DbCommand.DbParameterCollection Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, nesne koleksiyonunu alır DbParameter .When overridden in a derived class, gets the collection of DbParameter objects.

protected:
 abstract property System::Data::Common::DbParameterCollection ^ DbParameterCollection { System::Data::Common::DbParameterCollection ^ get(); };
protected abstract System.Data.Common.DbParameterCollection DbParameterCollection { get; }
member this.DbParameterCollection : System.Data.Common.DbParameterCollection
Protected MustOverride ReadOnly Property DbParameterCollection As DbParameterCollection

Özellik Değeri

DbParameterCollection

SQL ifadesinin veya saklı yordamın parametreleri.The parameters of the SQL statement or stored procedure.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.