DataReaderExtensions.GetData(DbDataReader, String) Yöntem

Tanım

İstenen sütun için iç içe geçmiş bir veri okuyucusu döndürür.Returns a nested data reader for the requested column.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Data::Common::DbDataReader ^ GetData(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static System.Data.Common.DbDataReader GetData (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetData : System.Data.Common.DbDataReader * string -> System.Data.Common.DbDataReader
<Extension()>
Public Function GetData (reader As DbDataReader, name As String) As DbDataReader

Parametreler

reader
DbDataReader

Sütun değerinin alınacağı veri okuyucu.The data reader to get the column value from.

name
String

Sütunun adı.The name of the column.

Döndürülenler

DbDataReader

Veri okuyucu.A data reader.

Özel durumlar

Belirtilen ad geçerli bir sütun adı değil.The name specified is not a valid column name.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.