Console Sınıf

Tanım

Konsol uygulamaları için standart giriş, çıkış ve hata akışlarını temsil eder.Represents the standard input, output, and error streams for console applications. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

public ref class Console abstract sealed
public ref class Console sealed
public static class Console
public sealed class Console
type Console = class
Public Class Console
Public NotInheritable Class Console
Devralma
Console

Örnekler

Aşağıdaki örnek, standart giriş ve Çıkış akışlarına verilerin nasıl okunacağını ve veri yazılacağını gösterir.The following example demonstrates how to read data from, and write data to, the standard input and output streams. Bu akışların SetIn ve SetOut yöntemleri kullanılarak yeniden yönlendirildiğini unutmayın.Note that these streams can be redirected by using the SetIn and SetOut methods.

using namespace System;

int main()
{
  Console::Write( L"Hello " );
  Console::WriteLine( L"World!" );
  Console::Write( L"Enter your name: " );
  String^ name = Console::ReadLine();
  Console::Write( L"Good day, " );
  Console::Write( name );
  Console::WriteLine( L"!" );
}
// The example displays output similar to the following:
//    Hello World!
//    Enter your name: James
//    Good day, James!
using System;

public class Example {
  public static void Main() 
  {
    Console.Write("Hello ");
    Console.WriteLine("World!");
    Console.Write("Enter your name: ");
    String name = Console.ReadLine();
    Console.Write("Good day, ");
    Console.Write(name);
    Console.WriteLine("!");
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//    Hello World!
//    Enter your name: James
//    Good day, James!
Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    Console.Write("Hello ")
    Console.WriteLine("World!")
    Console.Write("Enter your name: ")
    Dim name As String = Console.ReadLine()
    Console.Write("Good day, ")
    Console.Write(name)
    Console.WriteLine("!")
  End Sub
End Class 
' The example displays output similar to the following:
'    Hello World!
'    Enter your name: James
'    Good day, James!
module Example

open System

[<EntryPoint>]
let main argv =
  Console.Write("Hello ")
  Console.WriteLine("World!")
  Console.Write("Enter your name: ")
  let name = Console.ReadLine()
  Console.Write("Good day, ")
  Console.Write(name)
  Console.WriteLine("!")
  0
  
// The example displays output similar to the following:
//    Hello World!
//    Enter your name: James
//    Good day, James!

Açıklamalar

Konsol, kullanıcıların, bilgisayar klavyesinden metin girişi girerek ve bilgisayar terminalinde metin çıktısını okuyarak, kullanıcıların işletim sistemi ile veya metin tabanlı bir konsol uygulamasıyla etkileşimde bulunduğu bir işletim sistemi penceresidir.The console is an operating system window where users interact with the operating system or with a text-based console application by entering text input through the computer keyboard, and by reading text output from the computer terminal. Örneğin, Windows işletim sisteminde konsola komut Istemi penceresi denir ve MS-DOS komutları kabul edilir.For example, in the Windows operating system, the console is called the Command Prompt window and accepts MS-DOS commands. Console sınıfı, içindeki karakterleri okuyan uygulamalar için temel destek sağlar ve konsola karakter yazar.The Console class provides basic support for applications that read characters from, and write characters to, the console.

Console sınıfıyla geliştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın:For information about developing with the Console class, see the following sections:

Konsol G/Ç AkışlarıConsole I/O Streams

Bir konsol uygulaması başlatıldığında, işletim sistemi üç g/ç akışını otomatik olarak konsoluyla ilişkilendirir: standart giriş akışı, standart çıkış akışı ve standart hata çıkış akışı.When a console application starts, the operating system automatically associates three I/O streams with the console: standard input stream, standard output stream, and standard error output stream. Uygulamanız, standart giriş akışından Kullanıcı girişini okuyabilir; normal verileri standart çıkış akışına yazın; ve standart hata çıkış akışına hata verileri yazın.Your application can read user input from the standard input stream; write normal data to the standard output stream; and write error data to the standard error output stream. Bu akışlar uygulamanıza Console.In, Console.Outve Console.Error özelliklerinin değerleri olarak sunulur.These streams are presented to your application as the values of the Console.In, Console.Out, and Console.Error properties.

Varsayılan olarak, In özelliğinin değeri klavyeyi temsil eden bir System.IO.TextReader nesnesidir ve Out ve Error özelliklerinin değerleri konsol penceresini temsil eden System.IO.TextWriter nesneleridir.By default, the value of the In property is a System.IO.TextReader object that represents the keyboard, and the values of the Out and Error properties are System.IO.TextWriter objects that represent a console window. Ancak, bu özellikleri konsol penceresini veya klavyeyi temsil eden akışlar olarak ayarlayabilirsiniz; Örneğin, bu özellikleri dosyaları temsil eden akışlar olarak ayarlayabilirsiniz.However, you can set these properties to streams that do not represent the console window or keyboard; for example, you can set these properties to streams that represent files. Standart girişi, Standart çıktıyı veya standart hata akışını yeniden yönlendirmek için sırasıyla Console.SetIn, Console.SetOutveya Console.SetError yöntemini çağırın.To redirect the standard input, standard output, or standard error stream, call the Console.SetIn, Console.SetOut, or Console.SetError method, respectively. Bu akışları kullanan g/ç işlemleri eşitlenir. Bu, birden çok iş parçacığının akışları okuyabileceği veya akışlara yazacağı anlamına gelir.I/O operations that use these streams are synchronized, which means that multiple threads can read from, or write to, the streams. Yani, nesne bir konsol akışını temsil ediyorsa, TextReader.ReadLineAsyncgibi normalde zaman uyumsuz yöntemler zaman uyumlu olarak yürütülür.This means that methods that are ordinarily asynchronous, such as TextReader.ReadLineAsync, execute synchronously if the object represents a console stream.

Not

Sunucu uygulamaları gibi katılımsız uygulamalardaki çıktıyı göstermek için Console sınıfını kullanmayın.Do not use the Console class to display output in unattended applications, such as server applications. Console.Write ve Console.WriteLine gibi yöntemlere yapılan çağrılar GUI uygulamalarında hiçbir etkiye sahip değildir.Calls to methods such as Console.Write and Console.WriteLine have no effect in GUI applications.

temel alınan akış bir konsola yönlendirildiğinde normal şekilde çalışan Console sınıf üyeleri, akış yeniden yönlendirilirse, örneğin bir dosya için bir özel durum oluşturabilir.Console class members that work normally when the underlying stream is directed to a console might throw an exception if the stream is redirected, for example, to a file. Standart bir akışı yeniden yönlendirirseniz uygulamanızı System.IO.IOException özel durumları yakalayacak şekilde programlayabilirsiniz.Program your application to catch System.IO.IOException exceptions if you redirect a standard stream. Ayrıca, System.IO.IOException özel durum oluşturan bir işlem gerçekleştirmeden önce standart akışın yeniden yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini anlamak için IsOutputRedirected, IsInputRedirectedve IsErrorRedirected özelliklerini de kullanabilirsiniz.You can also use the IsOutputRedirected, IsInputRedirected, and IsErrorRedirected properties to determine whether a standard stream is redirected before performing an operation that throws an System.IO.IOException exception.

Bazen In, Outve Error özellikleriyle temsil edilen Stream nesnelerinin üyelerini açıkça çağırmak yararlı olur.It is sometimes useful to explicitly call the members of the stream objects represented by the In, Out, and Error properties. Örneğin, varsayılan olarak Console.ReadLine yöntemi standart giriş akışından girişi okur.For example, by default, the Console.ReadLine method reads input from the standard input stream. Benzer şekilde, Console.WriteLine yöntemi verileri standart çıkış akışına yazar ve ardından bir satır başı ve satır besleme ("\r\n") olan varsayılan satır sonlandırma dizesi gelir.Similarly, the Console.WriteLine method writes data to the standard output stream, and the data is followed by the default line termination string, which is a carriage return and line feed ("\r\n"). Ancak, Console sınıfı standart hata çıkış akışına veri yazmak için karşılık gelen bir yöntemi veya bu akışa yazılan veriler için satır sonlandırma dizesini değiştirecek bir özelliği sağlamaz.However, the Console class does not provide a corresponding method to write data to the standard error output stream, or a property to change the line termination string for data written to that stream.

Out veya Error özelliğinin TextWriter.NewLine özelliğini başka bir satır sonlandırma dizesine ayarlayarak bu sorunu çözebilirsiniz.You can solve this problem by setting the TextWriter.NewLine property of the Out or Error property to another line termination string. Örneğin, aşağıdaki C# ifade standart hata çıkış akışı için satır sonlandırma dizesini iki satır başı ve satır besleme dizilerine ayarlar:For example, the following C# statement sets the line termination string for the standard error output stream to two carriage return and line feed sequences:

Console.Error.NewLine = "\r\n\r\n";

Daha sonra, aşağıdaki C# ifadede olduğu gibi hata çıkış akışı nesnesinin WriteLine yöntemini açıkça çağırabilirsiniz:You can then explicitly call the WriteLine method of the error output stream object, as in the following C# statement:

Console.Error.WriteLine();

Ekran Arabelleği ve Konsol PenceresiScreen Buffer and Console Window

Konsolun en yakından ilgili iki özelliği, ekran arabelleği ve konsol penceresidir.Two closely related features of the console are the screen buffer and the console window. Metin aslında konsol tarafından sahip olunan akışlara yazılır veya yazılır, ancak konsolun ekran arabelleği olarak adlandırılan bir alandan okunmakta veya yazılabilir olarak görünürler.Text is actually read from or written to streams owned by the console, but appear to be read from or written to an area owned by the console called the screen buffer. Ekran arabelleği konsolunun bir özniteliğidir ve her ızgara kesişimine veya karakter hücresine bir karakter içerebileceği dikdörtgen bir satır ve sütun olarak düzenlenir.The screen buffer is an attribute of the console, and is organized as a rectangular grid of rows and columns where each grid intersection, or character cell, can contain a character. Her karakter kendi ön plan rengine sahiptir ve her bir karakter hücresinin kendi arka plan rengi vardır.Each character has its own foreground color, and each character cell has its own background color.

Ekran arabelleği konsol penceresi adlı dikdörtgen bir bölge aracılığıyla görüntülenir.The screen buffer is viewed through a rectangular region called the console window. Konsol penceresi konsolun başka bir özniteliğidir; Konsolun kendisi değildir ve bu bir işletim sistemi penceresidir.The console window is another attribute of the console; it is not the console itself, which is an operating system window. Konsol penceresi satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir, ekran arabelleğinin boyutundan küçüktür veya ona eşittir ve temel alınan ekran arabelleğinin farklı bölgelerini görüntülemek için taşınabilir.The console window is arranged in rows and columns, is less than or equal to the size of the screen buffer, and can be moved to view different areas of the underlying screen buffer. Ekran arabelleği konsol penceresinden daha büyükse, konsol penceresinin ekran arabellek alanı üzerinde yeniden konumlandırılabilmesi için konsol otomatik olarak kaydırma çubuklarını görüntüler.If the screen buffer is larger than the console window, the console automatically displays scroll bars so the console window can be repositioned over the screen buffer area.

Bir imleç, metnin şu anda okunduğu veya yazıldığı ekran arabelleği konumunu gösterir.A cursor indicates the screen buffer position where text is currently read or written. İmleç gizlenebilir veya görünür hale getirilebilir ve yüksekliği değiştirilebilir.The cursor can be hidden or made visible, and its height can be changed. İmleç görünür durumdaysa, imleç her zaman görünümü içinde olacak şekilde konsol penceresi konumu otomatik olarak taşınır.If the cursor is visible, the console window position is moved automatically so the cursor is always in view.

Ekran arabelleğindeki karakter hücresi koordinatlarının kaynağı sol üst köşenin ve imleç ve konsol penceresinin konumları bu kaynağa göre ölçülür.The origin for character cell coordinates in the screen buffer is the upper left corner, and the positions of the cursor and the console window are measured relative to that origin. Pozisyonları belirtmek için sıfır tabanlı dizinleri kullanın; diğer bir deyişle, satır 0 olarak en üstteki satırı ve en soldaki sütunu 0 sütunu olarak belirtin.Use zero-based indexes to specify positions; that is, specify the topmost row as row 0, and the leftmost column as column 0. Satır ve sütun dizinlerinin en büyük değeri Int16.MaxValue.The maximum value for the row and column indexes is Int16.MaxValue.

Konsol İçin Unicode DesteğiUnicode Support for the Console

Genellikle konsol, varsayılan olarak tanımlanan geçerli konsol kodu sayfasını kullanarak giriş ve yazma çıktısını okur.In general, the console reads input and writes output by using the current console code page, which the system locale defines by default. Bir kod sayfası, kullanılabilir Unicode karakterlerinin yalnızca bir alt kümesini işleyebilir, bu nedenle belirli bir kod sayfası tarafından eşlenmemiş karakterleri görüntülemeye çalışırsanız, konsol tüm karakterleri görüntüleyemez veya doğru şekilde temsil etmez.A code page can handle only a subset of available Unicode characters, so if you try to display characters that are not mapped by a particular code page, the console won't be able to display all characters or represent them accurately. Aşağıdaki örnekte bu sorun gösterilmektedir.The following example illustrates this problem. U + 0410 ile U + 044F arasındaki Kiril alfabesinden konsola kadar olan karakterleri görüntülemeye çalışır.It tries to display the characters of the Cyrillic alphabet from U+0410 to U+044F to the console. Bu örneği konsol kodu sayfası 437 kullanan bir sistemde çalıştırırsanız, Kiril karakterleri kod sayfası 437 ' deki karakterlerle eşlenmediğinden her karakter bir soru işaretiyle (?) değiştirilmiştir.If you run the example on a system that uses console code page 437, each character is replaced by a question mark (?), because Cyrillic characters do not map to the characters in code page 437.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Create a Char array for the modern Cyrillic alphabet, 
   // from U+0410 to U+044F.
   int nChars = 0x044F - 0x0410 + 1;
   char[] chars = new char[nChars];
   ushort codePoint = 0x0410;
   for (int ctr = 0; ctr < chars.Length; ctr++) {
    chars[ctr] = Convert.ToChar(codePoint);
    codePoint++;
   }  
     
   Console.WriteLine("Current code page: {0}\n", 
            Console.OutputEncoding.CodePage);
   // Display the characters.
   foreach (var ch in chars) {
     Console.Write("{0} ", ch);
     if (Console.CursorLeft >= 70) 
      Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Current code page: 437
//  
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Create a Char array for the modern Cyrillic alphabet, 
   ' from U+0410 to U+044F.
   Dim nChars As Integer = &h44F - &h0410
   Dim chars(nChars) As Char
   Dim codePoint As UInt16 = &h0410
   For ctr As Integer = 0 To chars.Length - 1
    chars(ctr) = ChrW(codePoint)
    codePoint += CType(1, UShort)
   Next  
     
   Console.WriteLine("Current code page: {0}", 
            Console.OutputEncoding.CodePage)
   Console.WriteLine()
   ' Display the characters.
   For Each ch In chars
     Console.Write("{0} ", ch)
     If Console.CursorLeft >= 70 Then Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Current code page: 437
'    
'    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
module Example

open System

[<EntryPoint>]
let main argv =
  // Create a char List for the modern Cyrillic alphabet,
  // from U+0410 to U+044F.
  let chars =
    [ for codePoint in 0x0410 .. 0x044F do
      Convert.ToChar(codePoint) ]

  printfn "Current code page: %i\n" Console.OutputEncoding.CodePage
  // Display the characters.
  for ch in chars do
    printf "%c " ch
    if (Console.CursorLeft) >= 70 then Console.WriteLine()

  0
// The example displays the following output:
//  Current code page: 437
//
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Kod sayfalarının desteklenmesinin yanı sıra, Console sınıfı UTF8Encoding sınıfıyla UTF-8 kodlamasını destekler.In addition to supporting code pages, the Console class supports UTF-8 encoding with the UTF8Encoding class. .NET Framework 4,5 ' den başlayarak Console sınıfı, UnicodeEncoding sınıfıyla UTF-16 kodlamasını de destekler.Beginning with the .NET Framework 4.5, the Console class also supports UTF-16 encoding with the UnicodeEncoding class. Konsola Unicode karakterleri göstermek için.To display Unicode characters to the console. OutputEncoding özelliğini UTF8Encoding ya da UnicodeEncodingolarak ayarlarsınız.you set the OutputEncoding property to either UTF8Encoding or UnicodeEncoding.

Unicode karakterler için, kodlayıcının belirli bir Unicode karakteri tanımasını ve ayrıca söz konusu karakteri oluşturmak için gereken glifleri içeren bir yazı tipi olması gerekir.Support for Unicode characters requires the encoder to recognize a particular Unicode character, and also requires a font that has the glyphs needed to render that character. Konsola Unicode karakterleri başarıyla göstermek için konsol yazı tipinin, Consolas veya Lucida Console gibi tarama olmayan veya TrueType yazı tipine ayarlanması gerekir.To successfully display Unicode characters to the console, the console font must be set to a non-raster or TrueType font such as Consolas or Lucida Console. Aşağıdaki örnek, yazı tipini bir raster yazı tipi olarak Lucida Console 'a nasıl değiştirekullanabileceğinizi gösterir.The following example shows how you can programmatically change the font from a raster font to Lucida Console.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

public class Example
{
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  static extern IntPtr GetStdHandle(int nStdHandle);

  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
  static extern bool GetCurrentConsoleFontEx(
     IntPtr consoleOutput, 
     bool maximumWindow,
     ref CONSOLE_FONT_INFO_EX lpConsoleCurrentFontEx);
     
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  static extern bool SetCurrentConsoleFontEx(
     IntPtr consoleOutput, 
     bool maximumWindow,
     CONSOLE_FONT_INFO_EX consoleCurrentFontEx);
  
  private const int STD_OUTPUT_HANDLE = -11;
  private const int TMPF_TRUETYPE = 4;
  private const int LF_FACESIZE = 32;
  private static IntPtr INVALID_HANDLE_VALUE = new IntPtr(-1);
  
  public static unsafe void Main()
  {
   string fontName = "Lucida Console";
   IntPtr hnd = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
   if (hnd != INVALID_HANDLE_VALUE) {
     CONSOLE_FONT_INFO_EX info = new CONSOLE_FONT_INFO_EX();
     info.cbSize = (uint) Marshal.SizeOf(info);
     bool tt = false;
     // First determine whether there's already a TrueType font.
     if (GetCurrentConsoleFontEx(hnd, false, ref info)) {
      tt = (info.FontFamily & TMPF_TRUETYPE) == TMPF_TRUETYPE;
      if (tt) {
        Console.WriteLine("The console already is using a TrueType font.");
        return;
      }
      // Set console font to Lucida Console.
      CONSOLE_FONT_INFO_EX newInfo = new CONSOLE_FONT_INFO_EX();
      newInfo.cbSize = (uint) Marshal.SizeOf(newInfo);     
      newInfo.FontFamily = TMPF_TRUETYPE;
      IntPtr ptr = new IntPtr(newInfo.FaceName);
      Marshal.Copy(fontName.ToCharArray(), 0, ptr, fontName.Length);
      // Get some settings from current font.
      newInfo.dwFontSize = new COORD(info.dwFontSize.X, info.dwFontSize.Y);
      newInfo.FontWeight = info.FontWeight;
      SetCurrentConsoleFontEx(hnd, false, newInfo);
     }
   }  
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal struct COORD
  {
   internal short X;
   internal short Y;
   
   internal COORD(short x, short y)
   {
     X = x;
     Y = y;
   }
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal unsafe struct CONSOLE_FONT_INFO_EX 
  {
   internal uint cbSize;
   internal uint nFont;
   internal COORD dwFontSize;
   internal int FontFamily;
   internal int FontWeight;
   internal fixed char FaceName[LF_FACESIZE];
  } 
}
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Module Example
  ' <DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)>
  Private Declare Function GetStdHandle Lib "Kernel32" (
          nStdHandle As Integer) As IntPtr

  ' [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
  Private Declare Function GetCurrentConsoleFontEx Lib "Kernel32" ( 
          consoleOutput As IntPtr, 
          maximumWindow As Boolean,
          ByRef lpConsoleCurrentFontEx As CONSOLE_FONT_INFO_EX) As Boolean
     
  ' [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  Private Declare Function SetCurrentConsoleFontEx Lib "Kernel32"(
          consoleOutput As IntPtr, 
          maximumWindow As Boolean,
          consoleCurrentFontEx As CONSOLE_FONT_INFO_EX) As Boolean
  
  Private Const STD_OUTPUT_HANDLE As Integer = -11
  Private Const TMPF_TRUETYPE As Integer = 4
  Private Const LF_FACESIZE As Integer= 32
  Private INVALID_HANDLE_VALUE As IntPtr = New IntPtr(-1)
  
  Public Sub Main()
   Dim fontName As String = "Lucida Console"
   Dim hnd As IntPtr = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)
   If hnd <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
     Dim info AS CONSOLE_FONT_INFO_EX = New CONSOLE_FONT_INFO_EX()
     info.cbSize = CUInt(Marshal.SizeOf(info))
     Dim tt As Boolean = False
     ' First determine whether there's already a TrueType font.
     If GetCurrentConsoleFontEx(hnd, False, info) Then
      tt = (info.FontFamily And TMPF_TRUETYPE) = TMPF_TRUETYPE
      If tt Then
        Console.WriteLine("The console already is using a TrueType font.")
        Return
      End If
      ' Set console font to Lucida Console.
      Dim newInfo As CONSOLE_FONT_INFO_EX = New CONSOLE_FONT_INFO_EX()
      newInfo.cbSize = CUInt(Marshal.SizeOf(newInfo))     
      newInfo.FontFamily = TMPF_TRUETYPE
      newInfo.FaceName = fontName
      ' Get some settings from current font.
      newInfo.dwFontSize = New COORD(info.dwFontSize.X, info.dwFontSize.Y)
      newInfo.FontWeight = info.FontWeight
      SetCurrentConsoleFontEx(hnd, False, newInfo)
     End If
   End If  
  End Sub
 
  <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Friend Structure COORD
   Friend X As Short
   Friend Y As Short
   
   Friend Sub New(x As Short, y As Short)
     Me.X = x
     Me.Y = y
   End Sub
  End Structure
 
  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet := CharSet.Unicode)> Friend Structure CONSOLE_FONT_INFO_EX 
   Friend cbSize As UInteger
   Friend nFont As UInteger
   Friend dwFontSize As COORD
   Friend FontFamily As Integer
   Friend FontWeight As Integer
   <MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst := 32)> Friend FaceName As String
  End Structure 
End Module
module Example

open System
open System.Runtime.InteropServices

[<Literal>]
let STD_OUTPUT_HANDLE = -11

[<Literal>]
let TMPF_TRUETYPE = 4

[<Literal>]
let LF_FACESIZE = 32

let INVALID_HANDLE_VALUE = IntPtr(-1)


[<Struct>]
[<StructLayout(LayoutKind.Sequential)>]
type COORD =
  val mutable X: int16
  val mutable Y: int16

  internal new(x: int16, y: int16) =
    { X = x
     Y = y }

[<Struct>]
[<StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)>]
type CONSOLE_FONT_INFO_EX =
  val mutable cbSize: uint32
  val mutable nFont: uint32
  val mutable dwFontSize: COORD
  val mutable FontFamily: int
  val mutable FontWeight: int
  [<MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)>]
  val mutable FaceName: string

[<DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)>]
extern IntPtr GetStdHandle(int nStdHandle)

[<DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)>]
extern bool GetCurrentConsoleFontEx(IntPtr consoleOutput, bool maximumWindow, CONSOLE_FONT_INFO_EX lpConsoleCurrentFontEx)

[<DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)>]
extern bool SetCurrentConsoleFontEx(IntPtr consoleOutput, bool maximumWindow, CONSOLE_FONT_INFO_EX consoleCurrentFontEx)

[<EntryPoint>]
let main argv =
  let fontName = "Lucida Console"
  let hnd = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)
  if hnd <> INVALID_HANDLE_VALUE then
    let mutable info = CONSOLE_FONT_INFO_EX()
    info.cbSize <- uint32 (Marshal.SizeOf(info))
    // First determine whether there's already a TrueType font.
    if (GetCurrentConsoleFontEx(hnd, false, info)) then
      if (((info.FontFamily) &&& TMPF_TRUETYPE) = TMPF_TRUETYPE) then
        Console.WriteLine("The console already is using a TrueType font.")
      else
        // Set console font to Lucida Console.
        let mutable newInfo = CONSOLE_FONT_INFO_EX()
        newInfo.cbSize <- uint32 (Marshal.SizeOf(newInfo))
        newInfo.FontFamily <- TMPF_TRUETYPE
        newInfo.FaceName <- fontName
        // Get some settings from current font.
        newInfo.dwFontSize <- COORD(info.dwFontSize.X, info.dwFontSize.Y)
        newInfo.FontWeight <- info.FontWeight
        SetCurrentConsoleFontEx(hnd, false, newInfo) |> ignore
        Console.WriteLine("The console is now using a TrueType font.")

  // Return zero for success
  0

Ancak, TrueType yazı tiplerinde yalnızca bir karakter alt kümesi görüntülenebilir.However, TrueType fonts can display only a subset of glyphs. Örneğin, Lucida konsol yazı tipi U + 0021 ile U + FB02 arasında yaklaşık 64.000 kullanılabilir karakterden oluşan 643 ' i görüntüler.For example, the Lucida Console font displays only 643 of the approximately 64,000 available characters from U+0021 to U+FB02. Belirli bir yazı tipinin desteklediği karakterleri görmek için, Denetim Masası 'nda yazı tipleri uygulamasını açın, karakter bul seçeneğini belirleyin ve karakter kümesini Karakter Eşlem penceresinin yazı tipi listesinde incelemek istediğiniz yazı tipini seçin.To see which characters a particular font supports, open the Fonts applet in Control Panel, choose the Find a character option, and choose the font whose character set you'd like to examine in the Font list of the Character Map window.

Windows, belirli bir yazı tipinde kullanılamayan glifleri göstermek için yazı tipi bağlamayı kullanır.Windows uses font linking to display glyphs that are not available in a particular font. Ek karakter kümelerini görüntülemek için yazı tipi bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genelleştirme adım adım: yazı tipleri.For information about font linking to display additional character sets, see Globalization Step-by-Step: Fonts. Bağlantılı yazı tipleri, kayıt defterinin HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink alt anahtarında tanımlanmıştır.Linked fonts are defined in the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink subkey of the registry. Bu alt anahtar ile ilişkili her giriş, temel bir yazı tipinin adına karşılık gelir ve değeri, yazı tipi dosyalarını ve temel yazı tipi ile bağlantılı yazı tiplerini tanımlayan bir dize dizisidir.Each entry associated with this subkey corresponds to the name of a base font, and its value is a string array that defines the font files and the fonts that are linked to the base font. Dizinin her bir üyesi bağlantılı bir yazı tipi tanımlar ve yazı tipi-dosya adı,yazı tipi-adıbiçiminde alır.Each member of the array defines a linked font and takes the form font-file-name,font-name. Aşağıdaki örnek, Basitleştirilmiş Han karakterlerini görüntüleyen SimSun. TTC adlı bir yazı tipi dosyasında bulunan SimSun adlı bağlantılı bir yazı tipini program aracılığıyla nasıl tanımlayacağınızı gösterir.The following example illustrates how you can programmatically define a linked font named SimSun found in a font file named simsun.ttc that displays Simplified Han characters.

using Microsoft.Win32;
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string valueName = "Lucida Console";
   string newFont = "simsun.ttc,SimSun";
   string[] fonts = null;
   RegistryValueKind kind = 0; 
   bool toAdd;
   
   RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey( 
         @"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink", 
         true);
   if (key == null) {
     Console.WriteLine("Font linking is not enabled.");
   }
   else {
     // Determine if the font is a base font.
     string[] names = key.GetValueNames();
     if (Array.Exists(names, s => s.Equals(valueName, 
                   StringComparison.OrdinalIgnoreCase))) {
      // Get the value's type.
      kind = key.GetValueKind(valueName);

      // Type should be RegistryValueKind.MultiString, but we can't be sure.
      switch (kind) {
        case RegistryValueKind.String:
         fonts = new string[] { (string) key.GetValue(valueName) };
         break;  
        case RegistryValueKind.MultiString:
         fonts = (string[]) key.GetValue(valueName);
         break;
        case RegistryValueKind.None:
         // Do nothing.
         fonts = new string[] { };
         break;
      } 
      // Determine whether SimSun is a linked font.
      if (Array.FindIndex(fonts, s =>s.IndexOf("SimSun", 
                    StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >=0) >= 0) {
        Console.WriteLine("Font is already linked.");
        toAdd = false;
      }
      else {
        // Font is not a linked font.
        toAdd = true;
      }
     }
     else {
      // Font is not a base font.
      toAdd = true;
      fonts = new string[] { };
     }

     if (toAdd) { 
      Array.Resize(ref fonts, fonts.Length + 1);
      fonts[fonts.GetUpperBound(0)] = newFont;
      // Change REG_SZ to REG_MULTI_SZ.
      if (kind == RegistryValueKind.String)
        key.DeleteValue(valueName, false);

      key.SetValue(valueName, fonts, RegistryValueKind.MultiString);
      Console.WriteLine("SimSun added to the list of linked fonts.");
     }           
   }
   
   if (key != null) key.Close();
  }
}
Imports Microsoft.Win32

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim valueName As String = "Lucida Console"
   Dim newFont As String = "simsun.ttc,SimSun"
   Dim fonts() As String = Nothing
   Dim kind As RegistryValueKind 
   Dim toAdd As Boolean
   
   Dim key As RegistryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey( 
         "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink", 
         True)
   If key Is Nothing Then
     Console.WriteLine("Font linking is not enabled.")
   Else
     ' Determine if the font is a base font.
     Dim names() As String = key.GetValueNames()
     If Array.Exists(names, Function(s) s.Equals(valueName, 
                           StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      ' Get the value's type.
      kind = key.GetValueKind(valueName)

      ' Type should be RegistryValueKind.MultiString, but we can't be sure.
      Select Case kind
        Case RegistryValueKind.String
         fonts = { CStr(key.GetValue(valueName)) }  
        Case RegistryValueKind.MultiString
         fonts = CType(key.GetValue(valueName), String())
        Case RegistryValueKind.None
         ' Do nothing.
         fonts = { }
      End Select 
      ' Determine whether SimSun is a linked font.
      If Array.FindIndex(fonts, Function(s) s.IndexOf("SimSun", 
                   StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >=0) >= 0 Then
        Console.WriteLine("Font is already linked.")
        toAdd = False
      Else
        ' Font is not a linked font.
        toAdd = True
      End If
     Else
      ' Font is not a base font.
      toAdd = True
      fonts = { }
     End If

     If toAdd Then 
      Array.Resize(fonts, fonts.Length + 1)
      fonts(fonts.GetUpperBound(0)) = newFont
      ' Change REG_SZ to REG_MULTI_SZ.
      If kind = RegistryValueKind.String Then
        key.DeleteValue(valueName, False)
      End If
      key.SetValue(valueName, fonts, RegistryValueKind.MultiString)
      Console.WriteLine("SimSun added to the list of linked fonts.")
     End If           
   End If
   
   If key IsNot Nothing Then key.Close()
  End Sub
End Module
module Example

open System
open Microsoft.Win32

[<EntryPoint>]
let main argv =
  let valueName = "Lucida Console"
  let newFont = "simsun.ttc,SimSun"

  let key =
    Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink", true)
  if isNull key then
    printfn "Font linking is not enabled."
  else
    // Determine if the font is a base font.
    let names = key.GetValueNames()

    let (fonts, kind, toAdd) =
      if names |> Array.exists (fun s -> s.Equals(valueName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) then
        // Get the value's type.
        let kind = key.GetValueKind(valueName)

        // Type should be RegistryValueKind.MultiString, but we can't be sure.
        let fonts =
          match kind with
          | RegistryValueKind.String -> [| key.GetValue(valueName) :?> string |]
          | RegistryValueKind.MultiString -> (key.GetValue(valueName) :?> string array)
          | _ -> [||]

        // Determine whether SimSun is a linked font.
        let toAdd =
          not (fonts |> Array.exists (fun s -> s.IndexOf("SimSun", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0))

        (fonts, kind, toAdd)
      else
        // Font is not a base font.
        ([||], RegistryValueKind.Unknown, true)

    if toAdd then
      // Font is not a linked font.
      let newFonts = Array.append fonts [| newFont |]

      // Change REG_SZ to REG_MULTI_SZ.
      if kind = RegistryValueKind.String then key.DeleteValue(valueName, false)

      key.SetValue(valueName, newFonts, RegistryValueKind.MultiString)
      printfn "SimSun added to the list of linked fonts."
    else
      printfn "Font is already linked."


  if not (isNull key) then key.Close()
  0
  

Konsol için Unicode desteği aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:Unicode support for the console has the following limitations:

 • UTF-32 kodlaması desteklenmiyor.UTF-32 encoding is not supported. Desteklenen tek Unicode kodlamaları, sırasıyla UTF8Encoding ve UnicodeEncoding sınıfları tarafından temsil edilen UTF-8 ve UTF-16 ' dır.The only supported Unicode encodings are UTF-8 and UTF-16, which are represented by the UTF8Encoding and UnicodeEncoding classes, respectively.

 • Çift yönlü çıkış desteklenmez.Bidirectional output is not supported.

 • Bağlı bir yazı tipi dosyasında tanımlanmış olsalar dahi, temel çok dilli düzlem (yani vekil çiftleri) dışındaki karakterlerin görüntülenmesi desteklenmez.Display of characters outside the Basic Multilingual Plane (that is, of surrogate pairs) is not supported, even if they are defined in a linked font file.

 • Karmaşık betiklerdeki karakterlerin görüntülenmesi desteklenmez.Display of characters in complex scripts is not supported.

 • Karakter dizilerini birleştirme (yani, bir taban karakterden oluşan karakterler ve bir veya daha fazla karakter birleştiren karakterler) ayrı karakterler olarak görüntülenir.Combining character sequences (that is, characters that consist of a base character and one or more combining characters) are displayed as separate characters. Bu kısıtlamayı geçici olarak çözmek için, konsola çıkış göndermeden önce String.Normalize yöntemini çağırarak görüntülenecek dizeyi normalleştirin.To work around this limitation, you can normalize the string to be displayed by calling the String.Normalize method before sending output to the console. Aşağıdaki örnekte, U + 0061 U + 0308 Birleşik karakter dizisini içeren bir dize, çıkış dizesinin normalleştirilmesinin ardından iki karakter olarak konsola görüntülenir ve String.Normalize yöntemi çağrıldıktan sonra tek bir karakter olarak gösterilir.In the following example, a string that contains the combining character sequence U+0061 U+0308 is displayed to the console as two characters before the output string is normalized, and as a single character after the String.Normalize method is called.

  using System;
  using System.IO;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     char[] chars = { '\u0061', '\u0308' };
    
     string combining = new String(chars);
     Console.WriteLine(combining);
     
     combining = combining.Normalize();
     Console.WriteLine(combining);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    a"
  //    ä
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim chars() As Char = { ChrW(&h0061), ChrW(&h0308) }
    
     Dim combining As String = New String(chars)
     Console.WriteLine(combining)
     
     combining = combining.Normalize()
     Console.WriteLine(combining)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    a"
  '    ä
  
  module Example
  
  open System;
  
  [<EntryPoint>]
  let main argv =
    let chars = [| '\u0061'; '\u0308' |]
  
    let combining = String(chars)
    Console.WriteLine(combining)
    
    let combining = combining.Normalize()
    Console.WriteLine(combining)
    0
  
  // The example displays the following output:
  //    a"
  //    ä
  

  Normalleştirme, yalnızca karakterin Unicode standardı, belirli bir birleştirme karakteri dizisine karşılık gelen önceden oluşturulmuş bir form içeriyorsa uygulanabilir bir çözümdür.Note that normalization is a viable solution only if the Unicode standard for the character includes a pre-composed form that corresponds to a particular combining character sequence.

 • Bir yazı tipi özel kullanım alanındaki bir kod noktası için glif sağlıyorsa, bu glif görüntülenecektir.If a font provides a glyph for a code point in the private use area, that glyph will be displayed. Ancak, özel kullanım alanındaki karakterler uygulamaya özgü olduğundan, bu beklenen glif olmayabilir.However, because characters in the private use area are application-specific, this may not be the expected glyph.

Aşağıdaki örnek, konsola bir dizi Unicode karakteri gösterir.The following example displays a range of Unicode characters to the console. Örnek üç komut satırı parametresini kabul eder: görüntülenecek aralığın başlangıcı, görüntülenecek aralığın sonu ve geçerli konsol kodlamasının (false) veya UTF-16 kodlamasının (true) kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.The example accepts three command-line parameters: the start of the range to display, the end of the range to display, and whether to use the current console encoding (false) or UTF-16 encoding (true). Konsolun bir TrueType yazı tipi kullandığını varsayar.It assumes that the console is using a TrueType font.

using System;
using System.IO;
using System.Globalization;
using System.Text;

public static class DisplayChars
{
  private static void Main(string[] args)
  {
   uint rangeStart = 0;
   uint rangeEnd = 0;
   bool setOutputEncodingToUnicode = true;
   // Get the current encoding so we can restore it.
   Encoding originalOutputEncoding = Console.OutputEncoding;

  try
  {
     switch(args.Length)
     {
      case 2:
        rangeStart = uint.Parse(args[0], NumberStyles.HexNumber);
        rangeEnd = uint.Parse(args[1], NumberStyles.HexNumber);
        setOutputEncodingToUnicode = true;
        break;
      case 3:
        if (! uint.TryParse(args[0], NumberStyles.HexNumber, null, out rangeStart))
         throw new ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args[0]));
        
        if (!uint.TryParse(args[1], NumberStyles.HexNumber, null, out rangeEnd))
         throw new ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args[1]));
        
        bool.TryParse(args[2], out setOutputEncodingToUnicode);
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Usage: {0} <{1}> <{2}> [{3}]", 
                 Environment.GetCommandLineArgs()[0], 
                 "startingCodePointInHex", 
                 "endingCodePointInHex", 
                 "<setOutputEncodingToUnicode?{true|false, default:false}>");
        return;
     }
  
     if (setOutputEncodingToUnicode) {
      // This won't work before .NET Framework 4.5.
      try {
        // Set encoding using endianness of this system.
        // We're interested in displaying individual Char objects, so 
        // we don't want a Unicode BOM or exceptions to be thrown on
        // invalid Char values.
        Console.OutputEncoding = new UnicodeEncoding(! BitConverter.IsLittleEndian, false); 
        Console.WriteLine("\nOutput encoding set to UTF-16");
      }
      catch (IOException) {
        Console.OutputEncoding = new UTF8Encoding();
        Console.WriteLine("Output encoding set to UTF-8");
      }
     }
     else {
      Console.WriteLine("The console encoding is {0} (code page {1})", 
               Console.OutputEncoding.EncodingName,
               Console.OutputEncoding.CodePage);
     }
     DisplayRange(rangeStart, rangeEnd);
   }
   catch (ArgumentException ex) {
     Console.WriteLine(ex.Message);
   }
   finally {
     // Restore console environment.
     Console.OutputEncoding = originalOutputEncoding;
   }
  }

  public static void DisplayRange(uint start, uint end)
  {
   const uint upperRange = 0x10FFFF;
   const uint surrogateStart = 0xD800;
   const uint surrogateEnd = 0xDFFF;
    
   if (end <= start) {
     uint t = start;
     start = end;
     end = t;
   }

   // Check whether the start or end range is outside of last plane.
   if (start > upperRange)
     throw new ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{1:X5})",
                          start, upperRange));                  
   if (end > upperRange)
     throw new ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{0:X5})",
                          end, upperRange));

   // Since we're using 21-bit code points, we can't use U+D800 to U+DFFF.
   if ((start < surrogateStart & end > surrogateStart) || (start >= surrogateStart & start <= surrogateEnd ))
     throw new ArgumentException(String.Format("0x{0:X5}-0x{1:X5} includes the surrogate pair range 0x{2:X5}-0x{3:X5}", 
                          start, end, surrogateStart, surrogateEnd));     
   uint last = RoundUpToMultipleOf(0x10, end);
   uint first = RoundDownToMultipleOf(0x10, start);

   uint rows = (last - first) / 0x10;

   for (uint r = 0; r < rows; ++r) {
     // Display the row header.
     Console.Write("{0:x5} ", first + 0x10 * r);

     for (uint c = 0; c < 0x10; ++c) {
      uint cur = (first + 0x10 * r + c);
      if (cur < start) {
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
      }
      else if (end < cur) {
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
      }
      else {
        // the cast to int is safe, since we know that val <= upperRange.
        String chars = Char.ConvertFromUtf32( (int) cur);
        // Display a space for code points that are not valid characters.
        if (CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars[0]) == 
                        UnicodeCategory.OtherNotAssigned)
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
        // Display a space for code points in the private use area.
        else if (CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars[0]) ==
                       UnicodeCategory.PrivateUse)
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
        // Is surrogate pair a valid character?
        // Note that the console will interpret the high and low surrogate
        // as separate (and unrecognizable) characters.
        else if (chars.Length > 1 && CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars, 0) == 
                      UnicodeCategory.OtherNotAssigned)
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
        else
         Console.Write(" {0} ", chars); 
      }
      
      switch (c) {
        case 3: case 11:
         Console.Write("-");
         break;
        case 7:
         Console.Write("--");
         break;
      }
     }

     Console.WriteLine();
     if (0 < r && r % 0x10 == 0)
      Console.WriteLine();
   }
  }

  private static uint RoundUpToMultipleOf(uint b, uint u)
  {
   return RoundDownToMultipleOf(b, u) + b;
  }

  private static uint RoundDownToMultipleOf(uint b, uint u)
  {
   return u - (u % b);
  }
}
// If the example is run with the command line
//    DisplayChars 0400 04FF true
// the example displays the Cyrillic character set as follows:
//    Output encoding set to UTF-16
//    00400 Ѐ Ё Ђ Ѓ - Є Ѕ І Ї -- Ј Љ Њ Ћ - Ќ Ѝ Ў Џ
//    00410 А Б В Г - Д Е Ж З -- И Й К Л - М Н О П
//    00420 Р С Т У - Ф Х Ц Ч -- Ш Щ Ъ Ы - Ь Э Ю Я
//    00430 а б в г - д е ж з -- и й к л - м н о п
//    00440 р с т у - ф х ц ч -- ш щ ъ ы - ь э ю я
//    00450 ѐ ё ђ ѓ - є ѕ і ї -- ј љ њ ћ - ќ ѝ ў џ
//    00460 Ѡ ѡ Ѣ ѣ - Ѥ ѥ Ѧ ѧ -- Ѩ ѩ Ѫ ѫ - Ѭ ѭ Ѯ ѯ
//    00470 Ѱ ѱ Ѳ ѳ - Ѵ ѵ Ѷ ѷ -- Ѹ ѹ Ѻ ѻ - Ѽ ѽ Ѿ ѿ
//    00480 Ҁ ҁ ҂ ҃ - ҄ ҅ ҆ ҇ -- ҈ ҉ Ҋ ҋ - Ҍ ҍ Ҏ ҏ
//    00490 Ґ ґ Ғ ғ - Ҕ ҕ Җ җ -- Ҙ ҙ Қ қ - Ҝ ҝ Ҟ ҟ
//    004a0 Ҡ ҡ Ң ң - Ҥ ҥ Ҧ ҧ -- Ҩ ҩ Ҫ ҫ - Ҭ ҭ Ү ү
//    004b0 Ұ ұ Ҳ ҳ - Ҵ ҵ Ҷ ҷ -- Ҹ ҹ Һ һ - Ҽ ҽ Ҿ ҿ
//    004c0 Ӏ Ӂ ӂ Ӄ - ӄ Ӆ ӆ Ӈ -- ӈ Ӊ ӊ Ӌ - ӌ Ӎ ӎ ӏ
//    004d0 Ӑ ӑ Ӓ ӓ - Ӕ ӕ Ӗ ӗ -- Ә ә Ӛ ӛ - Ӝ ӝ Ӟ ӟ
//    004e0 Ӡ ӡ Ӣ ӣ - Ӥ ӥ Ӧ ӧ -- Ө ө Ӫ ӫ - Ӭ ӭ Ӯ ӯ
//    004f0 Ӱ ӱ Ӳ ӳ - Ӵ ӵ Ӷ ӷ -- Ӹ ӹ Ӻ ӻ - Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Imports System.IO
Imports System.Globalization
Imports System.Text

Public Module DisplayChars
  Public Sub Main(args() As String)
   Dim rangeStart As UInteger = 0
   Dim rangeEnd As UInteger = 0
   Dim setOutputEncodingToUnicode As Boolean = True
   ' Get the current encoding so we can restore it.
   Dim originalOutputEncoding As Encoding = Console.OutputEncoding

  Try
     Select Case args.Length
      Case 2
        rangeStart = UInt32.Parse(args(0), NumberStyles.HexNumber)
        rangeEnd = UInt32.Parse(args(1), NumberStyles.HexNumber)
        setOutputEncodingToUnicode = True
      Case 3
        If Not UInt32.TryParse(args(0), NumberStyles.HexNumber, Nothing, rangeStart) Then
         Throw New ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args(0)))
        End If
        
        If Not UInt32.TryParse(args(1), NumberStyles.HexNumber, Nothing, rangeEnd) Then
         Throw New ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args(1)))
        End If
        
        Boolean.TryParse(args(2), setOutputEncodingToUnicode)
      Case Else
        Console.WriteLine("Usage: {0} <{1}> <{2}> [{3}]", 
                 Environment.GetCommandLineArgs()(0), 
                 "startingCodePointInHex", 
                 "endingCodePointInHex", 
                 "<setOutputEncodingToUnicode?{true|false, default:false}>")
        Exit Sub
     End Select
  
     If setOutputEncodingToUnicode Then
      ' This won't work before .NET Framework 4.5.
      Try 
        ' Set encoding Imports endianness of this system.
        ' We're interested in displaying individual Char objects, so 
        ' we don't want a Unicode BOM or exceptions to be thrown on
        ' invalid Char values.
        Console.OutputEncoding = New UnicodeEncoding(Not BitConverter.IsLittleEndian, False) 
        Console.WriteLine("{0}Output encoding set to UTF-16", vbCrLf)
      Catch e As IOException
        Console.OutputEncoding = New UTF8Encoding()
        Console.WriteLine("Output encoding set to UTF-8")
      End Try
     Else
      Console.WriteLine("The console encoding is {0} (code page {1})", 
               Console.OutputEncoding.EncodingName,
               Console.OutputEncoding.CodePage)
     End If
     DisplayRange(rangeStart, rangeEnd)
   Catch ex As ArgumentException
     Console.WriteLine(ex.Message)
   Finally
     ' Restore console environment.
     Console.OutputEncoding = originalOutputEncoding
   End Try
  End Sub

  Public Sub DisplayRange(rangeStart As UInteger, rangeEnd As UInteger)
   Const upperRange As UInteger = &h10FFFF
   Const surrogateStart As UInteger = &hD800
   Const surrogateEnd As UInteger = &hDFFF
    
   If rangeEnd <= rangeStart Then
     Dim t As UInteger = rangeStart
     rangeStart = rangeEnd
     rangeEnd = t
   End If

   ' Check whether the start or end range is outside of last plane.
   If rangeStart > upperRange Then
     Throw New ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{1:X5})",
                          rangeStart, upperRange))                  
   End If
   If rangeEnd > upperRange Then
     Throw New ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{0:X5})",
                          rangeEnd, upperRange))
   End If
   ' Since we're using 21-bit code points, we can't use U+D800 to U+DFFF.
   If (rangeStart < surrogateStart And rangeEnd > surrogateStart) OrElse (rangeStart >= surrogateStart And rangeStart <= surrogateEnd )
     Throw New ArgumentException(String.Format("0x{0:X5}-0x{1:X5} includes the surrogate pair range 0x{2:X5}-0x{3:X5}", 
                          rangeStart, rangeEnd, surrogateStart, surrogateEnd))     
   End If
   
   Dim last As UInteger = RoundUpToMultipleOf(&h10, rangeEnd)
   Dim first As UInteger = RoundDownToMultipleOf(&h10, rangeStart)

   Dim rows As UInteger = (last - first) \ &h10

   For r As UInteger = 0 To rows - 1
     ' Display the row header.
     Console.Write("{0:x5} ", first + &h10 * r)

     For c As UInteger = 1 To &h10
      Dim cur As UInteger = first + &h10 * r + c
      If cur < rangeStart Then
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
      Else If rangeEnd < cur Then
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
      Else 
        ' the cast to int is safe, since we know that val <= upperRange.
        Dim chars As String = Char.ConvertFromUtf32(CInt(cur))
        ' Display a space for code points that are not valid characters.
        If CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars(0)) = 
                  UnicodeCategory.OtherNotAssigned Then
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
        ' Display a space for code points in the private use area.
        Else If CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars(0)) =
                    UnicodeCategory.PrivateUse Then
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
        ' Is surrogate pair a valid character?
        ' Note that the console will interpret the high and low surrogate
        ' as separate (and unrecognizable) characters.
        Else If chars.Length > 1 AndAlso CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars, 0) = 
                      UnicodeCategory.OtherNotAssigned Then
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
        Else
         Console.Write(" {0} ", chars) 
        End If  
      End If
      
      Select Case c
        Case 3, 11
         Console.Write("-")
        Case 7
         Console.Write("--")
      End Select
     Next

     Console.WriteLine()
     If 0 < r AndAlso r Mod &h10 = 0
      Console.WriteLine()
     End If
   Next
  End Sub

  Private Function RoundUpToMultipleOf(b As UInteger, u As UInteger) As UInteger
   Return RoundDownToMultipleOf(b, u) + b
  End Function

  Private Function RoundDownToMultipleOf(b As UInteger, u As UInteger) As UInteger
   Return u - (u Mod b)
  End Function
End Module
' If the example is run with the command line
'    DisplayChars 0400 04FF true
' the example displays the Cyrillic character set as follows:
'    Output encoding set to UTF-16
'    00400 Ѐ Ё Ђ Ѓ - Є Ѕ І Ї -- Ј Љ Њ Ћ - Ќ Ѝ Ў Џ
'    00410 А Б В Г - Д Е Ж З -- И Й К Л - М Н О П
'    00420 Р С Т У - Ф Х Ц Ч -- Ш Щ Ъ Ы - Ь Э Ю Я
'    00430 а б в г - д е ж з -- и й к л - м н о п
'    00440 р с т у - ф х ц ч -- ш щ ъ ы - ь э ю я
'    00450 ѐ ё ђ ѓ - є ѕ і ї -- ј љ њ ћ - ќ ѝ ў џ
'    00460 Ѡ ѡ Ѣ ѣ - Ѥ ѥ Ѧ ѧ -- Ѩ ѩ Ѫ ѫ - Ѭ ѭ Ѯ ѯ
'    00470 Ѱ ѱ Ѳ ѳ - Ѵ ѵ Ѷ ѷ -- Ѹ ѹ Ѻ ѻ - Ѽ ѽ Ѿ ѿ
'    00480 Ҁ ҁ ҂ ҃ - ҄ ҅ ҆ ҇ -- ҈ ҉ Ҋ ҋ - Ҍ ҍ Ҏ ҏ
'    00490 Ґ ґ Ғ ғ - Ҕ ҕ Җ җ -- Ҙ ҙ Қ қ - Ҝ ҝ Ҟ ҟ
'    004a0 Ҡ ҡ Ң ң - Ҥ ҥ Ҧ ҧ -- Ҩ ҩ Ҫ ҫ - Ҭ ҭ Ү ү
'    004b0 Ұ ұ Ҳ ҳ - Ҵ ҵ Ҷ ҷ -- Ҹ ҹ Һ һ - Ҽ ҽ Ҿ ҿ
'    004c0 Ӏ Ӂ ӂ Ӄ - ӄ Ӆ ӆ Ӈ -- ӈ Ӊ ӊ Ӌ - ӌ Ӎ ӎ ӏ
'    004d0 Ӑ ӑ Ӓ ӓ - Ӕ ӕ Ӗ ӗ -- Ә ә Ӛ ӛ - Ӝ ӝ Ӟ ӟ
'    004e0 Ӡ ӡ Ӣ ӣ - Ӥ ӥ Ӧ ӧ -- Ө ө Ӫ ӫ - Ӭ ӭ Ӯ ӯ
'    004f0 Ӱ ӱ Ӳ ӳ - Ӵ ӵ Ӷ ӷ -- Ӹ ӹ Ӻ ӻ - Ӽ ӽ Ӿ ӿ
module DisplayChars

open System
open System.IO
open System.Globalization
open System.Text

type uint = uint32

let inline roundDownToMultipleOf b u = u - (u % b)

let inline roundUpToMultipleOf b u = roundDownToMultipleOf b u |> (+) b

let displayRange (start: uint) (``end``: uint) =

  let upperRange = 0x10FFFFu
  let surrogateStart = 0xD800u
  let surrogateEnd = 0xDFFFu

  let start, ``end`` =
    if ``end`` <= start then ``end``, start
    else start, ``end``

  // Check whether the start or end range is outside of last plane.
  if start > upperRange then
    invalidArg "start"
      (String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{1:X5})", start, upperRange))
  if ``end`` > upperRange then
    invalidArg "end"
      (String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{0:X5})", ``end``, upperRange))

  // Since we're using 21-bit code points, we can't use U+D800 to U+DFFF.
  if ((start < surrogateStart && ``end`` > surrogateStart) || (start >= surrogateStart && start <= surrogateEnd)) then
    raise
      (ArgumentException
        (String.Format
          ("0x{0:X5}-0x{1:X5} includes the surrogate pair range 0x{2:X5}-0x{3:X5}", start, ``end``,
           surrogateStart, surrogateEnd)))
  let last = roundUpToMultipleOf 0x10u ``end``
  let first = roundDownToMultipleOf 0x10u start

  let rows = (last - first) / 0x10u

  for r in 0u .. (rows - 1u) do
    // Display the row header.
    printf "%05x " (first + 0x10u * r)

    for c in 0u .. (0x10u - 1u) do
      let cur = (first + 0x10u * r + c)
      if cur < start || ``end`` < cur then
        printf " %c " (Convert.ToChar 0x20)
      else
        // the cast to int is safe, since we know that val <= upperRange.
        let chars = Char.ConvertFromUtf32((int) cur)
        // Display a space for code points that are not valid characters.
        if CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars.[0]) = UnicodeCategory.OtherNotAssigned then
          printf " %c " (Convert.ToChar 0x20)
        else
          // Display a space for code points in the private use area.
          if CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars.[0]) = UnicodeCategory.PrivateUse then
            printf " %c " (Convert.ToChar 0x20)
          else if chars.Length > 1
              && CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars, 0) = UnicodeCategory.OtherNotAssigned then
            printf " %c " (Convert.ToChar 0x20)
          else printf " %s " chars

      match c with
      | 3u
      | 11u -> printf "-"
      | 7u -> printf "--"
      | _ -> ()

    Console.WriteLine()
    if (0u < r && r % 0x10u = 0u) then Console.WriteLine()[<EntryPoint>]
let main args =
  // Get the current encoding so we can restore it.
  let originalOutputEncoding = Console.OutputEncoding

  try
    try
      let parsedArgs =
        match args.Length with
        | 2 ->
          Some
            {| setOutputEncodingToUnicode = true
              rangeStart = uint.Parse(args.[0], NumberStyles.HexNumber)
              rangeEnd = uint.Parse(args.[1], NumberStyles.HexNumber) |}
        | 3 ->
          let parseHexNumberOrThrow (value: string) parameterName =
            (uint.TryParse(value, NumberStyles.HexNumber, null))
            |> function
            | (false, _) ->
              invalidArg parameterName (String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", value))
            | (true, value) -> value

          let setOutputEncodingToUnicode =
            match bool.TryParse args.[2] with
            | true, value -> value
            | false, _ -> true

          Some
            {| setOutputEncodingToUnicode = setOutputEncodingToUnicode
              rangeStart = parseHexNumberOrThrow args.[0] "rangeStart"
              rangeEnd = parseHexNumberOrThrow args.[1] "rangeEnd" |}
        | _ ->
          printfn "Usage: %s <%s> <%s> [%s]" (Environment.GetCommandLineArgs().[0]) "startingCodePointInHex"
            "endingCodePointInHex" "<setOutputEncodingToUnicode?{true|false, default:false}>"
          None

      match parsedArgs with
      | None -> ()
      | Some parsedArgs ->
        if parsedArgs.setOutputEncodingToUnicode then
          // This won't work before .NET Framework 4.5.
          try
            // Set encoding using endianness of this system.
            // We're interested in displaying individual Char objects, so
            // we don't want a Unicode BOM or exceptions to be thrown on
            // invalid Char values.
            Console.OutputEncoding <- UnicodeEncoding(not BitConverter.IsLittleEndian, false)
            printfn "\nOutput encoding set to UTF-16"

          with :? IOException ->
            printfn "Output encoding set to UTF-8"
            Console.OutputEncoding <- UTF8Encoding()
        else
          printfn "The console encoding is %s (code page %i)" (Console.OutputEncoding.EncodingName)
            (Console.OutputEncoding.CodePage)

        displayRange parsedArgs.rangeStart parsedArgs.rangeEnd
    with :? ArgumentException as ex -> Console.WriteLine(ex.Message)
  finally
    // Restore console environment.
    Console.OutputEncoding <- originalOutputEncoding
  0

// If the example is run with the command line
//    DisplayChars 0400 04FF true
// the example displays the Cyrillic character set as follows:
//    Output encoding set to UTF-16
//    00400 Ѐ Ё Ђ Ѓ - Є Ѕ І Ї -- Ј Љ Њ Ћ - Ќ Ѝ Ў Џ
//    00410 А Б В Г - Д Е Ж З -- И Й К Л - М Н О П
//    00420 Р С Т У - Ф Х Ц Ч -- Ш Щ Ъ Ы - Ь Э Ю Я
//    00430 а б в г - д е ж з -- и й к л - м н о п
//    00440 р с т у - ф х ц ч -- ш щ ъ ы - ь э ю я
//    00450 ѐ ё ђ ѓ - є ѕ і ї -- ј љ њ ћ - ќ ѝ ў џ
//    00460 Ѡ ѡ Ѣ ѣ - Ѥ ѥ Ѧ ѧ -- Ѩ ѩ Ѫ ѫ - Ѭ ѭ Ѯ ѯ
//    00470 Ѱ ѱ Ѳ ѳ - Ѵ ѵ Ѷ ѷ -- Ѹ ѹ Ѻ ѻ - Ѽ ѽ Ѿ ѿ
//    00480 Ҁ ҁ ҂ ҃ - ҄ ҅ ҆ ҇ -- ҈ ҉ Ҋ ҋ - Ҍ ҍ Ҏ ҏ
//    00490 Ґ ґ Ғ ғ - Ҕ ҕ Җ җ -- Ҙ ҙ Қ қ - Ҝ ҝ Ҟ ҟ
//    004a0 Ҡ ҡ Ң ң - Ҥ ҥ Ҧ ҧ -- Ҩ ҩ Ҫ ҫ - Ҭ ҭ Ү ү
//    004b0 Ұ ұ Ҳ ҳ - Ҵ ҵ Ҷ ҷ -- Ҹ ҹ Һ һ - Ҽ ҽ Ҿ ҿ
//    004c0 Ӏ Ӂ ӂ Ӄ - ӄ Ӆ ӆ Ӈ -- ӈ Ӊ ӊ Ӌ - ӌ Ӎ ӎ ӏ
//    004d0 Ӑ ӑ Ӓ ӓ - Ӕ ӕ Ӗ ӗ -- Ә ә Ӛ ӛ - Ӝ ӝ Ӟ ӟ
//    004e0 Ӡ ӡ Ӣ ӣ - Ӥ ӥ Ӧ ӧ -- Ө ө Ӫ ӫ - Ӭ ӭ Ӯ ӯ
//    004f0 Ӱ ӱ Ӳ ӳ - Ӵ ӵ Ӷ ӷ -- Ӹ ӹ Ӻ ӻ - Ӽ ӽ Ӿ ӿ

Sık Gerçekleştirilen İşlemlerCommon Operations

Console sınıfı, konsol girişini okumak ve konsol çıkışını yazmak için aşağıdaki yöntemleri içerir:The Console class contains the following methods for reading console input and writing console output:

 • ReadKey yönteminin aşırı yüklemeleri tek bir karakter okur.The overloads of the ReadKey method read an individual character.

 • ReadLine yöntemi, tüm giriş satırını okur.The ReadLine method reads an entire line of input.

 • Write yöntemi, bir değer türünün bir örneğini, bir karakter dizisini veya bir nesne kümesini biçimli veya biçimlendirilmemiş bir dizeye dönüştürür ve ardından bu dizeyi konsola yazar.The Write method overloads convert an instance of a value type, an array of characters, or a set of objects to a formatted or unformatted string, and then write that string to the console.

 • Paralel bir WriteLine metodu kümesi, Write aşırı yükleriyle aynı dizeyi ve ayrıca bir satır sonlandırma dizesi eklemeyi ekler.A parallel set of WriteLine method overloads output the same string as the Write overloads but also add a line termination string.

Console sınıfı, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için yöntemler ve özellikler de içerir:The Console class also contains methods and properties to perform the following operations:

 • Ekran arabelleğinin boyutunu alır veya ayarlar.Get or set the size of the screen buffer. BufferHeight ve BufferWidth özellikleri, sırasıyla arabellek yüksekliğini ve genişliğini almanızı veya ayarlamanızı sağlar ve SetBufferSize yöntemi arabellek boyutunu tek bir yöntem çağrısında ayarlamanıza olanak sağlar.The BufferHeight and BufferWidth properties let you get or set the buffer height and width, respectively, and the SetBufferSize method lets you set the buffer size in a single method call.

 • Konsol penceresinin boyutunu alır veya ayarlar.Get or set the size of the console window. WindowHeight ve WindowWidth özellikleri, sırasıyla pencere yüksekliğini ve genişliğini almanızı veya ayarlamanızı sağlar ve SetWindowSize yöntemi pencere boyutunu tek bir yöntem çağrısında ayarlamanıza olanak sağlar.The WindowHeight and WindowWidth properties let you get or set the window height and width, respectively, and the SetWindowSize method lets you set the window size in a single method call.

 • İmlecin boyutunu alır veya ayarlar.Get or set the size of the cursor. CursorSize özelliği, bir karakter hücresindeki imlecin yüksekliğini belirtir.The CursorSize property specifies the height of the cursor in a character cell.

 • Konsol penceresinin konumunu ekran arabelleğine göre alın veya ayarlayın.Get or set the position of the console window relative to the screen buffer. WindowTop ve WindowLeft özellikleri, konsol penceresinde görüntülenen ekran arabelleğinin üst satırını ve sol sütununu almanızı veya ayarlamanızı sağlar ve SetWindowPosition yöntemi bu değerleri tek bir yöntem çağrısında ayarlamanıza olanak sağlar.The WindowTop and WindowLeft properties let you get or set the top row and leftmost column of the screen buffer that appears in the console window, and the SetWindowPosition method lets you set these values in a single method call.

 • CursorTop ve CursorLeft özelliklerini alarak veya ayarlayarak imlecin konumunu alır veya ayarlar veya SetCursorPosition yöntemini çağırarak imlecin konumunu ayarlayın.Get or set the position of the cursor by getting or setting the CursorTop and CursorLeft properties, or set the position of the cursor by calling the SetCursorPosition method.

 • MoveBufferArea veya Clear yöntemini çağırarak ekran arabelleğindeki verileri taşıyın veya temizleyin.Move or clear data in the screen buffer by calling the MoveBufferArea or Clear method.

 • ForegroundColor ve BackgroundColor özelliklerini kullanarak ön plan ve arka plan renklerini alın veya ayarlayın veya ResetColor yöntemini çağırarak arka planı ve ön planı varsayılan renkleriyle sıfırlayın.Get or set the foreground and background colors by using the ForegroundColor and BackgroundColor properties, or reset the background and foreground to their default colors by calling the ResetColor method.

 • Beep yöntemini çağırarak, bir bip sesini konsol konuşmacı aracılığıyla oynatın.Play the sound of a beep through the console speaker by calling the Beep method.

.NET Core.NET Core notlarıNotes

Masaüstündeki .NET Framework, Console sınıfı, genellikle bir kod sayfası kodlaması olan GetConsoleCP ve GetConsoleOutputCPtarafından döndürülen kodlamayı kullanır.In the .NET Framework on the desktop, the Console class uses the encoding returned by GetConsoleCP and GetConsoleOutputCP, which typically is a code page encoding. Örneğin, kültürü Ingilizce (Birleşik Devletler) olan sistemlerde, kod sayfası 437, varsayılan olarak kullanılan kodlamadır.For example code, on systems whose culture is English (United States), code page 437 is the encoding that is used by default. Ancak .NET Core.NET Core, bu kodlamaları yalnızca sınırlı bir alt kümesini kullanılabilir hale gelebilir.However, .NET Core.NET Core may make only a limited subset of these encodings available. Bu durumda, Encoding.UTF8 konsolun varsayılan kodlaması olarak kullanılır.Where this is the case, Encoding.UTF8 is used as the default encoding for the console.

Uygulamanız belirli kod sayfası kodlarına bağımlıysa, herhangi bir Console yöntemi çağırmadan önce aşağıdakileri yaparak bunları kullanılabilir hale getirebilirsiniz:If your app depends on specific code page encodings, you can still make them available by doing the following before you call any Console methods:

 1. Projenize System. Text. Encoding. CodePages. dll derlemesine bir başvuru ekleyin.Add a reference to the System.Text.Encoding.CodePages.dll assembly to your project.

 2. CodePagesEncodingProvider.Instance özelliğinden EncodingProvider nesnesini alın.Retrieve the EncodingProvider object from the CodePagesEncodingProvider.Instance property.

 3. Kullanılabilir kodlama sağlayıcısı tarafından desteklenen ek kodlamaları yapmak için EncodingProvider nesnesini Encoding.RegisterProvider yöntemine geçirin.Pass the EncodingProvider object to the Encoding.RegisterProvider method to make the additional encodings supported by the encoding provider available.

Console sınıfı, herhangi bir Console çıkış yöntemini çağırmadan önce kodlama sağlayıcısını kaydettirdiğiniz için, UTF8 yerine varsayılan sistem kodlamasını otomatik olarak kullanacaktır.The Console class will then automatically use the default system encoding rather than UTF8, provided that you have registered the encoding provider before calling any Console output methods.

Özellikler

BackgroundColor

Konsolun arka plan rengini alır veya ayarlar.Gets or sets the background color of the console.

BufferHeight

Arabellek alanının yüksekliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the height of the buffer area.

BufferWidth

Arabellek alanının genişliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the width of the buffer area.

CapsLock

Caps Lock klavye geçişi özelliğinin açık veya kapalı olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the CAPS LOCK keyboard toggle is turned on or turned off.

CursorLeft

İmlecin arabellek alanı içindeki sütun konumunu alır veya ayarlar.Gets or sets the column position of the cursor within the buffer area.

CursorSize

Bir karakter hücresinin içindeki imlecin yüksekliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the height of the cursor within a character cell.

CursorTop

İmlecin arabellek alanı içindeki satır konumunu alır veya ayarlar.Gets or sets the row position of the cursor within the buffer area.

CursorVisible

İmlecin görünür olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the cursor is visible.

Error

Standart hata çıktı akışını alır.Gets the standard error output stream.

ForegroundColor

Konsolun ön plan rengini alır veya ayarlar.Gets or sets the foreground color of the console.

In

Standart giriş akışını alır.Gets the standard input stream.

InputEncoding

Konsolun girişi okumak için kullandığı kodlamayı alır veya ayarlar.Gets or sets the encoding the console uses to read input.

IsErrorRedirected

Hata çıkış akışının standart hata akışından yönlendirilip yönlendirilmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the error output stream has been redirected from the standard error stream.

IsInputRedirected

Girişin standart giriş akışından yeniden yönlendirildiğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether input has been redirected from the standard input stream.

IsOutputRedirected

Çıktının standart çıkış akışından yeniden yönlendirildiğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether output has been redirected from the standard output stream.

KeyAvailable

Giriş akışında bir tuşa basıp kullanılıp kullanılamayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether a key press is available in the input stream.

LargestWindowHeight

Geçerli yazı tipine ve ekran çözünürlüğüne göre, en büyük olası konsol penceresi satırı sayısını alır.Gets the largest possible number of console window rows, based on the current font and screen resolution.

LargestWindowWidth

Geçerli yazı tipi ve ekran çözünürlüğüne göre olası en büyük konsol penceresi sütunu sayısını alır.Gets the largest possible number of console window columns, based on the current font and screen resolution.

NumberLock

NUM LOCK klavye geçişi özelliğinin açık veya kapalı olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the NUM LOCK keyboard toggle is turned on or turned off.

Out

Standart çıkış akışını alır.Gets the standard output stream.

OutputEncoding

Konsolun çıkış yazmak için kullandığı kodlamayı alır veya ayarlar.Gets or sets the encoding the console uses to write output.

Title

Konsol başlık çubuğunda görüntülenecek başlığı alır veya ayarlar.Gets or sets the title to display in the console title bar.

TreatControlCAsInput

Control değiştirici anahtar ve C konsolu anahtarının (CTRL + C) birleşiminin sıradan giriş olarak mı yoksa işletim sistemi tarafından işlenen bir kesinti olarak mı değerlendirileceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the combination of the Control modifier key and C console key (Ctrl+C) is treated as ordinary input or as an interruption that is handled by the operating system.

WindowHeight

Konsol penceresi alanının yüksekliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the height of the console window area.

WindowLeft

Konsol penceresi alanının en sol konumunu ekran arabelleğine göre alır veya ayarlar.Gets or sets the leftmost position of the console window area relative to the screen buffer.

WindowTop

Konsol penceresi alanının üst konumunu ekran arabelleğine göre alır veya ayarlar.Gets or sets the top position of the console window area relative to the screen buffer.

WindowWidth

Konsol penceresinin genişliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the width of the console window.

Yöntemler

Beep()

Konsol konuşmacı üzerinden bip sesini çalar.Plays the sound of a beep through the console speaker.

Beep(Int32, Int32)

Konsol konuşmacı aracılığıyla belirtilen sıklık ve süre için bip sesinin sesini çalar.Plays the sound of a beep of a specified frequency and duration through the console speaker.

Clear()

Görüntülenen bilgilerin konsol arabelleğini ve karşılık gelen konsol penceresini temizler.Clears the console buffer and corresponding console window of display information.

MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Ekran arabelleğinin belirtilen kaynak alanını belirtilen hedef alanına kopyalar.Copies a specified source area of the screen buffer to a specified destination area.

MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Char, ConsoleColor, ConsoleColor)

Ekran arabelleğinin belirtilen kaynak alanını belirtilen hedef alanına kopyalar.Copies a specified source area of the screen buffer to a specified destination area.

OpenStandardError()

Standart hata akışını devralır.Acquires the standard error stream.

OpenStandardError(Int32)

Belirtilen bir arabellek boyutu olarak ayarlanan standart hata akışını devralır.Acquires the standard error stream, which is set to a specified buffer size.

OpenStandardInput()

Standart giriş akışını alır.Acquires the standard input stream.

OpenStandardInput(Int32)

Belirtilen arabellek boyutuna ayarlanmış standart giriş akışını alır.Acquires the standard input stream, which is set to a specified buffer size.

OpenStandardOutput()

Standart çıkış akışını devralır.Acquires the standard output stream.

OpenStandardOutput(Int32)

Belirtilen bir arabellek boyutu olarak ayarlanan standart çıkış akışını devralır.Acquires the standard output stream, which is set to a specified buffer size.

Read()

Standart giriş akışından sonraki karakteri okur.Reads the next character from the standard input stream.

ReadKey()

Kullanıcı tarafından basılan bir sonraki karakteri veya işlev tuşunu alır.Obtains the next character or function key pressed by the user. Basılan tuş konsol penceresinde görüntülenir.The pressed key is displayed in the console window.

ReadKey(Boolean)

Kullanıcı tarafından basılan bir sonraki karakteri veya işlev tuşunu alır.Obtains the next character or function key pressed by the user. Basılan tuşu, isteğe bağlı olarak konsol penceresinde görüntülenir.The pressed key is optionally displayed in the console window.

ReadLine()

Standart giriş akışından sonraki karakter satırını okur.Reads the next line of characters from the standard input stream.

ResetColor()

Ön plan ve arka plan konsolu renklerini varsayılanlarına ayarlar.Sets the foreground and background console colors to their defaults.

SetBufferSize(Int32, Int32)

Ekran arabelleği alanının yüksekliğini ve genişliğini belirtilen değerlere ayarlar.Sets the height and width of the screen buffer area to the specified values.

SetCursorPosition(Int32, Int32)

İmlecin konumunu ayarlar.Sets the position of the cursor.

SetError(TextWriter)

Error özelliğini belirtilen TextWriter nesnesine ayarlar.Sets the Error property to the specified TextWriter object.

SetIn(TextReader)

In özelliğini belirtilen TextReader nesnesine ayarlar.Sets the In property to the specified TextReader object.

SetOut(TextWriter)

Out özelliğini TextWriter nesnesini hedefleyecek şekilde ayarlar.Sets the Out property to target the TextWriter object.

SetWindowPosition(Int32, Int32)

Konsol penceresinin konumunu ekran arabelleğine göre ayarlar.Sets the position of the console window relative to the screen buffer.

SetWindowSize(Int32, Int32)

Konsol penceresinin yüksekliğini ve genişliğini belirtilen değerlere ayarlar.Sets the height and width of the console window to the specified values.

Write(Boolean)

Belirtilen Boolean değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified Boolean value to the standard output stream.

Write(Char)

Belirtilen Unicode karakter değerini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified Unicode character value to the standard output stream.

Write(Char[])

Belirtilen Unicode karakter dizisini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified array of Unicode characters to the standard output stream.

Write(Char[], Int32, Int32)

Unicode karakterlerinin belirtilen alt dizisini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified subarray of Unicode characters to the standard output stream.

Write(Decimal)

Belirtilen Decimal değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified Decimal value to the standard output stream.

Write(Double)

Belirtilen çift duyarlıklı kayan nokta değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value to the standard output stream.

Write(Int32)

Belirtilen 32 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value to the standard output stream.

Write(Int64)

Belirtilen 64 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value to the standard output stream.

Write(Object)

Belirtilen nesnenin metin temsilini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object to the standard output stream.

Write(Single)

Belirtilen tek duyarlıklı kayan nokta değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value to the standard output stream.

Write(String)

Belirtilen dize değerini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified string value to the standard output stream.

Write(String, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak belirtilen nesnenin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak belirtilen nesnelerin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak belirtilen nesnelerin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak belirtilen nesnelerin ve değişken uzunluklu parametre listesinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object[])

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesne dizisinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified array of objects to the standard output stream using the specified format information.

Write(UInt32)

Belirtilen 32 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value to the standard output stream.

Write(UInt64)

Belirtilen 64 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value to the standard output stream.

WriteLine()

Geçerli satır sonlandırıcıyı standart çıkış akışına yazar.Writes the current line terminator to the standard output stream.

WriteLine(Boolean)

Belirtilen Boolean değerinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char)

Belirtilen Unicode karakteri ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı değerini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

WriteLine(Char[])

Belirtilen Unicode karakter dizisini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Unicode karakterlerinin belirtilen alt dizisini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Decimal)

Belirtilen Decimal değerin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Double)

Belirtilen çift duyarlıklı kayan nokta değerinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int32)

Belirtilen 32 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int64)

Belirtilen 64 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Object)

Belirtilen nesnenin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Single)

Belirtilen tek duyarlıklı kayan noktalı değerin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String)

Belirtilen dize değerini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnenin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnelerin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnelerin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesneler ve değişken uzunluklu parametre listesinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object[])

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesne dizisinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(UInt32)

Belirtilen 32 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(UInt64)

Belirtilen 64 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

Ekinlikler

CancelKeyPress

Control değiştirici tuşu (Ctrl) ve C konsolu anahtarı (C) ya da kesme anahtarı aynı anda basıldığında gerçekleşir (CTRL + C veya Ctrl + Break).Occurs when the Control modifier key (Ctrl) and either the C console key (C) or the Break key are pressed simultaneously (Ctrl+C or Ctrl+Break).

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu güvenli iş parçacığı türüdür.This type is thread safe.