ConfigurationElement.GetTransformedAssemblyString(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen derleme adının dönüştürülmüş sürümünü döndürür.Returns the transformed version of the specified assembly name.

protected:
 virtual System::String ^ GetTransformedAssemblyString(System::String ^ assemblyName);
protected virtual string GetTransformedAssemblyString (string assemblyName);
abstract member GetTransformedAssemblyString : string -> string
override this.GetTransformedAssemblyString : string -> string
Protected Overridable Function GetTransformedAssemblyString (assemblyName As String) As String

Parametreler

assemblyName
String

Derlemenin adı.The name of the assembly.

Döndürülenler

String

Derleme adının dönüştürülmüş sürümü.The transformed version of the assembly name. Hiçbir transformatör yoksa assemblyName parametre değeri değiştirilmeden döndürülür.If no transformer is available, the assemblyName parameter value is returned unchanged. TypeStringTransformerÖzelliği, null kullanılabilir bir transformatör yok.The TypeStringTransformer property is null if no transformer is available.

Açıklamalar

SerializeElementYöntemi ve yöntemi, SerializeToXmlElement daha önceki bir sürümü hedeflenirse bir derleme adını dönüştürmek için bu yöntemi çağırır .NET Framework.NET Framework .The SerializeElement method and the SerializeToXmlElement method call this method in order to transform an assembly name when an earlier version of the .NET Framework.NET Framework is targeted.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.