ListSortDescriptionCollection.IList.Insert(Int32, Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki koleksiyona bir öğe ekler.Inserts an item into the collection at a specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametreler

index
Int32

Koleksiyonda alınacak veya ayarlanacak öğesinin sıfır tabanlı dizini ListSortDescriptionThe zero-based index of the ListSortDescription to get or set in the collection

value
Object

Koleksiyona eklenecek öğe.The item to insert into the collection.

Uygulamalar

Özel durumlar

Her durumda.In all cases.

Açıklamalar

ListSortDescriptionCollectionSınıfı System.Collections.IList arabirimini uyguladığından, bir IList.Insert yöntemi olmalıdır.Because the ListSortDescriptionCollection class implements the System.Collections.IList interface, it must have a IList.Insert method. Ancak, ListSortDescriptionCollection sınıfı salt okunurdur bir koleksiyonu temsil ettiğinden, koleksiyona öğe eklemek geçersiz bir işlemdir.However, because the ListSortDescriptionCollection class represents a read-only collection, inserting items into the collection is an invalid operation.

Şunlara uygulanır