Bağlantı Dizelerini ve Diğer Yapılandırma Bilgilerini Koruma (VB)

Scott Mitchell tarafından

Kodu indirin veya PDF 'yi indirin

Bir ASP.NET uygulaması genellikle yapılandırma bilgilerini bir Web. config dosyasında depolar. Bu bilgilerden bazıları hassas ve belirli bir koruma. Varsayılan olarak, bu dosya bir Web sitesi ziyaretçisine sunulmayacak, ancak bir yönetici veya korsan Web sunucusunun dosya sistemine erişim elde edebilir ve dosyanın içeriğini görüntüleyebilir. Bu öğreticide, ASP.NET 2,0 ' nin, Web. config dosyasının bölümlerini şifreleyerek hassas bilgileri korumamıza izin verdiğini öğreniyoruz.

Giriş

ASP.NET uygulamaları için yapılandırma bilgileri genellikle Web.configadlı bir XML dosyasında depolanır. Bu öğreticilerin kursunda Web.config çok kez güncelleştirdik. İlk öğreticideNorthwind türü belirtilmiş veri kümesini oluştururken, örneğin, bağlantı dizesi bilgileri <connectionStrings> bölümünde Web.config otomatik olarak eklenmiştir. Daha sonra, ana sayfalarda ve site gezinti öğreticisinde Web.configel ile güncelleştirdik, bu, projemizdeki tüm ASP.NET sayfalarının DataWebControls temasını kullanması gerektiğini belirten bir <pages> öğesi ekliyor.

Web.config bağlantı dizeleri gibi hassas veriler içerebildiği için, Web.config içeriğinin güvenli tutulması ve yetkisiz görüntüleyicilerden gizlenmesi önemlidir. Varsayılan olarak, .config uzantılı bir dosyaya yapılan HTTP istekleri, Şekil 1 ' de gösterilen Bu sayfa türünü döndüren ASP.NET altyapısı tarafından işlenir. Bu, ziyaretçilerin Web.config dosya içeriğinizi yalnızca tarayıcının adres çubuğuna http://www.YourServer.com/Web.config girerek görüntüleyemeyeceği anlamına gelir.

Web. config dosyasını bir tarayıcı aracılığıyla ziyaret , bu tür bir sayfada sunulmayan bir Ileti döndürür

Şekil 1: tarayıcı aracılığıyla Web.config ziyaret etmek, bu tür bir sayfada sunulmayan bir ileti döndürüyor (tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayın)

Ancak bir saldırgan, Web.config dosya içeriklerini görüntülemesine izin veren başka bir yararlanma işlemi de bulabiliyor mu? Bu bilgilerle bir saldırgan ne yapabilir ve Web.configiçindeki hassas bilgileri korumak için hangi adımlar alınabilir? Neyse ki Web.config çoğu bölüm hassas bilgiler içermez. ASP.NET sayfalarınız tarafından kullanılan varsayılan temanın adını bildiklerinde saldırganlar ne kadar zararlı olabilir?

Ancak, bazı Web.config bölümler, bağlantı dizeleri, Kullanıcı adları, parolalar, sunucu adları, şifreleme anahtarları ve benzeri olabilecek gizli bilgiler içerir. Bu bilgiler genellikle aşağıdaki Web.config bölümlerinde bulunur:

 • <appSettings>
 • <connectionStrings>
 • <identity>
 • <sessionState>

Bu öğreticide, bu tür hassas yapılandırma bilgilerini koruma tekniklerini inceleyeceğiz. .NET Framework sürüm 2,0, seçilen yapılandırma bölümlerinin bir Breeze olarak şifrelenmesini ve şifresini çözmesini sağlayan bir korumalı yapılandırmalar sistemi içerir.

Note

Bu öğretici, bir ASP.NET uygulamasından bir veritabanına bağlanmak için Microsoft s önerilerine göz atın. Bağlantı dizelerinizi şifrelemeye ek olarak, veritabanına güvenli bir biçimde bağlanmanızı sağlayarak sisteminizin sağlamlaştırılmasına yardımcı olabilirsiniz.

1. Adım: ASP.NET 2,0 s korumalı yapılandırma seçeneklerini keşfetme

ASP.NET 2,0, yapılandırma bilgilerini şifrelemek ve şifrelerini çözmek için korunan bir yapılandırma sistemi içerir. Bu, yapılandırma bilgilerini programlı bir şekilde şifrelemek veya şifrelerini çözmek için kullanılabilen .NET Framework yöntemleri içerir. Korunan yapılandırma sistemi, geliştiricilerin hangi şifreleme uygulamalarının kullanıldığını seçmesini sağlayan sağlayıcı modelinikullanır.

.NET Framework, iki korumalı yapılandırma sağlayıcısıyla birlikte gelir:

Korunan yapılandırma sistemi sağlayıcı tasarım modelini gerçekleştirdiğinden, kendi korumalı yapılandırma sağlayıcınızı oluşturup uygulamanıza takabilirsiniz. Bu işlem hakkında daha fazla bilgi için bkz. korumalı yapılandırma sağlayıcısı uygulama .

RSA ve DPAPI sağlayıcıları şifreleme ve şifre çözme yordamları için anahtarlar kullanır ve bu anahtarlar makine veya Kullanıcı düzeyinde depolanabilir. Makine düzeyi anahtarlar, Web uygulamasının kendi adanmış sunucusunda çalıştığı senaryolar için veya şifreli bilgileri paylaşması gereken bir sunucuda birden çok uygulama varsa idealdir. Kullanıcı düzeyi anahtarlar, paylaşılan barındırma ortamlarında, aynı sunucudaki diğer uygulamaların uygulama korumalı yapılandırma bölümlerinin şifresini çözemediğinden daha güvenli bir seçenektir.

Bu öğreticide, örneklerimizde DPAPI sağlayıcısı ve makine düzeyindeki anahtarlar kullanılacaktır. Özellikle, korunan yapılandırma sistemi herhangi bir Web.config bölümünü şifrelemek için kullanılabilir olsa da, Web.config``<connectionStrings> bölümünü şifrelemeyi inceleyeceğiz. Kullanıcı düzeyi anahtarları kullanma veya RSA sağlayıcısını kullanma hakkında bilgi için, Bu öğreticinin sonundaki diğer okumalar bölümünde yer alan kaynaklara bakın.

Note

RSAProtectedConfigurationProvider ve DPAPIProtectedConfigurationProvider sağlayıcılar machine.config dosyasında, sırasıyla sağlayıcı adları RsaProtectedConfigurationProvider ve DataProtectionConfigurationProviderile kaydedilir. Yapılandırma bilgilerini şifrelerken veya şifresini çözerken gerçek tür adı (RSAProtectedConfigurationProvider ve DPAPIProtectedConfigurationProvider) yerine uygun sağlayıcı adını (RsaProtectedConfigurationProvider veya DataProtectionConfigurationProvider) sağlamaları gerekir. machine.config dosyasını $WINDOWS$\Microsoft.NET\Framework\version\CONFIG klasöründe bulabilirsiniz.

2. Adım: program aracılığıyla yapılandırma bölümlerinin şifresini çözme ve şifrelerini çözme

Belirli bir sağlayıcıyı kullanarak belirli bir yapılandırma bölümünü şifreleyebilir veya şifrelerini çözebiliriz. Kod, kısa süre içinde, uygun yapılandırma bölümüne programlı bir şekilde başvurulması, ProtectSection veya UnprotectSection metodunu çağırmanız ve sonra değişiklikleri kalıcı hale getirmek için Save metodunu çağırmaktır. Ayrıca .NET Framework, yapılandırma bilgilerini şifreleyebilmeyen ve şifresini çözebilecekler yararlı bir komut satırı yardımcı programı içerir. Bu komut satırı yardımcı programını adım 3 ' te keşfedecektir.

Yapılandırma bilgilerini programlı bir şekilde korumayı göstermek için, s Web.config``<connectionStrings> bölümünü şifrelemek ve şifrelerini çözmek için düğmeler içeren bir ASP.NET sayfası oluşturalım.

AdvancedDAL klasöründeki EncryptingConfigSections.aspx sayfasını açarak başlayın. Araç kutusundan Tasarımcı üzerine bir TextBox denetimi sürükleyip ID özelliğini WebConfigContents, TextMode özelliğini MultiLineve Width ve Rows özelliklerini sırasıyla %95 ve 15 olarak ayarlayarak. Bu TextBox denetimi, içeriğin şifrelenip şifrelenmediğini hızlı bir şekilde görmemize izin veren Web.config içeriğini görüntüler. Kuşkusuz, gerçek bir uygulamada Web.configiçeriğini göstermek istemezsiniz.

Metin kutusunun altına EncryptConnStrings ve DecryptConnStringsadlı iki düğme denetimi ekleyin. Bağlantı dizelerini şifrelemek ve bağlantı dizelerinin şifresini çözmek için metin özelliklerini ayarlayın.

Bu noktada, ekranınızda Şekil 2 ' ye benzer görünmelidir.

Sayfaya bir TextBox ve Iki düğme web denetimi eklemek

Şekil 2: sayfaya metin kutusu ve Iki düğme web denetimi ekleme (tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayın)

Daha sonra, sayfa ilk yüklendiğinde WebConfigContents metin kutusuna Web.config içeriğini yükleyen ve görüntüleyen bir kod yazdık. Aşağıdaki kodu Page s arka plan kod sınıfına ekleyin. Bu kod, DisplayWebConfig adlı bir yöntemi ekler ve Page.IsPostBack Falseolduğunda Page_Load olay işleyicisinden çağırır:

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  'On the first page visit, call DisplayWebConfig method
  If Not Page.IsPostBack Then
    DisplayWebConfig()
  End If
End Sub
Private Sub DisplayWebConfig()
  'Reads in the contents of Web.config and displays them in the TextBox
  Dim webConfigStream As StreamReader = _
    File.OpenText(Path.Combine(Request.PhysicalApplicationPath, "Web.config"))
  Dim configContents As String = webConfigStream.ReadToEnd()
  webConfigStream.Close()
  WebConfigContents.Text = configContents
End Sub

DisplayWebConfig yöntemi, uygulama s Web.config dosyasını açmak için File sınıfını , içeriğini bir dizeye okumak için StreamReader sınıfını vePath dosyası fiziksel yolunu oluşturmak için Web.config sınıfını kullanır. Bu üç sınıfın hepsi System.IO ad alanındabulunur. Sonuç olarak, arka plan kod sınıfının üst kısmına bir Imports``System.IO deyim eklemeniz ya da alternatif olarak, bu sınıf adlarını System.IO. önekiyle birlikte uygulamanız gerekecektir

Daha sonra, iki düğme denetimine Click olay işleyicileri eklememiz ve DPAPI sağlayıcısı ile makine düzeyindeki bir anahtar kullanarak <connectionStrings> bölümünü şifrelemek ve şifresini çözmek için gerekli kodu eklemeniz gerekir. Tasarımcıdan, arka plan kod sınıfında Click olay işleyicisi eklemek için düğmelerin her birine çift tıklayın ve ardından aşağıdaki kodu ekleyin:

Protected Sub EncryptConnStrings_Click(sender As Object, e As EventArgs) _
  Handles EncryptConnStrings.Click
  'Get configuration information about Web.config
  Dim config As Configuration = _
    WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath)
  ' Let's work with the <connectionStrings> section
  Dim connectionStrings As ConfigurationSection = _
    config.GetSection("connectionStrings")
  If connectionStrings IsNot Nothing Then
    ' Only encrypt the section if it is not already protected
    If Not connectionStrings.SectionInformation.IsProtected Then
      ' Encrypt the <connectionStrings> section using the 
      ' DataProtectionConfigurationProvider provider
      connectionStrings.SectionInformation.ProtectSection( _
        "DataProtectionConfigurationProvider")
      config.Save()
      ' Refresh the Web.config display
      DisplayWebConfig()
    End If
  End If
End Sub
Protected Sub DecryptConnStrings_Click(sender As Object, e As EventArgs) _
  Handles DecryptConnStrings.Click
  ' Get configuration information about Web.config
  Dim config As Configuration = _
    WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath)
  ' Let's work with the <connectionStrings> section
  Dim connectionStrings As ConfigurationSection = _
    config.GetSection("connectionStrings")
  If connectionStrings IsNot Nothing Then
    ' Only decrypt the section if it is protected
    If connectionStrings.SectionInformation.IsProtected Then
      ' Decrypt the <connectionStrings> section
      connectionStrings.SectionInformation.UnprotectSection()
      config.Save()
      ' Refresh the Web.config display
      DisplayWebConfig()
    End If
  End If
End Sub

İki olay işleyicilerinde kullanılan kod neredeyse aynıdır. Her ikisi de, WebConfigurationManager sınıf s OpenWebConfiguration yöntemiaracılığıyla geçerli uygulama s Web.config dosyası hakkında bilgi almaya başlar. Bu yöntem, belirtilen sanal yol için Web yapılandırma dosyasını döndürür. Sonra, Web.config File s <connectionStrings> bölümüne, ConfigurationSection nesnesi döndüren Configuration Class s GetSection(sectionName) yöntemiaracılığıyla erişilir.

ConfigurationSection nesnesi, yapılandırma bölümüyle ilgili ek bilgi ve işlevsellik sağlayan bir SectionInformation özelliği içerir. Yukarıdaki kodda gösterildiği gibi, yapılandırma bölümünün SectionInformation özellik s IsProtected özelliğini denetleyerek şifrelenip şifrelenmeyeceğini belirleyebiliriz. Üstelik, Bölüm SectionInformation özellik s ProtectSection(provider) ve UnprotectSection yöntemleri aracılığıyla şifrelenebilir veya şifresi çözülür.

ProtectSection(provider) yöntemi, şifreleme sırasında kullanılacak korumalı yapılandırma sağlayıcısının adını belirten bir dize girişi kabul eder. EncryptConnString Button s olay işleyicisinde, DPAPI sağlayıcısının kullanılması için DataProtectionConfigurationProvider 'ı ProtectSection(provider) yöntemine geçirdik. UnprotectSection yöntemi, yapılandırma bölümünü şifrelemek için kullanılan sağlayıcıyı belirleyebilir ve bu nedenle herhangi bir giriş parametresi gerektirmez.

ProtectSection(provider) veya UnprotectSection yöntemini çağırdıktan sonra, değişiklikleri kalıcı hale getirmek için Configuration nesne s Save yöntemini çağırmanız gerekir. Yapılandırma bilgileri şifrelendikten veya şifresi çözüldükten ve değişiklikler kaydedildikten sonra, güncelleştirilmiş Web.config içeriğini TextBox denetimine yüklemek için DisplayWebConfig çağırdık.

Yukarıdaki kodu girdikten sonra, EncryptingConfigSections.aspx sayfasını bir tarayıcıda ziyaret ederek test edin. Başlangıçta düz metin olarak görüntülenen <connectionStrings> bölümü ile Web.config içeriğini listeleyen bir sayfa görmeniz gerekir (bkz. Şekil 3).

Sayfaya bir TextBox ve Iki düğme web denetimi eklemek

Şekil 3: sayfaya metin kutusu ve Iki düğme web denetimi ekleme (tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayın)

Şimdi bağlantı dizelerini şifreleyin düğmesine tıklayın. İstek doğrulaması etkinleştirilirse WebConfigContents metin kutusundan geri gönderilen biçimlendirme, istemcide tehlikeli olabilecek bir Request.Form değeri algılanan bir HttpRequestValidationExceptionoluşturur. ASP.NET 2,0 ' de varsayılan olarak etkinleştirilen istek doğrulaması, kodlanmamış HTML içeren geri göndermeler yasaklar ve betik ekleme saldırılarını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu denetim, sayfa veya uygulama düzeyinde devre dışı bırakılabilir. Bu sayfada devre dışı bırakmak için ValidateRequest ayarını @Page yönergesinde False olarak ayarlayın. @Page yönergesi sayfa bildirim temelli biçimlendirmenin en üstünde bulunur.

<%@ Page ValidateRequest="False" ... %>

İstek doğrulama hakkında daha fazla bilgi, amacı, sayfa ve uygulama düzeyinde devre dışı bırakma ve HTML kodlama biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Istek doğrulama-betik saldırılarını önler.

Sayfa için istek doğrulamayı devre dışı bıraktıktan sonra, bağlantı dizelerini şifreleyin düğmesine tekrar tıklayın. Geri göndermede, yapılandırma dosyasına erişilir ve <connectionStrings> bölümü DPAPI sağlayıcısı kullanılarak şifrelenir. Metin kutusu daha sonra yeni Web.config içeriğini görüntüleyecek şekilde güncelleştirilir. Şekil 4 ' ün gösterdiği gibi <connectionStrings> bilgiler artık şifrelenir.

Bağlantı dizelerini şifreleyin düğmesine tıklamak <connectionString> bölümünü şifreler

Şekil 4: bağlantı dizelerini şifreleyin düğmesine tıklamak <connectionString> bölümünü şifreler (tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayın)

Bilgisayarımda oluşturulan şifreli <connectionStrings> bölümü, <CipherData> öğesinin bazı içerikleri breçekimi için kaldırılmış olsa da aşağıdaki gibidir:

<connectionStrings 
  configProtectionProvider="DataProtectionConfigurationProvider">
 <EncryptedData>
  <CipherData>
   <CipherValue>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/...zChw==</CipherValue>
  </CipherData>
 </EncryptedData>
</connectionStrings>

Note

<connectionStrings> öğesi, şifrelemeyi gerçekleştirmek için kullanılan sağlayıcıyı belirtir (DataProtectionConfigurationProvider). Bu bilgiler, bağlantı dizelerini çöz düğmesine tıklandığında UnprotectSection yöntemi tarafından kullanılır.

Yazdığımız kodla, bir SqlDataSource denetiminden veya otomatik olarak oluşturulan koddan Web.config bağlantı dizesi bilgisine erişildiğinde, otomatik olarak şifresi çözülür. Kısaca şifreli <connectionString> bölümünün şifresini çözmek için ek kod veya mantık eklememiz gerekmez. Bunu göstermek için, bu anda, temel raporlama bölümündeki (~/BasicReporting/SimpleDisplay.aspx) basit görüntüleme öğreticisi gibi önceki öğreticilerden birini ziyaret edin. Şekil 5 ' i gösterdiği gibi, öğretici tam olarak beklendiği gibi çalışarak, şifrelenmiş bağlantı dizesi bilgilerinin ASP.NET sayfası tarafından otomatik olarak şifresinin çözülmediğini belirtir.

veri erişim katmanı, bağlantı dizesi bilgilerinin şifresini otomatik olarak çözer

Şekil 5: veri erişim katmanı, bağlantı dizesi bilgilerinin otomatik olarak şifresini çözer (tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayın)

<connectionStrings> bölümünü düz metin gösterimine geri dönmek için bağlantı dizelerini çöz düğmesine tıklayın. Geri göndermede, bağlantı dizelerini düz metin olarak Web.config görmeniz gerekir. Bu noktada, ekranınızda Bu sayfa ilk kez ziyaret edildiğinde olduğu gibi görünmelidir (Şekil 3 ' te bakın).

3. Adım:aspnet_regiis.exe kullanarak yapılandırma bölümlerini şifreleme

.NET Framework, $WINDOWS$\Microsoft.NET\Framework\version\ klasöründeki çeşitli komut satırı araçlarını içerir. SQL önbellek bağımlılıklarını kullanma öğreticisinde, ÖRNEĞIN, SQL önbellek bağımlılıkları için gereken altyapıyı eklemek için aspnet_regsql.exe komut satırı aracını kullanma hakkında baktık. Bu klasördeki başka bir yararlı komut satırı aracı, ASP.NET IIS kayıt aracıdır (aspnet_regiis.exe). Adından da anlaşılacağı gibi, ASP.NET IIS kayıt aracı öncelikle Microsoft s Professional-sınıf Web sunucusu, IIS ile bir ASP.NET 2,0 uygulaması kaydetmek için kullanılır. IIS ile ilgili özelliklerin yanı sıra, ASP.NET IIS kayıt aracı da Web.configbelirtilen yapılandırma bölümlerini şifrelemek veya şifresini çözmek için de kullanılabilir.

Aşağıdaki bildirimde, aspnet_regiis.exe komut satırı aracı ile bir yapılandırma bölümünü şifrelemek için kullanılan genel sözdizimi gösterilmektedir:

aspnet_regiis.exe -pef section physical_directory -prov provider

bölüm , şifrelemek için yapılandırma bölümüdür (connectionStrings gibi), fiziksel_Dizin , Web uygulaması kök dizininin tam, fiziksel yoludur ve sağlayıcı , kullanılacak korumalı yapılandırma sağlayıcısının adıdır (örneğin, DataProtectionConfigurationProvider). Alternatif olarak, Web uygulaması IIS 'de kayıtlıysa, aşağıdaki sözdizimini kullanarak fiziksel yol yerine sanal yolu girebilirsiniz:

aspnet_regiis.exe -pe section -app virtual_directory -prov provider

Aşağıdaki aspnet_regiis.exe örnek, bir makine düzeyindeki anahtarla DPAPI sağlayıcısını kullanarak <connectionStrings> bölümünü şifreler:

aspnet_regiis.exe -pef
"connectionStrings" "C:\Websites\ASPNET_Data_Tutorial_73_VB"
-prov "DataProtectionConfigurationProvider"

Benzer şekilde, aspnet_regiis.exe komut satırı aracı yapılandırma bölümlerinin şifresini çözmek için de kullanılabilir. -pef anahtarını kullanmak yerine -pdf kullanın (veya -peyerine -pdkullanın). Ayrıca, şifre çözme sırasında sağlayıcı adının gerekli olmadığına de unutmayın.

aspnet_regiis.exe -pdf section physical_directory
 -- or --
aspnet_regiis.exe -pd section -app virtual_directory

Note

Bilgisayara özel anahtarlar kullanan DPAPI sağlayıcısını kullandığımızdan, Web sayfalarının sunulduğu makineden aspnet_regiis.exe çalıştırmanız gerekir. Örneğin, bu komut satırı programını yerel geliştirme makinenizden çalıştırırsanız ve sonra şifrelenmiş Web. config dosyasını üretim sunucusuna yüklerseniz, üretim sunucusu şifrelendikten sonra bağlantı dizesi bilgilerinin şifresini çözemeyecektir geliştirme makinenize özel anahtarlar kullanma. RSA anahtarı başka bir makineye dışarı aktarmak mümkün olduğu için RSA sağlayıcısı bu sınırlamaya sahip değildir.

Veritabanı kimlik doğrulama seçeneklerini anlama

Herhangi bir uygulama, bir Microsoft SQL Server veritabanına SELECT, INSERT, UPDATEveya DELETE sorguları yayınlamamasından önce, önce veritabanının istek sahibine tanımlaması gerekir. Bu işlem kimlik doğrulama olarak bilinir ve SQL Server iki kimlik doğrulama yöntemi sağlar:

 • Windows kimlik doğrulaması -uygulamanın üzerinde çalıştığı işlem veritabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. Visual Studio 2005 s ASP.NET Development Server aracılığıyla bir ASP.NET uygulaması çalıştırırken, ASP.NET uygulaması şu anda oturum açmış kullanıcının kimliğini varsayar. Microsoft Internet Information Server (IIS) üzerinde ASP.NET uygulamaları için ASP.NET uygulamaları genellikle domainName``\MachineName veya domainName``\NETWORK SERVICEkimliğini varsayar, ancak bu özelleştirilebilir.
 • SQL kimlik doğrulaması -kimlik doğrulaması için kimlik bilgileri olarak BIR kullanıcı kimliği ve parola değerleri sağlanır. SQL kimlik doğrulaması ile, Kullanıcı KIMLIĞI ve parola bağlantı dizesinde sağlanır.

Daha güvenli olduğundan, Windows kimlik doğrulaması SQL kimlik doğrulaması üzerinden tercih edilir. Windows kimlik doğrulaması ile bağlantı dizesi bir Kullanıcı adı ve paroladan ücretsizdir ve Web sunucusu ve veritabanı sunucusu iki farklı makinede bulunuyorsa, kimlik bilgileri düz metin olarak ağ üzerinden gönderilmez. Ancak, SQL kimlik doğrulaması ile bağlantı dizesinde kimlik doğrulama kimlik bilgileri sabit olarak kodlanmıştır ve Web sunucusundan düz metin olarak veritabanı sunucusuna iletilir.

Bu öğreticiler Windows kimlik doğrulamasını kullandı. Bağlantı dizesini inceleyerek hangi kimlik doğrulama modunun kullanıldığını söyleyebilirsiniz. Öğreticilerimiz için Web.config bağlantı dizesi:

Data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename=|DataDirectory|\NORTHWND.MDF; Integrated Security=True; User Instance=True

Tümleşik güvenlik = doğru ve Kullanıcı adının ve parolanın olmaması Windows kimlik doğrulamasının kullanıldığını belirtir. Bazı bağlantı dizelerine, güvenilen bağlantı = Evet veya tümleşik güvenlik = SSPI terimi tümleşik güvenlik = true yerine kullanılır, ancak üçü de Windows kimlik doğrulamasının kullanımını gösterir.

Aşağıdaki örnek, SQL kimlik doğrulaması kullanan bir bağlantı dizesini gösterir. Bağlantı dizesi içine gömülü kimlik bilgilerini aklınızda edin:

Server=serverName; Database=Northwind; uid=userID; pwd=password

Bir saldırganın uygulama Web.config dosyanızı görüntüleyebileceklerini düşünün. Internet üzerinden erişilebilen bir veritabanına bağlanmak için SQL kimlik doğrulaması kullanıyorsanız, saldırgan bu bağlantı dizesini kullanarak SQL Management Studio aracılığıyla veritabanınıza veya kendi web sitelerindeki ASP.NET sayfalarından bağlantı oluşturabilir. Bu tehdidi azaltmaya yardımcı olmak için korunan yapılandırma sistemini kullanarak Web.config bağlantı dizesi bilgilerini şifreleyin.

Note

SQL Server kullanılabilir farklı kimlik doğrulama türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. secure ASP.NET uygulamaları oluşturma: kimlik doğrulama, yetkilendirme ve güvenli iletişim. Windows ve SQL kimlik doğrulama sözdizimi arasındaki farkları gösteren daha fazla bağlantı dizesi örnekleri için connectionStrings.comadresine bakın.

Özet

Varsayılan olarak, bir ASP.NET uygulamasındaki .config uzantısına sahip dosyalara bir tarayıcıdan erişilemez. Bu dosya türleri, veritabanı bağlantı dizeleri, Kullanıcı adları ve parolalar gibi hassas bilgileri içerebileceğinden döndürülmez. .NET 2,0 ' deki korumalı yapılandırma sistemi, belirtilen yapılandırma bölümlerinin şifrelenmesini sağlayarak hassas bilgilerin korunmasını sağlar. İki yerleşik korumalı yapılandırma sağlayıcısı vardır: RSA algoritmasını kullanan bir ve Windows Data Protection API (DPAPI) kullanan bir tane.

Bu öğreticide, DPAPI sağlayıcısını kullanarak yapılandırma ayarlarının nasıl şifreleneceğini ve şifresinin çözülmesini inceledik. Bu, adım 2 ' de gördüğünüz ve adım 3 ' te ele alınan aspnet_regiis.exe komut satırı aracının yanı sıra programlama yoluyla da gerçekleştirilebilir. Kullanıcı düzeyi anahtarları kullanma veya bunun yerine RSA sağlayıcısını kullanma hakkında daha fazla bilgi için daha fazla okuma bölümündeki kaynaklara bakın.

Programlamanın kutlu olsun!

Daha Fazla Bilgi

Bu öğreticide ele alınan konular hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Yazar hakkında

4GuysFromRolla.com 'in, Scott Mitchell, yedi ASP/ASP. net books ve 'in yazarı, 1998 sürümünden bu yana Microsoft Web teknolojileriyle çalışmaktadır. Scott bağımsız danışman, Trainer ve yazıcı olarak çalışıyor. En son kitabı, 24 saat içinde ASP.NET 2,0 kendi kendinize eğitimister. mitchell@4GuysFromRolla.comadresinden erişilebilir . ya da blog aracılığıyla http://ScottOnWriting.NETbulabilirsiniz.

Özel olarak teşekkürler

Bu öğretici serisi birçok yararlı gözden geçirenler tarafından incelendi. Bu öğreticide lider gözden geçirenler, bir Murphy ve Randy SCHMIDT olarak değiştirildi. Yaklaşan MSDN makalelerimi gözden geçiriyor musunuz? Öyleyse, benimitchell@4GuysFromRolla.combir satır bırakın .