แก้ไขปัญหาการเปิด Power BI DesktopTroubleshoot opening Power BI Desktop

ใน Power BI Desktop, ผู้ใช้ที่ติดตั้งและใช้งานเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ของ บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ที่สามารถถูกปิดกั้นจากการเปิด Power BI Desktop เนื่องจากข้อห้ามนโยบายการบริหารที่บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ตั้งอยู่ที่การประมวลคำสั่งในเครื่องIn Power BI Desktop, users who installed and are running previous versions of the Power BI On-premises data gateway can be blocked from opening Power BI Desktop, because of administrative policy restrictions that the Power BI on-premises gateway placed on named pipes on the local machine.

แก้ไขปัญหาด้วยเกตเวย์ข้อมูลในองค์กรและ Power BI DesktopResolve issues with the On-premises data gateway and Power BI Desktop

คุณมีสามตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริเวณทางเข้าออกข้อมูล และเปิดใช้งาน Power BI Desktop เพื่อเปิด:You have three options to resolve the issue associated with the On-premises data gateway, and to enable Power BI Desktop to open:

การแก้ปัญหาที่ 1: ติดตั้งเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร Power BI เวอร์ชันล่าสุดResolution 1: Install the latest version of Power BI On-premises data gateway

เวอร์ชั่นล่าสุดของบริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ข้อจำกัดการประมวลคำสั่งในเครื่อง และอนุญาตให้ Power BI Desktop เปิดได้The latest version of the Power BI On-premises data gateway doesn't place named pipe restrictions on the local machine, and allows Power BI Desktop to open properly. หากคุณต้องการใช้บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ต่อ การแก้ไขที่แนะนำคือทำการอัปเดตIf you need to continue using Power BI On-premises data gateway, the recommended resolution is to update it. คุณสามารถดาวน์โหลด เวอร์ชั่นล่าสุดของ บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BIYou can download the latest version of Power BI On-premises data gateway. ลิงก์เป็นลิงก์ดาวน์โหลดโดยตรงไปยังคำสั่งติดตั้งThe link is a direct download link to the installation executable.

การแก้ปัญหาที 2: ถอนการติดตั้งหรือหยุดบริการการใช้บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ของ MicrosoftResolution 2: Uninstall or stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service

คุณสามารถถอนการติดตั้งการใช้บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI หากคุณไม่ต้องการใช้มันแล้วYou can uninstall the Power BI On-premises data gateway if you no longer need it. หรือคุณสามารถหยุดบริการการใช้บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ของ Microsoft ที่ลบนโยบายข้อจำกัดออกและอนุญาตให้ Power BI Desktop ทำการเปิดOr you can stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service, which removes the policy restriction and allows Power BI Desktop to open.

การแก้ปัญหาที่ 3: เรียกใช้ Power BI Desktop กับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบResolution 3: Run Power BI Desktop with administrator privilege

คุณสามารถเปิดใช้งาน Power BI Desktop ได้สมบูรณ์ เช่นเดียวกับผู้ดูแล ที่ยังอนุญาตให้ Power BI Desktop เปิดได้อย่างสมบูรณ์You can instead successfully launch Power BI Desktop as administrator, which also allows Power BI Desktop to successfully open. ยังคงได้รับการแนะนำให้คุณติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ รการใช้บริเวณทางเข้าออกข้อมูลของ Power BI ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้It's still recommended that you install the latest version of Power BI On-premises data gateway, as described earlier.

Power BI Desktop ถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างหลากหลายกระบวนการ และกระบวนการที่หลากหลายนี้ได้สื่อสารการใช้การประมวลคำสั่งของชื่อ WindowsPower BI Desktop is engineered as a multiprocess architecture, and several of these processes communicate using Windows named pipes. อาจมีกระบวนการอื่นที่รบกวนเนมไปป์เหล่านั้นThere may be other processes that interfere with those named pipes. เหตุผลโดยทั่วไปเกือบทั้งหมดสำหรับการแทรกแซงคือความปลอดภัย รวมทั้งเหตุการณ์ที่ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสหรือไฟร์เออร์วอลส์จะปิดกั้นการประมวลคำสั่งหรือเปลี่ยนการประมวลผลไปยังช่องทางเฉพาะThe most common reason for such interference is security, including situations where antivirus software or firewalls may block the pipes or redirect traffic to a specific port. การเปิด Power BI Desktop ด้วยสิทธิพิเศษของผู้ดูแลอาจจะแก้ไขปัญหานั้นได้Opening Power BI Desktop with administrator privilege may resolve that issue. หากคุณไม่สามารถเปิดด้วยสิทธิพิเศษของผู้ดูแล ให้สอบถามไปยังผู้ดูแลของคุณเพื่อกำหนดกฎความปลอดภัยที่ป้องกันการประมวลคำสั่งจากการสื่อสารที่เหมาะสมIf you can't open with administrator privilege, ask your administrator to determine which security rules are preventing named pipes from properly communicating. จากนั้นเพิ่ม Power BI Desktop และกระบวนการย่อย ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตรายการThen, add Power BI Desktop and its respective subprocesses to allow lists.

แก้ไขปัญหาเมื่อเชื่อมต่อกับ SQL ServerResolve issues when connecting to SQL Server

เมื่อคุณพยามเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL Server คุณอาจจะผ่านข้อความที่ผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความดังต่อไปนี้:When you attempt to connect to a SQL Server database, you may come across an error message similar to the following text:

"An error happened while reading data from the provider:
'Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxxxxx' or one of its dependencies.
Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid. (Exception from HRESULT: 0x80070542)'"

คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้บ่อยขึ้นหากคุณเปิด Power BI Desktop แบบผู้ดูแลก่อนที่คุณจะสร้างการเชื่อมต่อ SQL ServerYou can often resolve the issue if you open Power BI Desktop as an administrator before you make the SQL Server connection.

หลังจากคุณเปิด Power BI Desktop แบบผู้ดูแลและสร้างการเชื่อมต่อ DLLs ที่ต้องการจะถูกลงทะเบียนอย่างเหมาะสมAfter you open Power BI Desktop as an administrator and establish the connection, the required DLLs are registered properly. หลังจากนั้น การเปิด Power BI Desktop แบบผู้ดูแลก็ไม่จำเป็นต่อไปAfter that, opening Power BI Desktop as an administrator isn't necessary.

รับการช่วยเหลือจากการแก้ไขปัญหาของผู้อื่นGet help with other launch issues

เราพยามอย่างหนักที่จะครอบคลุมปัญหาให้มากเท่าที่ Power BI Desktop จะทำได้We strive to cover as many issues that occur with Power BI Desktop as possible. เราดูปัญหาที่อาจจะมีผลกระทบต่อลูกค้าเป็นประจำ และรวมเอาไว้ในบทความของเราWe regularly look at issues that may be affecting many customers, and include them in our articles.

หากปัญหากับการเปิด Power BI Desktop ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริเวณทางเข้าออกข้อมูล หรือเมื่อการแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้ คุณสามารถส่งการสนับสนุนไปยัง การสนับสนุน Power BI (https://support.powerbi.com) เพื่อช่วยระบุและแก้ไขปัญหาของคุณIf the issue with opening Power BI Desktop isn't associated with the On-premises data gateway, or when the previous resolutions don't work, you can submit a support incident to Power BI support (https://support.powerbi.com) to help identify and solve your issue.

คุณควรผ่านปัญหาอื่นในอนาคตด้วย Power BI Desktop มันมีประโยชน์ในการเปิดการบันทึกอัตโนมัติและรวมไฟล์ล็อกShould you come across other issues in the future with Power BI Desktop, it's helpful to turn on tracing and gather log files. ไฟล์ล็อกอาจช่วยให้แยกออกและระบุปัญหาได้Log files may help to isolate and identify the issue. เปิดการบันทึกอัตโนมัติ เลือก ไฟล์ > ตัวเลือกและการตั้งค่า > ตัวเลือก เลือกการวินิจฉัย จากนั้นเลือก เปิดการบันทึกอัตโนมัติTo turn on tracing, choose File > Options and settings > Options, select Diagnostics, and then select Enable tracing. Power BI Desktop ต้องใช้งานในการตั้งค่าตัวเลือกนี้ แต่มันมีประโยชน์สำหรับปัญหาในอนาคตที่เกี่ยวกับการเปิดใช้ Power BI DesktopPower BI Desktop must be running to set this option, but it's helpful for future issues associated with opening Power BI Desktop.