปิดใช้งานลิงก์ส่วนตัวสำหรับ Power BIEnable private links for Power BI
 2. สร้างทรัพยากร Power BI ในพอร์ทัล AzureCreate a Power BI resource in the Azure portal
 3. สร้างเครือข่ายเสมือนCreate a virtual network
 4. สร้างเครื่องเสมือน (VM)Create a virtual machine (VM)
 5. สร้างจุดปลายทางส่วนตัวCreate a private endpoint
 6. เชื่อมต่อเข้ากับ VM โดยใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP)Connect to a VM using Remote Desktop (RDP)
 7. เข้าใข้งาน Power BI แบบส่วนตัวจากเครื่องเสมือนAccess Power BI privately from the virtual machine
 8. ปิดการเข้าใช้งาน Power BI แบบสาธารณะDisable public access for Power BI

ส่วนต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละขั้นตอนThe following sections provide additional information for each step.

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เข้าสู่ระบบ Power BI ที่ app.powerbi.com ในญานะผู้ดูแลระบบและไปที่พอร์ทัลผู้ดูแลTo get started, log in into Power BI at app.powerbi.com as an administrator, and navigate to the Admin portal. เลือก การตั้งค่าผู้เช่า แล้วเลื่อนไปที่ เครือข่ายขั้นสูง จากนั้นสลับปุ่มตัวเลือกเพื่อเปิด ลิงก์ Azure ส่วนตัว ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้Select Tenant settings and scroll to the Advanced Networking, then toggle the radio button to turn on Azure Private Link, as shown in the following image.

การกำหนดค่าลิงก์ส่วนตัวสำหรับผู้เช่าของคุณจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่า FQDN ที่แยกต่างหากสำหรับผู้เช่าเพื่อการสื่อสารกับบริการ Power BI แบบส่วนตัวIt takes approximately 15 minutes to configure a private link for your tenant, which includes configuring a separate FQDN for the tenant in order to communicate privately with Power BI services.

เปิดลิงก์ส่วนตัวของ Azure

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้Once completed, you can move on to the next step.

สร้างทรัพยากร Power BI ในพอร์ทัล AzureCreate a Power BI resource in the Azure portal

จากนั้น ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Azure แล้วใช้ เทมเพลต Azure เพื่อสร้างทรัพยากร Power BINext, sign into the Azure portal and create a Power BI resource, using an Azure Template. เปลี่ยนพารามิเตอร์ในตัวอย่างเทมเพลต ARM ที่แสดงในตารางต่อไปนี้เพื่อสร้างทรัพยากร Power BIReplace the parameters in the ARM template example, shown in the following table, to create a Power BI resource.

พารามิเตอร์Parameter ค่าValue
<resource-name> myPowerBIResourcemyPowerBIResource
<tenant-object-id> 52d40f65-ad6d-48c3-906f-1ccf598612d452d40f65-ad6d-48c3-906f-1ccf598612d4

สร้างเทมเพลต ARMCreate the ARM template

{
 "$schema": "http://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {},
 "resources": [
   {
     "type":"Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI",
     "apiVersion": "2020-06-01",
     "name" : "<resource-name>",
     "location": "global",
     "properties" : 
     {
        "tenantId": "<tenant-object-id>"
     }
   }
 ]
}

ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น เลือกกล่องทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นเลือก ซื้อIn the dialog that appears, select the checkbox to agree to the terms and conditions, and then select Purchase.

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นทำการสั่งซื้อเทมเพลต

สร้างเครือข่ายเสมือนCreate a virtual network

ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างเครือข่ายเสมือนและเครือข่ายย่อยThe next step is to create a virtual network and subnet. เปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวอย่างในตารางด้านล่างตามค่าที่คุณต้องการเพื่อสร้างเครือข่ายเสมือนและเครือข่ายย่อยReplace the sample parameters in the table below with your own to create a virtual network and subnet.

พารามิเตอร์Parameter ค่าValue
<resource-group-name> myResourceGroupmyResourceGroup
<virtual-network-name> myVirtualNetworkmyVirtualNetwork
<region-name> สหรัฐอเมริกาตอนกลางCentral US
<IPv4-address-space> 10.5.0.0/1610.5.0.0/16
<subnet-name> mySubnetmySubnet
<subnet-address-range> 10.5.0.0/2410.5.0.0/24
 1. ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ เลือก สร้างทรัพยากร > เครือข่าย > เครือข่ายเสมือน หรือทำการค้นหา เครือข่ายเสมือน ในกล่องค้นหาOn the upper-left side of the screen, select Create a resource > Networking > Virtual network or search for Virtual network in the search box.

 2. ใน สร้างเครือข่ายเสมือน ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลต่อไปนี้ในแท็บ ข้อมูลพื้นฐาน:In Create virtual network enter or select the following information in the Basics tab:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  รายละเอียดโครงการProject details
  การสมัครใช้งานSubscription เลือกการสมัครใช้งาน Azure ของคุณSelect your Azure Subscription
  กลุ่มทรัพยากรResource Group เลือก สร้างใหม่ แลัวป้อน <resource-group-name> จากนั้นเลือก ตกลง หรือเลือก <resource-group-name> ที่มีอยู่ตามพารามิเตอร์Select Create new, enter <resource-group-name>, then select OK, or select an existing <resource-group-name> based on parameters.
  รายละเอียดอินสแตนซ์Instance details
  ชื่อName ป้อน <virtual-network-name>Enter <virtual-network-name>
  RegionRegion เลือก <region-name>Select <region-name>

  รูปภาพต่อไปนี้คือภาพสาธิตของแท็บ พื้นฐานThe following image shows the Basics tab.

  สร้างเครือข่ายเสมือน แท็บพื้นฐาน

 3. ถัดไป เลือกแท็บ ที่อยู่ IP หรือเลือก ถัดไป: ปุ่มที่อยู่ IP ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มNext, select the IP Addresses tab or select the Next: IP Addresses button at the bottom of the form. ในแท็บ IP แอดเดรส ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:In the IP Addresses tab, enter the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  พื้นที่ที่อยู่ IPv4IPv4 address space ป้อน <IPv4-address-space>Enter <IPv4-address-space>

  สร้างเครือข่ายเสมือน แท็บที่อยู่ IP

 4. ใน ชื่อเครือข่ายย่อย เลือกคำว่า ค่าเริ่มต้น และใน แก้ไขเครือข่ายย่อย ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:In Subnet name select the word default, and in Edit subnet, enter the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  ชื่อเครือข่ายย่อยSubnet name ป้อน <subnet-name>Enter <subnet-name>
  ป้อนช่วงที่อยู่เครือข่ายย่อยSubnet address range ป้อน <subnet-address-range>Enter <subnet-address-range>

  สร้างเครือข่ายเสมือน แท็บแก้ไขเครือข่ายย่อย

 5. จากนั้น เลือก บันทึก แล้วเลือกแท็บ การตรวจสอบ + สร้าง หรือเลือกปุ่ม การตรวจสอบ + สร้างThen select Save, and then select the Review + create tab, or select the Review + create button.

 6. แล้ว เลือก สร้างThen, select Create.

เมื่อคุณดำเนินขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถสร้างเครื่องเสมือน (VM) ตามที่จะอธิบายในส่วนถัดไปได้Once you've completed these steps, you can create a virtual machine (VM), as described in the next section.

สร้างเครื่องเสมือน (VM)Create a virtual machine (VM)

ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างเครือข่ายเสมือนและเครือข่ายย่อย เพื่อให้เป็นโฮสต์ของเครื่องเสมือน (VM)The next step is to create virtual network, and the subnet to host the virtual machine (VM).

 1. ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอพอร์ทัล Azure ของคุณ เลือก สร้างทรัพยากร > คำนวณ > เครื่องเสมือนOn the upper-left side of the screen in your Azure portal, select Create a resource > Compute > Virtual Machine.

 2. ใน สร้างเครื่องเสมือน - พื้นฐาน ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลต่อไปนี้ใน:In Create a virtual machine - Basics enter or select the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  รายละเอียดโครงการProject details
  การสมัครใช้งานSubscription เลือกการสมัครใช้งาน Azure ของคุณSelect your Azure Subscription
  กลุ่มทรัพยากรResource Group เลือก myResourceGroup ที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้าSelect myResourceGroup which you created in the previous section.
  รายละเอียดอินสแตนซ์Instance details
  ชื่อName ป้อน myVmEnter myVm
  RegionRegion เลือก สหรัฐอเมริกาตอนกลางSelect Central US
  ตัวเลือกที่มีให้เลือกAvailability options ปล่อยค่าเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องมีการสำรองโครงสร้างพื้นฐาน เอาไว้Leave the default No infrastructure redundancy required
  รูปภาพImage เลือก Windows 10 ProSelect Windows 10 Pro
  ขนาดSize ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้เป็น Standard DS1 v2Leave the default Standard DS1 v2
  บัญชีผู้ดูแลระบบADMINISTRATOR ACCOUNT
  ชื่อผู้ใช้Username ป้อนชื่อผู้ใช้ตามที่คุณต้องการEnter a username of your choosing
  รหัสผ่านPassword ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการEnter a password of your choosing. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 12 อักขระและตรงตามข้อกำหนดความยากง่ายของรหัสผ่านที่กำหนดไว้The password must be at least 12 characters long and meet the defined complexity requirements
  ยืนยันรหัสผ่านConfirm Password ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งReenter password
  กฎของพอร์ตขาเข้าINBOUND PORT RULES
  พอร์ตขาเข้าสาธารณะPublic inbound ports ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้เป็น ไม่มีLeave the default None
  ประหยัดเงินSAVE MONEY
  มีสิทธิ์การใช้งาน Windows อยู่แล้วใช่หรือไม่Already have a Windows license? ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้เป็น ไม่มีLeave the default No
 3. จากนั้นเลือก ถัดไป: ดิสก์Then select Next: Disks

 4. ใน สร้างเครื่องเสมือน-ดิสก์ ให้ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้เช่นเดิม แล้วเลือก ถัดไป: เครือข่ายIn Create a virtual machine - Disks, leave the defaults and select Next: Networking.

 5. ใน สร้างเครื่องเสมือน - เครือข่าย ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลต่อไปนี้:In Create a virtual machine - Networking, select the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  เครือข่ายเสมือนVirtual network ปล่อยค่าเริ่มต้น MyVirtualNetwork เอาไว้Leave the default MyVirtualNetwork
  พื้นที่ที่อยู่Address space ปล่อยให้ค่าเริ่มต้นเป็น 10.5.0.0/24Leave the default 10.5.0.0/24
  เครือข่ายย่อยSubnet ปล่อยให้ค่าเริ่มต้นเป็น mySubnet (10.5.0.0/24)Leave the default mySubnet (10.5.0.0/24)
  IP สาธารณะPublic IP ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้เป็น (new) myVm-ipLeave the default (new) myVm-ip
  พอร์ตขาเข้าสาธารณะPublic inbound ports เลือก ** อนุญาตรายการที่เลือกไว้ **Select **Allow selected **
  เลือกพอร์ตขาเข้าสาธารณะSelect inbound ports เลือก RDPSelect RDP
 6. เลือก ตรวจสอบ + สร้างSelect Review + create. คุณจะไปที่หน้า ตรวจสอบ + สร้าง ที่ Azure จะทำการตรวจสอบการกำหนดค่าของคุณYou're taken to the Review + create page where Azure validates your configuration.

 7. เมื่อคุณเห็นข้อความ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้เลือก สร้างWhen you see the Validation passed message, select Create.

สร้างจุดปลายทางส่วนตัวCreate a private endpoint

ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างจุดปลายทางส่วนตัวสำหรับ Power BI ที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้The next step, which is described in this section, is to create a private endpoint for Power BI.

 1. ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอพอร์ทัล Azure สร้างทรัพยากร > เครือข่าย > ศูนย์ลิงก์ส่วนตัว (ตัวอย่าง)On the upper-left side of the Azure portal screen Create a resource > Networking > Private Link Center (Preview).

 2. ใน ศูนย์ลิงก์ส่วนตัว-ภาพรวม บนตัวเลือกเพื่อ สร้างลิงก์ส่วนตัวไปที่การบริการ เลือก สร้างปลายทางส่วนตัวIn Private Link Center - Overview, on the option to Build a private connection to a service, select Create private endpoint.

 3. ใน สร้างปลายทางส่วนตัว (ตัวอย่าง) - พื้นฐาน ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลต่อไปนี้:In Create a private endpoint (Preview) - Basics enter or select the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  รายละเอียดโครงการProject details
  การสมัครใช้งานSubscription เลือกการสมัครใช้งาน Azure ของคุณSelect your Azure Subscription
  กลุ่มทรัพยากรResource Group เลือก myResourceGroupSelect myResourceGroup. คุณได้สร้างรายการนี้ไว้ในส่วนก่อนหน้าแล้วYou created this in the previous section
  รายละเอียดอินสแตนซ์Instance details
  ชื่อName ป้อน myPrivateEndpointEnter myPrivateEndpoint. ถ้ามีการใช้ชื่อนี้ไปแล้ว ให้สร้างชื่ออื่นที่ไม่ซ้ำกันIf this name is taken, create a unique name
  RegionRegion เลือก สหรัฐอเมริกาตอนกลางSelect Central US

  รูปภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพหน้าต่าง สร้างจุดปลายทางส่วนตัว - พื้นฐานThe following image shows the Create a private endpoint - Basics window.

  สร้างจุดปลายทางส่วนตัว พื้นฐาน

 4. หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เลือก ถัดไป: ทรัพยากร และในหน้า สร้างปลายทางส่วนตัว - พื้นฐาน ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลต่อไปนี้:Once that information is complete, select Next: Resource and in the Create a private endpoint - Resource page, enter or select the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  วิธีการเชื่อมต่อConnection method เลือกเชื่อมต่อกับทรัพยากร Azure ในไดเรกทอรีของฉันSelect connect to an Azure resource in my directory
  การสมัครใช้งานSubscription เลือกการสมัครใช้งานของคุณSelect your subscription
  ชนิดของทรัพยากรResource type เลือก Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBISelect Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI
  ทรัพยากรResource myPowerBIResourcemyPowerBIResource
  ทรัพยากรย่อยเป้าหมายTarget sub-resource ผู้เช่าTenant

  รูปภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพหน้าต่าง สร้างจุดปลายทางส่วนตัว - ทรัพยากรThe following image shows the Create a private endpoint - Resource window.

  สร้างจุดปลายทางส่วนตัว ทรัพยากร

 5. หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ถัดไป: การกำหนดค่า และในหน้า สร้างปลายทางส่วนตัว (ตัวอย่าง) - การกำหนดค่า ให้ป้อนหรือเลือกข้อมูลต่อไปนี้:Once that information is properly input, select Next: Configuration and in the Create a private endpoint (Preview) - Configuration and enter or select the following information:

  ตั้งค่าSettings ค่าValue
  เครือข่ายNETWORKING
  เครือข่ายเสมือนVirtual network เลือก myVirtualNetworkSelect myVirtualNetwork
  เครือข่ายย่อยSubnet เลือก mySubnetSelect mySubnet
  การผสานรวม DNS ส่วนตัวPRIVATE DNS INTEGRATION
  ผสานรวมเข้ากับพื้นที่ DNS ส่วนตัวIntegrate with private DNS zone เลือก ใช่Select Yes
  พื้นที่ DNS ส่วนตัวPrivate DNS Zone เลือกSelect
  (New)privatelink.analysis.windows.net(New)privatelink.analysis.windows.net
  (New)privatelink.pbidedicated.windows.net(New)privatelink.pbidedicated.windows.net
  (New)privatelink.tip1.powerquery.microsoft.com(New)privatelink.tip1.powerquery.microsoft.com

  รูปภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพหน้าต่าง สร้างจุดปลายทางส่วนตัว - การกำหนดค่าThe following image shows the Create a private endpoint - Configuration window.

  สร้างจุดปลายทางส่วนตัว การกำหนดค่า

  จากนั้นเลือก ตรวจสอบ + สร้าง ที่แสดงหน้า ตรวจสอบ + สร้าง ซึ่ง Azure จะทำการตรวจสอบการกำหนดค่าของคุณNext select Review + create, which displays the Review + create page where Azure validates your configuration. เมื่อคุณเห็นข้อความ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้เลือก สร้างWhen you see the Validation passed message, select Create.

เชื่อมต่อเข้ากับ VM โดยใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP)Connect to a VM using Remote Desktop (RDP)

หลังจากที่คุณได้สร้างเครื่องเสมือนของคุณแล้ว ซึ่งมีชื่อว่า myVM ให้เชื่อมต่อเครื่องเสมือนนั้นผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:Once you've created your virtual machine, called myVM, connected to it from the Internet using the following steps:

 1. ในแถบการค้นหาของพอร์ทัล ให้ป้อนคำว่า myVmIn the portal's search bar, enter myVm.
 2. เลือกปุ่ม เชื่อมต่อSelect the Connect button. เมื่อคุณเลือกปุ่ม เชื่อมต่อ หน้า เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน จะเปิดขึ้นมาOnce you select the Connect button, Connect to virtual machine opens.
 3. เลือก ดาวน์โหลดไฟล์ RDPSelect Download RDP File. Azure สร้างไฟล์โพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (.rdp) แล้วดาวน์โหลดไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณAzure creates a Remote Desktop Protocol (.rdp) file and downloads it to your computer.
 4. เปิดไฟล์ .rdp ที่ดาวน์โหลดมาOpen the downloaded .rdp file.
 5. หากมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้นมา ให้เลือก เชื่อมต่อIf prompted, select Connect.
 6. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้เมื่อทำการสร้าง VM ในขั้นตอนก่อนหน้าEnter the username and password you specified when creating the VM in the previous step.
 7. เลือก ตกลงSelect OK.
 8. คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรองในระหว่างกระบวนการลงชื่อเข้าใช้ได้You may receive a certificate warning during the sign-in process. ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง ให้เลือก ใช่ หรือ ดำเนินการต่อIf you receive a certificate warning, select Yes or Continue.

เข้าใข้งาน Power BI แบบส่วนตัวจากเครื่องเสมือนAccess Power BI privately from the VM

ขั้นตอนถัดไปคือการเข้าใช้งาน Power BI แบบส่วนตัวจากเครื่องเสมือนที่คุณได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:The next step is to access Power BI privately, from the virtual machine you created in the previous step, using the following steps:

 1. ในเดสก์ท็อประยะไกลของ myVM ให้เปิด PowerShellIn the Remote Desktop of myVM, open PowerShell.

 2. ป้อน nslookup 52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net.Enter nslookup 52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net.

 3. คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับตัวอย่างนี้:You'll receive a message similar to this:

  Server: UnKnown
  Address: 168.63.129.16
  
  Non-authoritative answer:
  Name:  52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net
  Address: 10.5.0.4
  
 4. เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่ app.powerbi.com เพื่อเข้าใช้งาน Power BI แบบส่วนตัวOpen the browser and go to app.powerbi.com to access Power BI privately.

ปิดการเข้าใช้งาน Power BI แบบสาธารณะDisable public access for Power BI

และขั้นตอนสุดท้ายคือ คุณต้องปิดการเข้าใช้งาน Power BI แบบสาธารณะLastly, you need to disable public access for Power BI.

เข้าสู่ระบบ app.powerbi.com ในฐานะผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่ พอร์ทัลผู้ดูแลLog in into the app.powerbi.com as an administrator, and navigate to the Admin portal. เลือก การตั้งค่าผู้เช่า แล้วเลื่อนไปที่ส่วน เครือข่ายขั้นสูงSelect Tenant settings and scroll to the Advanced networking section. เปิดปุ่มในส่วนของ บล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้Enable the toggle button in the Block Public Internet Access section, as shown in the following image. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการปิดใช้งานการเข้าถึง Power BI ขององค์กรของคุณจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะIt takes approximately 15 minutes for the system to disable your organization's access to Power BI from the public Internet.

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย โดยหลังจากที่คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว Power BI สำหรับองค์กรของคุณจะสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตสาธารณะAnd that's it - after following these steps, Power BI for your organizations is only accessible from private links, and not accessible from the public Internet.

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัดConsiderations and limitations

ทว่า มีข้อควรพิจารณาบางประการที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อทำงานกับลิงก์ส่วนตัวใน Power BI:There are a few considerations to keep in mind while working with private links in Power BI:

 • การใช้รูปภาพหรือธีมภายนอกใด ๆ ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้สภาพแวดล้อมการเชื่อมโยงส่วนตัวAny use of external images or themes are not available when using a private link environment.
 • หากปิดใช้งานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และหากชุดข้อมูลหรือกระแสข้อมูลกำลังเชื่อมต่อกับชุดข้อมูลหรือกระแสข้อมูล Power BI เป็นแหล่งข้อมูล การเชื่อมต่อจะล้มเหลวIf Internet access is disabled, and if the dataset or dataflow is connecting to a Power BI dataset or dataflow as a data source, the connection will fail.
 • เมตริกการใช้งานจะ ไม่ ทำงานเมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงส่วนตัวUsage metrics do not work when Private Links is enabled.
 • ระบบไม่รองรับการเผยแพร่ไปยังเว็บ (และแสดงเป็นสีเทา) เมื่อคุณเปิดใช้งาน บล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ใน Power BIPublish to Web is not supported (and grayed out) when you enable Block Public Internet access in Power BI.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองถามชุมชน Power BITry asking the Power BI Community