DbCommand.CreateDbParameter Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bir nesnenin yeni bir örneğini oluşturur DbParameter .When overridden in a derived class, creates a new instance of a DbParameter object.

protected:
 abstract System::Data::Common::DbParameter ^ CreateDbParameter();
protected abstract System.Data.Common.DbParameter CreateDbParameter ();
abstract member CreateDbParameter : unit -> System.Data.Common.DbParameter
Protected MustOverride Function CreateDbParameter () As DbParameter

Döndürülenler

DbParameter

Bir DbParameter nesnesi.A DbParameter object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.