DataTable.Locale Özellik

Tanım

Tablo içindeki dizeleri karşılaştırmak için kullanılan yerel ayar bilgilerini alır veya ayarlar.Gets or sets the locale information used to compare strings within the table.

public:
 property System::Globalization::CultureInfo ^ Locale { System::Globalization::CultureInfo ^ get(); void set(System::Globalization::CultureInfo ^ value); };
public System.Globalization.CultureInfo Locale { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableLocaleDescr")]
public System.Globalization.CultureInfo Locale { get; set; }
member this.Locale : System.Globalization.CultureInfo with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableLocaleDescr")>]
member this.Locale : System.Globalization.CultureInfo with get, set
Public Property Locale As CultureInfo

Özellik Değeri

CultureInfo

CultureInfoKullanıcının makine yerel ayarıyla ilgili verileri içeren bir.A CultureInfo that contains data about the user's machine locale. Varsayılan değer, DataSet ait olduğu nesne CultureInfo (özelliği tarafından döndürülen Locale ) DataTable ' dir; tablo bir öğesine ait değilse DataSet , varsayılan olarak geçerli sistemdir CultureInfo .The default is the DataSet object's CultureInfo (returned by the Locale property) to which the DataTable belongs; if the table doesn't belong to a DataSet, the default is the current system CultureInfo.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek CultureInfo ile ile arasında ayarlanır Locale ve ISO dili adını yazdırır.The following example sets the CultureInfo through the Locale and prints the ISO language name.

private void ChangeCultureInfo(DataTable table)
{
  // Print the LCID of the present CultureInfo.
  Console.WriteLine(table.Locale.LCID);

  // Create a new CultureInfo for the United Kingdom.
  CultureInfo myCultureInfo = new CultureInfo("en-gb");
  table.Locale = myCultureInfo;

  // Print the new LCID.
  Console.WriteLine(table.Locale.LCID);
}
Private Sub ChangeCultureInfo(table As DataTable)
  ' Print the LCID of the present CultureInfo.
  Console.WriteLine(table.Locale.LCID)

  ' Create a new CultureInfo for the United Kingdom.
  Dim myCultureInfo As New CultureInfo("en-gb")
  table.Locale = myCultureInfo

  ' Print the new LCID.
  Console.WriteLine(table.Locale.LCID) 
End Sub

Açıklamalar

CultureInfoBelirli bir kültürün veya topluluğun yazılım tercihlerini temsil eder.A CultureInfo represents the software preferences of a particular culture or community.

Dize karşılaştırmaları için kullanıldığında, CultureInfo sıralamayı, karşılaştırmaları ve filtrelemeyi etkiler.When used for string comparisons, the CultureInfo affects sorting, comparisons, and filtering.

Not

İfadeleri içeren sütunlarda, InvariantCulture kullanılır.In columns that contain expressions, the InvariantCulture is used. Yok CurrentCulture sayılır.The CurrentCulture is ignored.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.