DbType Sabit listesi

Tanım

Bir alanın veri türünü, özelliği veya Parameter .NET veri sağlayıcısının bir nesnesini belirtir.Specifies the data type of a field, a property, or a Parameter object of a .NET data provider.

public enum class DbType
public enum DbType
type DbType = 
Public Enum DbType
Devralma

Alanlar

AnsiString 0

1 ila 8.000 karakter arasında değişen Unicode olmayan karakterlerin değişken uzunlukta akışı.A variable-length stream of non-Unicode characters ranging between 1 and 8,000 characters.

AnsiStringFixedLength 22

Unicode olmayan karakterlerin sabit uzunluklu akışı.A fixed-length stream of non-Unicode characters.

Binary 1

1 ila 8.000 bayt arasında değişen ikili verilerin değişken uzunlukta akışı.A variable-length stream of binary data ranging between 1 and 8,000 bytes.

Boolean 3

Veya Boolean değerlerini temsil eden basit bir true tür false .A simple type representing Boolean values of true or false.

Byte 2

0 ile 255 arasında değer değişen 8 bitlik işaretsiz tamsayı.An 8-bit unsigned integer ranging in value from 0 to 255.

Currency 4

Bir para birimi biriminin on-thousandth bir kesinliği ile 2 63 -1 (veya + 922.337.203.685.477,5807) 922.337.203.685.477,5808 63 arasında bir para birimi değeri.A currency value ranging from -2 63 (or -922,337,203,685,477.5808) to 2 63 -1 (or +922,337,203,685,477.5807) with an accuracy to a ten-thousandth of a currency unit.

Date 5

Bir tarih değerini temsil eden tür.A type representing a date value.

DateTime 6

Tarih ve saat değerini temsil eden bir tür.A type representing a date and time value.

DateTime2 26

Tarih ve saat verileri.Date and time data. Tarih değer aralığı 1 Ocak 1, 31 Aralık 9999 tarihine kadar bir ad.Date value range is from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD. Zaman değeri aralığı 00:00:00 ila 23:59:59.9999999, 100 nanosaniye şeklindedir.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds.

DateTimeOffset 27

Saat dilimi tanıma ile tarih ve saat verileri.Date and time data with time zone awareness. Tarih değer aralığı 1 Ocak 1, 31 Aralık 9999 tarihine kadar bir ad.Date value range is from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD. Zaman değeri aralığı 00:00:00 ila 23:59:59.9999999, 100 nanosaniye şeklindedir.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds. Saat dilimi değer aralığı-14:00 ile + 14:00 arasındadır.Time zone value range is -14:00 through +14:00.

Decimal 7

1,0 x 10 -28 ila yaklaşık 7,9 x 10 28 ile 28-29 önemli rakamlar arasında değişen değerleri temsil eden basit bir tür.A simple type representing values ranging from 1.0 x 10 -28 to approximately 7.9 x 10 28 with 28-29 significant digits.

Double 8

Bir kayan nokta türü, yaklaşık 5,0 x 10 -324 ila 1,7 x 10 308 , 15-16 basamaklı bir duyarlık ile değişiyor.A floating point type representing values ranging from approximately 5.0 x 10 -324 to 1.7 x 10 308 with a precision of 15-16 digits.

Guid 9

Genel benzersiz tanımlayıcı (veya GUID).A globally unique identifier (or GUID).

Int16 10

-32768 ve 32767 arasındaki değerlerle işaretli 16 bit tamsayıları temsil eden bir integral türü.An integral type representing signed 16-bit integers with values between -32768 and 32767.

Int32 11

-2147483648 ve 2147483647 değerlerini içeren işaretli 32 bitlik tamsayılar temsil eden bir integral türü.An integral type representing signed 32-bit integers with values between -2147483648 and 2147483647.

Int64 12

-9223372036854775808 ve 9223372036854775807 arasındaki değerlerle imzalanan 64 bitlik tamsayılar temsil eden bir integral türü.An integral type representing signed 64-bit integers with values between -9223372036854775808 and 9223372036854775807.

Object 13

Başka bir değer tarafından açıkça temsil edilmeyen herhangi bir başvuruyu veya değer türünü temsil eden genel bir tür DbType .A general type representing any reference or value type not explicitly represented by another DbType value.

SByte 14

-128 ve 127 arasındaki değerlerle işaretli 8 bit tamsayıları temsil eden bir integral türü.An integral type representing signed 8-bit integers with values between -128 and 127.

Single 15

7 basamaklı bir duyarlık ile yaklaşık 1,5 x 10 -45 ila 3,4 x 10 38 arasında değişen değerleri temsil eden kayan nokta türü.A floating point type representing values ranging from approximately 1.5 x 10 -45 to 3.4 x 10 38 with a precision of 7 digits.

String 16

Unicode karakter dizelerini temsil eden bir tür.A type representing Unicode character strings.

StringFixedLength 23

Unicode karakterlerinden oluşan sabit uzunluklu bir dize.A fixed-length string of Unicode characters.

Time 17

SQL Server değeri temsil eden bir tür DateTime .A type representing a SQL Server DateTime value. SQL Server değeri kullanmak istiyorsanız time kullanın Time .If you want to use a SQL Server time value, use Time.

UInt16 18

0 ile 65535 arasında değerler içeren işaretsiz 16 bit tamsayıları temsil eden bir integral türü.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535.

UInt32 19

0 ile 4294967295 arasındaki değerlerle işaretsiz 32 bitlik tamsayılar temsil eden bir integral türü.An integral type representing unsigned 32-bit integers with values between 0 and 4294967295.

UInt64 20

0 ile 18446744073709551615 arasında değerler içeren işaretsiz 64 bitlik tamsayılar temsil eden bir integral türü.An integral type representing unsigned 64-bit integers with values between 0 and 18446744073709551615.

VarNumeric 21

Değişken uzunlukta bir sayısal değer.A variable-length numeric value.

Xml 25

XML belgesi veya parçasının ayrıştırılmış temsili.A parsed representation of an XML document or fragment.

Açıklamalar

Parametrenin türü .NET veri sağlayıcısına özeldir.The type of a parameter is specific to the .NET data provider. Türü belirtildiğinde değeri Parameter veri kaynağına geçirmeden önce veri sağlayıcısı türüne dönüştürülür.Specifying the type converts the value of the Parameter to the data provider Type before passing the value to the data source. Tür belirtilmemişse, ADO.NET ' nin veri sağlayıcısı türünü Parameter Value nesnesinin özelliğinden anlar Parameter .If the type is not specified, ADO.NET infers the data provider Type of the Parameter from the Value property of the Parameter object.

Ayrıca, bir Parameter nesnenin ayar özelliğine göre türünü de belirleyebilirsiniz DbType Parameter .You can also generically specify the type of a Parameter by setting DbType property of a Parameter object.

Bir bayt dizisi 8.000 bayttan daha büyükse, ADO.NET türü doğru bir şekilde çıkarsanamıyor.ADO.NET cannot correctly infer the type if a byte array is larger than 8,000 bytes. DbType8.000 bayttan daha büyük bayt dizileri ile çalışırken açıkça belirtin.Explicitly specify the DbType when working with byte arrays larger than 8,000 bytes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.