นักพัฒนา Power BI ในหลักสูตรหนึ่งวันPower BI Developer in a Day course

หลักสูตรวิดีโอนักพัฒนา Power BI ในหนึ่งวัน ช่วยให้คุณเป็นนักพัฒนาแอปที่มีความรู้ทางเทคนิคที่จำเป็นในการฝังเนื้อหา Power BIThe Power BI Developer in a Day video-based course empowers you as an app developer with the technical knowledge required to embed Power BI content. ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สามารถดูได้3 ชั่วโมง 20 นาที - พร้อมให้บริการตามความต้องการและไม่มีค่าใช้จ่ายIt comprises 3 hours 20 minutes of viewable content—available on demand, and is free of charge. นอกจากนี้ยังมีชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เพื่อดำเนินการชุดของแล็บทั้งห้าแบบให้เสร็จสมบูรณ์ได้There's also a self-study kit that you can download and use to complete a series of five hands-on labs.

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาแอปที่มีประสบการณ์The course was designed specifically for experienced app developers. ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีประสบการณ์ในการพัฒนา:So, it's an advantage if you have development experience with:

 • ASP.NETASP.NET
 • Visual C#Visual C#
 • HTMLHTML
 • JavaScriptJavaScript

ความคุ้นเคยกับ Power BI จะเป็นประโยชน์ แต่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นFamiliarity with Power BI will be beneficial, but not essential. เราจะแนะนำแนวคิดหลักให้กับคุณWe'll introduce you to the core concepts.

เมื่อคุณจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะทราบวิธี:After you complete the course, you'll know how to:

 • รับการเข้าถึงโดยใช้แอป Azure AD และโทเค็นAcquire access using Azure AD apps and tokens
 • ทำงานกับ Power BI REST APIWork with the Power BI REST API
 • ฝังเนื้อหา Power BI ในแอปของคุณEmbed Power BI content in your apps
 • รวมเนื้อหา Power BI ในแอปของคุณโดยใช้ Power BI JavaScript APIIntegrate Power BI content in your apps using the Power BI JavaScript API
 • บังคับใช้การรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แอปจะเห็นข้อมูลที่ถูกต้องEnforce row-level security (RLS) to ensure app users see the right data
 • เลือกสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณChoose the right license to suit your requirements

ชมวิดีโอต้อนรับและวิดีโอแนะนำเพื่อเริ่มหลักสูตรWatch the welcome and introduction video to start the course.

โครงร่างหลักสูตรCourse outline

หลักสูตร 20 วิดีโอถูกจัดระเบียบเป็นเจ็ดโมดูลThe course of 20 videos is organized into seven modules. เราแนะนำให้คุณดูวิดีโอตามลำดับที่บันทึก เริ่มต้นด้วยวิดีโอ 01 และจบด้วยวิดีโอ 20We recommend you watch the videos in the recorded sequence, starting with video 01 and ending with video 20.

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองSelf-study kit

คุณสามารถดาวน์โหลดและตั้งค่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการนำเสนอและแล็บปฏิบัติการสาธิตทั้งห้าดังนี้:You can download and set up a self-study kit, which consists of the presentation content and five hands-on labs. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิดีโอชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองFor more information, watch the Self-study Kit video.

เพื่อดำเนินการแล็บให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องใช้ Windows PC (Windows 7 หรือใหม่กว่า) และติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปนี้:To complete the labs, you'll need a Windows PC (Windows 7, or later) and the following software installed:

 • Power BI Desktop เวอร์ชันล่าสุดThe latest version of Power BI Desktop.
 • Visual Studio 2015 หรือใหม่กว่าVisual Studio 2015, or later. เราขอแนะนำให้ใช้ Visual Studio 2019We recommend Visual Studio 2019. คุณสามารถใช้รุ่นชุมชนได้ ซึ่งเป็นแบบฟรีและเหมาะสำหรับสถานการณ์การเรียนรู้You can use Community edition, which is free and suited for learning scenarios. ต้องมีการติดตั้งปริมาณงาน ASP.NET และการพัฒนาเว็บIt must have the ASP.NET and web development workload installed.
 • เว็บเบราว์เซอร์ได้รับการสนับสนุนโดย Power BIA web browser supported by Power BI. เราขอแนะนำ Microsoft EdgeWe recommend Microsoft Edge.

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง:Follow these steps to get set up:

 1. ใช้ ลิงก์นี้ เพื่อดาวน์โหลดชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (.zip) ลงในเครื่องพีซีของคุณUse this link to download the self-study kit (.zip) locally to your PC.
 2. เปิดคุณสมบัติไฟล์ และทำครื่องหมายที่ “ยกเลิกการบล็อก” (Windows อาจตั้งค่าสถานะไฟล์เป็นอาจไม่น่าเชื่อถือ)Open the file properties, and then check "unblock" (Windows may flag the file as potentially untrusted).
 3. แยกเนื้อหาไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ของคุณExtract the file contents to a folder in your file system. เราขอแนะนำให้คุณสร้างโฟลเดอร์ที่จะค้นหาได้ง่าย โดยอาจตั้งชื่อเป็น การฝึกอบรมWe recommend you create a folder that will be easy to find, perhaps naming it Training. เอกสารประกอบแล็บจะอ้างอิงไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้เป็น <CourseFolder>The lab documents will refer to this location as <CourseFolder>.

หลังจากแยกเนื้อหาแล้ว คุณจะมีโฟลเดอร์ PowerBIPRIAD และคุณจะพบโฟลเดอร์ต่อไปนี้ภายในโฟลเดอร์ดังกล่าวด้วย:Once extracted, you'll have the PowerBIDevIAD folder, and within it you'll find the following folders:

 • Lab01A (และโฟลเดอร์แล็บอื่นๆ ทั้งหมด)Lab01A (and all other lab folders). โฟลเดอร์แล็บประกอบด้วยเอกสารประกอบแล็บ และแหล่งข้อมูลแล็บ ซึ่งอาจหมายรวมถึงไฟล์โซลูชันและแอสเซทต่างๆThe lab folders contain the lab document and lab resources, which may include assets and solution files.
 • MySolution: โฟลเดอร์นี้จัดเก็บไฟล์โซลูชันของคุณMySolution: This folder stores your solution files. คำแนะนำในแล็บจะตรงกับคุณเมื่อใช้งานThe lab instructions will direct you when to use it.
 • Presentation: โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์การนำเสนอหลักสูตร ซึ่งพร้อมใช้งานในรูปแบบเอกสาร PDFPresentation: This folder contains the course presentation file, which is available as a PDF document.

เริ่มต้นใช้งานชุดข้อมูลGet started with the kit

เราขอแนะนำให้คุณรับชมหลักสูตรออนไลน์ก่อนWe recommend you watch the online course first. คุณสามารถอ้างอิงกลับไปยังทฤษฎีการนำเสนอโดยการเปิดไฟล์ <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Presentation\PowerBIDevIAD_Presentation.pdf ได้You can refer back to the presentation theory by opening the <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Presentation\PowerBIDevIAD_Presentation.pdf file. ไฟล์การนำเสนอประกอบด้วยสไลด์แล็บห้าแล็บ ซึ่งระบุเวลาในการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติThe presentation includes five lab slides, which indicate when it's time to put the theory to practice. นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงลิงก์แหล่งข้อมูลจำนวนมาก ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้It also includes many resource links to help you find related content.

เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแล็บแห่งแรก ให้เปิดไฟล์ <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Lab01A\PowerBIDevIAD_Lab01A.pdfWhen you're ready to commence the first lab, open the <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Lab01A\PowerBIDevIAD_Lab01A.pdf file. เอกสารนี้จะแนะนำคุณในการลงชื่อเข้าใช้บริการของ Power BI และเตรียมรายงาน Power BIThis document guides you to sign in to the Power BI service and prepare a Power BI report.

หมายเหตุ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการมีบัญชี Power BI ของตนเองYou're responsible for having your own Power BI account. หากคุณไม่ได้มีบัญชีอยู่แล้ว ดูที่ ลงทะเบียน Power BI เป็นรายบุคคลIf you don't already have one, see Sign up for Power BI as an individual.

บัญชีของคุณจะต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro หรือคุณยังคงสามารถยอมรับสิทธิ์การใช้งานรุ่นทดลอง Power BI Pro ได้ — ข้อเสนอที่สามารถยอมรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นYour account must have a Power BI Pro license, or you can still accept a Power BI Pro Trial license—an offer that can only be accepted once. นอกจากนี้บัญชีของคุณต้องไม่มีการสำรองโทเค็นแบบฝังฟรีที่พร้อมใช้งานกับใบอนุญาต Power BI ProAlso, your account must not have depleted the reserve of free embed tokens, available with the Power BI Pro license.

นอกจากนี้ คุณต้องยินยอมให้มีการจัดเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ใข้อความเปล่าในโซลูชันแล็บAlso, you must be OK to have your password stored in cleartext in the lab solution. การจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ - ซึ่งทำได้เพื่อลดความซับซ้อนของแล็บStoring sensitive information is never a recommended practice—it's done to simplify the lab. หากคุณต้องการเข้ารหัสรหัสผ่านของคุณ คุณจะต้องใช้ตรรกะด้วยตัวคุณเองIf you want to encrypt your password, you'll need to implement the logic yourself.

พิจารณาการสร้างบัญชี Power BI สำหรับการใช้งานแบบเอกสิทธิ์เฉพาะการใช้งานในแล็บConsider creating a Power BI account for exclusive use in the labs. คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ฟรีด้วยโดเมนสาธารณะเช่น https://outlook.live.comและจากนั้นใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Power BI และยอมรับสิทธิ์การใช้งานรุ่นทดลอง Power BI ProYou can create a free account with a public domain like https://outlook.live.com, and then using it to sign in to Power BI and accept the Power BI Pro Trial license.

ชุดผู้สอนInstructor kit

ใช้ ลิงก์นี้ เพื่อดาวน์โหลดชุดผู้สอน (.zip) ลงในเครื่องพีซีของคุณUse this link to download the instructor kit (.zip) locally to your PC. คุณจะพบบันทึกย่อการตั้งค่าในชั้นเรียนในสไลด์ที่หนึ่งในสำรับสไลด์ของ PowerPointYou'll find classroom setup notes in slide one of the PowerPoint slide deck.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:For more information related to this article, check out the following resources: