Azure Stack HCı üzerinde SQL Server dağıtDeploy SQL Server on Azure Stack HCI

Uygulama hedefi: Azure Stack HI, sürüm 20H2; SQL Server (tüm desteklenen sürümler)Applies to: Azure Stack HCI, version 20H2; SQL Server (all supported versions)

Bu konuda, Azure Stack HCı işletim sisteminde SQL Server nasıl planlanacağı, yapılandırılacağı ve dağıtılacağı hakkında yönergeler verilmektedir.This topic provides guidance on how to plan, configure, and deploy SQL Server on the Azure Stack HCI operating system. İşletim sistemi, sanallaştırılmış Windows ve Linux iş yüklerini ve bunların depolama alanını karma bir şirket içi ortamda barındıran bir hiper yakınsanmış altyapı (CI) kümesi çözümüdür.The operating system is a hyperconverged infrastructure (HCI) cluster solution that hosts virtualized Windows and Linux workloads and their storage in a hybrid on-premises environment.

Çözüme genel bakışSolution overview

Azure Stack HI, SQL Server ve Depolama Alanları Doğrudan çalıştırmak için yüksek düzeyde kullanılabilir, ekonomik ve esnek bir platform sağlar.Azure Stack HCI provides a highly available, cost efficient, flexible platform to run SQL Server and Storage Spaces Direct. Azure Stack HI, çevrimiçi Işlem Işleme (OLTP) iş yükleri, veri ambarı ve bı, büyük veriler üzerinde AI ve gelişmiş analiz çalıştırabilir.Azure Stack HCI can run Online Transaction Processing (OLTP) workloads, data warehouse and BI, and AI and advanced analytics over big data.

Platformun esnekliği, özellikle görev açısından kritik veritabanları için önemlidir.The platform’s flexibility is especially important for mission critical databases. Birden çok veritabanı iş yükünü birleştirmek ve gerektiğinde Azure Stack HI ortamınıza daha fazla VM eklemek için Windows Server veya Linux kullanan sanal makinelerde (VM) SQL Server çalıştırabilirsiniz.You can run SQL Server on virtual machines (VMs) that use either Windows Server or Linux, which allows you to consolidate multiple database workloads and add more VMs to your Azure Stack HCI environment as needed. Azure Stack HI, kuruluşunuzun verileri için güvenilir ve güvenli bulut tabanlı bir geçiş, geri yükleme ve koruma çözümü sağlamak üzere SQL Server Azure Site Recovery tümleştirmenize olanak sağlar.Azure Stack HCI also enables you to integrate SQL Server with Azure Site Recovery to provide a cloud-based migration, restoration, and protection solution for your organization’s data that is reliable and secure.

SQL Server dağıtDeploy SQL Server

Bu bölümde, Azure Stack HI 'de SQL Server için donanım edinme ve sunucularınızın işletim sistemini yönetmek için Windows Yönetim Merkezi 'nin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.This section describes at a high level how to acquire hardware for SQL Server on Azure Stack HCI, and use Windows Admin Center to manage the operating system on your servers. SQL Server, izleme ve performans ayarlamayı ayarlama ve yüksek kullanılabilirlik (HA) ve Azure hibrit Hizmetleri kullanma hakkında bilgiler dahildir.Information on setting up SQL Server, monitoring and performance tuning, and using High Availability (HA) and Azure hybrid services is included.

1. Adım: Azure Stack HCı kataloğundan donanım almaStep 1: Acquire hardware from the Azure Stack HCI Catalog

İlk olarak, donanım oluşturmanız gerekecektir.First, you'll need to procure hardware. Bunu yapmanın en kolay yolu, tercih ettiğiniz Microsoft donanım iş ortağınızı Azure Stack HI kataloğunda bulmasıdır ve Azure Stack HCI işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak tümleşik bir sistem satın alabilir.The easiest way to do that is to locate your preferred Microsoft hardware partner in the Azure Stack HCI Catalog and purchase an integrated system with the Azure Stack HCI operating system preinstalled. Katalogda, bu iş yükü türü için en iyi duruma getirilmiş satıcı donanımını görmek için filtre uygulayabilirsiniz.In the catalog, you can filter to see vendor hardware that is optimized for this type of workload.

Aksi takdirde, Azure Stack HCı işletim sistemini kendi donanımınıza dağıtmanız gerekir.Otherwise, you'll need to deploy the Azure Stack HCI operating system on your own hardware. Azure Stack HCı dağıtım seçenekleri ve Windows Yönetim Merkezi 'ni yükleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Azure Stack HI işletim sistemini dağıtma.For details on Azure Stack HCI deployment options and installing Windows Admin Center, see Deploy the Azure Stack HCI operating system.

Ardından, bir Azure Stack HI kümesi oluşturmakIçin Windows Yönetim Merkezi 'ni kullanın.Next, use Windows Admin Center to create an Azure Stack HCI cluster.

2. Adım: Azure Stack HCı 'ye SQL Server yüklemesiStep 2: Install SQL Server on Azure Stack HCI

Gereksinimlerinize bağlı olarak, Windows Server veya Linux çalıştıran sanal makinelere SQL Server yükleyebilirsiniz.You can install SQL Server on VMs running either Windows Server or Linux depending on your requirements.

SQL Server yükleme yönergeleri için bkz.:For instructions on installing SQL Server, see:

3. Adım: Izleyici ve performans ayarlama SQL ServerStep 3: Monitor and performance tune SQL Server

Microsoft, SQL Server olayları izlemek ve fiziksel veritabanı tasarımını ayarlamak için kapsamlı bir araç kümesi sağlar.Microsoft provides a comprehensive set of tools for monitoring events in SQL Server and for tuning the physical database design. Araç seçimi, gerçekleştirmek istediğiniz izleme veya ayarlama türüne bağlıdır.Tool choice depends on the type of monitoring or tuning that you want to perform.

Azure Stack CI 'daki SQL Server örneklerinizin performansını ve durumunu sağlamak için bkz. performans izleme ve ayarlama araçları.To ensure the performance and health of your SQL Server instances on Azure Stack HCI, see Performance Monitoring and Tuning Tools.

2017 ve SQL Server 2016 SQL Server ayarlama için, yüksek performanslı iş yükleri SQL Server 2017 ve 2016 Için önerilen güncelleştirmeler ve yapılandırma seçeneklerikonusuna bakın.For tuning SQL Server 2017 and SQL Server 2016, see Recommended updates and configuration options for SQL Server 2017 and 2016 with high-performance workloads.

4. Adım: SQL Server yüksek kullanılabilirlik özellikleri kullanmaStep 4: Use SQL Server high availability features

Azure Stack HCı, bir donanım arızası durumunda VM 'lerde çalışan SQL Server desteklemek için SQL Server (wsfc) Ile Windows Server Yük Devretme Kümelemesi 'ni kullanır.Azure Stack HCI leverages Windows Server Failover Clustering with SQL Server (WSFC) to support SQL Server running in VMs in the event of a hardware failure. SQL Server ayrıca, uygulama ve yazılım hatalarıyla ilgili olarak tasarlanan veritabanı düzeyinde yüksek kullanılabilirlik sağlamak için her zaman açık kullanılabilirlik grupları (AG) sağlar.SQL Server also offers Always On availability groups (AG) to provide database-level high availability that is designed to help with application and software faults. WSFC ve AG 'nin yanı sıra Azure Stack HI, paylaşılan depolama için depolama alanları doğrudan teknolojisini temel alan, her zaman yük devretme kümesi örneği (FCI) kullanabilir.In addition to WSFC and AG, Azure Stack HCI can use Always On Failover Cluster Instance (FCI), which is based on Storage Spaces Direct technology for shared storage.

Bu seçenekler, çekirdek denetimi için Microsoft Azure bulut tanığına göre çalışır.These options all work with the Microsoft Azure Cloud witness for quorum control. Her zaman açık kullanılabilirlik grupları 'nı yapılandırırken ana bilgisayar arızalarındaki SQL Server çalışma süresini sürdürmek üzere farklı fiziksel düğümlere yerleştirilmiş VM 'Ler için WSFC 'de küme Antibenzeşim kuralları kullanmanızı öneririz.We recommend using cluster AntiAffinity rules in WSFC for VMs placed on different physical nodes to maintain uptime for SQL Server in the event of host failures when you configure Always On availability groups.

5. Adım: Azure hibrit hizmetleri ayarlamaStep 5: Set up Azure hybrid services

SQL Server verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için kullanabileceğiniz birkaç Azure hibrit hizmeti vardır.There are several Azure hybrid services that you can use to help keep your SQL Server data and applications secure. Azure Site Recovery , hizmet olarak olağanüstü durum kurtarma (DRaaS).Azure Site Recovery is a disaster recovery as a service (DRaaS). Bu hizmeti kullanarak iş yüklerini çevrimiçi tutmaya yardımcı olmak üzere bir uygulamanın SQL Server arka ucu korumak için bkz. SQL Server için olağanüstü durum kurtarmayı ayarlama.For more information about using this service to protect the SQL Server back end of an application to help keep workloads online, see Set up disaster recovery for SQL Server.

Azure Backup , kurumsal iş yüklerini korumak için yedekleme ilkeleri tanımlamanızı sağlar ve SQL Server tutarlılığını yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler.Azure Backup lets you define backup policies to protect enterprise workloads and supports backing up and restoring SQL Server consistency. Şirket içi SQL verilerinizi yedekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. ınstall Azure Backup sunucusu.For more information about how to back up your on-premises SQL data, see Install Azure Backup Server.

Alternatif olarak, Azure Blob depolama yedeklemelerini yönetmek için SQL Server SQL Server yönetilen yedekleme özelliğini kullanabilirsiniz.Alternatively, you can use the SQL Server Managed Backup feature in SQL Server to manage Azure Blob Storage backups.

Site dışı arşivleme için uygun olan bu seçeneği kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz.:For more information about using this option that is suitable for off-site archiving, see:

Bu yedekleme senaryolarına ek olarak, SQL Server tekliflerini, Tümleştirme Hizmetleri için Azure Data Factory ve Azure Özellik paketi (SSIS)dahil diğer veritabanı hizmetlerini ayarlayabilirsiniz. In addition to these backup scenarios, you can set up other database services that SQL Server offers, including Azure Data Factory and Azure Feature Pack for Integration Services (SSIS).

Sonraki adımlarNext steps

SQL Server ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz.:For more information about working with SQL Server, see: