Translator Metin Çevirisi API’si nedir?What is the Translator Text API?

Translator Metin Çevirisi API'sini uygulamalarınız, web siteleriniz, araçlarınız ve çözümlerinizle tümleştirmek kolaydır.The Translator Text API is easy to integrate in your applications, websites, tools, and solutions. 60'tan fazla dilde çok dilli kullanıcı deneyimi eklemenizi sağlayan bu API, tüm donanım platformlarında ve tüm işletim sistemlerinde metin çevirisi için kullanılabilir.It allows you to add multi-language user experiences in more than 60 languages, and can be used on any hardware platform with any operating system for text-to-text language translation.

Translator Metin Çevirisi API’si, buluttaki Azure Bilişsel Hizmetler API’si makine öğrenimi ve yapak zeka algoritmaları koleksiyonunun parçasıdır ve geliştirme projelerinizde kullanılmaya hazırdır.The Translator Text API is part of the Azure Cognitive Services API collection of machine learning and AI algorithms in the cloud, and is readily consumable in your development projects.

Microsoft Translator HakkındaAbout Microsoft Translator

Microsoft Translator, bulut tabanlı bir makine çevirisi hizmetidir.Microsoft Translator is a cloud-based machine translation service. Bu hizmetin temelinde, çeşitli Microsoft ürünlerini ve hizmetlerini desteklemenin yanı sıra dünya çapında binlerce işletmenin uygulamalarında ve iş akışlarında kullanılıp bu işletmelerin içeriklerini tüm dünyadaki hedef kitleye ulaştırmasını sağlayan Translator Metin Çevirisi API'si yer alır.The core service is the Translator Text API, which powers a number of Microsoft products and services, and is used by thousands of businesses worldwide in their applications and workflows, which allows their content to reach a global audience.

Translator Metin Çevirisi API'si ile desteklenen konuşma çevirisi de Microsoft Konuşma Tanıma Hizmeti üzerinden kullanıma açıktır.Speech translation, powered by the Translator Text API, is also available through the Microsoft Speech Service. Translator konuşma tanıma API'si ve özel konuşma hizmeti birleşik ve tamamen özelleştirilebilir bir hizmetini birleştirir.It combines functionality from the Translator Speech API and the Custom Speech Service into a unified and fully customizable service. Konuşma Tanıma API'si, 15 Ekim 2019 tarihinde kullanımdan kaldırılacak Translator Konuşma Çevirisi API'sinin yerini alacaktır. Speech Service is replacing the Translator Speech API, which will be decommissioned on October 15, 2019.

Dil desteğiLanguage support

Microsoft Translator çeviri, harf çevirisi, dil algılama ve sözlükler için çoklu dil desteği sunmaktadır.Microsoft Translator provides multi-language support for translation, transliteration, language detection, and dictionaries. Listenin tamamı için dil desteği sayfasını inceleyebilir veya listeye REST API üzerinden program aracılığıyla erişebilirsiniz.See language support for a complete list, or access the list programmatically with the REST API.

Microsoft Translator Sinirsel Makine ÇevirisiMicrosoft Translator Neural Machine Translation

Sinirsel Makine Çevirisi (NMT), yüksek kaliteli yapay zeka destekli makine çevirileri için yeni standarttır.Neural Machine Translation (NMT) is the new standard for high-quality AI-powered machine translations. 2010'un ortalarında kalite konusunda duraklama noktasına ulaşan eski İstatistiksel Makine Çevirisi (SMT) teknolojisinin yerini almıştır.It replaces the legacy Statistical Machine Translation (SMT) technology that reached a quality plateau in the mid-2010s.

NMT, yalnızca ham çeviri kalitesi puanı değil, daha akıcı olması ve insan diline daha çok benzemesi açısından da daha iyi çeviriler sunar.NMT provides better translations than SMT not only from a raw translation quality scoring standpoint but also because they will sound more fluent and human. Bu akıcılığın temel nedeni, NMT'nin sözcükleri çevirmek için cümlenin bağlamından bütünüyle yararlanmasıdır.The key reason for this fluidity is that NMT uses the full context of a sentence to translate words. SMT ise her bir sözcüğün hemen birkaç sözcük öncesindeki ve sonrasındaki anlık bağlamı dikkate alıyordu.SMT only took the immediate context of a few words before and after each word.

NMT modelleri API'nin temelindedir ve son kullanıcılara görünür değildir.NMT models are at the core of the API and are not visible to end users. Gözle görülür tek fark, özellikle de Çince, Japonca ve Arapça gibi diller için geliştirilmiş çeviri kalitesidir.The only noticeable difference is improved translation quality, especially for languages such as Chinese, Japanese, and Arabic.

NMT'nin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about how NMT works

Dil özelleştirmesiLanguage customization

Temel Microsoft Translator hizmetinin bir uzantısı olan Custom Translator, sinirsel çeviri sistemini özelleştirmenize ve çeviriyi, belirlediğiniz terminoloji ve stile göre iyileştirmenize yardımcı olması için Translator Metin Çevirisi API'si ile birlikte kullanılabilir.An extension of the core Microsoft Translator service, Custom Translator can be used in conjunction with the Translator Text API to help you customize the neural translation system and improve the translation for your specific terminology and style.

Custom Translator sayesinde, kendi işletmenizde veya sektörünüzde kullanılan terminolojiyi işleyebilen çeviri sistemleri oluşturabilirsiniz.With Custom Translator, you can build translation systems that handle the terminology used in your own business or industry. Ardından, özelleştirilmiş çeviri sisteminiz mevcut uygulamalarınızın, iş akışlarınızın ve web sitelerinizin yanı sıra çeşitli cihaz türleriyle, normal Microsoft Translator Metin Çevirisi API'si aracılığıyla kategori parametresi kullanılarak kolayca tümleştirilebilir.Your customized translation system will then easily integrate into your existing applications, workflows, and websites, across multiple types of devices, through the regular Microsoft Translator Text API, by using the category parameter.

Dil özelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about language customization

Sonraki adımlarNext steps