Microsoft Docs katkıda bulunan kılavuzuna genel bakışMicrosoft Docs contributor guide overview

Docs.microsoft.com (Docs) Katkıda Bulunan Kılavuzu’na hoş geldiniz!Welcome to the docs.microsoft.com (Docs) Contributor Guide!

Microsoft belge kümelerinin birçoğu açık kaynaktır ve GitHub’da barındırılır.Several of the Microsoft documentation sets are open source and hosted on GitHub. Tüm belge kümeleri tamamen açık kaynak değildir, ancak birçoğunda çekme istekleri aracılığıyla önerilen değişiklikler yapabileceğiniz genel kullanıma yönelik depolar vardır.Not all document sets are completely open source but many have public-facing repos where you can make suggested changes via pull requests. Bu açık kaynak yaklaşımı ürün mühendisleri, içerik ekipleri ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve diğer avantajlar sunar:This open source approach streamlines and improves communication between product engineers, content teams, and customers, and has other advantages:

 • Açık kaynak depolar, hangi belgelere en çok ihtiyaç olduğuna dair geri bildirim almak için açık olarak planlanır.Open source repos plan in the open to get feedback on what docs are most needed.
 • Açık kaynak depolar, ilk sürümde en faydalı içeriği yayımlamak için açık olarak gözden geçirilir.Open source repos review in the open to publish the most helpful content on our first release.
 • Açık kaynak depolar, içeriği devamlı olarak geliştirmeyi kolaylaştırmak için açık olarak güncelleştirilir.Open source repos update in the open to make it easier to continuously improve the content.

Docs.microsoft.com kullanıcı deneyimi, GitHub iş akışlarını doğrudan tümleştirerek daha da kolaylaştırır.The user experience on docs.microsoft.com integrates GitHub workflows directly to make it even easier. Görüntülediğiniz belgeyi düzenleyerek başlayın.Start by editing the document you are viewing. Veya yeni konuları inceleyerek ya da kalite sorunları oluşturarak yardımcı olun.Or, help by reviewing new topics, or create quality issues.

Önemli

Docs.microsoft.com’da yayın yapan tüm depolar Microsoft Açık Kaynak Kullanım Kuralları veya .NET Foundation Kullanım Şartları’na tabidir.All repositories that publish to docs.microsoft.com have adopted the Microsoft Open Source Code of Conduct or the .NET Foundation Code of Conduct. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kuralları SSS.For more information, see the Code of Conduct FAQ. İsterseniz, soru ya da yorumlarınız için opencode@microsoft.com veya conduct@dotnetfoundation.org ile de iletişim kurabilirsiniz.Or contact opencode@microsoft.com, or conduct@dotnetfoundation.org with any questions or comments.

Belgelerde yapılan küçük düzeltmeler ve açıklamalar ile ortak depolardaki kod örnekleri, docs.microsoft.com Kullanım Koşulları’nda anlatılmıştır.Minor corrections or clarifications to documentation and code examples in public repositories are covered by the docs.microsoft.com Terms of Use. Bir Microsoft çalışanı değilseniz çekme isteğinde yeni veya önemli değişiklikler, çevrimiçi bir Katılım Lisans Sözleşmesi (CLA) göndermenizi isteyen bir yorum oluşturur.New or significant changes generate a comment in the pull request, asking you to submit an online Contribution License Agreement (CLA) if you are not an employee of Microsoft. Çekme isteğiniz gözden geçirilmeden veya kabul edilmeden önce bu çevrimiçi formu doldurmanız gerekir.We need you to complete the online form before we can review or accept your pull request.

Mevcut belgelerde hızlı düzeltmelerQuick edits to existing documents

Hızlı düzeltmeler, belgelerdeki küçük hataları ve eksikleri rapor etme ve düzeltme sürecini kolaylaştırır.Quick edits streamline the process to report and fix small errors and omissions in documents. Tüm çabalara rağmen yayımlanmış belgelerimizde ufak dil bilgisi ve yazım hataları oluyor.Despite all efforts, small grammar and spelling errors do make their way into our published documents. Bir hatayı rapor etmek için sorun da oluşturabilirsiniz ancak mümkün olduğunda bunun için çekme isteği (PR) oluşturmak, daha hızlı ve kolaydır.While you can create issues to report mistakes, it's faster and easier to create a pull request (PR) to fix the issue, when the option is available.

 1. Bazı belge sayfalarında doğrudan tarayıcıda düzenleme yapabilirsiniz.Some docs pages allow you to edit content directly in the browser. Böyle durumlarda aşağıdaki gibi bir Düzenle düğmesi görürsünüz.If so, you'll see an Edit button like the one shown below. Edit (veya eşdeğer çevirisi olan Düzenle) düğmesine tıklayarak GitHub’daki kaynak dosyaya gidebilirsiniz.Clicking the Edit (or equivalently localized) button takes you to the source file on GitHub. Düzenle düğmesi olmadığında belge sayfası değiştirilemez.If the Edit button is missing, that means the documentation page is not available to be changed.

  Düzenle bağlantısının konumu

  Düzenle düğmesi görünmüyorsa, içeriğin genel katkılara açık olmadığı anlamına gelir.If the Edit button doesn't appear it means the content is not open to public contributions.

 2. Sonra, gösterildiği biçimde makaleyi düzenlemek için kalem simgesine tıklayın.Next, click the pencil icon, to edit the article as shown. Kalem simgesi griyse GitHub hesabınızla oturum açmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız gerekir.If the pencil icon is grayed out, you need to either log in to your GitHub account or create a new account.

  Kalem simgesinin konumu

 3. Web düzenleyicisinde değişiklik yapın.Make your changes in the web editor. Değişikliklerinizin biçimlendirmesini denetlemek için Preview changes (Değişiklik önizlemesi) sekmesine tıklayın.Click the Preview changes tab to check the formatting of your change.

 4. Değişikliklerinizi tamamladıktan sonra sayfanın sonuna kaydırın.Once you have made your changes, scroll to the bottom of the page. Değişiklikleriniz için bir ad ve açıklama girdikten sonra, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Propose file change(Dosyada değişiklik öner) düğmesine tıklayın:Enter a title and description for your changes and click Propose file change as shown in the following figure:

  Dosya değişikliği önerme

 5. Değişikliğinizi önerdiğinizde deponun sahiplerinden yaptığınız değişiklikleri depolarına "çekmelerini" istemeniz gerekir.Now that you've proposed your change, you need to ask the owners of the repository to "pull" your changes into their repository. Bunun için "çekme isteği" adı verilen bir işlem kullanılır.This is done using something called a "pull request". Yukarıdaki şekilde Dosya değişikliği öner'e tıkladığınızda aşağıdakine benzer bir sayfanın açılması gerekir:When you clicked on Propose file change in the figure above, you should have been taken to a new page that looks like the following figure:

  Çekme isteği oluşturma

  Create pull request (Çekme isteği oluştur) düğmesine tıklayın, çekme isteği için bir ad (ve isteğe bağlı olarak bir açıklama) girin ve yeniden Create pull request (Çekme isteği oluştur) düğmesine tıklayın.Click Create pull request, enter a title (and optionally a description) for the pull request, and then click Create pull request again. (GitHub’da yeniyseniz daha fazla bilgi için bkz. Çekme İstekleri Hakkında.)(If you are new to GitHub, see About Pull Requests for more information.)

 6. İşte bu kadar!That's it! İçerik ekibi üyeleri, PR’nizi gözden geçirip birleştirecekler.Content team members will review and merge your PR. Büyük değişiklikler yaptıysanız, değişiklik talep eden geri bildirimler alabilirsiniz.You may get some feedback requesting changes if you made larger changes.

GitHub düzenleme UI’si depodaki izinlerinize uygun şekilde çalışır.The GitHub editing UI responds to your permissions on the repository. Önceki görüntüler, hedef depoda yazma izinleri olmayan katkıda bulunanlar için geçerlidir.The preceding images are accurate for contributors that do not have write permissions to the target repository. GitHub, hesabınızda otomatik olarak hedef depo çatalı oluşturur.GitHub automatically creates a fork of the target repository in your account. Hedef depoda yazma erişiminiz varsa GitHub, hedef depoda yeni bir dal oluşturur.If you have write-access to the target repository, GitHub creates a new branch in the target repo. Bu dalın adı <GitHubId>-düzeltmeeki-n biçimindedir. GitHub kimliğiniz ve düzeltme eki dalı için bir sayısal tanımlayıcı kullanılır.The branch name has the form <GitHubId>-patch-n using your GitHub ID, and a numeric identifier for the patch branch.

Yazma erişimi olan katkıda bulunanlar dahil olmak üzere hepimiz değişiklikler için çekme isteklerini kullanıyoruz.We use pull requests for all changes, even for contributors that have write-access. Çoğu depoda, güncelleştirmelerin çekme isteği olarak gönderilmesi için master dal korumalıdır.Most repositories have the master branch protected so that updates must be submitted as pull requests.

Tarayıcıda düzenleme deneyimi, ufak veya sık görülmeyen değişiklikler için idealdir.The in-browser editing experience is best for minor or infrequent changes. Büyük katkılar yapıyor veya gelişmiş Git özellikleri (dallara ayırma yönetimi veya gelişmiş birleştirme çakışmasını çözümleme gibi) kullanıyorsanız deponun çatalını oluşturup yerel olarak çalışmanız gerekir.If you make large contributions or use advanced Git features (such as branch management or advanced merge conflict resolution), you need to fork the repo and work locally.

Not

Bu özellik etkinleştirilmişse makaleyi istediğiniz dilde düzenleyebilirsiniz ve düzenleme türüne göre aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:If enabled, you can edit an article in any language and, based on the type of edit, the following will happen:

 1. Onaylanan dille ilgili değişiklikler, Makine Çevirisi altyapımızın geliştirilmesine de yardımcı olur.any linguistic change that is approved, will also help improve our Machine Translation engine
 2. Makalenin içeriğini önemli ölçüde değiştiren düzenlemeler şirket içinde değerlendirilerek İngilizce makale için değişiklik önerisi oluşturulur ve onaylanması durumunda bu değişikliğin tüm dillere yansıtılması sağlanır.any edit that significantly modifies the content of the article will be handled internally to submit a change to the same article in English so that it will get localized in all languages if approved. Geliştirme önerileriniz yalnızca kendi dilinizdeki makaleleri olumlu yönde değiştirmekle kalmaz, diğer tüm dillerdeki içeriğe de katkıda bulunur.Your suggested improvements will not only positively affect articles in your own language, but in all available languages.

Açık PR’leri gözden geçirmeReview open PRs

Açık PR’lere bakarsanız, yeni konuları yayımlanmadan önce okuyabilirsiniz.You can read new topics before they are published by checking the currently open PRs. Gözden geçirmeler, GitHub akış sürecini takip eder.Reviews follow the GitHub flow process. Önerilen güncelleştirmeleri ve yeni makaleleri ortak depolarda görebilirsiniz.You can see proposed updates or new articles in public repositories. Bunları gözden geçirip yorumlarınızı ekleyin.Review them and add your comments. Herhangi bir belge depomuza bakın ve ilginizi çeken alanlarda açık çekme isteklerini (PR’ler) kontrol edin.Look at any of our docs repositories, and check the open pull requests (PRs) for areas that interest you. Önerilen güncelleştirmelerde topluluk geri bildirimi, tüm topluluğa yardımcı olur.Community feedback on proposed updates helps the entire community.

Kalite sorunları oluşturmaCreate quality issues

Belgelerimiz, devamlı olarak süren işlerdir.Our docs are a continuous work in progress. İyi sorunlar, topluluk için en önemli olan yerlere odaklanmamıza yardımcı olur.Good issues help us focus our efforts on the highest priorities for the community. Ne kadar çok ayrıntı sağlayabilirseniz, sorun da o kadar yararlı olur.The more detail you can provide, the more helpful the issue. Hangi bilgileri aradığınızı bizimle paylaşın.Tell us what information you sought. Kullandığınız arama terimlerini de.Tell us the search terms you used. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, bilmediğiniz bir teknolojiyi nasıl keşfetmek istediğinizi bizimle paylaşın.If you can't get started, tell us how you want to start exploring unfamiliar technology.

Microsoft’un belge sayfalarının birçoğunda, sayfanın alt kısmında bir Geri bildirim bölümü bulunur. Söz konusu makaleye özel sorunları izlemek için buraya tıklayarak Ürün geri bildirimi veya İçerik geri bildirimi bırakabilirsiniz.Many of Microsoft's documentation pages have a Feedback section at the bottom of the page where you can click to leave Product feedback or Content feedback to track issues that are specific to that article.

Sorunlar, gerekli şeyler konusunda konuşma başlatır.Issues start the conversation about what's needed. İçerik ekibi, ekleyebileceğimiz şeylerle ilgili fikirlerini verir ve sizden de düşüncelerinizi ister.The content team will respond to these issues with ideas for what we can add, and ask for your opinions. Bir taslak oluşturduğumuzda, PR’yi incelemenizi isteyeceğiz.When we create a draft, we'll ask you to review the PR.

Daha fazla katılım gösterinGet more involved

Diğer konular, Microsoft Docs’a daha fazla katkıda bulunmaya başlamanıza yardımcı olacaktır. Bu konularda GitHub depoları, Markdown araçları ve Microsoft Docs platformunda kullanılan uzantılar açıklanır.Other topics help you get started productively contributing to Microsoft Docs. They explain working with GitHub repositories, Markdown tools, and extensions used in the Microsoft Docs platform.