Teknik İncelemelerWhitepapers

Bu sayfada, ASP.NET yükleyip yapılandırmanıza ve güvenli, hızlı ve esnek ASP.NET uygulamaları yazmanıza yardımcı olacak teknik incelemeler bulacaksınız.On this page you will find whitepapers to help you install and configure ASP.NET, and to assist you to write secure, fast and flexible ASP.NET applications.

ASP.NET 4ASP.NET 4

ASP.NET 4 ve Visual Studio 2010 ile ilgili bilgiler.Information related to ASP.NET 4 and Visual Studio 2010.

ASP.NET MVC 4 sürüm notlarıASP.NET MVC 4 Release Notes

Bu belgede, Visual Studio 2010 için ASP.NET MVC 4 geliştirici önizlemesinde sunulan yeni özellikler ve geliştirmeler ve yükleme notları ve bilinen sorunlar açıklanmaktadır.This document describes new features and improvements introduced in the ASP.NET MVC 4 Developer Preview for Visual Studio 2010, as well as installation notes and known issues.

ASP.NET MVC 3 sürüm notlarıASP.NET MVC 3 Release Notes

Bu belgede, ASP.NET MVC 3 ' te sunulan yeni özellikler ve geliştirmeler ve yükleme notları ve bilinen sorunlar açıklanmaktadır.This document describes new features and improvements introduced in ASP.NET MVC 3, as well as installation notes and known issues.

ASP.NET 4 ve Visual Studio 2010 Web Geliştirmeye Genel BakışASP.NET 4 and Visual Studio 2010 Web Development Overview

ASP.NET için pek çok heyecan verici değişiklik .NET Framework sürüm 4 ' te geliyor.Many exciting changes for ASP.NET are coming in the .NET Framework version 4. Bu belge, yaklaşan sürüme dahil edilen yeni özelliklerin birçoğu için bir genel bakış sunar.This document gives an overview of many of the new features that are included in the upcoming release.

ASP.NET 4 Beta 2 Son değişiklikASP.NET 4 Beta 2 Breaking Changes

Bu belgede, ASP.NET 4 Beta 1 sürümü de dahil olmak üzere önceki sürümler kullanılarak oluşturulan uygulamaları etkileyebilecek .NET Framework sürüm 4 Beta 2 sürümü (yani, ASP.NET 4 Beta 2 sürümü) için yapılmış değişiklikler açıklanmaktadır.This document describes changes that have been made for the .NET Framework version 4 Beta 2 release (that is, the ASP.NET 4 Beta 2 release) that can potentially affect applications that were created using earlier releases, including the ASP.NET 4 Beta 1 release.

ASP.NET MVC 2 Sürümündeki YeniliklerWhat's New in ASP.NET MVC 2

Bu belge, ASP.NET MVC 2 ' de tanıtılan yeni özellikleri ve geliştirmeleri açıklamaktadır.This document describes new features and improvements introduced in ASP.NET MVC 2.

Bir ASP.NET MVC 1.0 Uygulamasını ASP.NET MVC 2 Sürümüne YükseltmeUpgrading an ASP.NET MVC 1.0 Application to ASP.NET MVC 2

ASP.NET MVC 2 aynı sunucuda ASP.NET MVC 1,0 ile yan yana yüklenebilir.ASP.NET MVC 2 can be installed side by side with ASP.NET MVC 1.0 on the same server. Bu, ASP.NET MVC 1,0 uygulamasının ASP.NET MVC 2 ' ye ne zaman yükseltileceğini seçerken uygulama geliştiricileri esnekliği sağlar.This gives application developers flexibility in choosing when to upgrade an ASP.NET MVC 1.0 application to ASP.NET MVC 2. Bu belge, hem el ile nasıl yükselteceğiniz, ister Visual 'teki bir sihirbazla birlikte...This document descibes both how to upgrade manually and with a wizard in Visual...

ASP.NET güvenlik teknik IncelemeleriASP.NET Security Whitepapers

Güvenlik, internet uygulamalarının önemli bir yönüdür ve bu teknik incelemeler, güvenli ASP.NET uygulamalarının nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını tartışır.Security is an important aspect of internet applications, and these whitepapers discuss how to design and implement secure ASP.NET applications.

Güvenlik için ASP.NET 2,0 uygulamalarını işaretlemeInstrument ASP.NET 2.0 Applications for Security

Bu, güvenlikle ilgili olayları ve işlemleri izlemek üzere ASP.NET uygulamanızı işaretlemek için özel durum izleme olaylarını nasıl kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to use custom health monitoring events to instrument your ASP.NET application to track security-related events and operations. ASP.NET sürüm 2,0, birçok standart için izleme içeren sistem durumu izleme sağlar...ASP.NET version 2.0 provides health monitoring that includes instrumentation for many standard ...

ASP.NET 2,0 için bir güvenlik dağıtımı Incelemesi gerçekleştirmePerform a Security Deployment Review for ASP.NET 2.0

Bu, uygunsuz yapılandırma ayarları tarafından tanıtılan olası güvenlik açıklarını belirlemek için bir ASP.NET 2,0 uygulaması için nasıl güvenlik dağıtımı incelemesinin gerçekleştirileceğini gösterir.This How To shows you how to perform a security deployment review for an ASP.NET 2.0 application to identify potential security vulnerabilities introduced by inappropriate configuration settings. İnceleme işleminin çoğunluğu şunları içerir...The majority of the review process involves making...

ASP.NET 2,0 ' de roller için ADAM kullanmaUse ADAM for Roles in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET rollerini depolamak için Active Directory uygulama modu (ADAM) kullanan bir ASP.NET Web sitesini nasıl geliştirebileceğinizi gösterir.This How To shows you how you can develop an ASP.NET Web site that uses Active Directory Application Mode (ADAM) to store ASP.NET roles. ADAM ve Yetkilendirme Yöneticisi (AzMan) ilke deposunu yapılandırmayı, yeni roller oluşturmayı ve...It shows you how to configure ADAM and the Authorization Manager (AzMan) policy store, how to create new roles and...

ASP.NET 2,0 ile Yetkilendirme Yöneticisi 'Ni (AzMan) kullanmaUse Authorization Manager (AzMan) with ASP.NET 2.0

Bu şekilde, Yetkilendirme Yöneticisi 'ni (AzMan) rolleri yönetmek, Kullanıcı rolü üyeliğini denetlemek ve bir AzMan ilke deposuna yönelik belirli işlemleri gerçekleştirmek için rol yetkilendirmek üzere ASP.NET Rol Yöneticisi API 'siyle birlikte nasıl kullanacağınız gösterilmektedir.This How To shows you how to use the Authorization Manager (AzMan) in conjunction with the ASP.NET role manager API to manage roles, check user role membership, and authorize roles to perform specific operations against an AzMan policy store. Nasıl yapılır...The How To...

ASP.NET 2,0 ' de üyelik kullanmaUse Membership in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET sürüm 2,0 uygulamalarında üyelik özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir.This How To shows how to use the membership feature in ASP.NET version 2.0 applications. İki farklı üyelik sağlayıcısını nasıl kullanacağınızı gösterir: ActiveDirectoryMembershipProvider ve SqlMembershipProvider.It shows you how to use two different membership providers: the ActiveDirectoryMembershipProvider and the SqlMembershipProvider. Üyelik özelliği...The membership feature...

ASP.NET 2,0 ' de rol yöneticisini kullanmaUse Role Manager in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET 2,0 rol yöneticisini nasıl kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to use the ASP.NET 2.0 role manager. Rol Yöneticisi, rolleri yönetme ve uygulamanızda rol tabanlı yetkilendirme gerçekleştirme görevini kolaylaştırır.The role manager eases the task of managing roles and performing role-based authorization in your application. Çeşitli rol sağlayıcılarının ile kullanılmak üzere nasıl yapılandırılacağını gösterir...It shows how to configure the various role providers for use with your...

ASP.NET 2,0 ' de Windows kimlik doğrulamasını kullanmaUse Windows Authentication in ASP.NET 2.0

Bu şekilde, Windows kimlik doğrulamasının bir ASP.NET Web uygulamasında nasıl yapılandırılacağı ve kullanılacağı gösterilmektedir.This How To shows you how to configure and use Windows authentication in an ASP.NET Web application. Windows kimlik doğrulaması, kullanıcılar Windows etki alanının bir parçası olduğunda tercih edilen yaklaşımdır.Windows authentication is the preferred approach whenever users are a part of your Windows domain. Bu yaklaşım, mevcut bir kimlik deposunu kullanmanıza olanak sağlar...This approach enables you to use an existing identity store...

Yönetilen kod için bir güvenlik kodu Incelemesi gerçekleştirin (temel etkinlik)Perform a Security Code Review for Managed Code (Baseline Activity)

Bu, güvenlik kodu incelemelerinin nasıl gerçekleştirileceğini gösterir.This How To shows you how to perform security code reviews. Bu modül, etkinliğin içinde yer alan adımları ve sonuçlarınızı analiz eden teknikleri gösterir.This module presents the steps involved in the activity, and techniques for analyzing your results. "Güvenlik sorusu listesi: yönetilen kod (.NET Framework 2,0)" ile bu yöntemi kullanın...Use this How To with "Security Question List: Managed Code (.NET Framework 2.0)" ...

ASP.NET 2,0 için bir güvenlik dağıtımı Incelemesi gerçekleştirmePerform a Security Deployment Review for ASP.NET 2.0

Bu, uygunsuz yapılandırma ayarları tarafından tanıtılan olası güvenlik açıklarını belirlemek için bir ASP.NET 2,0 uygulaması için nasıl güvenlik dağıtımı incelemesinin gerçekleştirileceğini gösterir.This How To shows you how to perform a security deployment review for an ASP.NET 2.0 application to identify potential security vulnerabilities introduced by inappropriate configuration settings. İnceleme işleminin çoğunluğu şunları içerir...The majority of the review process involves making...

Windows 2000 için Kerberos temsilcisini uygulamaImplement Kerberos Delegation for Windows 2000

Kerberos temsili, bir uygulamanın birden fazla fiziksel katmanında kimlik doğrulamalı bir kimliği, aşağı akış kimlik doğrulamasını ve yetkilendirmeyi desteklemek için Flow olanağı sağlar.Kerberos delegation allows you to flow an authenticated identity across multiple physical tiers of an application to support downstream authentication and authorization. Bu, bu işi yapmak için gereken yapılandırma adımlarını gösterir.This How To shows you the configuration steps required to make this work.

ASP.NET 2,0 'de kimliğe bürünme ve temsili kullanmaUse Impersonation and Delegation in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET 2,0 uygulamalarında kimliğe bürünme özelliğini nasıl ve ne zaman kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how and when you should use impersonation in ASP.NET 2.0 applications. Varsayılan olarak, kimliğe bürünme devre dışıdır ve ASP.NET Web uygulamasının işlem kimliğini kullanarak kaynaklara erişebilirsiniz.By default, impersonation is turned off, and you can access resources by using the ASP.NET Web application's process identity. Ancak, kullanabilirsiniz...However, you can use...

Tasarım zamanında bir Web uygulaması için tehdit modeli oluşturmaCreate a Threat Model for a Web Application at Design Time

Bu, bir Web uygulaması için tehdit modeli oluşturma yaklaşımını açıklar.This How To describes an approach for creating a threat model for a Web application. Tehdit modelleme etkinliği, yatırım yapmadan önce olası güvenlik tasarımı kusurını ve güvenlik açıklarını açığa çıkarmak için güvenlik tasarımınızı modellemenize yardımcı olur...The threat modeling activity helps you to model your security design so that you can expose potential security design flaws and vulnerabilities before you invest...

Forms Kimlik DoğrulamasıForms Authentication

ASP.NET 2,0 'de form kimlik doğrulamasını korumaProtect Forms Authentication in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET 2,0 uygulamalarıyla Forms kimlik doğrulamasını nasıl güvenli bir şekilde yapılandıracağınızı ve kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to securely configure and use forms authentication with ASP.NET 2.0 applications. Göz önünde bulundurulması gereken önemli etkenler, kimlik doğrulama biletinin güvenli bir şekilde güvenliğini sağlar ve Kullanıcı kimlik deposunun ve bu depoya erişimin güvenliğini sağlar.Key factors to consider include properly securing the authentication ticket and securing the user identity store and access to that store. ......

ASP.NET 2,0 ' de Active Directory ile Forms kimlik doğrulaması kullanmaUse Forms Authentication with Active Directory in ASP.NET 2.0

Bu, ActiveDirectoryMembershipProvider kullanarak Forms kimlik doğrulamasının Microsoft® Active Directory® dizin hizmeti ile nasıl kullanılacağını gösterir.This How To shows you how to use forms authentication with Microsoft® Active Directory® directory service by using the ActiveDirectoryMembershipProvider. Sağlayıcıyı nasıl yapılandıracağınızı ve Kullanıcı oluşturma ve kimlik doğrulama işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir....The How To shows you how to configure the provider and create and authenticate users....

ASP.NET 2,0 ' de birden çok etki alanında Active Directory ile form kimlik doğrulaması kullanmaUse Forms Authentication with Active Directory in Multiple Domains in ASP.NET 2.0

Bu, ActiveDirectoryMembershipProvider kullanarak Forms kimlik doğrulamasının Microsoft® Active Directory® dizin hizmeti ile nasıl kullanılacağını gösterir.This How To shows you how to use forms authentication with Microsoft® Active Directory® directory service by using the ActiveDirectoryMembershipProvider. Sağlayıcıyı nasıl yapılandıracağınızı ve Kullanıcı oluşturma ve kimlik doğrulama işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir....The How To shows you how to configure the provider and create and authenticate users....

ASP.NET 2,0 ' de SQL Server ile Forms kimlik doğrulaması kullanmaUse Forms Authentication with SQL Server in ASP.NET 2.0

Bu, SQL Server üyelik sağlayıcısıyla Forms kimlik doğrulamasını nasıl kullanabileceğinizi gösterir.This How To shows you how you can use forms authentication with the SQL Server membership provider. SQL Server ile form kimlik doğrulaması, uygulamanızın kullanıcılarının Windows etki alanının bir parçası olmadığı ve sonuç olarak,...Forms authentication with SQL Server is most applicable in situations where users of your application are not part of your Windows domain, and as a result,...

ASP.NET 1,1 'de Forms kimlik doğrulamasıyla GenericPrincipal nesneleri oluşturmaCreate GenericPrincipal Objects with Forms Authentication in ASP.NET 1.1

Bu, Forms kimlik doğrulaması kullanılırken GenericPrincipal ve FormsIdentity nesnelerinin nasıl oluşturulduğunu ve işleneceğini gösterir.This How To shows you how to create and handle GenericPrincipal and FormsIdentity objects when using Forms authentication.

ASP.NET 1,1 ' de Active Directory ile Forms kimlik doğrulaması kullanmaUse Forms Authentication with Active Directory in ASP.NET 1.1

Bu nasıl yapılır makalesi, Active Directory kimlik bilgileri deposuna göre form kimlik doğrulamasının nasıl uygulanacağını gösterir.This How To article shows you how to implement Forms authentication against an Active Directory credential store.

ASP.NET 1,1 ' de SQL Server ile Forms kimlik doğrulaması kullanmaUse Forms Authentication with SQL Server in ASP.NET 1.1

Bu, SQL Server kimlik bilgileri deposuna göre Forms kimlik doğrulamasının nasıl uygulanacağını gösterir.This How To shows you how to implement Forms authentication against a SQL Server credential store. Ayrıca, veritabanında parola dallarını nasıl depolayabileceği de gösterilmektedir.It also shows you how to store password digests in the database.

Kullanıcı girişi veri doğrulamasıUser Input Data Validation

İstek Doğrulama - Betik Saldırılarını ÖnlemeRequest Validation - Preventing Script Attacks

Bu sayfa, varsayılan olarak uygulamanın sunucuya gönderilen kodlanmamış HTML içeriğini işlemesini engellediği ASP.NET 'in istek doğrulama özelliğini açıklar.This paper describes the request validation feature of ASP.NET where, by default, the application is prevented from processing unencoded HTML content submitted to the server. Bu istek doğrulama özelliği uygulama olduğunda devre dışı bırakılabilir...This request validation feature can be disabled when the application has been...

ASP.NET 'de siteler arası betik oluşturmayı engellePrevent Cross-Site Scripting in ASP.NET

Bu, uygun giriş doğrulama tekniklerini kullanarak ve çıktıyı kodlayarak ASP.NET uygulamalarınızı siteler arası betik saldırılarından korumanıza nasıl yardımcı olduğunu gösterir.This How To shows how you can help protect your ASP.NET applications from cross-site scripting attacks by using proper input validation techniques and by encoding the output. Ayrıca, içinde kullanabileceğiniz çeşitli koruma mekanizmalarını da açıklar...It also describes a number of other protection mechanisms that you can use in...

ASP.NET 'de SQL ekleme 'Den korumaProtect From SQL Injection in ASP.NET

Bu, ASP.NET uygulamanızı SQL ekleme saldırılarına karşı korumaya yardımcı olmak için çeşitli yollar gösterir.This How To shows a number of ways to help protect your ASP.NET application from SQL injection attacks. Bir uygulama dinamik SQL deyimlerini oluşturmak için giriş kullandığında veya ' ye bağlanmak için saklı yordamları kullandığında SQL ekleme gerçekleşebilir...SQL injection can occur when an application uses input to construct dynamic SQL statements or when it uses stored procedures to connect to the...

ASP.NET 'de girişi kısıtlamak için normal Ifadeleri kullanmaUse Regular Expressions to Constrain Input in ASP.NET

Bu, güvenilmeyen girişi kısıtlamak için ASP.NET uygulamalarında normal ifadeleri nasıl kullanabileceğinizi gösterir.This How To shows how you can use regular expressions within ASP.NET applications to constrain untrusted input. Normal ifadeler ad, adres, telefon numarası ve diğer Kullanıcı bilgileri gibi metin alanlarını doğrulamak için iyi bir yoldur.Regular expressions are a good way to validate text fields such as names, addresses, phone numbers, and other user information. Kullanabilirsiniz...You can use...

Kod Erişimi GüvenliğiCode Access Security

ASP.NET 2,0 ' de kod erişim güvenliğini kullanmaUse Code Access Security in ASP.NET 2.0

Bu şekilde, uygulamanız için uygun bir güven düzeyini seçme ve gerektiğinde özel bir güven düzeyi tanımlamak için özel bir ASP.NET kod erişim güvenlik ilkesi dosyası oluşturma işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir.This How To shows you how to select an appropriate trust level for your application, and where necessary, how to create a custom ASP.NET code access security policy file to define a custom trust level. Farklı kod erişimi güvenlik güveni kullanabilirsiniz...You can use different code access security trust...

Özel şifreleme Izni oluşturmaCreate a Custom Encryption Permission

Bu, Win32® veri koruma API 'sinin (DPAPI) sağladığı yönetilmeyen şifreleme işlevlerine programlı erişimi denetlemek için özel bir kod erişim güvenlik izninin nasıl oluşturulacağını açıklar.This How To describes how to create a custom code access security permission to control programmatic access to unmanaged encryption functionality that Win32® Data Protection API (DPAPI) provides. Bu özel izni yönetilen DPAPI sarmalayıcısı ile kullan...Use this custom permission with the managed DPAPI wrapper ...

Bir derlemeyi kısıtlamak için kod erişimi güvenlik Ilkesi kullanmaUse Code Access Security Policy to Constrain an Assembly

Yönetici, .NET Framework kodun (derlemelerin) işlemlerini kısıtlamak için kod erişimi güvenlik ilkesini yapılandırabilir.An administrator can configure code access security policy to constrain the operations of .NET Framework code (assemblies). Bu şekilde, bir derlemenin dosya g/ç gerçekleştirme ve kısıtlama yeteneğini kısıtlamak için kod erişimi güvenlik ilkesi 'ni yapılandırırsınız...In this How To, you configure code access security policy to constrain the ability of an assembly to perform file I/O and restrict...

İletişim güvenliğiCommunications Security

Web sunucusunda SSL ayarlamaSet Up SSL on a Web Server

İstemci uygulamalarından gelen HTTPS bağlantılarını desteklemek için bir Web sunucusunun SSL için yapılandırılmış olması gerekir.A Web server must be configured for SSL in order to support https connections from client applications. Bu, bir Web sunucusunda SSL 'nin nasıl yapılandırılacağını gösterir.This How To shows you how to configure SSL on a Web Server.

Istemci sertifikaları ayarlamaSet Up Client Certificates

IIS, istemci sertifikası kimlik doğrulamasını destekler.IIS supports client certificate authentication. Bu, bir Web uygulamasının istemci sertifikaları gerektirecek şekilde nasıl yapılandırılacağını gösterir.This How To shows you how to configure a Web application to require client certificates. Ayrıca, bir sertifikayı istemci bilgisayara yüklemeyi ve Web uygulamasını çağırırken nasıl kullanacağınızı gösterir.It also shows you how to install a certificate on a client computer and use it when calling the Web application.

Bağlantı noktalarını ve kimlik doğrulamasını filtrelemek için IPSec kullanmaUse IPSec for Filtering Ports and Authentication

Internet Protokolü güvenliği (IPSec), IP tabanlı ağ trafiği için şifreleme, bütünlük ve kimlik doğrulama hizmetleri sağlayan bir hizmet değil, bir protokoldür.Internet Protocol security (IPSec) is a protocol, not a service, that provides encryption, integrity, and authentication services for IP-based network traffic. IPSec sunucudan sunucuya koruma sağladığından, iç tehditleri sayaca yönelik IPSec kullanabilirsiniz...Because IPSec provides server-to-server protection, you can use IPSec to counter internal threats...

Iki sunucu arasında güvenli Iletişim sağlamak için IPSec kullanınUse IPSec to Provide Secure Communication Between Two Servers

IPSec, iki sunucu arasında şifrelenmiş kanallar oluşturmanıza olanak tanıyan Windows 2000 tarafından sunulan bir teknolojidir.IPSec is a technology provided by Windows 2000 that allows you to create encrypted channels between two servers. IPSec, IP trafiğini filtrelemek ve sunucuların kimliğini doğrulamak için kullanılabilir.IPSec can be used to filter IP traffic and to authenticate servers. Bu, IPSec 'i güvenli (şifreli) sağlayacak şekilde nasıl yapılandıracağınızı gösterir...This How To shows you how to configure IPSec to provide a secure (encrypted) ...

SQL Server ile Iletişimi güvenli hale getirmek için SSL kullanmaUse SSL to Secure Communication with SQL Server

Uygulamaların bir SQL Server veritabanı sunucusuna ve bu sunucudan geçirilen verilerin güvenliğini sağlayabilmesi genellikle önemlidir.It is often vital for applications to be able to secure the data passed to and from a SQL Server database server. SQL Server ile, şifreli bir kanal oluşturmak için SSL kullanabilirsiniz.With SQL Server, you can use SSL to create an encrypted channel. Bu, bir sertifikanın veritabanı sunucusuna nasıl yükleneceğini gösterir,...This How To shows you how to install a certificate on the database server, ...

ASP.NET 1,1 ' den Istemci sertifikaları kullanarak bir Web hizmeti çağırmaCall a Web Service Using Client Certificates from ASP.NET 1.1

Bu, bir ASP.NET Web uygulamasından veya Windows Forms uygulamasından kimlik doğrulaması için bir istemci sertifikasını bir Web hizmetine nasıl geçirebileceğinizi açıklar.This How To describes how you can pass a client certificate to a Web service for authentication from an ASP.NET Web application or from a Windows Forms application. İstemci sertifikasını yerel makine deposuna veya Kullanıcı deposuna yükleyebilirsiniz.You can install the client certificate in either the local machine store or the user store. If...If...

ASP.NET 1,1 adresinden SSL kullanarak Web hizmeti çağırmaCall a Web Service Using SSL from ASP.NET 1.1

Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifreleme, bir Web hizmetinden gelen ve bir Web hizmetine geçirilen iletilerin bütünlüğünü ve gizliliğini güvence altına almak için kullanılabilir.Secure Sockets Layer (SSL) encryption can be used to guarantee the integrity and confidentiality of the messages passed to and from a Web service. Bu, Web hizmetleriyle SSL 'yi nasıl kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to use SSL with Web services.

ŞifrelemeCryptography

.NET 1,1 'de DPAPI kitaplığı oluşturmaCreate a DPAPI Library in .NET 1.1

Bu şekilde, verileri şifrelemek isteyen uygulamalara (örneğin, veritabanı bağlantı dizeleri ve hesap kimlik bilgileri) DPAPI işlevselliği sunan bir yönetilen sınıf kitaplığı oluşturma işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir.This How To shows you how to create a managed class library that exposes DPAPI functionality to applications that want to encrypt data, for example, database connection strings and account credentials.

.NET 1,1 'de şifreleme kitaplığı oluşturmaCreate an Encryption Library in .NET 1.1

Bu, uygulamalar için şifreleme işlevi sağlamak üzere yönetilen bir sınıf kitaplığı oluşturmayı gösterir.This How To shows you how to create a managed class library to provide encryption functionality for applications. Bir uygulamanın şifreleme algoritmasını seçmesine izin verir.It allows an application to choose the encryption algorithm. Desteklenen algoritmalar DES, Üçlü DES, RC2 ve Rijnbael ' yi içerir.Supported algorithms include DES, Triple DES, RC2, and Rijndael.

ASP.NET 1,1 ' de kayıt defterine şifreli bir bağlantı dizesi depolayınStore an Encrypted Connection String in the Registry in ASP.NET 1.1

Uygulamalar, Windows kayıt defterinde bağlantı dizeleri ve hesap kimlik bilgileri gibi şifrelenmiş verileri depolamayı seçebilir.Applications may choose to store encrypted data such as connection strings and account credentials in the Windows registry. Bu, kayıt defterinde şifrelenmiş dizelerin nasıl depolanacağını ve alınacağını gösterir.This How To shows you how to store and retrieve encrypted strings in the registry.

ASP.NET 1,1 'ten DPAPI (makine deposu) kullanmaUse DPAPI (Machine Store) from ASP.NET 1.1

Bu, hassas verileri şifrelemek için bir ASP.NET Web uygulamasından veya Web hizmetinden DPAPI 'yi nasıl kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to use DPAPI from an ASP.NET Web application or Web service to encrypt sensitive data.

Enterprise Services ile ASP.NET 1,1 'ten DPAPI (Kullanıcı Mağazası) kullanınUse DPAPI (User Store) from ASP.NET 1.1 with Enterprise Services

Bu, hassas verileri şifrelemek için bir ASP.NET Web uygulamasından veya hizmetinden DPAPI 'yi nasıl kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to use DPAPI from an ASP.NET Web application or service to encrypt sensitive data. Bu, bir işlem dışı Enterprise Services bileşeni kullanılmasını gerektiren Kullanıcı deposuyla DPAPI 'yı nasıl kullanır.This How To uses DPAPI with the user store, which requires the use of an out of process Enterprise Services component.

Yükleme ve kurulum teknik IncelemeleriInstallation and Setup Whitepapers

Bu teknik incelemeler, sunucunuza ASP.NET yükleme ve yapılandırmaya yönelik adım adım yönergeler sağlar.These whitepapers provide step-by-step instructions for installing and configuring ASP.NET on your server.

ASP.NET 2,0 uygulaması için bir hizmet hesabı oluşturmaCreate a Service Account for an ASP.NET 2.0 Application

Bu, ASP.NET Web uygulaması çalıştırmak için özel bir en düşük ayrıcalıklı hizmet hesabı oluşturmayı ve yapılandırmayı gösterir.This How To shows you how to create and configure a custom least-privileged service account to run an ASP.NET Web application. Varsayılan olarak, Microsoft Windows Server 2003 ve IIS 6,0 ' deki bir ASP.NET uygulaması yerleşik ağ hizmeti kullanılarak çalışır...By default, an ASP.NET application on Microsoft Windows Server 2003 and IIS 6.0 runs using the built-in Network Service ...

ASP.NET 2,0 ' de birden çok uygulamayı barındırırken güvenliği geliştirmeImprove Security When Hosting Multiple Applications in ASP.NET 2.0

Bu, birden çok uygulamayı bir Web barındırma ortamındaki paylaşılan sistem kaynaklarından farklı bir şekilde nasıl ayırakullanabileceğinizi gösterir.This How To shows how you can isolate multiple applications from one another and from shared system resources in a Web hosting environment. Barındırma ortamı, birden çok barındıran bir Internet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından sağlanmış bir Web sunucusu olabilir...The hosting environment might be a Web server provided by an Internet Service Provider (ISP) that hosts multiple ...

ASP.NET 2,0 ' de orta düzey güveni kullanmaUse Medium Trust in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET Web uygulamalarının orta güvende çalışacak şekilde nasıl yapılandırılacağını gösterir.This How To shows you how to configure ASP.NET Web applications to run in medium trust. Aynı sunucuda birden çok uygulama barındırdıysanız, uygulama yalıtımı sağlamak için kod erişimi güvenliği ve Orta güven düzeyini kullanabilirsiniz.If you host multiple applications on the same server, you can use code access security and the medium trust level to provide application isolation. Ayarla...By setting ...

ASP.NET 2,0 ' deki kaynaklara erişmek için ağ hizmeti hesabını kullanınUse the Network Service Account to Access Resources in ASP.NET 2.0

Bu, yerel ve ağ kaynaklarına erişmek için NT AUTHORITY\Network Service makine hesabını nasıl kullanabileceğinizi gösterir.This How To shows you how you can use the NT AUTHORITY\Network Service machine account to access local and network resources. Windows Server 2003 ' de varsayılan olarak, ASP.NET uygulamalar bu hesabın kimliğini kullanarak çalışır.By default on Windows Server 2003, ASP.NET applications run using this account's identity. En az ayrıcalıklı...It is a least privileged...

ASP.NET 2,0 'de protokol geçişini ve kısıtlanmış temsilciyi kullanmaUse Protocol Transition and Constrained Delegation in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET uygulamanızın özgün çağıran kimliğe bürünme sırasında ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek için protokol geçişini ve kısıtlanmış temsilciyi nasıl yapılandıracağınızı ve kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to configure and use protocol transition and constrained delegation to allow your ASP.NET application to access network resources while impersonating the original caller. Microsoft® Windows® 2000 işletim sistemi...The Microsoft® Windows® 2000 operating system ...

ASP.NET .NET Framework 1.0 ve 1.1 Sürümlerini Yan Yana YürütmeASP.NET Side-by-Side Execution of .NET Framework 1.0 and 1.1

Bu Teknik İnceleme, makinenizde hem .NET 1,0 hem de .NET 1,1 ' nin nasıl yükleneceğini ve bir ASP.NET Web uygulamasının Framework 'ün herhangi bir sürümünde çalışmasına izin verir.This whitepaper describes how to install both .NET 1.0 and .NET 1.1 on your machine, allowing an ASP.NET Web application to run on either version of the framework.

ASP.NET IIS Dizinlerine Erişim ReddedildiASP.NET Denied Access to IIS Directories

Bu teknik incelemede, ASP.NET uygulamanıza yönelik bir istek, " DirectoryName dizinine erişim engellendi" hatasını döndürürse ne yapmanız gerektiğini açıklar.This whitepaper describes what you must do if a request to your ASP.NET application returns the error, "Denied Access to DirectoryName directory. Dizin değişikliklerini izleme işlemi başlatılamadı. "Failed to start monitoring directory changes."

IIS 6.0 ile Çalışan ASP.NET 1.1Running ASP.NET 1.1 with IIS 6.0

Windows Server 2003 hem IIS 6,0 hem de ASP.NET 1,1 içerdiğinde, bu bileşenler varsayılan olarak devre dışıdır.While Windows Server 2003 includes both IIS 6.0 and ASP.NET 1.1, these components are disabled by default. Bu teknik incelemede IIS 6,0 ve ASP.NET 1,1 ' nin nasıl etkinleştirileceği açıklanır ve en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli yapılandırma ayarları önerilmektedir...This whitepaper describes how to enable IIS 6.0 and ASP.NET 1.1, and recommends several configuration settings to get the optimal...

IE için güvenlik güncelleştirmesi uygulandıktan sonra ' sunucu uygulaması kullanılamıyor ' hatası için düzeltmeFix for ‘Server Application Unavailable' Error after Applying Security Update for IE

Bu raporda, Windows XP Professional üzerinde çalışan ASP.NET 1,0 uygulamalarını etkileyen Internet Explorer için MS03-32 güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili bir sorunu gideren düzeltme eki açıklanmaktadır.This paper describes the patch that fixes an issue with the MS03-32 Security Update for Internet Explorer that affects ASP.NET 1.0 applications running on Windows XP Professional.

ASP.NET 1,1 çalıştırmak Için özel bir hesap oluşturmaCreate a Custom Account To Run ASP.NET 1.1

ASP.NET Web uygulamaları, genellikle yerleşik ASPNET hesabını kullanarak çalışır.ASP.NET Web applications usually run using the built-in ASPNET account. Bazen bunun yerine özel bir hesap kullanmak isteyebilirsiniz.On occasion, you may want to use a custom account instead. Bu nasıl yapılır makalesi, ASP.NET Web uygulamalarını çalıştırmak için en az ayrıcalıklı yerel hesap oluşturmayı gösterir.This How To article shows you how to create a least privileged local account to run ASP.NET Web applications. ......

YapılandırmaConfiguration

ASP.NET 2,0 ' de makine anahtarını yapılandırmaConfigure the Machine Key in ASP.NET 2.0

Bu, Web. config dosyasında <machineKey> öğesini açıklar ve ViewState, form kimlik doğrulama biletlerinin ve rol tanımlama bilgilerinin üzerinde oynanmaya ve şifrelenmesini denetlemek için <machineKey> öğesinin nasıl yapılandırılacağını gösterir.This How To explains the <machineKey> element in the Web.config file and shows how to configure the <machineKey> element to control tamper proofing and encryption of ViewState, forms authentication tickets, and role cookies. Görünüm durumu imzalandı...ViewState is signed...

DPAPI kullanarak ASP.NET 2,0 içindeki yapılandırma bölümlerini şifrelemeEncrypt Configuration Sections in ASP.NET 2.0 Using DPAPI

Bu, yapılandırma dosyalarınızın bölümlerini şifrelemek için Windows Data Protection uygulama programlama arabirimi (DPAPI) ile korunan yapılandırma sağlayıcısı ve ASPNET_regııs. exe aracının nasıl kullanılacağını gösterir.This How To shows how to use the Windows Data Protection application programming interface (DPAPI) protected configuration provider and the Aspnet_regiis.exe tool to encrypt sections of your configuration files. ASPNET_regııs. exe aracını şu şekilde kullanabilirsiniz...You can use the Aspnet_regiis.exe tool to ...

ASP.NET 2,0 içindeki yapılandırma bölümlerini RSA kullanarak şifrelemeEncrypt Configuration Sections in ASP.NET 2.0 Using RSA

Bu, yapılandırma dosyalarınızın bölümlerini şifrelemek için RSA korumalı yapılandırma sağlayıcısı ve ASPNET_regııs. exe aracının nasıl kullanılacağını gösterir.This How To shows how to use the RSA Protected Configuration provider and the Aspnet_regiis.exe tool to encrypt sections of your configuration files. ASPNET_regııs. exe aracını kullanarak, bağlantı dizeleri gibi hassas verileri şifreleyebilirsiniz...You can use Aspnet_regiis.exe tool to encrypt sensitive data, such as connection strings, held in the ...

ASP.NET 2,0 'de kimliğe bürünme ve temsili kullanmaUse Impersonation and Delegation in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET 2,0 uygulamalarında kimliğe bürünme özelliğini nasıl ve ne zaman kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how and when you should use impersonation in ASP.NET 2.0 applications. Varsayılan olarak, kimliğe bürünme devre dışıdır ve ASP.NET Web uygulamasının işlem kimliğini kullanarak kaynaklara erişebilirsiniz.By default, impersonation is turned off, and you can access resources by using the ASP.NET Web application's process identity. Ancak, kullanabilirsiniz...However, you can use...

SQL Server Teknik IncelemelerSQL Server Whitepapers

ASP.NET, çeşitli veritabanlarıyla çalışırken, bu teknik incelemeler özellikle ASP.NET uygulamalarını SQL Server 'e bağlamayı de göz atalım.While ASP.NET works with a variety of databases, these whitepapers look specifically at connecting ASP.NET applications to SQL Server.

ASP.NET 2,0 ' de SQL kimlik doğrulaması kullanarak SQL Server bağlanmaConnect to SQL Server Using SQL Authentication in ASP.NET 2.0

Bu, veritabanı erişimi kimlik doğrulaması yerel SQL kimlik doğrulaması kullandığında bir ASP.NET uygulamasının Microsoft®™ SQL Server güvenli bir şekilde nasıl bağlanacağını gösterir.This How To shows you how to connect an ASP.NET application securely to Microsoft® SQL Server™ when database access authentication uses native SQL authentication. Windows kimlik doğrulaması, SQL Server bağlanmak için önerilen yoldur...Windows authentication is the recommended way to connect to SQL Server because you...

ASP.NET 2,0 ' de Windows kimlik doğrulaması kullanarak SQL Server bağlanmaConnect to SQL Server Using Windows Authentication in ASP.NET 2.0

Bu, ASP.NET sürüm 2,0 uygulamasından bir Windows hizmet hesabı kullanarak 2000 SQL Server nasıl bağlanagösterdiğini gösterir.This How To shows you how to connect to SQL Server 2000 using a Windows service account from an ASP.NET version 2.0 application. ' De kimlik bilgilerini depolamayı önlemenize olanak sağladığından, mümkün olduğunda SQL kimlik doğrulaması yerine Windows kimlik doğrulaması kullanmanız gerekir...You should use Windows authentication instead of SQL authentication whenever possible because you avoid storing credentials in ...

SQL Server 2000 ile Iletişimi güvenli hale getirmek için SSL kullanmaUse SSL to Secure Communication with SQL Server 2000

Uygulamaların bir SQL Server veritabanı sunucusuna ve bu sunucudan geçirilen verilerin güvenliğini sağlayabilmesi genellikle önemlidir.It is often vital for applications to be able to secure the data passed to and from a SQL Server database server. SQL Server ile, şifreli bir kanal oluşturmak için SSL kullanabilirsiniz.With SQL Server, you can use SSL to create an encrypted channel. Bu, nasıl bir sertifikanın veritabanı sunucusuna yükleneceğini gösterir,...This How To shows you how to install a certificate on the database server,...

Genel Teknik IncelemelerGeneral Whitepapers

Aşağıdaki örnek durum incelemesi, Microsoft 'un .NET Community Web sitelerini geleneksel bir barındırma ortamından Microsoft Azure geçirmek için kullanılan süreci açıklar.The following case study describes the process that was used to migrate Microsoft's .NET community websites from a traditional hosting environment to Microsoft Azure.

Microsoft 'un ASP.NET ve IIS.NET Community Web sitelerini Microsoft Azure 'e geçirmeMigrating Microsoft's ASP.NET and IIS.NET Community Websites to Microsoft Azure

Bu teknik incelemeler, ASP.NET ile ilgili çeşitli konuları kapsar.These whitepapers cover a variety of topics concerning ASP.NET.

ASP.NET 2,0 'de sistem durumu Izlemeyi kullanmaUse Health Monitoring in ASP.NET 2.0

Bu, uygulamanızı özel bir olay için işaretlemek üzere durum izlemeyi nasıl kullanacağınızı gösterir.This How To shows you how to use health monitoring to instrument your application for a custom event. Özel bir sistem durumu izleme olayı oluşturmak için, System. Web. Management. WebBaseEvent öğesinden türeten bir sınıf oluşturun, <healthMonitoring> yapılandırın...To create a custom health monitoring event, you create a class that derives from System.Web.Management.WebBaseEvent, configure the <healthMonitoring> ...

Yama yönetimini UygulaImplement Patch Management

Bu, tek veya birden çok sunucuyu güncel tutma dahil olmak üzere düzeltme eki yönetimi açıklanmaktadır.This How To explains patch management, including how to keep single or multiple servers up to date. Microsoft 'tan yüklenebilecek araçlar dışında ek yazılımlar gerekli değildir.Additional software is not required, except for the tools available for download from Microsoft. İşlemler ve güvenlik ilkesi bir yama yönetimini benimsemelidir...Operations and security policy should adopt a patch management...

Silverlight 3 SDK 'da Silverlight için ASP.NET Server denetimleriASP.NET Server Controls for Silverlight in the Silverlight 3 SDK

ASP.NET MediaPlayer ve Silverlight denetimleri olan Silverlight için ASP.NET sunucu denetimleri ("ASP.NET Silverlight denetimleri"), Silverlight sürüm 3 için Silverlight SDK 'dan kaldırılmıştır.The ASP.NET Server Controls for Silverlight ("ASP.NET Silverlight controls"), which are the ASP.NET MediaPlayer and Silverlight controls, have been removed from the Silverlight SDK for Silverlight version 3. Bu belge, bu ASP.NET ile çalışan geliştiriciler için rehberlik sağlar...This document provides guidance for developers who worked with these ASP.NET...

Yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmaBuilding High Performance Web Applications

Yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmak için ASP.NET Ajax Kitaplığı 'ndaki yeni özellikleri nasıl kullanacağınızı öğreninLearn how to use the new features in ASP.NET Ajax Library to build High Performance Web Applications