Azure Stack Hub ölçek birimi düğümünde donanım bileşenini değiştirmeReplace a hardware component on an Azure Stack Hub scale unit node

Bu makalede, sık erişimli olmayan donanım bileşenlerinin yerini alan genel işlem açıklanmaktadır.This article describes the general process to replace hardware components that are non hot-swappable. Gerçek değiştirme adımları, özgün ekipman üreticisi (OEM) donanım satıcınıza göre farklılık gösterir.Actual replacement steps vary based on your original equipment manufacturer (OEM) hardware vendor. Azure Stack hub ile tümleşik sisteminize özgü ayrıntılı adımlar için satıcınızın alan değiştirilebilir birimi (FRU) belgelerine bakın.See your vendor's field replaceable unit (FRU) documentation for detailed steps that are specific to your Azure Stack Hub integrated system.

Dikkat

Üretici yazılımı seviyelendirme, bu makalede açıklanan işlemin başarısı için önemlidir.Firmware leveling is critical for the success of the operation described in this article. Bu adım yok, sistem kararsızlığına, performans düşüşüyle, güvenlik iş parçacıklarından veya Azure Stack hub Automation 'ın işletim sistemini dağıtmasına engel olabilir.Missing this step can lead to system instability, performance decrease, security threads, or prevent Azure Stack Hub automation from deploying the operating system. Uygulanan üretici yazılımının Azure Stack hub yönetici portalındagörünen OEM sürümüyle eşleştiğinden emin olmak için donanımı değiştirirken her zaman donanım iş ortağınızın belgelerine danışın.Always consult your hardware partner's documentation when replacing hardware to ensure the applied firmware matches the OEM Version displayed in the Azure Stack Hub administrator portal.

Donanım Iş ortağıHardware Partner BölgeRegion URLURL
CiscoCisco TümüAll Microsoft Azure Stack hub Işlemleri Kılavuzu için Cisco Tümleşik sistemiCisco Integrated System for Microsoft Azure Stack Hub Operations Guide

Microsoft Azure Stack Hub için Cisco Tümleşik sistemi sürüm notlarıRelease Notes for Cisco Integrated System for Microsoft Azure Stack Hub
Dell EMCDell EMC TümüAll Microsoft Azure Stack hub 14G için bulut (hesap ve oturum açma gerekir)Cloud for Microsoft Azure Stack Hub 14G (account and sign-in required)

Microsoft Azure Stack hub 13G için bulut (hesap ve oturum açma gerekir)Cloud for Microsoft Azure Stack Hub 13G (account and sign-in required)
FujitsuFujitsu JaponyaJAPAN Fujitsu yönetilen hizmet destek masası (hesap ve oturum açma gereklidir)Fujitsu managed service support desk (account and sign-in required)
EMEAEMEA Fujitsu BT ürünlerini ve sistemlerini desteklerFujitsu support IT products and systems
ABEU Fujitsu MySupport (hesap ve oturum açma gereklidir)Fujitsu MySupport (account and sign-in required)
HPEHPE TümüAll Microsoft Azure Stack Hub için HPE ProLiantHPE ProLiant for Microsoft Azure Stack Hub
LenovoLenovo TümüAll Ölçülü Kagile SXD En Iyi TariflerThinkAgile SXM Best Recipes
WortmannWortmann OEM/bellenim paketiOEM/firmware package
Terra Azure Stack hub belgeleri (FRU dahil)terra Azure Stack Hub documentation (including FRU)

Etkin olmayan değiştirilebilir bileşenler aşağıdaki öğeleri içerir:Non hot-swappable components include the following items:

 • 'SUNACPU*
 • BellekMemory*
 • Anakart/temel kart yönetim denetleyicisi (BMC)/ekran kartıMotherboard/baseboard management controller (BMC)/video card
 • Disk denetleyicisi/ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısı (HBA)/geri düzlemiDisk controller/host bus adapter (HBA)/backplane
 • Ağ bağdaştırıcısı (NIC)Network adapter (NIC)
 • İşletim sistemi diski *Operating system disk*
 • Veri sürücüleri (dinamik değiştirmeyi desteklemeyen sürücüler, örneğin PCI-e eklenti kartları) *Data drives (drives that don't support hot swap, for example PCI-e add-in cards)*

* Bu bileşenler, etkin değiştirmeyi destekleyebilir, ancak satıcı uygulamasına göre farklılık gösterebilir.*These components may support hot swap, but can vary based on vendor implementation. Ayrıntılı adımlar için OEM satıcınızın FRU belgelerine bakın.See your OEM vendor's FRU documentation for detailed steps.

Aşağıdaki akış diyagramı, etkin olmayan bir donanım bileşenini değiştirmek için genel FRU işlemini gösterir.The following flow diagram shows the general FRU process to replace a non hot-swappable hardware component.

Bileşen değiştirme akışını gösteren akış diyagramı

 • Bu eylem, donanımın fiziksel koşuluna bağlı olarak gerekli olmayabilir.This action may not be required based on the physical condition of the hardware.

* * OEM donanım satıcınız bileşen değişikliği yapıp güncelleştirmediği, bellenim, destek sözleşmeniz temelinde değişebilir.** Whether your OEM hardware vendor does the component replacement and updates the firmware could vary based on your support contract.

Uyarı bilgilerini gözden geçirinReview alert information

Azure Stack hub sistem durumu ve izleme sistemi, Depolama Alanları Doğrudan tarafından denetlenen ağ bağdaştırıcılarının ve veri sürücülerinin sistem durumunu izler.The Azure Stack Hub health and monitoring system tracks the health of network adapters and data drives controlled by Storage Spaces Direct. Diğer donanım bileşenlerini izlemez.It doesn't track other hardware components. Diğer tüm donanım bileşenleri için, uyarılar, donanım yaşam döngüsü ana bilgisayarında çalışan satıcıya özgü donanım izleme çözümünde oluşturulur.For all other hardware components, alerts are raised in the vendor-specific hardware monitoring solution that runs on the hardware lifecycle host.

Bileşen değiştirme işlemiComponent replacement process

Aşağıdaki adımlarda bileşen değiştirme işlemine yüksek düzey bir genel bakış sağlanmaktadır.The following steps provide a high-level overview of the component replacement process. OEM tarafından sunulan FRU belgelerinize başvurmadan bu adımları takip etmeyin.Don't follow these steps without referring to your OEM-provided FRU documentation.

 1. Ölçek birimi düğümünü düzgün bir şekilde kapatmak için kapatma eylemini kullanın.Use the Shutdown action to gracefully shut down the scale unit node. Bu eylem, donanımın fiziksel koşuluna bağlı olarak gerekli olmayabilir.This action may not be required based on the physical condition of the hardware.

 2. Beklenmeyen bir durumda, kapatılma eylemi başarısız olursa, ölçek birimi düğümünü bakım moduna almak için boşalt eylemini kullanın.In an unlikely case the shutdown action does fail, use the Drain action to put the scale unit node into maintenance mode. Bu eylem, donanımın fiziksel koşuluna bağlı olarak gerekli olmayabilir.This action may not be required based on the physical condition of the hardware.

  Not

  Herhangi bir durumda, S2D (Depolama Alanları Doğrudan) bozmadan aynı anda yalnızca bir düğüm devre dışı bırakılabilir ve kapatılabilir.In any case, only one node can be disabled and powered off at the same time without breaking the S2D (Storage Spaces Direct).

 3. Ölçek birimi düğümü bakım modundan olduktan sonra, kapatma eylemini kullanın.After the scale unit node is in maintenance mode, use the Power off action. Bu eylem, donanımın fiziksel koşuluna bağlı olarak gerekli olmayabilir.This action may not be required based on the physical condition of the hardware.

  Not

  Kapatma eyleminin çalışmamasının olası olmaması durumunda bunun yerine temel kart yönetim denetleyicisi (BMC) Web arabirimini kullanın.In the unlikely case that the power off action doesn't work, use the baseboard management controller (BMC) web interface instead.

 4. Hasarlı donanım bileşenini değiştirin.Replace the damaged hardware component. OEM Donanım satıcınızın, bileşen değişikliği olup olmadığı, destek sözleşmeniz temelinde değişebilir.Whether your OEM hardware vendor does the component replacement could vary based on your support contract.

 5. Üretici yazılımını güncelleştirin.Update the firmware. Değişen donanım bileşeninin onaylanan bellenim düzeyinin uygulanmış olduğundan emin olmak için, donanım yaşam döngüsü konağını kullanarak satıcıya özgü bellenim güncelleştirme işleminizi izleyin.Follow your vendor-specific firmware update process using the hardware lifecycle host to make sure the replaced hardware component has the approved firmware level applied. OEM Donanım satıcınızın bu adımı yapıp kullanmadığını, destek sözleşmeniz temelinde farklılık gösterebilir.Whether your OEM hardware vendor does this step could vary based on your support contract.

 6. Ölçek birimi düğümünü ölçek birimine geri getirmek için onarma eylemini kullanın.Use the Repair action to bring the scale unit node back into the scale unit.

 7. Sanal disk onarımı durumunu denetlemekiçin ayrıcalıklı uç noktasını kullanın.Use the privileged endpoint to check the status of virtual disk repair. Yeni veri sürücüleriyle, tam bir depolama onarma işi sistem yüküne ve tüketilen alana bağlı olarak birden çok saat sürebilir.With new data drives, a full storage repair job can take multiple hours depending on system load and consumed space.

 8. Onarım eylemi tamamlandıktan sonra, tüm etkin uyarıların otomatik olarak kapatıldığını doğrulayın.After the repair action has finished, validate that all active alerts have been automatically closed.

Sonraki adımlarNext steps