ข้อจำกัดของ Power BI REST APIPower BI REST API limitations

การโพสต์แถวTo POST Rows

  • สูงสุด 75 คอลัมน์75 max columns
  • สูงสุด 75 ตาราง75 max tables
  • สามารถขอแถวได้สูงสุด 10,000 แถวต่อหนึ่งโพสต์10,000 max rows per single POST rows request
  • ภายใน 1 ชั่วโมงสามารถเพิ่มแถวได้ 1,000,000 แถวต่อหนึ่งชุดข้อมูล1,000,000 rows added per hour per dataset
  • สามารถส่งคำขอโพสต์แถวได้สูงสุด 5 คำขอต่อหนึ่งชุดข้อมูล5 max pending POST rows requests per dataset
  • ภายใน 1 นาทีสามารถส่งคำขอ 120 โพสต์แถวต่อหนึ่งชุดข้อมูล120 POST rows requests per minute per dataset
  • ถ้าตารางมีแถว 250,000 แถวหรือมากกว่า จะสามารถส่งคำขอได้ 120 โพสต์แถวต่อ 1ชั่วโมงสำหรับแต่ละชุดข้อมูลIf table has 250,000 or more rows, 120 POST rows requests per hour per dataset
  • สามารถเก็บแถวได้สูงสุด 200,000 แถวต่อ 1 ตารางในชุดข้อมูล FIFO200,000 max rows stored per table in FIFO dataset
  • สามารถเก็บแถวได้สูงสุด 5,000,000 แถวต่อ 1 ตารางในชุดข้อมูลที่ชื่อ ' ไม่มีข้อบังคับสำหรับการเก็บข้อมูล'5,000,000 max rows stored per table in 'none retention policy' dataset
  • ขั้นตอนการโพสต์แถวอนุญาตให้มีเพียง 4000 ตัวอักษรต่อค่าตัวเลขในสตริงคอลัมน์4,000 characters per value for string column in POST rows operation

ดูเพิ่มเติมที่See also