SqlCommand.Notification Özellik

Tanım

Bu komuta bağlanan nesneyi belirten bir değer alır veya ayarlar SqlNotificationRequest .Gets or sets a value that specifies the SqlNotificationRequest object bound to this command.

public:
 property System::Data::Sql::SqlNotificationRequest ^ Notification { System::Data::Sql::SqlNotificationRequest ^ get(); void set(System::Data::Sql::SqlNotificationRequest ^ value); };
public System.Data.Sql.SqlNotificationRequest Notification { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Data.Sql.SqlNotificationRequest Notification { get; set; }
member this.Notification : System.Data.Sql.SqlNotificationRequest with get, set
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Notification : System.Data.Sql.SqlNotificationRequest with get, set
Public Property Notification As SqlNotificationRequest

Özellik Değeri

SqlNotificationRequest

Null (varsayılan) olarak ayarlandığında hiçbir bildirim istenmemelidir.When set to null (default), no notification should be requested.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik için, komut yürütülmeden önce değeri ayarlamanız gerekir.You must set the value for this property before the command is executed for it to take effect.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.