Azure’da Windows sanal makinelere genel bakışOverview of Windows virtual machines in Azure

Azure Virtual Machines (VM) Azure’un sunduğu isteğe bağlı ve ölçeklenebilir işlem kaynağı türlerinden biridir.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. Genellikle, sunulan diğer seçimlere göre bilgi işlem ortamınız üzerinde daha fazla denetime ihtiyacınız varsa, bir VM seçersiniz.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. Bu makalede VM oluşturmadan önce dikkat etmeniz gereken bilgilere, oluşturma yöntemine ve yönetim seçeneklerine yer verilmiştir.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Bir Azure VM, onu çalıştıran fiziksel donanımı satın almanıza ve muhafaza etmenize gerek kalmadan size sanallaştırma esnekliği sunar.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. Ancak yine de yapılandırma, düzeltme eki uygulama ve yazılım yükleme gibi görevleri gerçekleştirerek VM’nin bakımını yapmanız gerekir.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Azure sanal makineleri farklı amaçlarla kullanılabilir.Azure virtual machines can be used in various ways. Bazı örnekler şunlardır:Some examples are:

 • Geliştirme ve test etme – Azure VM’leri bir uygulama için kod yazmak ve test yapmak için özel yapılandırmalara sahip bilgisayarları hızlıca oluşturmanızı sağlar.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
 • Uygulamaları buluta taşıma – Talep düzeyinde dalgalanmalar olan uygulamalarınızı Azure üzerindeki bir VM’de çalıştırmak mantıklıdır.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. İhtiyaç duyduğunuzda oluşturulan ek VM’ler için ödeme yapar, ihtiyaç kalmadığında bunları kapatırsınız.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
 • Veri merkezini genişletme – Bir Azure sanal ağı üzerindeki sanal makineleri kolayca kuruluşunuzun ağına bağlayabilirsiniz.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Uygulamanız tarafından kullanılan VM sayısı, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirilebilir.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

VM oluşturmadan önce dikkat etmem gereken noktalar nelerdir?What do I need to think about before creating a VM?

Azure’da uygulama altyapısı oluştururken dikkate almanız gereken tasarım ölçütleri vardır.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. Başlamadan önce dikkat etmeniz gereken VM özellikleri şunlardır:These aspects of a VM are important to think about before you start:

 • Uygulama kaynaklarınızın adlarıThe names of your application resources
 • Kaynakların depolanacağı konumThe location where the resources are stored
 • VM’nin boyutuThe size of the VM
 • Oluşturulabilecek en fazla VM sayısıThe maximum number of VMs that can be created
 • VM üzerinde çalışan işletim sistemiThe operating system that the VM runs
 • VM’nin başlatıldıktan sonraki yapılandırmasıThe configuration of the VM after it starts
 • VM’nin ihtiyaç duyduğu kaynaklarThe related resources that the VM needs

AdlandırmaNaming

Bir sanal makine, kendisine verilen ada ek olarak işletim sisteminin bir parçası olarak atanan bilgisayar adına sahiptir.A virtual machine has a name assigned to it and it has a computer name configured as part of the operating system. VM adı en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.The name of a VM can be up to 15 characters.

Azure’u işletim sistemi diski oluşturmak için kullanıyorsanız, bilgisayar adı ve sanal makine adı aynı olur.If you use Azure to create the operating system disk, the computer name and the virtual machine name are the same. Önceden yapılandırılmış bir işletim sistemini içeren görüntüyü yükleyip kullanarak bir sanal makine oluşturmanız halinde adlar farklı olabilir.If you upload and use your own image that contains a previously configured operating system and use it to create a virtual machine, the names can be different. Kendi görüntü dosyanızı yüklediğinizde, işletim sistemindeki bilgisayar adıyla sanal makine adını aynı yapmanız önerilir.We recommend that when you upload your own image file, you make the computer name in the operating system and the virtual machine name the same.

KonumlarLocations

Azure’da oluşturulan tüm kaynaklar, dünyanın farklı yerindeki çeşitli coğrafi bölgelere dağıtılır.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. VM oluştururken bu bölgeler genelde konum olarak adlandırılır.Usually, the region is called location when you create a VM. Bir VM için konum, sanal sabit disklerin depolandığı yeri belirtir.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

Bu tabloda, kullanılabilen konumların listesini edinme yöntemlerinden bazıları gösterilmektedir.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

YöntemMethod AçıklamaDescription
Azure portalAzure portal VM oluştururken listeden konum seçin.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Kullanım Get-AzLocation komutu.Use the Get-AzLocation command.
REST APIREST API List locations işlemini kullanın.Use the List locations operation.
Azure CLIAzure CLI az account list-locations işlemini kullanın.Use the az account list-locations operation.

VM boyutuVM size

Kullandığınız VM’nin boyutu, çalıştırmak istediğiniz iş yüküne göre belirlenir.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. Seçtiğiniz boyut işlemci gücü, bellek ve depolama kapasitesi gibi ölçütleri belirler.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Azure çok sayıda kullanım türünü desteklemek için büyük çeşitlilikteki boyutları sunar.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Azure’un ücretlendirdiği, VM’nin boyutu ve işletim sistemi temelinde saatlik fiyat.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Kısmi saatler için, Azure yalnızca kullanılan dakikaları ücretlendirir.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. Depolama ayrı olarak fiyatlandırılır ve ücretlendirilir.Storage is priced and charged separately.

VM SınırlarıVM Limits

Aboneliğinizde, projeniz için birden fazla VM dağıtımını etkileyebilecek varsayılan kota sınırları vardır.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. Geçerli sınırlar abonelik başına her bölge için 20 VM olarak belirlenmiştir.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Sınırların yükseltilmesini talep etmek için destek bileti oluşturabilirsinizLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

İşletim sistemi diskleri ve görüntüleriOperating system disks and images

Sanal makineler, kendi işletim sistemlerini (OS) ve verilerini depolamak için sanal sabit diskleri (VHD) kullanır.Virtual machines use virtual hard disks (VHDs) to store their operating system (OS) and data. VHD bir işletim sistemi yüklemek için seçebileceğiniz görüntüler için de kullanılır.VHDs are also used for the images you can choose from to install an OS.

Azure’da Windows Server işletim sistemlerinin farklı sürümleri ve türleri ile birlikte kullanılabilecek birçok market görüntüsü bulunmaktadır.Azure provides many marketplace images to use with various versions and types of Windows Server operating systems. Market görüntüleri; görüntü yayımcısı, teklif, sku ve sürüm (genelde sürüm en son belirtilir) bilgileriyle tanımlanır.Marketplace images are identified by image publisher, offer, sku, and version (typically version is specified as latest). Yalnızca 64 bit işletim sistemleri desteklenir.Only 64-bit operating systems are supported. Desteklenen konuk işletim sistemleri, roller ve özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure sanal makineleri için Microsoft sunucu yazılımı desteği.For more information on the supported guest operating systems, roles, and features, see Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines.

Bu tabloda bir görüntünün bilgilerine nasıl erişebileceğiniz gösterilmiştir.This table shows some ways that you can find the information for an image.

YöntemMethod AçıklamaDescription
Azure portalAzure portal Bir görüntüyü kullanmak istediğinizde değerler otomatik olarak belirtilir.The values are automatically specified for you when you select an image to use.
Azure PowerShellAzure PowerShell Get-AzVMImagePublisher -konum konumuGet-AzVMImagePublisher -Location location
Get-AzVMImageOffer -konum konumu -yayımcı publisherNameGet-AzVMImageOffer -Location location -Publisher publisherName
Get-AzVMImageSku -konum konumu -yayımcı publisherName -teklif offerNameGet-AzVMImageSku -Location location -Publisher publisherName -Offer offerName
REST API'leriREST APIs Görüntü yayımcılarını listelemeList image publishers
Görüntü tekliflerini listelemeList image offers
Görüntü sku’larını listelemeList image skus
Azure CLIAzure CLI az vm image list-publishers --location konumaz vm image list-publishers --location location
az vm image list-offers --location konum --publisher yayımcıAdıaz vm image list-offers --location location --publisher publisherName
az vm image list-skus --location konum --publisher yayımcıAdı --offer teklifAdıaz vm image list-skus --location location --publisher publisherName --offer offerName

Kendi görüntünüzü yükleyip kullanmanız halinde yayımcı adı, teklif ve sku kullanılmaz.You can choose to upload and use your own image and when you do, the publisher name, offer, and sku aren’t used.

UzantılarExtensions

VM uzantıları, dağıtım sonrası yapılandırma ve otomatik görevlerle VM’nize yeni özellikler ekler.VM extensions give your VM additional capabilities through post deployment configuration and automated tasks.

Uzantıları kullanarak şu genel görevleri gerçekleştirebilirsiniz:These common tasks can be accomplished using extensions:

 • Özel betik çalıştırmaÖzel Betik Uzantısı, VM hazırlandığında kendi betiğinizi çalıştırarak iş yükü yapılandırması gerçekleştirmenize yardımcı olur.Run custom scripts – The Custom Script Extension helps you configure workloads on the VM by running your script when the VM is provisioned.
 • Yapılandırma dağıtma ve yönetmePowerShell İstenen Durum Yapılandırması (DSC) Uzantısı, yapılandırma ve ortam yönetimi amacıyla bir VM üzerinde DSC kurulumu yapmanıza yardımcı olur.Deploy and manage configurations – The PowerShell Desired State Configuration (DSC) Extension helps you set up DSC on a VM to manage configurations and environments.
 • Tanılama verilerini toplamaAzure Tanılama Uzantısı, VM’i uygulama durumunu izlemek için kullanılabilecek tanılama verilerini toplayacak şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur.Collect diagnostics data – The Azure Diagnostics Extension helps you configure the VM to collect diagnostics data that can be used to monitor the health of your application.

Bu tablodaki kaynaklar VM tarafından kullanılır ve VM oluşturulduğunda mevcut olmaları ya da oluşturulmaları gerekir.The resources in this table are used by the VM and need to exist or be created when the VM is created.

KaynakResource GerekliRequired AçıklamaDescription
Kaynak grubuResource group EvetYes VM bir kaynak grubunda yer almalıdır.The VM must be contained in a resource group.
Depolama hesabıStorage account EvetYes VM, sanal sabit disklerini depolamak için bir depolama hesabına ihtiyaç duyar.The VM needs the storage account to store its virtual hard disks.
Sanal ağVirtual network EvetYes VM’in bir sanal ağa üye olması gerekir.The VM must be a member of a virtual network.
Genel IP adresiPublic IP address HayırNo VM, uzaktan erişim için atanmış bir genel IP adresine sahip olabilir.The VM can have a public IP address assigned to it to remotely access it.
Ağ arabirimiNetwork interface EvetYes VM’in ağda iletişim kurabilmek için ağ arabirimine ihtiyacı vardır.The VM needs the network interface to communicate in the network.
Veri diskleriData disks HayırNo VM, depolama olanaklarını genişletmek için veri disklerine sahip olabilir.The VM can include data disks to expand storage capabilities.

İlk VM’mi nasıl oluşturabilirim?How do I create my first VM?

İlk VM’nizi oluşturmak için kullanabileceğiniz birden fazla yöntem vardır.You have several choices for creating your VM. Seçeceğiniz yöntem, bulunduğunuz ortama bağlıdır.The choice that you make depends on the environment you are in.

Bu tabloda VM’nizi oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız giriş bilgileri yer almaktadır.This table provides information to get you started creating your VM.

YöntemMethod MakaleArticle
Azure portalAzure portal Portalı kullanarak Windows çalıştıran sanal makine oluşturmaCreate a virtual machine running Windows using the portal
ŞablonlarTemplates Resource Manager şablonu kullanarak Windows sanal makine oluşturmaCreate a Windows virtual machine with a Resource Manager template
Azure PowerShellAzure PowerShell PowerShell kullanarak Windows VM oluşturmaCreate a Windows VM using PowerShell
İstemci SDK'larıClient SDKs C# kullanarak Azure Kaynaklarını dağıtmaDeploy Azure Resources using C#
REST API'leriREST APIs VM oluşturma veya güncelleştirmeCreate or update a VM
Azure CLIAzure CLI Azure CLI ile VM oluşturmaCreate a VM with the Azure CLI

Hiç istemeyiz ama bazen ters giden bir şeyler olabilir.You hope it never happens, but occasionally something goes wrong. Bu gibi durumlarda Azure’da Windows sanal makine oluşturmayla ilgili Resource Manager dağıtım sorunlarını giderme sayfasına bakın.If this situation happens to you, look at the information in Troubleshoot Resource Manager deployment issues with creating a Windows virtual machine in Azure.

Oluşturduğum VM’yi nasıl yönetebilirim?How do I manage the VM that I created?

VM’ler tarayıcı tabanlı bir portal, betik oluşturma desteğine sahip komut satırı araçları kullanılarak veya doğrudan API’ler aracılığıyla yönetilebilir.VMs can be managed using a browser-based portal, command-line tools with support for scripting, or directly through APIs. Gerçekleştirmek isteyebileceğiniz genel yönetim görevlerinden bazıları VM hakkında bilgi alma, VM’de oturum açma, kullanılabilirlik durumunu yönetme ve yedekleme yapmadır.Some typical management tasks that you might perform are getting information about a VM, logging on to a VM, managing availability, and making backups.

VM hakkında bilgi almaGet information about a VM

Bu tabloda VM hakkında bilgi almak için kullanabileceğiniz yöntemlerden bazıları gösterilmektedir.This table shows you some of the ways that you can get information about a VM.

YöntemMethod AçıklamaDescription
Azure portalAzure portal Hub menüsünde Sanal Makineler’e tıklayıp açılan listeden VM’yi seçin.On the hub menu, click Virtual Machines and then select the VM from the list. VM’nin dikey penceresinden özet bilgilere, ayar değerlerine ve izleme ölçümlerine erişebilirsiniz.On the blade for the VM, you have access to overview information, setting values, and monitoring metrics.
Azure PowerShellAzure PowerShell VM'leri yönetmek üzere PowerShell'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure PowerShell modülü ile Windows VM'leri oluşturma ve yönetme.For information about using PowerShell to manage VMs, see Create and manage Windows VMs with the Azure PowerShell module.
REST APIREST API Bir VM hakkında bilgi almak için VM bilgilerini alma işlemini kullanın.Use the Get VM information operation to get information about a VM.
İstemci SDK'larıClient SDKs VM yönetimi için C# kullanımı hakkında bilgi almak için bkz. Azure Sanal Makinelerini Azure Resource Manager ve C# ile yönetme.For information about using C# to manage VMs, see Manage Azure Virtual Machines using Azure Resource Manager and C#.
Azure CLIAzure CLI VM’leri yönetmek için Azure CLI kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Azure CLI Başvurusu.For information about using Azure CLI to manage VMs, see Azure CLI Reference.

VM’de oturum açmaLog on to the VM

Azure portalındaki Bağlan düğmesini kullanarak Uzak Masaüstü (RDP) oturumu başlatabilirsiniz.You use the Connect button in the Azure portal to start a Remote Desktop (RDP) session. Uzak bağlantı özelliğini kullanmaya çalışırken hatalarla karşılaşabilirsiniz.Things can sometimes go wrong when trying to use a remote connection. Bu durumda Windows çalıştıran bir Azure sanal makinesine yapılan Uzak Masaüstü bağlantılarında sorun giderme sayfasındaki yardım bilgilerini inceleyin.If this situation happens to you, check out the help information in Troubleshoot Remote Desktop connections to an Azure virtual machine running Windows.

Kullanılabilirliği yönetmeManage availability

Uygulamanız için yüksek kullanılabilirlik düzeyini nasıl sağlayacağınızı kavramanız önemlidir.It’s important for you to understand how to ensure high availability for your application. Bu yapılandırma, en az birinin çalıştığından emin olmak için birden fazla VM oluşturmayı kapsamaktadır.This configuration involves creating multiple VMs to ensure that at least one is running.

Dağıtımınızın 99,95 VM Hizmet Düzeyi Sözleşmesi kapsamına girebilmesi için iş yükünüzü çalıştıran iki veya daha fazla VM’yi bir kullanılabilirlik kümesi içinde dağıtmanız gerekir.In order for your deployment to qualify for our 99.95 VM Service Level Agreement, you need to deploy two or more VMs running your workload inside an availability set. Bu yapılandırma, VM’lerinizin birden fazla hata etki alanına dağıtılmasını ve dağıtımlarının farklı bakım aralıklarına sahip ana bilgisayarlara yapılmasını sağlar.This configuration ensures your VMs are distributed across multiple fault domains and are deployed onto hosts with different maintenance windows. Azure SLA şartları, Azure’un tamamının kullanılabilirlik garantisini açıklamaktadır.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

VM’yi yedeklemeBack up the VM

Verileri ve varlıkları hem Azure Backup hem de Azure Site Recovery hizmetlerinde korumak için Kurtarma Hizmetleri kasası kullanılır.A Recovery Services vault is used to protect data and assets in both Azure Backup and Azure Site Recovery services. Kurtarma Hizmetleri kasası sayesinde PowerShell kullanılarak Resource Manager ile dağıtılmış VM’ler için yedekleme dağıtımı ve yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.You can use a Recovery Services vault to deploy and manage backups for Resource Manager-deployed VMs using PowerShell.

Sonraki adımlarNext steps