Azure'daki bir sanal makineyi yedeklemeBack up a virtual machine in Azure

Azure yedekleri Azure portalı üzerinden oluşturulabilir.Azure backups can be created through the Azure portal. Bu yöntem, Azure yedeklerini ve tüm ilgili kaynakları oluşturup yapılandırmaya yönelik tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arabirimi sağlar.This method provides a browser-based user interface to create and configure Azure backups and all related resources. Düzenli aralıklarla yedekleme yaparak verilerinizi koruyabilirsiniz.You can protect your data by taking backups at regular intervals. Azure Backup, coğrafi olarak yedekli kurtarma kasalarında saklanabilecek kurtarma noktaları oluşturur.Azure Backup creates recovery points that can be stored in geo-redundant recovery vaults. Bu makalede Azure portalıyla bir sanal makinenin nasıl yedekleneceği anlatılmaktadır.This article details how to back up a virtual machine (VM) with the Azure portal.

Bu hızlı başlangıç belgesi var olan bir Azure VM'de yedeklemeyi etkinleştirir.This quickstart enables backup on an existing Azure VM. Bir sanal makine oluşturmanız gerekiyorsa Azure portalıyla sanal makine oluşturabilirsiniz.If you need to create a VM, you can create a VM with the Azure portal.

Azure'da oturum açmaSign in to Azure

Azure portalında oturum açın.Sign in to the Azure portal.

Yedeklenecek sanal makineyi seçmeSelect a VM to back up

Kurtarma Hizmetleri Kasasına basit bir zamanlanmış günlük yedekleme oluşturma.Create a simple scheduled daily backup to a Recovery Services Vault.

 1. Sol taraftaki menüden Sanal makineler'i seçin.In the menu on the left, select Virtual machines.
 2. Listeden yedekleyeceğiniz sanal makineyi seçin.From the list, choose a VM to back up. Örnek VM hızlı başlangıç komutlarını kullandıysanız VM'nin adı myVM, kaynak grubunun adı ise myResourceGroup olacaktır.If you used the sample VM quickstart commands, the VM is named myVM in the myResourceGroup resource group.
 3. İşlemler bölümünde Yedekle'yi seçin.In the Operations section, choose Backup. Yedeklemeyi etkinleştir penceresi açılır.The Enable backup window opens.

Bir sanal makinede yedeklemeyi etkinleştirmeEnable backup on a VM

Kurtarma Hizmetleri kasası, Azure sanal makineleri gibi koruma altındaki kaynakların yedeklenen verilerini saklayan bir mantıksal kapsayıcıdır.A Recovery Services vault is a logical container that stores the backup data for each protected resource, such as Azure VMs. Koruma altındaki bir kaynak için yedekleme işi çalıştığında Kurtarma Hizmetleri kasasının içinde bir kurtarma noktası oluşturulur.When the backup job for a protected resource runs, it creates a recovery point inside the Recovery Services vault. Daha sonra bu kurtarma noktalarından birini kullanarak verileri dilediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz.You can then use one of these recovery points to restore data to a given point in time.

 1. Yeni oluştur'u seçin ve yeni kasa için myRecoveryServicesVault gibi bir ad girin.Select Create new and provide a name for the new vault, such as myRecoveryServicesVault.

 2. Seçili değilse Var olanı kullan'ı ve açılan menüden sanal makinenin kaynak grubunu seçin.If not already selected, choose Use existing, then select the resource group of your VM from the drop-down menu.

  Azure portalında sanal makine yedeklemeyi etkinleştirme

  Varsayılan olarak kasada Coğrafi Olarak Yedekli depolama özelliği etkindir.By default, the vault is set for Geo-Redundant storage. Bu depolama yedekliliği seviyesi verilerinizi daha fazla korumak için yedeklenen verilerinizin birincil bölgeden yüzlerce kilometre uzaktaki ikincil bir Azure bölgesinde çoğaltılmasını sağlar.To further protect your data, this storage redundancy level ensures that your backup data is replicated to a secondary Azure region that is hundreds of miles away from the primary region.

  Bir yedekleme işinin çalışma zamanını ve kurtarma noktalarının saklama süresini tanımlamak için ilke oluşturur ve kullanırsınız.You create and use policies to define when a backup job runs and how long the recovery points are stored. Varsayılan koruma ilkesi yedekleme işini her gün çalıştırır ve kurtarma noktalarını 30 gün boyunca tutar.The default protection policy runs a backup job each day and retains recovery points for 30 days. Sanal makinenizi hızlı bir şekilde koruma altına almak için bu varsayılan ilke değerlerini kullanabilirsiniz.You can use these default policy values to quickly protect your VM.

 3. Varsayılan yedekleme ilkesi değerlerini kabul etmek için Yedeklemeyi Etkinleştir'i seçin.To accept the default backup policy values, select Enable Backup.

Kurtarma Hizmetleri kasasının oluşturulması birkaç dakika sürer.It takes a few moments to create the Recovery Services vault.

Bir yedekleme işi başlatmaStart a backup job

Varsayılan ilkenin işi planlanan saatte başlatmasını beklemek yerine yedekleme işini hemen başlatabilirsiniz.You can start a backup now rather than wait for the default policy to run the job at the scheduled time. İlk yedekleme işi tam kurtarma noktası oluşturur.This first backup job creates a full recovery point. Bu ilk yedekleme sonrasında çalıştırılan tüm yedekleme işleri artımlı kurtarma noktaları oluşturur.Each backup job after this initial backup creates incremental recovery points. Yalnızca son yedekleme sonrasında yapılan değişiklikleri aktardığından artımlı kurtarma noktaları depolama alanı ve süre açısından verimlilik sağlar.Incremental recovery points are storage and time-efficient, as they only transfer changes made since the last backup.

 1. Sanal makinenizin Yedekleme penceresinde Şimdi yedekle'yi seçin.On the Backup window for your VM, select Backup now.

  Azure portalında sanal makineyi hemen yedekleme

 2. 30 günlük yedekleme tutma ilkesini kabul etmek için varsayılan Yedekleri Şu Tarihe Kadar Tut: tarihini kullanın.To accept the backup retention policy of 30 days, leave the default Retain Backup Till date. İşi başlatmak için Yedekle'yi seçin.To start the job, select Backup.

Yedekleme işini izlemeMonitor the backup job

Sanal makinenizin Yedekleme penceresinde yedekleme durumu ve tamamlanan geri yükleme noktası sayısı gösterilir.In the Backup window for your VM, the status of the backup and number of completed restore points are shown. Sanal makine yedekleme işi tamamlandıktan sonra Son yedekleme zamanı, En son geri yükleme noktası ve En eski geri yükleme noktası, Genel Bakış penceresinin sağ tarafında gösterilir.Once the VM backup job is complete, information on the Last backup time, Latest restore point, and Oldest restore point is shown on the right-hand side of the Overview window.

Dağıtımı temizlemeClean up deployment

Artık gerekli değilse sanal makine korumasını devre dışı bırakabilir, kurtarma noktalarını ve Kurtarma Hizmetleri kasasını kaldırabilir ve ardından sanal makine kaynaklarıyla ilişkilendirilmiş kaynak grubunu silebilirsinizWhen no longer needed, you can disable protection on the VM, remove the restore points and Recovery Services vault, then delete the resource group and associated VM resources

Sanal makine verilerini nasıl geri yükleyeceğinizi açıklayan bir Yedekleme öğreticisine geçecekseniz bu bölümdeki adımları atlayın ve Sonraki adımlar bölümüne geçin.If you are going to continue on to a Backup tutorial that explains how to restore data for your VM, skip the steps in this section and go to Next steps.

 1. Sanal makinenizle ilgili Yedekleme seçeneğini belirleyin.Select the Backup option for your VM.

 2. Ek seçenekleri görmek için ...Daha Fazla öğesini seçin ve ardından Yedeklemeyi durdur'u belirleyin.Select ...More to show additional options, then choose Stop backup.

  Azure portalında sanal makine yedeklemesini durdurma

 3. Açılan menüden Yedekleme Verilerini Sil'i seçin.Select Delete Backup Data from the drop-down menu.

 4. Yedekleme öğesinin adını yazın iletişim kutusuna sanal makinenizin adını girin. Örneğin: myVM.In the Type the name of the Backup item dialog, enter your VM name, such as myVM. Yedeklemeyi Durdur' u seçin.Select Stop Backup.

  Sanal makine yedekleme işlemi durdurulduktan ve kurtarma noktaları kaldırıldıktan sonra kaynak grubunu silebilirsiniz.Once the VM backup has been stopped and recovery points removed, you can delete the resource group. Var olan bir sanal makineyi kullandıysanız kaynak grubunu ve sanal makineyi bırakmak isteyebilirsiniz.If you used an existing VM, you may wish to leave the resource group and VM in place.

 5. Soldaki menüden Kaynak grupları'nı seçin.In the menu on the left, select Resource groups.

 6. Listeden kaynak grubunuzu seçin.From the list, choose your resource group. Örnek sanal makine hızlı başlangıç komutlarını kullandıysanız kaynak grubunun adı myResourceGroup olacaktır.If you used the sample VM quickstart commands, the resource group is named myResourceGroup.

 7. Kaynak grubunu sil'i seçin.Select Delete resource group. Onaylamak için kaynak grubunun adını girin ve Sil'i seçin.To confirm, enter the resource group name, then select Delete.

  Kaynak grubunu Azure portalından silme

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta bir Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturdunuz, bir sanal makine için koruma özelliklerini etkinleştirdiniz ve ilk kurtarma noktasını oluşturdunuz.In this quickstart, you created a Recovery Services vault, enabled protection on a VM, and created the initial recovery point. Azure Backup ve Kurtarma Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için öğreticilere geçin.To learn more about Azure Backup and Recovery Services, continue to the tutorials.