DataTable.Select Yöntem

Tanım

Bir nesne dizisi alır DataRow .Gets an array of DataRow objects.

Aşırı Yüklemeler

Select()

Tüm nesnelerin bir dizisini alır DataRow .Gets an array of all DataRow objects.

Select(String)

DataRowFiltre ölçütleriyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria.

Select(String, String)

DataRowBelirtilen sıralama düzeninde filtre ölçütleriyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria, in the specified sort order.

Select(String, String, DataViewRowState)

DataRowBelirtilen durumla eşleşen sıralama sırasıyla filtreyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter in the order of the sort that match the specified state.

Select()

Tüm nesnelerin bir dizisini alır DataRow .Gets an array of all DataRow objects.

public:
 cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ Select();
public System.Data.DataRow[] Select ();
member this.Select : unit -> System.Data.DataRow[]
Public Function Select () As DataRow()

Döndürülenler

DataRow[]

DataRowNesne dizisi.An array of DataRow objects.

Örnekler

Aşağıdaki örnek DataRow yöntemi aracılığıyla bir nesne dizisini döndürür Select .The following example returns an array of DataRow objects through the Select method.

private void GetRows()
{
  // Get the DataTable of a DataSet.
  DataTable table = DataSet1.Tables["Suppliers"];
  DataRow[] rows = table.Select();

  // Print the value one column of each DataRow.
  for(int i = 0; i < rows.Length ; i++)
  {
    Console.WriteLine(rows[i]["CompanyName"]);
  }
}
Private Sub GetRows()
  ' Get the DataTable of a DataSet.
  Dim table As DataTable = DataSet1.Tables("Suppliers")
  Dim rows() As DataRow = table.Select()

  Dim i As Integer
  ' Print the value one column of each DataRow.
  For i = 0 to rows.GetUpperBound(0)
    Console.WriteLine(rows(i)("CompanyName"))
  Next i
End Sub

Açıklamalar

Doğru sıralama düzenini sağlamak için veya ile sıralama ölçütlerini belirtin Select(String, String) Select(String, String, DataViewRowState) .To ensure the proper sort order, specify sort criteria with Select(String, String) or Select(String, String, DataViewRowState).

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Select(String)

DataRowFiltre ölçütleriyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria.

public:
 cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ Select(System::String ^ filterExpression);
public System.Data.DataRow[] Select (string? filterExpression);
public System.Data.DataRow[] Select (string filterExpression);
member this.Select : string -> System.Data.DataRow[]
Public Function Select (filterExpression As String) As DataRow()

Parametreler

filterExpression
String

Satırları filtrelemek için kullanılacak ölçütler.The criteria to use to filter the rows. Satırları filtrelemeye yönelik örnekler için bkz. DataView RowFilter sözdizimi [C#].For examples on how to filter rows, see DataView RowFilter Syntax [C#].

Döndürülenler

DataRow[]

DataRowNesne dizisi.An array of DataRow objects.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir nesne dizisi döndürmek için bir filtre ifadesi kullanır DataRow .The following example uses a filter expression to return an array of DataRow objects.

private void GetRowsByFilter()
{
  DataTable table = DataSet1.Tables["Orders"];
  // Presuming the DataTable has a column named Date.
  string expression;
  expression = "Date > #1/1/00#";
  DataRow[] foundRows;

  // Use the Select method to find all rows matching the filter.
  foundRows = table.Select(expression);

  // Print column 0 of each returned row.
  for(int i = 0; i < foundRows.Length; i ++)
  {
    Console.WriteLine(foundRows[i][0]);
  }
}
Private Sub GetRowsByFilter()
  
  Dim table As DataTable = DataSet1.Tables("Orders")

  ' Presuming the DataTable has a column named Date.
  Dim expression As String
  expression = "Date > #1/1/00#"
  Dim foundRows() As DataRow

  ' Use the Select method to find all rows matching the filter.
  foundRows = table.Select(expression)

  Dim i As Integer
  ' Print column 0 of each returned row.
  For i = 0 to foundRows.GetUpperBound(0)
    Console.WriteLine(foundRows(i)(0))
  Next i
End Sub

Açıklamalar

filterExpressionBağımsız değişkeni oluşturmak için, DataColumn Expression filtre oluşturmak için sınıfın özellik değerine uygulanan kuralların aynısını kullanın.To create the filterExpression argument, use the same rules that apply to the DataColumn class's Expression property value for creating filters.

Doğru sıralama düzenini sağlamak için veya ile sıralama ölçütlerini belirtin Select(String, String) Select(String, String, DataViewRowState) .To ensure the proper sort order, specify sort criteria with Select(String, String) or Select(String, String, DataViewRowState).

Filtredeki sütun null bir değer içeriyorsa, sonucun parçası olmayacaktır.If the column on the filter contains a null value, it will not be part of the result.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Select(String, String)

DataRowBelirtilen sıralama düzeninde filtre ölçütleriyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria, in the specified sort order.

public:
 cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ Select(System::String ^ filterExpression, System::String ^ sort);
public System.Data.DataRow[]? Select (string filterExpression, string sort);
public System.Data.DataRow[] Select (string filterExpression, string sort);
member this.Select : string * string -> System.Data.DataRow[]
Public Function Select (filterExpression As String, sort As String) As DataRow()

Parametreler

filterExpression
String

Satırları filtrelemek için kullanılacak ölçütler.The criteria to use to filter the rows. Satırları filtrelemeye yönelik örnekler için bkz. DataView RowFilter sözdizimi [C#].For examples on how to filter rows, see DataView RowFilter Syntax [C#].

sort
String

Sütun ve sıralama yönünü belirten bir dize.A string specifying the column and sort direction.

Döndürülenler

DataRow[]

DataRowFiltre ifadesiyle eşleşen bir nesne dizisi.An array of DataRow objects matching the filter expression.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir nesne dizisi döndürmek için bir filtre ifadesi kullanır DataRow .The following example uses a filter expression to return an array of DataRow objects.

using System;
using System.Data;

public class A {

  public static void Main() {
   DataTable table = new DataTable("Orders");
   table.Columns.Add("OrderID", typeof(Int32));
   table.Columns.Add("OrderQuantity", typeof(Int32));
   table.Columns.Add("CompanyName", typeof(string));
   table.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));

   DataRow newRow = table.NewRow();
   newRow["OrderID"] = 1;
   newRow["OrderQuantity"] = 3;
   newRow["CompanyName"] = "NewCompanyName";
   newRow["Date"] = "1979, 1, 31";

   // Add the row to the rows collection.
   table.Rows.Add(newRow);

   DataRow newRow2 = table.NewRow();
   newRow2["OrderID"] = 2;
   newRow2["OrderQuantity"] = 2;
   newRow2["CompanyName"] = "NewCompanyName1";
   table.Rows.Add(newRow2);

   DataRow newRow3 = table.NewRow();
   newRow3["OrderID"] = 3;
   newRow3["OrderQuantity"] = 2;
   newRow3["CompanyName"] = "NewCompanyName2";
   table.Rows.Add(newRow3);

   // Presuming the DataTable has a column named Date.
   string expression = "Date = '1/31/1979' or OrderID = 2";
   // string expression = "OrderQuantity = 2 and OrderID = 2";

   // Sort descending by column named CompanyName.
   string sortOrder = "CompanyName ASC";
   DataRow[] foundRows;

   // Use the Select method to find all rows matching the filter.
   foundRows = table.Select(expression, sortOrder);

   // Print column 0 of each returned row.
   for (int i = 0; i < foundRows.Length; i++)
     Console.WriteLine(foundRows[i][2]);
  }
}
Imports System.Data

Public Class A

  Public Shared Sub Main()
   Dim table As New DataTable("Orders")
   table.Columns.Add("OrderID", GetType(Int32))
   table.Columns.Add("OrderQuantity", GetType(Int32))
   table.Columns.Add("CompanyName", GetType(String))
   table.Columns.Add("Date", GetType(DateTime))

   Dim newRow As DataRow = table.NewRow()
   newRow("OrderID") = 1
   newRow("OrderQuantity") = 3
   newRow("CompanyName") = "NewCompanyName"
   newRow("Date") = "1979, 1, 31"

   ' Add the row to the rows collection.
   table.Rows.Add(newRow)

   Dim newRow2 As DataRow = table.NewRow()
   newRow2("OrderID") = 2
   newRow2("OrderQuantity") = 2
   newRow2("CompanyName") = "NewCompanyName1"
   table.Rows.Add(newRow2)

   Dim newRow3 As DataRow = table.NewRow()
   newRow3("OrderID") = 3
   newRow3("OrderQuantity") = 2
   newRow3("CompanyName") = "NewCompanyName2"
   table.Rows.Add(newRow3)

   ' Presuming the DataTable has a column named Date.
   Dim expression As String = "Date = '1/31/1979' or OrderID = 2"
   ' Dim expression As String = "OrderQuantity = 2 and OrderID = 2"

   ' Sort descending by column named CompanyName.
   Dim sortOrder As String = "CompanyName ASC"
   Dim foundRows As DataRow()

   ' Use the Select method to find all rows matching the filter.
   foundRows = table.[Select](expression, sortOrder)

   ' Print column 0 of each returned row.
   For i As Integer = 0 To foundRows.Length - 1
     Console.WriteLine(foundRows(i)(2))
   Next
  End Sub
End Class

Açıklamalar

filterExpressionBağımsız değişkeni oluşturmak için, DataColumn sınıfın özellik değerini oluşturmak için aynı kuralları kullanın Expression .To form the filterExpression argument, use the same rules for creating the DataColumn class's Expression property value. SortBağımsız değişkeni Ayrıca, sınıf dizeleri oluşturmak için aynı kuralları kullanır Expression .The Sort argument also uses the same rules for creating class's Expression strings.

Filtredeki sütun null bir değer içeriyorsa, sonucun parçası olmayacaktır.If the column on the filter contains a null value, it will not be part of the result.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

Select(String, String, DataViewRowState)

DataRowBelirtilen durumla eşleşen sıralama sırasıyla filtreyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter in the order of the sort that match the specified state.

public:
 cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ Select(System::String ^ filterExpression, System::String ^ sort, System::Data::DataViewRowState recordStates);
public System.Data.DataRow[]? Select (string filterExpression, string sort, System.Data.DataViewRowState recordStates);
public System.Data.DataRow[] Select (string filterExpression, string sort, System.Data.DataViewRowState recordStates);
member this.Select : string * string * System.Data.DataViewRowState -> System.Data.DataRow[]
Public Function Select (filterExpression As String, sort As String, recordStates As DataViewRowState) As DataRow()

Parametreler

filterExpression
String

Satırları filtrelemek için kullanılacak ölçütler.The criteria to use to filter the rows. Satırları filtrelemeye yönelik örnekler için bkz. DataView RowFilter sözdizimi [C#].For examples on how to filter rows, see DataView RowFilter Syntax [C#].

sort
String

Sütun ve sıralama yönünü belirten bir dize.A string specifying the column and sort direction.

recordStates
DataViewRowState

DataViewRowStateDeğerlerden biri.One of the DataViewRowState values.

Döndürülenler

DataRow[]

DataRowNesne dizisi.An array of DataRow objects.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir nesne dizisi döndürmek için bir filtre ifadesi ve kayıt durumu kullanır DataRow .The following example uses a filter expression and record state to return an array of DataRow objects.

private static void GetRowsByFilter()
{
  DataTable customerTable = new DataTable("Customers");
  // Add columns
  customerTable.Columns.Add("id", typeof(int));
  customerTable.Columns.Add("name", typeof(string));

  // Set PrimaryKey
  customerTable.Columns[ "id" ].Unique = true;
  customerTable.PrimaryKey = new DataColumn[]
    { customerTable.Columns["id"] };

  // Add ten rows
  for(int id=1; id<=10; id++)
  {
    customerTable.Rows.Add(
      new object[] { id, string.Format("customer{0}", id) });
  }
  customerTable.AcceptChanges();

  // Add another ten rows
  for(int id=11; id<=20; id++)
  {
    customerTable.Rows.Add(
      new object[] { id, string.Format("customer{0}", id) });
  }

  string expression;
  string sortOrder;

  expression = "id > 5";
  // Sort descending by column named CompanyName.
  sortOrder = "name DESC";
  // Use the Select method to find all rows matching the filter.
  DataRow[] foundRows =
    customerTable.Select(expression, sortOrder,
    DataViewRowState.Added);

  PrintRows(foundRows, "filtered rows");

  foundRows = customerTable.Select();
  PrintRows(foundRows, "all rows");
}

private static void PrintRows(DataRow[] rows, string label)
{
  Console.WriteLine("\n{0}", label);
  if(rows.Length <= 0)
  {
    Console.WriteLine("no rows found");
    return;
  }
  foreach(DataRow row in rows)
  {
    foreach(DataColumn column in row.Table.Columns)
    {
      Console.Write("\table {0}", row[column]);
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Private Sub GetRowsByFilter()

  Dim customerTable As New DataTable("Customers")

  ' Add columns
  customerTable.Columns.Add("id", GetType(Integer))
  customerTable.Columns.Add("name", GetType(String))

  ' Set PrimaryKey
  customerTable.Columns("id").Unique = True
  customerTable.PrimaryKey = New DataColumn() _
    {customerTable.Columns("id")}

  ' add ten rows
  Dim id As Integer
  For id = 1 To 10
    customerTable.Rows.Add( _
    New Object() {id, String.Format("customer{0}", id)})
  Next id
  customerTable.AcceptChanges()

  ' add another ten rows
  For id = 11 To 20
    customerTable.Rows.Add( _
    New Object() {id, String.Format("customer{0}", id)})
  Next id

  Dim expression As String
  Dim sortOrder As String

  expression = "id > 5"
  ' Sort descending by CompanyName column.
  sortOrder = "name DESC"

  ' Use the Select method to find all rows matching the filter.
  Dim foundRows As DataRow() = _
    customerTable.Select(expression, sortOrder, _
    DataViewRowState.Added)

  PrintRows(foundRows, "filtered rows")

  foundRows = customerTable.Select()
  PrintRows(foundRows, "all rows")
End Sub

Private Sub PrintRows(ByVal rows() As DataRow, ByVal label As String)
  Console.WriteLine("\n{0}", label)
  If rows.Length <= 0 Then
    Console.WriteLine("no rows found")
    Exit Sub
  End If

  Dim row As DataRow
  Dim column As DataColumn
  For Each row In rows
    For Each column In row.Table.Columns
      Console.Write("\table {0}", row(column))
    Next column
    Console.WriteLine()
  Next row
End Sub

Açıklamalar

filterExpressionBağımsız değişkeni oluşturmak için, DataColumn sınıfın özellik değerini oluşturmak için aynı kuralları kullanın Expression .To form the filterExpression argument, use the same rules for creating the DataColumn class's Expression property value. SortBağımsız değişkeni Ayrıca, sınıf dizeleri oluşturmak için aynı kuralları kullanır Expression .The Sort argument also uses the same rules for creating class's Expression strings.

Filtredeki sütun null bir değer içeriyorsa, sonucun parçası olmayacaktır.If the column on the filter contains a null value, it will not be part of the result.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır