Belge biçimleri ve adlandırma kuralı KılavuzuDocument formats and naming convention guidance

Özel çeviri için kullanılan herhangi bir dosya en az dört karakter uzunluğunda olmalıdır.Any file used for custom translation must be at least four characters in length.

Bu tablo, çeviri sisteminizi oluşturmak için kullanabileceğiniz tüm desteklenen dosya biçimlerini içerir:This table includes all supported file formats that you can use to build your translation system:

BiçimiFormat UzantılarExtensions AçıklamaDescription
DOSYASINAXLIFF . XLF,. DOSYASINA.XLF, .XLIFF Bir paralel belge biçimi, çeviri belleği sistemlerini dışarı aktarma.A parallel document format, export of Translation Memory systems. Kullanılan diller dosya içinde tanımlanmıştır.The languages used are defined inside the file.
TMXTMX . TMX.TMX Bir paralel belge biçimi, çeviri belleği sistemlerini dışarı aktarma.A parallel document format, export of Translation Memory systems. Kullanılan diller dosya içinde tanımlanmıştır.The languages used are defined inside the file.
ZIPZIP . ZIP.ZIP ZIP bir arşiv dosyası biçimidir.ZIP is an archive file format.
LocStudioLocstudio . LCL.LCL Paralel belgeler için Microsoft biçimiA Microsoft format for parallel documents
Microsoft WordMicrosoft Word . DEĞIŞTIRIN.DOCX Microsoft Word belgesiMicrosoft Word document
Adobe AcrobatAdobe Acrobat . BELGESINI.PDF Adobe Acrobat taşınabilir belgesiAdobe Acrobat portable document
HTMLHTML . HTML,. DOSYASINI.HTML, .HTM HTML belgesiHTML document
Metin dosyasıText file . TXT.TXT UTF-16 veya UTF-8 kodlu metin dosyaları.UTF-16 or UTF-8 encoded text files. Dosya adı Japonca karakterler içermemelidir.The file name must not contain Japanese characters.
Hizalanmış metin dosyasıAligned text file . ACAKTIR.ALIGN Uzantı .ALIGN , belge çiftindeki Tümcelerin kusursuz hizalandığını biliyorsanız kullanabileceğiniz özel bir uzantıdır.The extension .ALIGN is a special extension that you can use if you know that the sentences in the document pair are perfectly aligned. Bir .ALIGN dosya sağlarsanız, özel çevirici cümleleri sizin için hizalayıp etmez.If you provide a .ALIGN file, Custom Translator will not align the sentences for you.
Excel dosyasıExcel file . XLSX.XLSX Excel dosyası (2013 veya üzeri).Excel file (2013 or later). Elektronik tablonun ilk satırı/satırı dil kodu olmalıdır.First line/ row of the spreadsheet should be language code.

Sözlük biçimleriDictionary formats

Sözlükler için özel çevirici, eğitim kümeleri için desteklenen tüm dosya biçimlerini destekler.For dictionaries, Custom Translator supports all file formats that are supported for training sets. Excel sözlüğü kullanıyorsanız, elektronik tablonun ilk satırı/satırı dil kodu olmalıdır.If you are using an Excel dictionary, the first line/ row of the spreadsheet should be language codes.

ZIP dosya biçimleriZip file formats

Belgeler tek bir ZIP dosyasında gruplandırılabilir ve karşıya yüklenebilir.Documents can be grouped into a single zip file and uploaded. Özel çevirmen ZIP dosya biçimlerini (ZIP, GZ ve TGT z) destekler.The Custom Translator supports zip file formats (ZIP, GZ, and TGZ).

ZIP dosyasındaki uzantı TXT, HTML, HTM, PDF, DOCX, ALıGN olan her belge, bu adlandırma kuralını izlemelidir:Each document in the zip file with the extension TXT, HTML, HTM, PDF, DOCX, ALIGN must follow this naming convention:

{belge adı} _{Language Code} burada {belge adı} belgenizin adı, {Language Code} ise belgenin söz konusu dildeki cümleler içerdiğini gösteren ISO LanguageID (iki karakterdir).{document name}_{language code} where {document name} is the name of your document, {language code} is the ISO LanguageID (two characters), indicating that the document contains sentences in that language. Dil kodundan önce bir alt çizgi () olmalıdır.There must be an underscore () before the language code.

Örneğin, bir ZIP içindeki iki paralel belgeyi Ingilizce ile Ispanyolca sisteme yüklemek için dosyalar "data_en" ve "data_es" olarak adlandırılmalıdır.For example, to upload two parallel documents within a zip for an English to Spanish system, the files should be named “data_en” and “data_es”.

Çeviri belleği dosyaları (TMX, XLF, XLıFF, LCL, XLSX), belirli dil adlandırma kuralını izlemek için gerekli değildir.Translation Memory files (TMX, XLF, XLIFF, LCL, XLSX) are not required to follow the specific language naming convention.

Sonraki adımlarNext steps

  • Oluşturmak ve yönetmek için Proje hakkında bilgi edinin.Read about the project to create and manage them.