Azure CLI kullanarak MySQL sunucusu oluşturma ve güvenlik duvarı kuralı yapılandırma

[AŞAĞıDAKILER IÇIN GEÇERLIDIR: MySQL için Azure Veritabanı - Tek Sunucu MySQL için Azure Veritabanı - Esnek Sunucu

Bu örnek CLI Betiği, MySQL için Azure Veritabanı sunucusu oluşturur ve sunucu düzeyinde bir güvenlik duvarı kuralı yapılandırır. Betik başarıyla çalıştırıldıktan sonra MySQL sunucusuna tüm Azure hizmetleri tarafından ve yapılandırılan IP adresinden erişilebilir.

Önkoşullar

 • Azure Cloud Shell'Da Bash ortamını kullanın.

  Cloud Shell’i yeni bir pencerede başlatma

 • Dilerseniz CLI başvuru komutlarını çalıştırmak için Azure CLI’yi yükleyebilirsiniz.

  • Yerel yükleme kullanıyorsanız az login komutunu kullanarak Azure CLI ile oturum açın. Kimlik doğrulama işlemini tamamlamak için terminalinizde görüntülenen adımları izleyin. Ek oturum açma seçenekleri için bkz. Azure CLI ile oturum açma.

  • İstendiğinde, ilk kullanımda Azure CLI uzantılarını yükleyin. Uzantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure CLI ile uzantıları kullanma.

  • Yüklü sürümü ve bağımlı kitaplıkları bulmak için az version komutunu çalıştırın. En son sürüme yükseltmek için az upgrade komutunu çalıştırın.

 • Bu makale, Azure CLı 'nin 2,0 veya sonraki bir sürümünü gerektirir. Azure Cloud Shell kullanılıyorsa, en son sürüm zaten yüklüdür.

Örnek betik

Bu örnek betikte, vurgulanan satırları düzenleyerek yönetici kullanıcı adını ve parolasını kendi değerlerinizle güncelleştirin.

#!/bin/bash

# Create a resource group
az group create \
--name myresourcegroup \
--location westus

# Create a MySQL server in the resource group
# Name of a server maps to DNS name and is thus required to be globally unique in Azure.
# Substitute the <server_admin_password> with your own value.
az mysql server create \
--name mydemoserver \
--resource-group myresourcegroup \
--location westus \
--admin-user myadmin \
--admin-password <server_admin_password> \
--sku-name GP_Gen4_2 \

# Configure a firewall rule for the server
# The ip address range that you want to allow to access your server
az mysql server firewall-rule create \
--resource-group myresourcegroup \
--server mydemoserver \
--name AllowIps \
--start-ip-address 0.0.0.0 \
--end-ip-address 255.255.255.255

Dağıtımı temizleme

Betik çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki komutu kullanarak kaynak grubunu ve bununla ilişkili tüm kaynakları kaldırın.

#!/bin/bash
az group delete --name myresourcegroup

Betik açıklaması

Bu betik, aşağıdaki tabloda ana hatları verilen komutları kullanır:

Komutundaki Notlar
az group create Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.
az mysql server create Veritabanlarını barındıran bir MySQL sunucusu oluşturur.
az mysql server firewall create Girilen IP adresi aralığından sunucuya ve sunucudaki veritabanlarına erişim imkanı sağlayacak bir güvenlik duvarı kuralı oluşturur.
az group delete Bir kaynak grubunu tüm iç içe geçmiş kaynaklar dahil siler.

Sonraki adımlar