Attribute._Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfoCount;
void _Attribute.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _Attribute.GetTypeInfoCount

Parametreler

pcTInfo
UInt32

Nesne tarafından sağlanan türü bilgisi arabirimlerinin sayısını aldan bir konuma işaret eder.Points to a location that receives the number of type information interfaces provided by the object.

Uygulamalar

Özel durumlar

COM IDispatch arabirimi kullanılarak geç bağlantılı erişim desteklenmez.Late-bound access using the COM IDispatch interface is not supported.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Daha fazla bilgi için bkz. IDispatch:: GetTypeInfoCount.For more information, see IDispatch::GetTypeInfoCount.

Şunlara uygulanır