เชื่อมต่อหน้าเว็บจาก Power BI DesktopConnect to webpages from Power BI Desktop

คุณสามารถเชื่อมต่อกับหน้าเว็บและนำเข้าข้อมูลไปยัง Power BI Desktop สำหรับใช้ในวิชวลและแบบจำลองข้อมูลของคุณYou can connect to a webpage and import its data into Power BI Desktop, to use in your visuals and in your data models.

ใน Power BI Desktop เลือกรับข้อมูล > เว็บจากหน้าหลัก แถบข้อมูล ribbonIn Power BI Desktop, select Get Data > Web from the Home ribbon.

ภาพหน้าจอของ Power BI Desktop ที่แสดงการเลือกเว็บ

ข้อความจะปรากฏขึ้นมาเพื่อถามถึง URL ของหน้าเว็บที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลA dialog appears, asking for the URL of the web page from which you want to import data.

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบเว็บ ที่แสดงเขตข้อมูล URL

เมื่อคุณพิมพ์ (หรือวาง) URL ลงไปแล้ว ให้เลือกOKOnce you’ve typed in (or pasted) the URL, select OK. Power BI Desktop จะเชื่อมต่อกับหน้านั้น จากนั้นจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในหน้านั้นใน หน้าต่าง นำทางPower BI Desktop connects to that page, then presents the page’s available data in the Navigator window. เมื่อคุณเลือกหนึ่งในองค์ประกอบข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ตารางของหน้านั้นทั้งหน้า หน้าต่างนำทาง จะแสดงตัวอย่างของข้อมูลนั้น ๆ อยู่ทางด้านขวาของหน้าต่างWhen you select one of the available data elements, such as a table of the entire page, the Navigator window displays a preview of that data on the right side of the window.

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบตัวนำทาง ที่แสดงตัวอย่างของข้อมูลของตารางที่เลือกไว้

คุณสามารถเลือกปุ่มแก้ไข ซึ่งจะเปิดQuery Editorออกมา ซึ่งในหน้าต่างนี้คุณจะสามารถจัดการรูปร่าง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าเว็บได้ ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลไปยัง Power BI DesktopYou can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data on that Web page before importing it into Power BI Desktop. หรือคุณสามารถเลือกปุ่มโหลด และนำเข้าองค์ประกอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณเลือกในช่องแสดงข้อมูลด้านซ้ายOr you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

เมื่อเราเลือกโหลด Power BI Desktop จะทำการนำเข้ารายการที่เลือก และทำให้ไฟล์นั้นพร้อมใช้งานในช่องเขตข้อมูล ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของมุมมองรายงานใน Power BI DesktopWhen we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and makes them available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

ภาพหน้าจอของบานหน้าต่างเขตข้อมูล ที่แสดงรายการของตารางที่เลือกไว้

การเชื่อมต่อเว็บเพจ และนำเข้าข้อมูลลงใน Power BI Desktop มีขั้นตอนเพียงเท่านี้That’s all there is to connecting to a web page and bringing its data into Power BI Desktop.

จากตรงนี้ คุณสามารถลากเขตข้อมูลเหล่านั้นลงในพื้นที่รายงาน และสร้างการแสดงภาพที่คุณต้องการทั้งหมดได้From there, you can drag those fields onto the Report canvas and create all the visualizations you want. คุณยังสามารถใช้ข้อมูลจากหน้าเว็บนั้นได้แบบเดียวที่คุณใช้กับข้อมูลอื่น ๆ กล่าวคือ คุณสามารถสร้างรูปร่าง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในโมเดลของคุณ และอีกเรื่องคือคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อสร้างรายงาน Power BI ตามแบบที่ต้องการได้You can also use the data from that Web page just like you would any other data – you can shape it, you can create relationships between it and other data sources in your model, and otherwise do what you’d like to create the Power BI report you want.

เมื่อต้องการดูการเชื่อมต่อหน้าเว็บในเชิงลึกและดูการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ให้ดูที่คำแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน Power BI DesktopTo see connecting to a Web page in more depth and action, take a look at the Power BI Desktop Getting Started Guide.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีข้อมูลหลากหลายประเภทที่คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Power BI DesktopThere are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล กรุณาตรวจดูแหล่งที่มาต่อไปนี้:For more information on data sources, check out the following resources: