Azure CLI ile IoT Hub Cihazı Sağlama Hizmeti'ni ayarlamaSet up the IoT Hub Device Provisioning Service with Azure CLI

Azure CLI, komut satırından veya betik içindeki Azure kaynaklarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts. Bu Hızlı Başlangıç, Azure CLI kullanarak IoT hub ile IoT Hub Cihazı Sağlama Hizmeti oluşturma ve iki hizmeti birbirine bağlama işlemlerinin ayrıntılarını içerir.This QuickStart details using the Azure CLI to create an IoT hub and an IoT Hub Device Provisioning Service and to link the two services together.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Önemli

Bu Hızlı Başlangıçta oluşturduğunuz hem IoT hub hem de sağlama hizmeti, DNS uç noktaları olarak herkes tarafından bulunabilir olacaktır.Both the IoT hub and the provisioning service you create in this QuickStart will be publicly discoverable as DNS endpoints. Bu kaynaklar için kullanılan adları değiştirmeye karar verirseniz, hassas bilgiler kullanmaktan kaçının.Make sure to avoid any sensitive information if you decide to change the names used for these resources.

Kaynak grubu oluşturmaCreate a resource group

az group create komutuyla bir kaynak grubu oluşturun.Create a resource group with the az group create command. Azure kaynak grubu, Azure kaynaklarının dağıtıldığı ve yönetildiği bir mantıksal kapsayıcıdır.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed.

Aşağıdaki örnek westus konumunda my-sample-resource-group adlı bir kaynak grubu oluşturur.The following example creates a resource group named my-sample-resource-group in the westus location.

az group create --name my-sample-resource-group --location westus

İpucu

Örnekte kaynak grubu Batı ABD konumunda oluşturulur.The example creates the resource group in the West US location. az account list-locations -o table komutunu çalıştırarak kullanılabilir konumların listesini görüntüleyebilirsiniz.You can view a list of available locations by running the command az account list-locations -o table.

IoT hub oluşturmaCreate an IoT hub

az iot hub create komutuyla bir IoT hub oluşturun.Create an IoT hub with the az iot hub create command.

Aşağıdaki örnekte, westus konumunda my-sample-hub adlı bir IoT hub oluşturulur.The following example creates an IoT hub named my-sample-hub in the westus location.

az iot hub create --name my-sample-hub --resource-group my-sample-resource-group --location westus

Sağlama hizmeti oluşturmaCreate a provisioning service

az iot dps create komutuyla bir sağlama hizmeti oluşturun.Create a provisioning service with the az iot dps create command.

Aşağıdaki örnekte, westus konumunda my-sample-dps adlı bir sağlama hizmeti oluşturulur.The following example creates an provisioning service named my-sample-dps in the westus location.

az iot dps create --name my-sample-dps --resource-group my-sample-resource-group --location westus

İpucu

Örnekte sağlama hizmeti Batı ABD konumunda oluşturulur.The example creates the provisioning service in the West US location. az provider show --namespace Microsoft.Devices --query "resourceTypes[?resourceType=='ProvisioningServices'].locations | [0]" --out table komutunu çalıştırarak veya Azure Durumu sayfasına gidip "Cihaz Sağlama Hizmeti" için arama yaparak kullanılabilir konumların listesini görüntüleyebilirsiniz.You can view a list of available locations by running the command az provider show --namespace Microsoft.Devices --query "resourceTypes[?resourceType=='ProvisioningServices'].locations | [0]" --out table or by going to the Azure Status page and searching for "Device Provisioning Service". Komutlarda, konumlar tek sözcük veya birden çok sözcük biçiminde belirtilebilir; örneğin: westus, West US, WEST US, Batı ABD, BATI, ABD, vb. Değer büyük/küçük harfe duyarlı değildir.In commands, locations can be specified either in one word or multi-word format; for example: westus, West US, WEST US, etc. The value is not case sensitive. Konumu belirtirken birden çok sözcük biçimini kullanırsanız, değeri çift tırnak içine alın; örneğin, -- location "West US".If you use multi-word format to specify location, enclose the value in quotes; for example, -- location "West US".

IoT hub için bağlantı dizesini almaGet the connection string for the IoT hub

Cihaz Sağlama Hizmeti ile arasında bağlantı kurmak için IoT hub'ınızın bağlantı dizesine ihtiyacınız vardır.You need your IoT hub's connection string to link it with the Device Provisioning Service. Bağlantı dizesini almak için az iot hub show-connection-string komutunu kullanın ve komutunu çıkışını kullanarak iki kaynağı bağlarken kullanacağınız değişkeni ayarlayın.Use the az iot hub show-connection-string command to get the connection string and use its output to set a variable that you will use when you link the two resources.

Aşağıdaki örnekte hubConnectionString değişkeni, hub'ın iothubowner ilkesinin birincil anahtarına ilişkin bağlantı dizesinin değerine ayarlanır.The following example sets the hubConnectionString variable to the value of the connection string for the primary key of the hub's iothubowner policy. --policy-name parametresiyle farklı bir ilke de belirtebilirsiniz.You can specify a different policy with the --policy-name parameter. Komut, komut çıkışından bağlantı dizesini ayıklamak için Azure CLI query ve output seçeneklerini kullanır.The command uses the Azure CLI query and output options to extract the connection string from the command output.

hubConnectionString=$(az iot hub show-connection-string --name my-sample-hub --key primary --query connectionString -o tsv)

Bağlantı dizesini görmek için echo komutunu kullanabilirsiniz.You can use the echo command to see the connection string.

echo $hubConnectionString

Not

Bu iki komut, Bash altında çalışan konaklar için geçerlidir.These two commands are valid for a host running under Bash. Yerel bir Windows/CMD kabuğu veya PowerShell konağı kullanıyorsanız, söz konusu ortama yönelik doğru söz dizimini kullanacak şekilde komutları değiştirmeniz gerekir.If you are using a local Windows/CMD shell or a PowerShell host, you need to modify the commands to use the correct syntax for that environment.

IoT hub ile sağlama hizmetinizi bağlamak için az iot dps linked-hub create komutunu kullanın.Link the IoT hub and your provisioning service with the az iot dps linked-hub create command.

Aşağıdaki örnekte wesus konumundaki my-sample-hub adlı bir IoT hub ile my-sample-dps adlı Cihaz Sağlama hizmeti bağlanır.The following example links an IoT hub named my-sample-hub in the westus location and a Device Provisioning service named my-sample-dps. Önceki adımdan hubConnectionString değişkeninde depolanan my-sample-hub bağlantı dizesi kullanılır.It uses the connection string for my-sample-hub stored in the hubConnectionString variable in the previous step.

az iot dps linked-hub create --dps-name my-sample-dps --resource-group my-sample-resource-group --connection-string $hubConnectionString --location westus

Sağlama hizmetini doğrulamaVerify the provisioning service

az iot dps show komutuyla sağlama hizmetinizin ayrıntılarını alın.Get the details of your provisioning service with the az iot dps show command.

Aşağıdaki örnekte my-sample-dps adlı sağlama hizmetinin ayrıntıları alınır.The following example gets the details of a provisioning service named my-sample-dps. Bağlı IoT hub, properties.iotHubs koleksiyonunda gösterilir.The linked IoT hub is shown in the properties.iotHubs collection.

az iot dps show --name my-sample-dps

Kaynakları temizlemeClean up resources

Bu koleksiyondaki diğer Hızlı Başlangıçlar, bu Hızlı Başlangıcı temel alır.Other Quickstarts in this collection build upon this Quickstart. Sonraki Hızlı Başlangıçlar veya öğreticilerle devam etmeyi planlıyorsanız, bu Hızlı Başlangıçta oluşturulan kaynakları temizlemeyin.If you plan to continue on to work with subsequent Quickstarts or with the tutorials, do not clean up the resources created in this Quickstart. Devam etmeyi planlamıyorsanız, aşağıdaki komutları kullanarak sağlama hizmetini, IoT hub'ı veya kaynak grubuyla bu grubun tüm kaynaklarını silebilirsiniz.If you do not plan to continue, you can use the following commands to delete the provisioning service, the IoT hub or the resource group and all of its resources.

Sağlama hizmetini silmek için az iot dps delete komutunu çalıştırın:To delete the provisioning service, run the az iot dps delete command:

az iot dps delete --name my-sample-dps --resource-group my-sample-resource-group

IoT hub'ı silmek için az iot hub delete komutunu çalıştırın:To delete the IoT hub, run the az iot hub delete command:

az iot hub delete --name my-sample-hub --resource-group my-sample-resource-group

Kaynak grubuyla birlikte bu kaynak grubunun tüm kaynaklarını silmek için az group delete komutunu çalıştırın:To delete a resource group and all its resources, run the az group delete command:

az group delete --name my-sample-resource-group

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta IoT hub'ını ve bir Cihaz Sağlama Hizmeti örneği dağıttınız ve iki kaynağı birbirine bağladınız.In this Quickstart, you’ve deployed an IoT hub and a Device Provisioning Service instance, and linked the two resources. Bu yöntemi bir sanal cihaz sağlamak üzere kullanmayı öğrenmek için sanal cihaz oluşturma Hızlı Başlangıcına geçin.To learn how to use this set up to provision a simulated device, continue to the Quickstart for creating simulated device.