Azure portal kullanarak Media Services hesabı oluşturmaCreate a Media Services account using the Azure portal

Media Services logosumedia services logo


Not

Media Services v2’ye herhangi bir yeni özellik veya işlevsellik eklenmemektedir.No new features or functionality are being added to Media Services v2.
V3 Media Servicesen son sürüme göz atın.Check out the latest version, Media Services v3. Ayrıca bkz. v2 'den v3 'e geçiş kılavuzuAlso, see migration guidance from v2 to v3

Azure portalı bir Azure Media Services (AMS) hesabını hızlıca oluşturmanın yolunu sağlar.The Azure portal provides a way to quickly create an Azure Media Services (AMS) account. Azure’da medya içeriği depolamanıza, şifrelemenize, kodlamanıza, yönetmenize ve akış yapmanıza imkan tanıyan Media Services’e erişmek için hesabınızı kullanabilirsiniz.You can use your account to access Media Services that enable you to store, encrypt, encode, manage, and stream media content in Azure. Media Services bir hesap oluşturduğunuzda, ilişkili bir depolama hesabı da oluşturursunuz (veya var olan bir depolama hesabı kullanmalısınız).At the time you create a Media Services account, you also create an associated storage account (or use an existing one). Bir Media Services hesabını silerseniz ilişkili depolama hesabınızdaki blob’lar silinmez.If you delete a Media Services account, the blobs in your related storage account are not deleted.

Media Services hesabı ve onunla ilişkili tüm depolama hesaplarının aynı Azure aboneliğinde olması gerekir.The Media Services account and all associated storage accounts must be in the same Azure subscription. Gecikme süreleri ve veri çıkış maliyetleri ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka Media Services ile aynı konumda bulunan depolama hesaplarını kullanmanız önerilir.It is strongly recommended to use storage accounts in the same location as the Media Services account to avoid additional latency and data egress costs.

Bu makalede Azure portal kullanılarak Media Services hesabının nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.This article shows how to create a Media Services account using the Azure portal.

Not

Farklı bölgelerdeki Azure Media Services özelliklerinin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölgeler arasında AMS özellikleri.For information about availability of Azure Media Services features in different regions, see AMS features across regions.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiyi tamamlamak için bir Azure hesabınızın olması gerekir.To complete this tutorial, you need an Azure account. Ayrıntılı bilgi için bkz. Azure Ücretsiz Deneme Sürümü.For details, see Azure Free Trial.

AMS hesabı oluşturmaCreate an AMS account

Bu bölümdeki adımlar bir AMS hesabının nasıl oluşturulacağını gösterir.The steps in this section show how to create an AMS account.

 1. Azure portalda oturum açın.Sign in at the Azure portal.

 2. + Kaynak > medyası oluştur > Media Services' a tıklayın.Click +Create a resource > Media > Media Services.

 3. MEDYA HİZMETLERİ HESABI OLUŞTUR’a gerekli değerleri girin.In CREATE MEDIA SERVICES ACCOUNT enter required values.

  1. Hesap Adı’nda, yeni AMS hesabının adını girin.In Account Name, enter the name of the new AMS account. Media Services hesabı adı, boşluk olmadan, tümü sayı ve küçük harften oluşmalı ve 3-24 karakter uzunluğunda olmalıdır.A Media Services account name is all lowercase letters or numbers with no spaces, and is 3 to 24 characters in length.

  2. Abonelik’te, erişiminiz bulunan farklı Azure abonelikleri arasından seçim yapın.In Subscription, select among the different Azure subscriptions that you have access to.

  3. Kaynak Grubu’nda yeni veya mevcut bir kaynağı seçin.In Resource Group, select the new or existing resource. Kaynak grubu; yaşam döngüsünü, izinleri ve ilkeleri paylaşan kaynakların bir koleksiyonudur.A resource group is a collection of resources that share lifecycle, permissions, and policies. Daha fazla bilgi edinin.Learn more here.

  4. Konum’da, Media Services hesabınız için medya ve meta veri kayıtlarını depolamak üzere kullanılacak coğrafi bölgeyi seçin.In Location, select the geographic region that will be used to store the media and metadata records for your Media Services account. Bu bölge medyanızı işlemek ve akışını sağlamak için kullanılır.This region will be used to process and stream your media. Yalnızca Media Services kullanılabilen bölgeler açılır listede görüntülenir.Only the available Media Services regions appear in the drop-down list box.

  5. Depolama Hesabı alanında, Media Services hesabınızdan gelen medya içeriğine blob depolama sağlamak üzere bir depolama hesabı seçin.In Storage Account, select a storage account to provide blob storage of the media content from your Media Services account. Media Services hesabınızla aynı coğrafi bölgede bulunan mevcut bir depolama hesabını seçebilir ya da bir depolama hesabı oluşturabilirsiniz.You can select an existing storage account in the same geographic region as your Media Services account, or you can create a storage account. Aynı bölgede yeni bir depolama hesabı oluşturulur.A new storage account is created in the same region. Depolama hesabı adları için kurallar Media Services hesapları ile aynıdır.The rules for storage account names are the same as for Media Services accounts.

   Depolama hakkında daha fazla bilgi burada.Learn more about storage here.

  6. Hesap dağıtımını ilerleme durumunu görmek için Panoya sabitle’yi seçin.Select Pin to dashboard to see the progress of the account deployment.

 4. Formun alt kısmındaki Oluştur’a tıklayın.Click Create at the bottom of the form.

  Hesap başarıyla oluşturulduktan sonra genel bakış sayfası yüklenir.Once the account is successfully created, overview page loads. Akış uç noktası tablosunda hesapta Durdurulmuş durumda bir varsayılan akış uç noktası yer alır.In the streaming endpoint table the account will have a default streaming endpoint in the Stopped state.

  Not

  AMS hesabınız oluşturulduğunda hesabınıza durdurulmuş durumda bir varsayılan akış uç noktası eklenir.When your AMS account is created a default streaming endpoint is added to your account in the Stopped state. İçerik akışını başlatmak ve dinamik paketleme ile dinamik şifrelemeden yararlanmak için içerik akışı yapmak istediğiniz akış uç noktasının Çalışıyor durumda olması gerekir.To start streaming your content and take advantage of dynamic packaging and dynamic encryption, the streaming endpoint from which you want to stream content has to be in the Running state.

AMS hesabınızı yönetmek içinTo manage your AMS account

AMS hesabınızı yönetmek için (örneğin, AMS API’ye programlama aracılığıyla bağlanarak karşıya video yükleme, varlıkları kodlama, içerik korumayı yapılandırma, iş ilerleme durumunu izleme) portalın sol tarafında bulunan Ayarlar’ı seçin.To manage your AMS account (for example, connect to the AMS API programmatically, upload videos, encode assets, configure content protection, monitor job progress) select Settings on the left side of the portal. Ayarlar’da, kullanılabilir dikey pencerelerden birine (örneğin API Erişimi, Varlıklar, İşler, İçerik koruma) gidin.From the Settings, navigate to one of the available blades (for example: API access, Assets, Jobs, Content protection).

Sonraki adımlarNext steps

Bundan böyle dosyaları AMS hesabınıza yükleyebilirsiniz.You can now upload files into your AMS account. Daha fazla bilgi için bkz. Dosya yükleme.For more information, see Upload files.

AMS API’ye programlama aracılığıyla erişmeyi planlıyorsanız bkz. Azure AD kimlik doğrulamasıyla Azure Media Services API’ye erişim.If you plan to access AMS API programmatically, see Access the Azure Media Services API with Azure AD authentication.

Media Services’i öğrenme yollarıMedia Services learning paths

Media Services v3 (en son)Media Services v3 (latest)

Azure Media Services en son sürümüne göz atın!Check out the latest version of Azure Media Services!

Media Services v2 (eski)Media Services v2 (legacy)

Geribildirim göndermeProvide feedback

Geri bildirim sağlamak ve Azure Media Services’ı geliştirme hakkında önerilerde bulunmak için User Voice forumunu kullanın.Use the User Voice forum to provide feedback and make suggestions on how to improve Azure Media Services. Doğrudan aşağıdaki kategorilerden birine de gidebilirsiniz:You also can go directly to one of the following categories: