ListSortDescriptionCollection.IList.Remove(Object) Yöntem

Tanım

Koleksiyondan bir öğenin ilk oluşumunu kaldırır.Removes the first occurrence of an item from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametreler

value
Object

Koleksiyondan kaldırılacak öğe.The item to remove from the collection.

Uygulamalar

Özel durumlar

Her durumda.In all cases.

Açıklamalar

ListSortDescriptionCollectionSınıfı System.Collections.IList arabirimini uyguladığından, bir IList.Remove yöntemi olmalıdır.Because the ListSortDescriptionCollection class implements the System.Collections.IList interface, it must have a IList.Remove method. Ancak, ListSortDescriptionCollection sınıf salt okunurdur bir koleksiyonu temsil ettiğinden, koleksiyondan öğelerin kaldırılması geçersiz bir işlemdir.However, because the ListSortDescriptionCollection class represents a read-only collection, removing items from the collection is an invalid operation.

Şunlara uygulanır