FCı kullanan Windows dosya sunucuları Azure Rights Management desteklerHow Windows file servers that use FCI support Azure Rights Management

Uygulama hedefi: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Windows Server’ı Dosya Sınıflandırma Altyapısını kullanacak şekilde yapılandırdığınızda, bu Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi özelliği yerel dosyaları tarayarak gizli veri içerip içermediklerini belirleyebilir.When you configure Windows Server to use File Classification Infrastructure, this File Server Resource Manager feature can scan local files and determine whether they contain sensitive data. Bu ölçütleri karşılayan dosyalar, bir yöneticinin tanımladığı sınıflandırma özellikleri ile etiketlenir.For files that meet this criteria, they are tagged with classification properties that an administrator defines. Böylece Dosya Sınıflandırma Altyapısı, sınıflandırmaya göre otomatik olarak eylemlerde bulunabilir.The File Classification Infrastructure can then take automatic action, according to the classification. Bu eylemlerden biri, Azure Rights Management ve Rights Management bağlayıcısının (RMS Bağlayıcısı olarak da bilinir) dağıtımı ile bilgi koruması uygulamayı içerir.One of these actions includes applying information protection by using Azure Rights Management and the deployment of the Rights Management connector (also known as the RMS connector). Bunun sonucunda Office dosyaları, otomatik olarak Azure RMS tarafından korunur.Office files are then automatically protected by Azure RMS.

Tüm dosya türlerini korumak için, RMS bağlayıcısını kullanmayın, bunun yerine Azure Information Protection modülündencmdlet 'leri kullanan bir Windows PowerShell betiği çalıştırın.To protect all file types, do not use the RMS connector, but instead, run a Windows PowerShell script that uses cmdlets from the Azure Information Protection module.

Sınıflandırma ilkeleri, yetkili ve yetkisiz kullanıcılardan veri sızıntılarını engellemenize olanak tanıyacak şekilde tamamen yapılandırılabilir ve büyük ölçüde genişletilebilir.The classification policies are fully configurable and highly extensible so that you can prevent potential data leakage from unauthorized and authorized users. Ağ yöneticilerinin dosyalara erişimini gerektirmeyen ilkeler yapılandırabileceğinizden bu yöneticilerden kaynaklanan veri sızıntısı riskini azaltmak için bile yardımcı olabilir.It can even help to reduce the risk of data leakage by network administrators because you can configure policies that don’t require these administrators to have access to the files.

RMS bağlayıcısını Office dosyaları için yapılandırmak ve dağıtmak hakkında yönergeler için bkz. Azure Rights Management bağlayıcısı dağıtımı.For instructions to deploy and configure the RMS connector for Office files, see Deploying the Azure Rights Management connector.

Tüm dosya türlerine yönelik olarak Windows PowerShell betiği kullanmak hakkında yönergeler için bkz. Windows Server Dosya Sınıflandırma Altyapısı ile RMS Koruması (FCI).For instructions to use the Windows PowerShell script for all file types, see RMS Protection with Windows Server File Classification Infrastructure (FCI).

Sonraki adımlarNext steps

Uygulama ve hizmetlerin Azure RMS’yi nasıl desteklediklerini artık anladığınıza göre, Azure RMS’yi Rights Management’ın şirket içi sürümü olan Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ile karşılaştırmak isteyebilirsiniz.Now that you understand how applications and services support Azure RMS, you might be interested in comparing Azure RMS with the on-premises version of Rights Management, Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Özellikler, gereksinimler ve güvenlik denetimlerinin karşılaştırması için bkz. Azure Rights Management ile AD RMS Karşılaştırması.For a comparison of features, requirements, and security controls, see Comparing Azure Rights Management and AD RMS.