OdbcException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ si, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo si, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (si As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

si
SerializationInfo

Oluşturulan özel durumla ilgili serileştirilmiş nesne verilerini içeren SerializationInfo.The SerializationInfo that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Kaynak veya hedefle ilgili bağlamsal bilgileri içeren StreamingContext.The StreamingContext that contains contextual information about the source or destination.

Özel durumlar

siParametre null bir başvurudur ( Nothing Visual Basic).The si parameter is a null reference (Nothing in Visual Basic).

Açıklamalar

GetObjectDataSerializationInfoserileştirme için hedeflenen tüm özel durum nesnesi verileriyle bir olarak ayarlar.GetObjectData sets a SerializationInfo with all the exception object data targeted for serialization. Seri durumdan çıkarma sırasında, özel durum SerializationInfo akış üzerinden aktarılan reconstituted.During deserialization, the exception is reconstituted from the SerializationInfo transmitted over the stream.

Şunlara uygulanır