เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Amazon Redshift ใน Power BI DesktopConnect to an Amazon Redshift database in Power BI Desktop

ใน Power BI Desktop คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Amazon Redshift และใช้ข้อมูลเบื้องต้นเช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลอื่นใน Power BI Desktop ได้In Power BI Desktop, you can connect to an Amazon Redshift database and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Amazon RedshiftConnect to an Amazon Redshift database

เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Impala ให้เลือกรับข้อมูลจาก ริบบอนหน้าแรก ใน Power BI DesktopTo connect to an Amazon Redshift database, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. เลือกฐานข้อมูลจากประเภททางด้านซ้าย จากนั้นคุณจะเห็น Amazon RedshiftSelect Database from the categories on the left, and you see Amazon Redshift.

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบรับข้อมูล ที่แสดงการเลือกฐานข้อมูล Amazon Redshift

ในหน้าต่างAmazon Redshiftที่ปรากฎขึ้น พิมพ์หรือวางชื่อเซิร์ฟเวอร์Amazon Redshiftและฐานข้อมูลของคุณลงในกล่องIn the Amazon Redshift window that appears, type or paste the name of your Amazon Redshift server and database into the box. ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเขตข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถระบุพอร์ตในรูปแบบต่อไปนี้: ServerURL:PortAs part of the Server field, users can specify a port in the following format: ServerURL:Port

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบ Amazon Redshift ที่แสดงเขตข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

เมื่อได้รับการถาม ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณWhen prompted, put in your username and password. คุณควรใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ตรงกับใบรับรอง SSL เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดYou should use the server name that precisely matches the SSL certificate to avoid errors.

ภาพหน้าจอของพรอมต์ข้อมูลประจำตัว Amazon Redshift ที่แสดงเขตข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าต่างตัวนำทางจะปรากฏขึ้น และแสดงข้อมูลที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคุณสามารถเลือกองค์ประกอบหนึ่งรายการหรือหลายรายการเพื่อนำเข้าและใช้ในPower BI Desktop ได้Once you successfully connect, a Navigator window appears and displays the data available on the server, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบตัวนำทาง ที่แสดงข้อมูลที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณทำการเลือกจากหน้าต่างตัวนำทาง คุณสามารถเลือกที่จะการโหลดหรือแก้ไขข้อมูลได้Once you make selections from the Navigator window, you can either Load or Edit the data.

  • ถ้าคุณเลือกที่จะโหลดข้อมูล คุณจะถูกถามให้ใช้ฟังก์ชันนำเข้าหรือโหมดDirectQueryเพื่อโหลดข้อมูลIf you choose to Load data, you'll be prompted to use either Import or DirectQuery mode to load the data. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบบทความที่อธิบาย DirectQueryFor more information, check out this article that explains DirectQuery.
  • ถ้าคุณเลือกที่จะแก้ไขข้อมูล ตัวแก้ไขคิวรีจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถทำการเรียงลำดับของการเปลี่ยนแปลงและตัวกรองข้อมูลทั้งหมด มีหลายตัวที่จะนำไปใช้กับต้นแบบฐานข้อมูลAmazon Redshift (ถ้าได้รับการสนับสนุน)If you select to Edit the data, Query Editor appears where you can apply all sorts of transformations and filters to the data, many of which are applied to the underlying Amazon Redshift database itself (if supported).

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีข้อมูลหลากหลายประเภทที่คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Power BI DesktopThere are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:For more information on data sources, check out the following resources: