วิธีแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของรายงานใน Power BITroubleshoot report performance in Power BI

บทความนี้ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขการดำเนินการรายงานช้าThis article provides guidance that enables developers and administrators to troubleshoot slow report performance. ซึ่งจะนำไปใช้กับรายงาน Power BI และ Power BI รายงานเลขหน้าIt applies to Power BI reports, and also Power BI paginated reports.

คุณวามารถทราบว่ามีการรายงานล่าช้าได้จากผู้ใช้รายงาน ที่พบว่ารายงานโหลดได้ช้า หรืออัปเดตได้ช้า เมื่อมีการโต้ตอบกับส่วนที่ระบุข้อมูลหรือคุณลักษณะอื่น ๆSlow reports can be identified by report users who experience reports that are slow to load, or slow to update when interacting with slicers or other features. เมื่อมีการโฮสต์รายงานในความจุพรีเมียม คุณยังสามารถทราบรายงานได้จากการตรวจสอบแอป Power BI Premium MetricsWhen reports are hosted on a Premium capacity, slow reports can also be identified by monitoring the Power BI Premium Metrics app. แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสุขภาพและความจุของการสมัครใช้งาน Power BI Premium ของคุณได้This app helps you to monitor the health and capacity of your Power BI Premium subscription.

ปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนผังลำดับงานFollow flowchart steps

ใช้แผนผังลำดับงานต่อไปนี้เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจสาเหตุของการทำงานที่ช้าและเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการUse the following flowchart to help understand the cause of slow performance, and to determine what action to take.

รูปจะแสดงแผนผังลำดับงาน และจะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียดในข้อความของบทความ

โดยจะมีแผนผังลำดับงานของตัวกำจัดอยู่หกแผนผัง ซึ่งแต่ละแผนผังจะอธิบายสิ่งที่ต้องดำเนินการ:There are six flowchart terminators, each describing action to take:

ตัวจำกัดTerminator การดำเนินการAction(s)
แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 1 จัดการความจุManage capacity
ความจุสเกลScale capacity
แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 2 ตรวจสอบกิจกรรมที่ใช้ความจุในระหว่างการใช้งานรายงานทั่วไปInvestigate capacity activity during typical report usage
แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 3 การเปลี่ยนสถาปัตยกรรมArchitecture change
พิจารณา Azure Analysis ServicesConsider Azure Analysis Services
ตรวจสอบเกตเวย์ในองค์กรCheck on-premises gateway
แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 4 พิจารณา Azure Analysis ServicesConsider Azure Analysis Services
พิจารณา Power BI PremiumConsider Power BI Premium
แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 5 ใช้ตัววิเคราะห์ประสิทธิภาพใน Power BI DesktopUse Power BI Desktop Performance Analyzer
ปรับรายงาน โมเดล หรือ DAX ให้เหมาะสมOptimize report, model, or DAX
แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 6 สร้างตั๋วการสนับสนุนRaise support ticket

ดำเนินการTake action

การพิจารณาขั้นแรกเป็นการทำความเข้าใจ ถ้ามีรายงานที่ช้านั้นโฮสต์อยู่บนความจุพรีเมียมThe first consideration is to understand if the slow report is hosted on a Premium capacity.

ความจุแบบพรีเมียมPremium capacity

เมื่อมีการโฮสต์รายงานบนความจุแบบพรีเมียมให้ใช้แอป Power BI Premium Metrics เพื่อกำหนดว่าความจุในการโฮสต์พื้นที่รายงานใช้ความจุเกินกว่าแหล่งข้อมูลอยู่เสมอหรือไม่When the report is hosted on a Premium capacity, use the Power BI Premium Metrics app to determine if the report-hosting capacity frequently exceeds capacity resources. ซึ่งมักเป็นกรณีของ CPU ที่ทำงานเกิน 80% บ่อยครั้งIt's the case for CPU when it frequently exceeds 80%. ในกรณีหน่วยความจำ จะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อ การวัดหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่ เกิน 50For memory, it's when the active memory metric exceeds 50. เมื่อมีการใช้งานแหล่งข้อมูลสูง อาจเป็นเวลาที่ต้องจัดการหรือปรับขนาดความจุ (แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 1)When there's pressure on resources, it may be time to manage or scale the capacity (flowchart terminator 1). เมื่อมีทรัพยากรเพียงพอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมที่ใช้ความจุในระหว่างการใช้งานรายงานทั่วไป (แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 2)When there are adequate resources, investigate capacity activity during typical report usage (flowchart terminator 2).

ความจุที่ใช้ร่วมกันShared capacity

เมื่อมีการโฮสต์รายงานในความจุที่ใช้ร่วมกัน คุณจะไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการทำงานของความจุได้When the report is hosted on shared capacity, it's not possible to monitor capacity health. คุณจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันYou'll need to take a different investigative approach.

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเกิดขึ้นในช่วงวันหรือเดือนใดโดยเฉพาะหรือไม่First, determine if slow performance occurs at specific times of the day or month. หากเป็นเช่นนั้น และมีผู้ใช้จำนวนมากกำลังเปิดรายงานในเวลาดังกล่าว — คุณสามารถพิจารณาได้สองตัวเลือก:If it does—and many users are opening the report at these times—consider two options:

  • เพิ่มอัตราความเร็วของคิวรีโดยการย้ายชุดข้อมูลไปยัง Azure Analysis Services หรือใช้ความจุ Premium (แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 4)Increase query throughput by migrating the dataset to Azure Analysis Services, or a Premium capacity (flowchart terminator 4).
  • ใช้ ตัววิเคราะห์ประสิทธิภาพใน Power BI Desktop เพื่อดูว่าแต่ละองค์ประกอบรายงานของคุณเช่น การแสดงผลด้วยภาพและสูตร DAX กำลังทำอะไรอยู่Use Power BI Desktop Performance Analyzer to find out how each of your report elements—such as visuals and DAX formulas—are doing. ซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบว่าเป็นคิวรีหรือการแสดงผลด้วยภาพที่มีการรองรับปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน (แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 5)It's especially useful to determine whether it's the query or visual rendering that's contributing to performance issues (flowchart terminator 5).

ถ้าคุณพบว่าปัญหาไม่เป็นไปตามเวลา ให้พิจารณาว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเป็นไปตามภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือไม่If you determine there's no time pattern, next consider if slow performance is isolated to a specific geography or region. ถ้าเป็นเช่นนั้น อาจเป็นไปได้ว่าแหล่งข้อมูลอยู่ในระยะไกลและมีการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ช้าIf it is, it's likely that the data source is remote and there's slow network communication. ในกรณีนี้ ให้พิจารณา:In this case, consider:

ท้ายที่สุด หากคุณพบว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าไม่เป็นไปตามเวลา_และ_เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค ให้ตรวจสอบว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ช้านั้นเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ ไคลเอ็นต์ หรือเว็บเบราว์เซอร์ทเฉพาะเจาะจงหรือไม่Finally, if you determine there's no time pattern and slow performance occurs in all regions, investigate whether slow performance occurs on specific devices, clients, or web browsers. ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้ใช้ตัววิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Power BI Desktop ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับรายงานหรือโมเดล (แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 5)If it doesn't, use Power BI Desktop Performance Analyzer, as described earlier, to optimize the report or model (flowchart terminator 5).

เมื่อคุณทราบอุปกรณ์ ไคลเอ็นต์ หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้า เราขอแนะนำให้สร้างตั๋วการสนับสนุนผ่านหน้าการสนับสนุนของ Power BI (แผนผังลำดับงานของตัวกำจัด 6)When you determine specific devices, clients, or web browsers contribute to slow performance, we recommend creating a support ticket through the Power BI support page (flowchart terminator 6).

ขั้นตอนถัดไปNext steps

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:For more information about this article, check out the following resources: