Apache ambarı Web Kullanıcı arabirimini kullanarak HDInsight kümelerini yönetmeManage HDInsight clusters by using the Apache Ambari Web UI

Apache ambarı, kullanımı kolay bir Web Kullanıcı arabirimi ve REST API sağlayarak bir Apache Hadoop kümesinin yönetimini ve izlenmesini basitleştirir.Apache Ambari simplifies the management and monitoring of an Apache Hadoop cluster by providing an easy to use web UI and REST API. Ambarı HDInsight kümelerine dahil edilmiştir ve kümeyi izlemek ve yapılandırma değişiklikleri yapmak için kullanılır.Ambari is included on HDInsight clusters, and is used to monitor the cluster and make configuration changes.

Bu belgede, bir HDInsight kümesiyle ambarı Web Kullanıcı arabirimini kullanmayı öğreneceksiniz.In this document, you learn how to use the Ambari Web UI with an HDInsight cluster.

Apache ambarı nedir?What is Apache Ambari?

Apache ambarı , kullanımı kolay bir Web Kullanıcı arabirimi sağlayarak Hadoop yönetimini basitleştirir.Apache Ambari simplifies Hadoop management by providing an easy-to-use web UI. Hadoop kümelerini yönetmek ve izlemek için ambarı kullanabilirsiniz.You can use Ambari to manage and monitor Hadoop clusters. Geliştiriciler, bu özellikleri, AMBARı REST API 'lerinikullanarak uygulamalarıyla tümleştirebilir.Developers can integrate these capabilities into their applications by using the Ambari REST APIs.

BağlantıConnectivity

Ambarı Web Kullanıcı arabirimi https://CLUSTERNAME.azurehdinsight.net ' da HDInsight kümenizde kullanılabilir; burada CLUSTERNAME kümenizin adıdır.The Ambari Web UI is available on your HDInsight cluster at https://CLUSTERNAME.azurehdinsight.net, where CLUSTERNAME is the name of your cluster.

Önemli

HDInsight üzerinde ambarı 'na bağlanmak için HTTPS gerekir.Connecting to Ambari on HDInsight requires HTTPS. Kimlik doğrulaması istendiğinde, küme oluşturulduğunda verdiğiniz yönetici hesabı adını ve parolasını kullanın.When prompted for authentication, use the admin account name and password you provided when the cluster was created.

SSH tüneli (proxy)SSH tunnel (proxy)

Kümenizin ambarı doğrudan Internet üzerinden erişilebilir olsa da, ambarı Web kullanıcı arabiriminden (örneğin, JobTracker gibi) bazı bağlantılar Internet 'te gösterilmez.While Ambari for your cluster is accessible directly over the Internet, some links from the Ambari Web UI (such as to the JobTracker) aren't exposed on the internet. Bu hizmetlere erişmek için bir SSH tüneli oluşturmanız gerekir.To access these services, you must create an SSH tunnel. Daha fazla bilgi için bkz. HDInsight Ile SSH tüneli kullanma.For more information, see Use SSH Tunneling with HDInsight.

Ambarı Web Kullanıcı arabirimiAmbari Web UI

Uyarı

Tüm ambarı Web Kullanıcı arabiriminin özellikleri HDInsight üzerinde desteklenmez.Not all features of the Ambari Web UI are supported on HDInsight. Daha fazla bilgi için bu belgenin Desteklenmeyen işlemler bölümüne bakın.For more information, see the Unsupported operations section of this document.

Ambarı Web Kullanıcı arabirimine bağlanırken, sayfada kimlik doğrulaması yapmanız istenir.When connecting to the Ambari Web UI, you're prompted to authenticate to the page. Küme oluşturma sırasında kullandığınız küme Yönetici kullanıcısı (varsayılan yönetici) ve parolayı kullanın.Use the cluster admin user (default Admin) and password you used during cluster creation.

Sayfa açıldığında, üstteki çubuğun üzerine göz önünde yer.When the page opens, note the bar at the top. Bu çubuk aşağıdaki bilgileri ve denetimleri içerir:This bar contains the following information and controls:

Apache ambarı panosuna genel bakış

ÖğeItem AçıklamaDescription
Ambarı logosuAmbari logo Kümeyi izlemek için kullanılabilecek panoyu açar.Opens the dashboard, which can be used to monitor the cluster.
Küme adı # OpsCluster name # ops Devam eden ambarı işlemlerinin sayısını görüntüler.Displays the number of ongoing Ambari operations. Küme adının seçilmesi veya # Ops , arka plan işlemlerinin bir listesini görüntüler.Selecting the cluster name or # ops displays a list of background operations.
uyarı sayısı# alerts Küme için uyarıları veya kritik uyarıları görüntüler.Displays warnings or critical alerts, if any, for the cluster.
PanoDashboard Panoyu görüntüler.Displays the dashboard.
HizmetlerServices Kümedeki hizmetler için bilgi ve yapılandırma ayarları.Information and configuration settings for the services in the cluster.
Ana bilgisayarlarHosts Kümedeki düğümlerin bilgileri ve yapılandırma ayarları.Information and configuration settings for the nodes in the cluster.
UyarılarAlerts Bilgi, uyarı ve kritik uyarıların günlüğü.A log of information, warnings, and critical alerts.
YöneticileriAdmin Kümede yüklü olan yazılım yığını/Hizmetleri, hizmet hesabı bilgileri ve Kerberos güvenliği.Software stack/services that are installed on the cluster, service account information, and Kerberos security.
Yönetici düğmesiAdmin button Ambarı yönetimi, Kullanıcı ayarları ve oturumu kapatma.Ambari management, user settings, and sign out.

İzlemeMonitoring

UyarılarAlerts

Aşağıdaki liste, ambarı tarafından kullanılan ortak uyarı durumlarını içerir:The following list contains the common alert statuses used by Ambari:

 • TamamOK
 • WarningWarning
 • BAŞLATMACRITICAL
 • BILINMEYENUNKNOWN

Tamam dışındaki uyarılar, uyarı sayısını göstermek için sayfanın en üstündeki # Uyarı girişine neden olur.Alerts other than OK cause the # alerts entry at the top of the page to display the number of alerts. Bu girdinin belirlenmesi, uyarıları ve bunların durumlarını görüntüler.Selecting this entry displays the alerts and their status.

Uyarılar, Uyarılar sayfasından görüntülenebilen çeşitli varsayılan gruplar halinde düzenlenir.Alerts are organized into several default groups, which can be viewed from the Alerts page.

Apache ambarı uyarıları Sayfa Özeti

Grupları Eylemler menüsünü kullanarak yönetebilir ve Uyarı gruplarını yönet' i seçebilirsiniz.You can manage the groups by using the Actions menu and selecting Manage Alert Groups.

Apache ambarı uyarı gruplarını yönetme

Ayrıca, uyarı yöntemlerini yönetebilir ve Bildirimleri Yönet' i seçerek Eylemler menüsünde uyarı bildirimleri oluşturabilirsiniz.You can also manage alerting methods, and create alert notifications from the Actions menu by selecting Manage Notifications. Geçerli tüm bildirimler görüntülenir.Any current notifications are displayed. Ayrıca, buradan bildirim oluşturabilirsiniz.You can also create notifications from here. Bildirimler, belirli bir uyarı/önem derecesi oluştuğunda e-posta veya SNMP aracılığıyla gönderilebilir.Notifications can be sent via EMAIL or SNMP when specific alert/severity combinations occur. Örneğin, Yarn varsayılan grubundaki uyarılardan herhangi biri kritikolarak ayarlandığında bir e-posta iletisi gönderebilirsiniz.For example, you can send an email message when any of the alerts in the YARN Default group is set to Critical.

Apache ambarı oluşturma uyarı bildirimi

Son olarak, Eylemler menüsünde uyarı ayarlarını yönet ' i seçmek, bir uyarının bir bildirim gönderilmeden önce kaç kez oluşması gerektiğini ayarlamanıza olanak sağlar.Finally, selecting Manage Alert Settings from the Actions menu allows you to set the number of times an alert must occur before a notification is sent. Bu ayar, geçici hatalara yönelik bildirimleri engellemek için kullanılabilir.This setting can be used to prevent notifications for transient errors.

KümeCluster

Panonun ölçümler sekmesi, kümenizin durumunu bir bakışta izlemeyi kolaylaştıran bir dizi pencere öğesi içerir.The Metrics tab of the dashboard contains a series of widgets that make it easy to monitor the status of your cluster at a glance. CPU kullanımıgibi birkaç pencere öğesi tıklandığında ek bilgi sağlar.Several widgets, such as CPU Usage, provide additional information when clicked.

Ölçümlerle Apache ambarı panosu

Heatmaps sekmesi, metrikleri renkli hecekmaps olarak, yeşil 'ten kırmızıya ve kırmızı bir şekilde görüntüler.The Heatmaps tab displays metrics as colored heatmaps, going from green to red.

Isı haritalarını ile Apache ambarı panosu

Küme içindeki düğümler hakkında daha fazla bilgi için konaklar' ı seçin.For more information on the nodes within the cluster, select Hosts. Ardından ilgilendiğiniz belirli bir düğümü seçin.Then select the specific node you're interested in.

Apache ambarı ana bilgisayar Özeti ayrıntıları

HizmetlerServices

Panodaki Hizmetler kenar çubuğu, kümede çalışan hizmetlerin durumuyla ilgili hızlı öngörüler sağlar.The Services sidebar on the dashboard provides quick insight into the status of the services running on the cluster. Yapılması gereken durum veya eylemleri göstermek için çeşitli simgeler kullanılır.Various icons are used to indicate status or actions that should be taken. Örneğin, bir hizmetin geri dönüştürülmesi gerekiyorsa sarı bir geri dönüşüm simgesi görüntülenir.For example, a yellow recycle symbol is displayed if a service needs to be recycled.

Apache ambarı Hizmetleri yan çubuğu

Not

Görünen hizmetler, HDInsight küme türleri ve sürümleri arasında farklılık gösterir.The services displayed differ between HDInsight cluster types and versions. Burada görüntülenecek hizmetler kümeniz için görüntülenecek hizmetlerden farklı olabilir.The services displayed here may be different than the services displayed for your cluster.

Bir hizmetin seçilmesi, hizmet hakkında daha ayrıntılı bilgiler görüntüler.Selecting a service displays more detailed information on the service.

Apache ambarı hizmeti Özet bilgileri

Bazı hizmetler sayfanın üst kısmında bir hızlı bağlantılar bağlantısı görüntüler.Some services display a Quick Links link at the top of the page. Bu, aşağıdaki gibi hizmete özgü Web 'e erişmek için kullanılabilir:This can be used to access service-specific web UIs, such as:

 • Iş geçmişi -MapReduce iş geçmişi.Job History - MapReduce job history.
 • Kaynak Yöneticisi -Yarn RESOURCEMANAGER Kullanıcı arabirimi.Resource Manager - YARN ResourceManager UI.
 • Süs Code -Hadoop Dağıtılmış dosya sistemi (suo) süs Yot Kullanıcı arabirimi.NameNode - Hadoop Distributed File System (HDFS) NameNode UI.
 • Oozie Web Kullanıcı arabirimi -OOZIE Kullanıcı arabirimi.Oozie Web UI - Oozie UI.

Bu bağlantılardan herhangi birini seçmek, tarayıcınızda seçili sayfayı görüntüleyen yeni bir sekme açar.Selecting any of these links opens a new tab in your browser, which displays the selected page.

Not

Bir hizmetin hızlı bağlantılar girişini seçmek bir "sunucu bulunamadı" hatası döndürebilir.Selecting the Quick Links entry for a service may return a "server not found" error. Bu hatayla karşılaşırsanız, bu hizmet için hızlı bağlantılar girişini KULLANıRKEN bir SSH tüneli kullanmanız gerekir.If you encounter this error, you must use an SSH tunnel when using the Quick Links entry for this service. Bilgi için bkz. HDInsight Ile SSH tüneli kullanmaFor information, see Use SSH Tunneling with HDInsight

YönetimManagement

Ambarı kullanıcıları, grupları ve izinleriAmbari users, groups, and permissions

Etki alanına katılmış HDInsight kümesi kullanılırken kullanıcılar, gruplar ve izinlerle çalışma desteklenir.Working with users, groups, and permissions are supported when using a domain joined HDInsight cluster. Etki alanına katılmış bir kümede ambarı yönetimi Kullanıcı arabirimini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. etki alanına katılmış HDInsight kümelerini yönetme.For information on using the Ambari Management UI on a domain-joined cluster, see Manage domain-joined HDInsight clusters.

Uyarı

Linux tabanlı HDInsight kümenizdeki ambarı izleme (hdinsightwatchdog) parolasını değiştirmeyin.Do not change the password of the Ambari watchdog (hdinsightwatchdog) on your Linux-based HDInsight cluster. Parola değiştirme, betik eylemlerini kullanma veya kümeniz ile ölçeklendirme işlemleri gerçekleştirme yeteneğini keser.Changing the password breaks the ability to use script actions or perform scaling operations with your cluster.

Ana bilgisayarlarHosts

Konaklar sayfasında kümedeki tüm konaklar listelenir.The Hosts page lists all hosts in the cluster. Konakları yönetmek için aşağıdaki adımları izleyin.To manage hosts, follow these steps.

Apache ambarı ana bilgisayarları sayfasına genel bakış

Not

Bir konağın eklenmesi, kullanımdan kaldırılması ve yeniden oluşturulması HDInsight kümeleriyle kullanılmamalıdır.Adding, decommissioning, and recommissioning a host should not be used with HDInsight clusters.

 1. Yönetmek istediğiniz Konağı seçin.Select the host that you wish to manage.

 2. Gerçekleştirmek istediğiniz eylemi seçmek için Eylemler menüsünü kullanın:Use the Actions menu to select the action that you wish to perform:

  ÖğeItem AçıklamaDescription
  Tüm bileşenleri BaşlatStart all components Konaktaki tüm bileşenleri başlatın.Start all components on the host.
  Tüm bileşenleri durdurStop all components Konaktaki tüm bileşenleri durdurun.Stop all components on the host.
  Tüm bileşenleri yeniden BaşlatRestart all components Konaktaki tüm bileşenleri durdurup başlatın.Stop and start all components on the host.
  Bakım modunu açTurn on maintenance mode Ana bilgisayar için uyarıları göstermez.Suppresses alerts for the host. Uyarı üreten eylemler gerçekleştiriyorsanız Bu mod etkinleştirilmelidir.This mode should be enabled if you are performing actions that generate alerts. Örneğin, bir hizmeti durdurup başlatma.For example, stopping and starting a service.
  Bakım modunu kapatTurn off maintenance mode Ana bilgisayarı normal uyarı ' e döndürür.Returns the host to normal alerting.
  DurdurStop Konakta Katanode veya Nodeyöneticileri sonlandırır.Stops DataNode or NodeManagers on the host.
  BaşlayınStart Konakta Dadtanode veya Nodeyöneticileri başlatır.Starts DataNode or NodeManagers on the host.
  Yeniden BaşlatmaRestart Konakta Dadtanode veya Nodeyöneticileri durdurup başlatır.Stops and starts DataNode or NodeManagers on the host.
  AçığaDecommission Kümeden bir konağı kaldırır.Removes a host from the cluster. Bu eylemi HDInsight kümelerinde kullanmayın.Do not use this action on HDInsight clusters.
  Yeniden komisyonRecommission Önceden yetkisi alınmış bir konağı kümeye ekler.Adds a previously decommissioned host to the cluster. Bu eylemi HDInsight kümelerinde kullanmayın.Do not use this action on HDInsight clusters.

ServislereServices

Pano veya Hizmetler sayfasında, tüm hizmetleri durdurmak ve başlatmak Için hizmetler listesinin altındaki Eylemler düğmesini kullanın.From the Dashboard or Services page, use the Actions button at the bottom of the list of services to stop and start all services.

Apache ambarı hizmet eylemleri listesi

Uyarı

Hizmet ekleme hizmeti bu menüde listelenirken, HDInsight kümesine hizmet eklemek için kullanılmamalıdır.While Add Service is listed in this menu, it should not be used to add services to the HDInsight cluster. Küme sağlama sırasında bir betik eylemi kullanılarak yeni hizmetler eklenmelidir.New services should be added using a Script Action during cluster provisioning. Betik eylemlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. betik eylemlerini kullanarak HDInsight kümelerini özelleştirme.For more information on using Script Actions, see Customize HDInsight clusters using Script Actions.

Eylemler düğmesi tüm hizmetleri yeniden başlatabiliyor olsa da, genellikle belirli bir hizmeti başlatmak, durdurmak veya yeniden başlatmak istersiniz.While the Actions button can restart all services, often you want to start, stop, or restart a specific service. Tek bir hizmette eylemler gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın:Use the following steps to perform actions on an individual service:

 1. Pano veya Hizmetler sayfasında bir hizmet seçin.From the Dashboard or Services page, select a service.

 2. Özet sekmesinin en üstünden hizmet eylemleri düğmesini kullanın ve gerçekleştirilecek eylemi seçin.From the top of the Summary tab, use the Service Actions button and select the action to take. Bu, hizmeti tüm düğümlerde yeniden başlatır.This restarts the service on all nodes.

  Apache ambarı bireysel hizmet eylemleri

  Not

  Küme çalışırken bazı hizmetleri yeniden başlatmak uyarı oluşturabilir.Restarting some services while the cluster is running may generate alerts. Uyarıları önlemek için, yeniden başlatmayı gerçekleştirmeden önce hizmetin bakım modunu etkinleştirmek üzere hizmet eylemleri düğmesini kullanabilirsiniz.To avoid alerts, you can use the Service Actions button to enable Maintenance mode for the service before performing the restart.

 3. Bir eylem seçildikten sonra, sayfanın en üstündeki # op girişi, bir arka plan işleminin gerçekleştiğini göstermek için artar.Once an action has been selected, the # op entry at the top of the page increments to show that a background operation is occurring. Görüntülenecek şekilde yapılandırıldıysa, arka plan işlemleri listesi görüntülenir.If configured to display, the list of background operations is displayed.

  Not

  Hizmet için bakım modunu etkinleştirdiyseniz, işlem tamamlandıktan sonra hizmet eylemleri düğmesini kullanarak bunu devre dışı bırakmayı unutmayın.If you enabled Maintenance mode for the service, remember to disable it by using the Service Actions button once the operation has finished.

Bir hizmeti yapılandırmak için aşağıdaki adımları kullanın:To configure a service, use the following steps:

 1. Pano veya Hizmetler sayfasında bir hizmet seçin.From the Dashboard or Services page, select a service.

 2. Yapılandırma sekmesini seçin . Geçerli yapılandırma görüntülenir.Select the Configs tab. The current configuration is displayed. Önceki yapılandırmaların bir listesi de görüntülenir.A list of previous configurations is also displayed.

  Apache ambarı hizmeti yapılandırması

 3. Yapılandırmayı değiştirmek için görüntülenecek alanları kullanın ve ardından Kaydet' i seçin.Use the fields displayed to modify the configuration, and then select Save. Veya önceki ayarlara geri dönmek için önceki bir yapılandırma seçin ve ardından geçerli yap ' ı seçin.Or select a previous configuration and then select Make current to roll back to the previous settings.

Ambarı görünümleriAmbari views

Ambarı görünümleri, geliştiricilerin Apache ambarı görünümleri çerçevesinikullanarak UI öğelerini ambarı Web Kullanıcı arabirimine eklemesine olanak tanır.Ambari Views allow developers to plug UI elements into the Ambari Web UI using the Apache Ambari Views Framework. HDInsight, Hadoop kümesi türleriyle aşağıdaki görünümleri sağlar:HDInsight provides the following views with Hadoop cluster types:

 • Hive görünümü: Hive görünümü, Hive sorgularını doğrudan Web tarayıcınızdan çalıştırmanızı sağlar.Hive View: The Hive View allows you to run Hive queries directly from your web browser. Sorguları kaydedebilir, sonuçları görüntüleyebilir, sonuçları küme depolamasına kaydedebilir veya sonuçları yerel sisteminize indirebilirsiniz.You can save queries, view results, save results to the cluster storage, or download results to your local system. Hive Görünümlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. HDInsight ile Apache Hive Görünümlerini kullanma.For more information on using Hive Views, see Use Apache Hive Views with HDInsight.

 • Tez görünümü: tez görünümü işleri daha iyi anlamanıza ve iyileştirmenize olanak tanır.Tez View: The Tez View allows you to better understand and optimize jobs. Tez işlerinin nasıl yürütüldüğü ve hangi kaynakların kullanıldığı hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz.You can view information on how Tez jobs are executed and what resources are used.

Desteklenmeyen işlemlerUnsupported operations

HDInsight 'ta aşağıdaki ambarı işlemleri desteklenmez:The following Ambari operations are not supported on HDInsight:

 • Ölçüm Toplayıcı hizmeti taşınıyor.Moving the Metrics Collector service. Ölçüm toplayıcı hizmetindeki bilgileri görüntülerken, hizmet eylemleri menüsünde bulunan eylemlerden biri ölçüm toplayıcıyı taşıma' dır.When viewing information on the Metrics Collector service, one of the actions available from the Service Actions menu is Move Metrics collector. Bu, HDInsight ile desteklenmez.This is not supported with HDInsight.

Sonraki adımlarNext steps

HDInsight ile Apache ambarı REST API kullanmayı öğrenin.Learn how to use the Apache Ambari REST API with HDInsight.