GPT bölümü olan bir işletim sistemi diskini yeniden boyutlandırma

Uygulama: ✔️ Linux VM'leri ✔️ Esnek ölçek kümeleri

Not

Bu makale yalnızca GUID Bölümleme Tablosu (GPT) bölümü olan işletim sistemi diskleri için geçerlidir.

Bu makalede, Linux'ta GPT bölümü olan bir işletim sistemi diskin boyutunun nasıl artır olduğu açıklanmıştır.

Işletim sistemi diskinde MBR veya GPT bölümü olup olmadığını belirleme

Disk bölümünün ana önyükleme kaydı (MBR) bölümüyle mi yoksa GPT bölümüyle mi oluşturulmuş olduğunu parted belirlemek için komutunu kullanın.

MBR bölümü

Aşağıdaki çıktıda, Bölüm tablosu msdos değerini gösterir. Bu değer bir MBR bölümünü tanımlar.

[user@myvm ~]# parted -l /dev/sda
Model: Msft Virtual Disk (scsi)
Disk /dev/sda: 107GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start  End   Size  Type   File system Flags
1    1049kB 525MB  524MB  primary ext4     boot
2    525MB  34.4GB 33.8GB primary ext4
[user@myvm ~]#

GPT bölümü

Aşağıdaki çıktıda Bölüm tablosu gpt değerini gösterir. Bu değer gpt bölümünü tanımlar.

[user@myvm ~]# parted -l /dev/sda
Model: Msft Virtual Disk (scsi)
Disk /dev/sda: 68.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start  End   Size  File system Name         Flags
1    1049kB 525MB  524MB  fat16    EFI System Partition boot
2    525MB  1050MB 524MB  xfs
3    1050MB 1052MB 2097kB                   bios_grub
4    1052MB 68.7GB 67.7GB                   lvm

Sanal makinenizin (VM) işletim sistemi diskiniz üzerinde bir GPT bölümü varsa işletim sistemi diskin boyutunu artırabilirsiniz.

Işletim sistemi diskin boyutunu artırma

Aşağıdaki yönergeler Linux tarafından onaylanan dağıtımlar için geçerlidir.

Not

Devam etmek için vm'nizin yedek bir kopyasını alın veya işletim sistemi diskin anlık görüntüsünü alın.

Ubuntu

Ubuntu 16'da işletim sistemi diskin boyutunu artırmak için. x ve 18. x:

 1. VM'yi durdurun.
 2. Portaldan işletim sistemi diskin boyutunu artırma.
 3. VM'yi yeniden başlatın ve vm'de kök kullanıcı olarak oturum açma.
 4. Artık işletim sistemi diskin dosya sistemi boyutunun artmış olduğunu doğrulayın.

Aşağıdaki örnekte, işletim sistemi diski portaldan 100 GB'a yeniden boyutlandırıldı. Üzerine bağlanan /dev/sda1 dosya sistemi artık / 97 GB görüntülemektedir.

user@myvm:~# df -Th
Filesystem   Type   Size Used Avail Use% Mounted on
udev      devtmpfs 314M   0 314M  0% /dev
tmpfs     tmpfs   65M 2.3M  63M  4% /run
/dev/sda1   ext4    97G 1.8G  95G  2% /
tmpfs     tmpfs   324M   0 324M  0% /dev/shm
tmpfs     tmpfs   5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs     tmpfs   324M   0 324M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15   vfat   105M 3.6M 101M  4% /boot/efi
/dev/sdb1   ext4    20G  44M  19G  1% /mnt
tmpfs     tmpfs   65M   0  65M  0% /run/user/1000
user@myvm:~#

SUSE

SUSE 12 SP4, SAP için SUSE SLES 12, SUSE SLES 15 ve SAP için SUSE SLES 15'te işletim sistemi diskin boyutunu artırmak için:

 1. VM'yi durdurun.
 2. Portaldan işletim sistemi diskin boyutunu artırma.
 3. VM’yi yeniden başlatın.

VM yeniden başlatıldığında şu adımları tamamlayın:

 1. Şu komutu kullanarak VM'nize kök kullanıcı olarak erişin:

  # sudo -i
  
 2. Bölümü yeniden boyutlandırmak için kullanmak üzere growpart paketini yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

  # zypper install growpart
  
 3. Dosya lsblk sisteminin köküne bağlanan bölümü bulmak için komutunu kullanın ( / ). Bu durumda, cihaz sda'sı bölüm 4'lerinin üzerine bağlı olduğunu / görüyoruz:

  # lsblk
  NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda   8:0  0  48G 0 disk
  ├─sda1  8:1  0  2M 0 part
  ├─sda2  8:2  0 512M 0 part /boot/efi
  ├─sda3  8:3  0  1G 0 part /boot
  └─sda4  8:4  0 28.5G 0 part /
  sdb   8:16  0  4G 0 disk
  └─sdb1  8:17  0  4G 0 part /mnt/resource
  
 4. Önceki adımda belirlenen bölüm numarasını ve growpart komutunu kullanarak gerekli bölümü yeniden boyutlandırabilirsiniz:

  # growpart /dev/sda 4
  CHANGED: partition=4 start=3151872 old: size=59762655 end=62914527 new: size=97511391 end=100663263
  
 5. Bölümün lsblk artırılmış olup olmadığını kontrol etmek için komutunu yeniden çalıştırın.

  Aşağıdaki çıktıda /dev/sda4 bölümünün 46,5 GB olarak yeniden boyutlandırıldı olduğu gösterir:

  linux:~ # lsblk
  NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda   8:0  0  48G 0 disk
  ├─sda1  8:1  0  2M 0 part
  ├─sda2  8:2  0 512M 0 part /boot/efi
  ├─sda3  8:3  0  1G 0 part /boot
  └─sda4  8:4  0 46.5G 0 part /
  sdb   8:16  0  4G 0 disk
  └─sdb1  8:17  0  4G 0 part /mnt/resource
  
 6. bayrağıyla komutunu kullanarak işletim sistemi diski üzerinde lsblk dosya sistemi türünü -f belirleme:

  linux:~ # lsblk -f
  NAME  FSTYPE LABEL UUID                 MOUNTPOINT
  sda
  ├─sda1
  ├─sda2 vfat  EFI  AC67-D22D              /boot/efi
  ├─sda3 xfs  BOOT 5731a128-db36-4899-b3d2-eb5ae8126188 /boot
  └─sda4 xfs  ROOT 70f83359-c7f2-4409-bba5-37b07534af96 /
  sdb
  └─sdb1 ext4     8c4ca904-cd93-4939-b240-fb45401e2ec6 /mnt/resource
  
 7. Dosya sistemi türüne bağlı olarak, dosya sistemini yeniden boyutlandırmak için uygun komutları kullanın.

  xfs için şu komutu kullanın:

  #xfs_growfs /
  

  Örnek çıktı:

  linux:~ # xfs_growfs /
  meta-data=/dev/sda4       isize=512  agcount=4, agsize=1867583 blks
       =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
       =            crc=1    finobt=0 spinodes=0 rmapbt=0
       =            reflink=0
  data   =            bsize=4096  blocks=7470331, imaxpct=25
       =            sunit=0   swidth=0 blks
  naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
  log   =internal        bsize=4096  blocks=3647, version=2
       =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
  realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
  data blocks changed from 7470331 to 12188923
  

  ext4 için şu komutu kullanın:

  #resize2fs /dev/sda4
  
 8. Şu komutu kullanarak df -Th için artan dosya sistemi boyutunu doğrulayın:

  #df -Thl
  

  Örnek çıktı:

  linux:~ # df -Thl
  Filesystem   Type   Size Used Avail Use% Mounted on
  devtmpfs    devtmpfs 445M 4.0K 445M  1% /dev
  tmpfs     tmpfs   458M   0 458M  0% /dev/shm
  tmpfs     tmpfs   458M  14M 445M  3% /run
  tmpfs     tmpfs   458M   0 458M  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda4   xfs    47G 2.2G  45G  5% /
  /dev/sda3   xfs   1014M  86M 929M  9% /boot
  /dev/sda2   vfat   512M 1.1M 511M  1% /boot/efi
  /dev/sdb1   ext4   3.9G  16M 3.7G  1% /mnt/resource
  tmpfs     tmpfs   92M   0  92M  0% /run/user/1000
  tmpfs     tmpfs   92M   0  92M  0% /run/user/490
  

  Önceki örnekte, işletim sistemi diski için dosya sistemi boyutunun artırılmış olduğunu görebiliriz.

LVM ile RHEL

 1. Şu komutu kullanarak VM'nize kök kullanıcı olarak erişin:

  [root@dd-rhel7vm ~]# sudo -i
  
 2. Dosya lsblk sisteminin köküne hangi mantıksal birimin (LV) bağlı olduğunu belirlemek için komutunu kullanın ( / ). Bu durumda rootvg-rootlv'nin üzerine bağlı olduğunu görüyoruz. / Başka bir dosya sistemi almak için bu makale boyunca LV ve bağlama noktasını kullanın.

  [root@dd-rhel7vm ~]# lsblk -f
  NAME         FSTYPE   LABEL  UUID                  MOUNTPOINT
  fd0
  sda
  ├─sda1        vfat        C13D-C339               /boot/efi
  ├─sda2        xfs         8cc4c23c-fa7b-4a4d-bba8-4108b7ac0135  /boot
  ├─sda3
  └─sda4        LVM2_member     zx0Lio-2YsN-ukmz-BvAY-LCKb-kRU0-ReRBzh
    ├─rootvg-tmplv   xfs         174c3c3a-9e65-409a-af59-5204a5c00550  /tmp
    ├─rootvg-usrlv   xfs         a48dbaac-75d4-4cf6-a5e6-dcd3ffed9af1  /usr
    ├─rootvg-optlv   xfs         85fe8660-9acb-48b8-98aa-bf16f14b9587  /opt
    ├─rootvg-homelv   xfs         b22432b1-c905-492b-a27f-199c1a6497e7  /home
    ├─rootvg-varlv   xfs         24ad0b4e-1b6b-45e7-9605-8aca02d20d22  /var
    └─rootvg-rootlv   xfs         4f3e6f40-61bf-4866-a7ae-5c6a94675193  /
  
 3. LVM birim grubunda (VG) kök bölümü içeren boş alan olup olmadığını kontrol edin. Boş alan varsa 12. adıma atlayabilirsiniz.

  [root@dd-rhel7vm ~]# vgdisplay rootvg
  --- Volume group ---
  VG Name        rootvg
  System ID
  Format        lvm2
  Metadata Areas    1
  Metadata Sequence No 7
  VG Access       read/write
  VG Status       resizable
  MAX LV        0
  Cur LV        6
  Open LV        6
  Max PV        0
  Cur PV        1
  Act PV        1
  VG Size        <63.02 GiB
  PE Size        4.00 MiB
  Total PE       16132
  Alloc PE / Size    6400 / 25.00 GiB
  Free PE / Size    9732 / <38.02 GiB
  VG UUID        lPUfnV-3aYT-zDJJ-JaPX-L2d7-n8sL-A9AgJb
  

  Bu örnekte, Ücretsiz PE / Boyut satırı birim grubunda 38,02 GB boş olduğunu gösterir. Birim grubuna alan eklemeden önce diski yeniden boyutlandırmanız gerekmeden.

 4. RHEL 7'de işletim sistemi diskin boyutunu artırmak için. LVM ile x:

  1. VM'yi durdurun.
  2. Portaldan işletim sistemi diskin boyutunu artırma.
  3. VM’yi başlatın.
 5. VM yeniden başlatıldığında aşağıdaki adımı gerçekleştirin:

  • işletim sistemi diskini ve GPT disk düzenleri için gdisk işleyicisini artırmak için gereken growpart komutunu sağlamak için cloud-utils-growpart paketini yükleyin. Bu paketler çoğu market görüntülerine önceden yüklenmiştir.
  [root@dd-rhel7vm ~]# yum install cloud-utils-growpart gdisk
  
 6. komutunu kullanarak rootvg adlı birim grubunda LVM fiziksel birimini veya birimlerini (PV) tutan diski ve bölümü pvscan belirleme. Köşeli ayraçlar ( [ ve ] ) arasında listelenen boyuta ve boş alana dikkat edin.

  [root@dd-rhel7vm ~]# pvscan
   PV /dev/sda4  VG rootvg     lvm2 [<63.02 GiB / <38.02 GiB free]
  
 7. kullanarak bölümün boyutunu lsblk doğrulayın.

  [root@dd-rhel7vm ~]# lsblk /dev/sda4
  NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda4       8:4  0 63G 0 part
  ├─rootvg-tmplv 253:1  0  2G 0 lvm /tmp
  ├─rootvg-usrlv 253:2  0 10G 0 lvm /usr
  ├─rootvg-optlv 253:3  0  2G 0 lvm /opt
  ├─rootvg-homelv 253:4  0  1G 0 lvm /home
  ├─rootvg-varlv 253:5  0  8G 0 lvm /var
  └─rootvg-rootlv 253:6  0  2G 0 lvm /
  
 8. , cihaz adı ve bölüm numarasını kullanarak growpart bu PV'nin yer alan bölümünü genişletin. Bunu yapmak, belirtilen bölümü cihazda tüm boş bitişik alanı kullanmak üzere genişletecek.

  [root@dd-rhel7vm ~]# growpart /dev/sda 4
  CHANGED: partition=4 start=2054144 old: size=132161536 end=134215680 new: size=199272414 end=201326558
  
 9. komutunu yeniden kullanarak bölümün beklenen boyuta yeniden boyutlandırıldı olduğunu lsblk doğrulayın. Örnekteki sda4'te 63 GB yerine 95 GB olarak değişmiştir.

  [root@dd-rhel7vm ~]# lsblk /dev/sda4
  NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda4       8:4  0 95G 0 part
  ├─rootvg-tmplv 253:1  0  2G 0 lvm /tmp
  ├─rootvg-usrlv 253:2  0 10G 0 lvm /usr
  ├─rootvg-optlv 253:3  0  2G 0 lvm /opt
  ├─rootvg-homelv 253:4  0  1G 0 lvm /home
  ├─rootvg-varlv 253:5  0  8G 0 lvm /var
  └─rootvg-rootlv 253:6  0  2G 0 lvm /
  
 10. Yeni genişletilen bölümün geri kalanını kullanmak için PV'yi genişletin:

  [root@dd-rhel7vm ~]# pvresize /dev/sda4
  Physical volume "/dev/sda4" changed
  1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
  
 11. PV'nin yeni boyutunun beklenen boyut olduğunu doğrulayın ve özgün [boyut / serbest] değerlerle karşılaştırın:

  [root@dd-rhel7vm ~]# pvscan
  PV /dev/sda4  VG rootvg     lvm2 [<95.02 GiB / <70.02 GiB free]
  
 12. İstediğiniz mantıksal birimi (LV) istediğiniz miktara göre genişletin. Miktarın birim grubu içinde tüm boş alan olması gerekir. Aşağıdaki örnekte /dev/mapper/rootvg-rootlv, 2 GB'tan 12 GB'a (10 GB'lık bir artış) yeniden boyutlandırılır. Bu komut ayrıca dosya sistemini yeniden boyutlandırır.

  [root@dd-rhel7vm ~]# lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-rootlv
  

  Örnek çıktı:

  [root@dd-rhel7vm ~]# lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-rootlv
  Size of logical volume rootvg/rootlv changed from 2.00 GiB (512 extents) to 12.00 GiB (3072 extents).
  Logical volume rootvg/rootlv successfully resized.
  meta-data=/dev/mapper/rootvg-rootlv isize=512  agcount=4, agsize=131072 blks
       =            sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
       =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
  data   =            bsize=4096  blocks=524288, imaxpct=25
       =            sunit=0   swidth=0 blks
  naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
  log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=2
       =            sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
  realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
  data blocks changed from 524288 to 3145728
  
 13. komutu lvresize LV'de dosya sistemi için uygun yeniden boyutlandırma komutunu otomatik olarak çağırır. üzerinde bağlı /dev/mapper/rootvg-rootlv dosyasının şu komutu kullanarak dosya sistemi boyutunun / artırılmış olup olmadığını kontrol edin:

  [root@dd-rhel7vm ~]# df -Th /
  

  Örnek çıktı:

  [root@dd-rhel7vm ~]# df -Th /
  Filesystem        Type Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/rootvg-rootlv xfs  12G  71M  12G  1% /
  [root@dd-rhel7vm ~]#
  

Not

Başka bir mantıksal birimi yeniden boyutlandırmak için aynı yordamı kullanmak için 12. adımda LV adını değiştirebilirsiniz.

RHEL RAW

RHEL RAW bölümde işletim sistemi diskin boyutunu artırmak için:

 1. VM'yi durdurun.
 2. Portaldan işletim sistemi diskin boyutunu artırma.
 3. VM’yi başlatın.

VM yeniden başlatıldığında şu adımları tamamlayın:

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak VM'nize kök kullanıcı olarak erişin:

  [root@dd-rhel7vm ~]# sudo -i
  
 2. VM yeniden başlatıldığında aşağıdaki adımı gerçekleştirin:

  • işletim sistemi diskini ve GPT disk düzenleri için gdisk işleyicisini artırmak için gereken growpart komutunu sağlamak için cloud-utils-growpart paketini yükleyin. Bu paket çoğu market görüntülerine önceden yüklenmiştir.
  [root@dd-rhel7vm ~]# yum install cloud-utils-growpart gdisk
  
 3. kök ( ) bölümünü tutan bölümü ve dosya sistemi türünü doğrulamak için lsblk -f / komutunu kullanın:

  [root@vm-dd-cent7 ~]# lsblk -f
  NAME  FSTYPE LABEL UUID                 MOUNTPOINT
  sda
  ├─sda1 xfs     2a7bb59d-6a71-4841-a3c6-cba23413a5d2 /boot
  ├─sda2 xfs     148be922-e3ec-43b5-8705-69786b522b05 /
  ├─sda14
  └─sda15 vfat     788D-DC65              /boot/efi
  sdb
  └─sdb1 ext4     923f51ff-acbd-4b91-b01b-c56140920098 /mnt/resource
  
 4. Doğrulama için, başlangıç olarak gdisk ile sda diskin bölüm tablosu listelenin. Bu örnekte bölüm 2'nin 29,0 GiB olduğu 48 GB'lık bir disk görüyoruz. Disk, 30 GB'tan 48 GB'a genişletildi Azure portal.

  [root@vm-dd-cent7 ~]# gdisk -l /dev/sda
  GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
  
  Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
  
  Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
  Disk /dev/sda: 100663296 sectors, 48.0 GiB
  Logical sector size: 512 bytes
  Disk identifier (GUID): 78CDF84D-9C8E-4B9F-8978-8C496A1BEC83
  Partition table holds up to 128 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 62914526
  Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
  Total free space is 6076 sectors (3.0 MiB)
  
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
    1     1026048     2050047  500.0 MiB  0700
    2     2050048    62912511  29.0 GiB  0700
  14      2048      10239  4.0 MiB   EF02
  15      10240     1024000  495.0 MiB  EF00 EFI System Partition
  
 5. Growpart komutunu kullanarak kök için bölümü genişletin( bu durumda sda2). Bu komutun kullanımı, diskte tüm bitişik alanı kullanmak için bölümü genişlettir.

  [root@vm-dd-cent7 ~]# growpart /dev/sda 2
  CHANGED: partition=2 start=2050048 old: size=60862464 end=62912512 new: size=98613214 end=100663262
  
 6. Şimdi gdisk ile yeni bölüm tabloyu yeniden yazdırabilirsiniz. Bölüm 2'nin 47.0 GiB'ye genişletilir:

  [root@vm-dd-cent7 ~]# gdisk -l /dev/sda
  GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
  
  Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
  
  Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
  Disk /dev/sda: 100663296 sectors, 48.0 GiB
  Logical sector size: 512 bytes
  Disk identifier (GUID): 78CDF84D-9C8E-4B9F-8978-8C496A1BEC83
  Partition table holds up to 128 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 100663262
  Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
  Total free space is 4062 sectors (2.0 MiB)
  
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
    1     1026048     2050047  500.0 MiB  0700
    2     2050048    100663261  47.0 GiB  0700
  14      2048      10239  4.0 MiB   EF02
  15      10240     1024000  495.0 MiB  EF00 EFI System Partition
  
 7. Standart market tarafından oluşturulan RedHat sistemine uygun xfs_growfs ile bölümdeki dosya sistemini genişletin:

  [root@vm-dd-cent7 ~]# xfs_growfs /
  meta-data=/dev/sda2       isize=512  agcount=4, agsize=1901952 blks
       =            sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
       =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
  data   =            bsize=4096  blocks=7607808, imaxpct=25
       =            sunit=0   swidth=0 blks
  naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
  log   =internal        bsize=4096  blocks=3714, version=2
       =            sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
  realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
  data blocks changed from 7607808 to 12326651
  
 8. Yeni boyutun df komutu kullanılarak yansıtıldığını doğrulayın:

  [root@vm-dd-cent7 ~]# df -hl
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  devtmpfs    452M   0 452M  0% /dev
  tmpfs      464M   0 464M  0% /dev/shm
  tmpfs      464M 6.8M 457M  2% /run
  tmpfs      464M   0 464M  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda2    48G 2.1G  46G  5% /
  /dev/sda1    494M  65M 430M 13% /boot
  /dev/sda15   495M  12M 484M  3% /boot/efi
  /dev/sdb1    3.9G  16M 3.7G  1% /mnt/resource
  tmpfs      93M   0  93M  0% /run/user/1000